Stockholms stad klarar inte att göra omledningar av gång- och cykeltrafik säkra. Det blir ofta farligt och avskräckande för gående och cyklande. Inte ens när medborgare felanmäler gång på gång, år efter år blir det rätt.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län har systematiskt kartlagt tillfälliga trafikomledningar av gång- och cykelbanor i Stockholm sedan 2015. Ofta misslyckas beställare, utförare och trafikkontoret, stick i stäv med stadens egna styrande dokument att prioritera gång och cykel som vardagstransport. Ofta prioriteras motortrafiken och beställarens önskemål. Och ibland är det trafikkontoret själva som prioriterar motortrafiken. Inte ens när de mest envisa medborgarna felanmäler vecka efter vecka, år efter år, sker rätt åtgärder i många fall. Ibland händer det att brister förnekas istället för åtgärd. Brister vid tillfälliga trafikomledningar för gång- och cykeltrafik är inget unikt för region Stockholm, det är ett nationellt problem visar VTI.

Vad har hänt sedan 2016?

Sedan 2016 har i princip ingen tydlig förbättring skett. 2016 var läget inte så ljust. Trafikkontoret var skeptiska när vi föreslog utbildning om gång- och cykeltrafik för entreprenörer. Trafikkontoret svarade att det inte finns sådana utbildningar. Trafikroteln svarade att de ”inte ser några generella kompetensbrister”. Trafikkontoret var inte intresserade när vi föreslog att kräva vite av en entreprenör. Idag 2021 är läget aningen förbättrat, men fortfarande ser det i princip lika illa ut vid tillfälliga trafikomledningar för gång- och cykelrafiken. Stadens egna villkor för TA-planer följs ofta inte. Trafikkontoret beviljar TA-planer där cyklande leds rakt ut i tung motortrafik. Ibland saknas TA-plan helt vid arbeten. Under hösten 2019 har trafikkontoret genomfört extra kontroller av TA-planer vid gång- och cykelbanor. Bra, men trots det fanns flera exempel där trafikkontoret inte ville åtgärda anmälda arbeten, ibland även där ambulans fick transportera skadade trafikanter från vägarbeten. Under 2020 kommer trafikkontoret sannolikt höja vitesbelopp, där har politiker lyssnat på de cyklandes krav. Men problemet är att vite ofta inte används, alternativt inte kan användas, då är det poänglöst att höja vitesbeloppen.
År 2021 är bristerna fortsatt i princip samma visar vår dokumentation.

Vi förstår att det både är komplext och enkelt

Vi har haft samarbete, möten och seminarier hos aktörer som NCC, ATA, Ramudden, och Westers group. Vi tackar dessa aktörer för initiativ och samarbetet, samt att de bidrar med sina yrklesmässiga erfarenheter. Vi blir då bättre på förståelse för den vardag de olika aktörerna har. Vi förstår att det är komplext och kan ta tid att för genomslag för förändringar. Samtidigt ser vi att många brister är väldigt enkla att åtgärda, som att bara ställa ut rätt skylt på rätt ställe.

2021-05-11 seminarie hos aktör i branchen

Är nya trafikvärdarna lösningen?

De nya trafikvärdarna som ska anställas 2021 i cykeljouren är välkommet och mycket bra. Trafikroteln och trafiknämnden anser att trafikvärdarna ska lösa problemet att vägarbeten inte följer stadens villkor. Men det löser inte de grundläggande bristerna hos beställare, utförare och hos trafikkontoret att TA-planer ibland beviljas trots att de inte följer stadens villkor för vägarbete.

 • Trafikvärdarna har inte mandat att underkänna TA-planer som trafikkontoret redan godkänt. Det blir en orimlig situation att trafikvärdarna ska ”köra över” de tjänstepersoner som godkänt en TA-plan.
 • Trafikvärdarna kan inte starta utbildning av beställare, utförare eller trafikkontoret.
 • Trafikvärdarna kan inte utfärda vite och börja polisanmäla, den förändringen måste komma från ledningen.
 • Trafikvärdarna kan inte ge ökat stöd till tjänstepersoner för att sätta press på beställare och utförare, det stödet måste komma från ledning.
Pendlingsstråk. Läs om ärendet här.

Varför är det avgörande att vägarbeten utförs rätt för gående och cyklande?

Hur ska vägarbeten göras säkra för gående och cyklande i Stockholm?

 • Se över Stockholms stads tekniska handbok.
 • Tillfälliga trafikomledningar ska ligga i linje med den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. Idag prioriteras ofta motortrafiken.
 • Se över permanent vidareutbildning om gång- cykeltrafik för tjänstepersoner på trafikkontoret som handlägger TA-planer.
 • Entreprenörer och beställare bör utbildas med nytt certifieringssystem, och utbildningen bör utformas med uppdaterad kompetens om gång- och cykeltrafik. De som får uppdraget att ta fram TA-planer behöver också certifieras/ få uppdaterad utbildning.
 • Vite och sanktionsavgifter måste börja användas oftare mot de beställare/entreprenörer som inte följer villkor för vägarbete. Kontroll och vite fungerar inte idag (2016-2021). Undersök möjligheter att begära vite och sanktionsavgift även av beställaren.
 • Använd oftare de utökade verktyg som finns för sanktioner, byta projektledare, avstängning för arbete på väg.
 • Undersök möjligheter att kräva sanktionsavgifter där TA-plan saknas, och/eller börja polisanmäla oftare.
 • Undersök möjligheter att kräva förnyad utbildning av aktörer vid upprepade brister. För utmärkningsansvarig, företag som upprättat TA-plan, entreprenörens projektledare samt entreprenörens ledning och beställaren.
 • Trafikkontorets tjänstepersoner behöver ökat stöd från ledning, för att kunna sätta rätt press på beställare och utförare.

Ärendehantering

Ärendenummer KC-1950815
160324 Mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén på trafikroteln, trafikkontoret, samt media.
160620 Mail till nya trafikdirektören Jonas Eliasson
160621 Ännu inget svar från trafikkontoret efter tre månader, påminnelsemail skickas.
161209 Ännu inget svar från trafikkontoret. Inget svar från trafikroteln om konkreta åtgärder.
170201 Ännu inget svar om konkreta åtgärder från trafikroten/trafikkontor. Ny fråga mailad.
190909 Uppmaning mailad till nya trafikdirektören på trafikkontoret.
2019 Höst. Trafikkontoret har genomfört extra kontroll av TA-planer vid gång- och cykelbanor.
2021-03-26 Ny uppmaning till trafikroteln att budgetera för verklig förändring.
2021-03-30 Uppmaning även till andra partier att budgetera för verklig förändring.
2021-04-08 Cyklandeombud föreslår möte med centerpartiet.
2021-05-17 Cyklandeombud föreslår möte med trafikroteln
2021-09-30 Cyklandeombud föreslår uppföljande möte med trafikroteln
2023-07-09 Mail till nya trafikborgarrådet Lars Strömgren
2023-11-24 Frågor till trafikborgarrådet i sociala medier

Över 70 dokumenterade arbeten sedan 2015 med flera hundra avvikelser.

Utvalda enskilda ärenden

2021-08-20
Kaos när cykelpendlingsstråk leds rakt in i gångtrafik. Samma kaos efter 4 veckor.
Läs ärendet här

2021-06-16
Pendlingsstråk blockeras helt en vecka utan åtgärd från trafikkontoret
Läs ärendet här

2021-06-01
Trafikkontoret vägrar åtgärda risk för personskador Liljeholmsbron.
Läs mer här

2021-05-03
Pendlingsstråk Alvik, risker för gångtrafik.
Läs mer här

2021-03-28
Trafikkontoret åtgärdar inte trots felanmälningar i ett halvår. Pendlingsstråk.
Läs mer här

2020-12-19 Stockholm vatten och avfall följer inte stadens villkor för vägarbete. Risker för gående och cyklande.
Läs mer här

2020-10-17 Skanska följer inte stadens villkor för vägarbete. Trafikkontoret vill inte åtgärda trots många uppmaningar.
Läs mer här

2020-10-14 Stockholm vatten och avfall följer inte stadens villkor för vägarbete. Trafikomledning har glömts bort för cyklande. Efter ett halvår får vi fortfarande inget svar från Stockholm vatten och avfall.
Läs mer här

2020-10-11 En provkarta med brister när Ellevio bygger längs Bergslagsvägen. Trafikkontoret har godkänt, trots att det inte följer stadens villkor för arbete på väg.
Läs mer här

2020-09-25 Trafikkontoret, exploateringskontoret och Skanska AB skapar kaos med ny trafikomledning slussenbygget. Trafiken blockeras eftersom trafikstyrning inte är anpassad efter prioriterad trafik.

2020-06-01 Trafikanter med funktionsvariationer utesluts, risker och otryggt för cyklande barn, när Ellevio AB har arbete på huvudled för cykeltrafik.
Läs mer här

2020-05-19 Personskador när Ellevio placerar kabel på huvudled för cykel. Trots 14 samtal vill trafikkontoret att kabeln ska ligga kvar.
Läs mer här

2020-04-19 Stockholm vatten placerar vattenslang över huvudled utan TA-plab eller tillstånd.
Läs mer här

2020-03-28 Region Stockholm bygger vid Gullmarsplan. Risker för gång och cykeltrafik.
Läs mer här

2020-03-09 Arbete blockerar hela bredden huvudled cykel Alvik
läs mer här

2020-02-17 Besiktning #13 Slussenbygget. Cyklande skadas allvarligt. Staden vill inte åtgärda, och förnekar brister istället, och påstår att det inte går att göra bättre. Cyklandeombud åtgärdade då själva på 5 minuter med sprejfärg och X1-skyltar.
Läs mer här

Avstängt prioriterat cykelstråk, men trafikomledning saknas.
Läs mer här

2020-01-24

Byggstängsel utan reflexmarkering på pendlingsstråk, TA-plan saknas. Felanmält ett halvår utan åtgärd.
Läs om ärendet här

2020-01-23

Besiktning #12 slussenbygget. Över 10 nya avvikelser. Ca 20 ej åtgärdade tidigare avvikelser.
Läs mer här

191218 slussenbygget

Peab blockerar ett av Stockholms mest trafikerade cykelstråk utan trafikomledning. Cykeltrafik får köra ut i mötande motortrafik.
Läs om ärendet här

191216 Peab tvingar ut trafikanter i mötande motortrafik

Risk för dödsfall vid trafikkontorets arbete Drottningholmsvägen.
Läs om ärendet här

Besiktning #10 slussenbygget. Många avvikelser ej åtgärdade. Fortfarande följer inte Skanska och slussenprojektet stadens framkomlighetsstrategi, de följer inte det egna ”fokus på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik”
Läs besiktning #10 här

Konflikt och risker vägarbete Norr Mälarstrand. Trafikkontoret vill inte ändra, de är nöjda.
Läs om ärendet här

Eltel struntar i stadens villkor för vägarbete
Läs mer här

191025

50cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik
Läs mer här

Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta när Strukton renoverar för Region Stockholm.
Läs mer här

Implenia struntar i TA-plan och utsätter trafikanter för risker vid Åkeshov
Läs mer här

Risker när entreprenör inte följer villkor för TA-plan vid Torsgatan.
Läs mer här

Fasadarbete på cykelpendlingsstråk, risk för personskador. Omledning saknas.
Läs om ärendet här

Kabelarbete på cykelpendlingsstråk, risk för personskador. Felanmälan ger inte åtgärd.
Läs om ärendet här

Risk för dödsfall vid vägarbete Norrbyvägen. Trafikkontoret har godkänt alla TA-planer. Felanmälan ger inte åtgärd.
Läs om ärendet här

Besiktning #9 slussenbygget. 10 nya avvikelser. Gamla avvikelser ej åtgärdade. Stadens framkomlighetsstrategi följs inte, gång- och cykeltrafik har minimala marginaler. Biltrafik har goda marginaler.
Läs besiktning #9 här

Personskador vid vägarbete Stadsgårdsleden. Trafikkontoret har godkänt TA-planer. Trots upprepade felanmälningar görs inga åtgärder
Läs om ärendet här

Trafikomledning blockerar körriktning utan rätt skyltning på cykelpendlingsstråk vid stadshuset. Trafikkontoret har godkänt lösningen.
Läs om ärendet här

Besiktning #8 slussenbygget, 25 nya avvikelser
Läs besiktningen här

Betongblock på cykelpendlingsstråk Lindhagensplan, utan anledning.
Läs om ärendet här

Byggtrafik på barnens cykelbana till skolan
Läs om ärendet här

Vägarbete Djurgården utan hänvisning för cykeltrafik
Läs om ärendet här

Incidenter vid trafikomledning Stadshuset. Trafikkontoret har godkänt lösningen. Trots felanmälan sker inte rätt åtgärder.
Läs om ärendet här

Skräckexempel i trafikomledning när staden bygger cykelbana vid Lidingövägen. Trafikkontoret är handlingsförlamade och åtgärdar inte trots felanmälan.
Läs om ärendet här

Trafikomledning av cykelpendlingsstråk Vinsta har brister med risk för personskador. Läs om ärendet här

Huvudstråk blockerat av staket utan omledning, utan reflexer
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk blockerat av hantverkare, Trafik Stockholm åtgärdar bara hinder i biltrafik
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk helt blockerat av entreprenör
Läs om ärendet här

Foto/observation Mats L 170502 kl 0750

Skyltar för biltrafik placeras på huvudled för cykeltrafik
Läs om ärendet här

Staket utan reflexer i cykelbana, hänvisning saknas
Läs om ärendet här

Svart vägg mitt i huvudled för cykeltrafik utan omledning, godkänt av trafikkontoret efter en ”samlad bedömning”
Läs om ärendet här

Prioriterat cykelstråk blockerat, äldre och funktionsnedsatta får klara sig bäst de vill i frusna traktorspår i lera.
Läs om ärendet här

Cyklande tvingas ut i tung trafik utan hänvisningar. Trafikkontoret godkänner utan att ens nämna cykeltrafik med ett ord.
Läs om ärendet här

Betongvägg mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk
Läs om ärendet här

Trafikkontoret vägrar åtgärda farlig omledning längs prioriterat cykelstråk
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk Bällstavägen, skyltar mitt i cykelstråket.
Läs om ärendet här

Regionalt cykelstråk blockerat med staket utan reflexer, Henriksdal
Läs ärendet här

Vägarbete Hässelby utan omledning, utan avspärrning, utan skyltning Läs om ärendet här

Staket utan reflexer på huvudstråk för cykeltrafik Arenavägen/Palmfeltsvägen
Risk för personskador

Farligt vägarbete på huvudstråk Ringvägen
Läs om ärendet här

Farligt arbete på huvudstråk för cykeltrafik Fiskartorpsvägen

Stockholms mest trafikerade cykelstråk blockeras av plastband, ingen TA-plan finns, amatörlösningar istället för yrkeskunskap.
Läs ärendet här

Staket utan reflexer på prioriterat cykelstråk Lövstavägen

Byggställning riskerar invalidiserande skador på regionalt cykelstråk. Trafik Stockholm förstår inte risker för cykeltrafik.

Huvudstråk blockerat av vägarbete utan omledning/skyltning, Bandhagen/Örbyleden

Arbete på regionalt cykelstråk i Hägersten riskerade invalidiserande skador för cyklande
Läs om ärendet här

Risk för dödsolycka vid kabelarbete Ulvsundaplan prioriterat cykelstråk
Läs om ärendet här

Gående tvingas ut i cykelstråk utan rätt skyltning, TA-plan saknas
Läs om ärendet här

Risk för invalidiserande skador för cyklande vid slussen, besiktning nummer 6.
Läs besiktning nr 6 här

Cykelstråk avspärrat utan hänvisning för cyklande.
Läs om ärendet här

Farlig omledning Birger Jarlsgatan pendlingsstråk
Läs om ärendet här

Bristerna vid slussen fortsätter, ny besiktning av Cyklandeombud
Läs besiktningen här

Farligt blockerad cykelbana, med staket utan reflexer. Västberga Allé 67
Läs ärendet här

Cykelbana blockerad av staket utan reflexer, prioriterat cykelstråk från Västerbron på Långholmsgatan Läs om ärendet här

Blockerat för cyklande i Älvsjö Götalandsvägen, trots felanmälningar Läs om ärendet här

Cykelhuvudled leds in bland lekande barn på ett av Stockholms mest populära promenadstråk. Brister förnekas istället för åtgärder. Läs om ärendet här

Livsfarligt skräckexempel på cykelstråk vid Värtahamnen mot Lidingö. Läs om ärendet här

Dödens vägarbete, 50 cm kvar för cyklande precis intill tung trafik. Trafikkontoret är handlingsförlamat, ”Jag skulle bli hängd” säger trafikingenjören, om en säker omledning skulle göras för cyklande. Prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet här

Nybroplan, cyklande och gående tvingas rakt ut i biltrafiken. Efter felanmälan gör entreprenören ändå nya fel i omledningen. Pendlingsstråk.
Läs om ärendet här

Livsfarligt för cyklande vid Slussenbygget. Trots att detta är Stockholms mest trafikerade cykelnod. Entreprenörens intresse och kompetens om cykelinfrastruktur brister helt, trots upprepade felanmälningar. Långt över 75 dokumenterade brister, och ej dokumenterade är sannolikt över 40.
Läs om slussencirkusen här.

Cyklande riskerar att krossas av busstrafiken vid slussenbygget

City. Stora byggprojekt, men cykeltrafiken ignoreras till stor del. Här väljer entreprenören avskräckande lösningar för cyklande.
Läs om ärendet här

Är det lockande och inbjudande att cykla här?

Ulvsundaplan. Prioriterad dubbelriktad cykelhuvudled leds upp på trottoar där inte ens de gående får plats. Trots kontakt med entreprenör, trafikkontor och trafikroteln är det fortfarande inte åtgärdat efter en månad.
Läs om ärendet här.

Staket utan reflexer i cykelbanan, Kungsholmen, prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet här

Plastband som avspärrning till grävd grop i Västerort. Prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet är

Cyklande kraschar i avspärrning utan reflexer, Södermalm
Läs om ärendet här

Listan med misslyckade vägarbeten i Stockholm är oändlig

Östermalm, cyklande leds ut över trottoarkant utan ramp. Cyklande med funktionsvariationer utesluts, liksom föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp eller lastcykel. Yrkesmässiga transporter med lastcykel utesluts.
Läs här

Omledning Västerort, inga varningsskyltar för hål i asfalten. Prioriterat cykelstråk. Ingen åtgärd trots felanmälan.

Götalandsvägen, oklar navigering

Foto Claes H

Betongblock mitt i cykelbana utan reflexer, osynligt i mörker. Spånga kyrkväg

Avspärrad cykelbana utan reflexer, osynligt i mörker. Sofielundsvägen Upprepad felanmälan hjälper inte.

Misslyckad omledning för cyklande Nioörtsvägen

Ingen omledning alls för cyklande Norra Stationsgatan

Svårt för lastcyklar, armcyklar, seniorcyklar passera vägarbete Lindhagensgatan. Pilar saknas https://t.co/g4K28waV3spic.twitter.com/nCRnBAgYMU— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 8 oktober 2015

Gallerstaket rakt över cykelbana utan reflexer. Hässelby. Platschef lovar beställa reflexer. pic.twitter.com/PyVrWKts9D— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 25 september 2015

Skyltsläp placerat farligt, risk för invalidiserande skador f cyklande. @Trafikverket ? @StockholmDirektpic.twitter.com/KugvSVZkwa— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 22 september 2015

Trafikkontoret: ”varför flyttade du inte reflexen själv? Så slapp vi hela detta samtal” @StockholmDirektpic.twitter.com/oVxX0XUHV5— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 21 september 2015

Omledning för en trafikant i taget på prio dubbelriktat cykelstråk & gång. @TrafikP4Sthlm@StockholmDirektpic.twitter.com/JyvepoijkX— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 21 september 2015

Hel körriktning saknas vid omledning Bromma/Blackeberg @StockholmsStadpic.twitter.com/EGHTtoXD7r— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 11 september 2015

Cyklande hänvisas att volta ner i 2m djupt hål. Reflexer ligger på gräset bredvid. Entreprenör? @StockholmsStadpic.twitter.com/NGZ29ObnUK— Cyklandeombud Sthlm (@cyklandeombud) 26 maj 2015

Uppdateringar

2023-11-24 Frågor till trafikborgarrådet i Sociala medier

2023-07-09 Mail till trafikborgarrådet Lars Strömgren
Hej Lars! Mycket kul att du är nytt trafikborgarråd. Vi ser fram mot några år med dialog om hur staden fortsatt kan bli bättre för gång- och cykeltrafik, fortsätta bli mer attraktiv för medborgarna och företag, och kan locka fler till staden. Vi tackar för dina tidigare inbjudningar till dialog, tyvärr har vi haft för lite tid att komma loss. Till hösten kommer vi ha mer tid. Vi driver våra ärenden långsiktigt, och våra krav och förslag baserar vi på forskning och dokumentation, samt olika styrande dokument. Här är några av de frågor vi har lyft en längre tid, (och några nya) 
– Följa stadens villkor för vägarbete på gång- och cykelbanor. Här ser vi att förvaltningen delvis förnekar dokumenterade brister, vilket är oroande. Vår dokumentation är sannolikt den mest omfattande i norden. https://cyklandeombud.se/vagarbete/stockholms-stad-urusel-pa-vagarbete-vid/

2022-04-21
Trafikkontoret svarar på skrivelse från Vänsterpartiet Trafikkontoret förnekar i princip bristerna, trots omfattande dokumentation svart på vitt.

2022-04-20
Fråga till trafikborgarråd om åtgärder när trafikkontoret förnekar brister vid vägarbeten

länk till tweet

2021-05-17
Cyklandeombud föreslår möte med trafikroteln
”Hej!
Tack för alla modiga beslut ni tar för ökad framkomlighet, hållbarhetsmålen och en attraktiv modern stad, i linje med modern forskning och modern stadsplanering.
Vi har tidigare kommunicerat sedan 2016 om systematiska brister vid vägarbeten i Stockholm  Cyklandeombud har sannolikt den mest omfattande  systematiska dokumentationen inklusive uppföljning av ärenden i länet, alltså vad händer resp inte händer i detalj, när brister felanmäls. Då menar vi när vägarbeten inte följer stadens egna villkor för TA-planer, och andra styrande dokument, och brister som dokumenterat kan leda till personskador. Att det brister i Stockholms stad är inget konstigt, VTI har funnit att det är ett nationellt problem, att gående och cyklande är de mest utsatta. Även Trafikverket har liknande studier. 
Det vi är förvånade över är att trafikroteln tror att problemen kan lösas med trafikvärdar. Trafikvärdarna är ett bra och välkommet beslut, men grunden till problemen ligger hos nuvarande organisation. Tjänstepersoner på trafikkontoret godkänner TA-planer som inte följer stadens egna villkor. Det blir en orimlig situation om nya trafikvärdarna ska underkänna redan godkända TA-planer. Som att nya trafikvärdarna ska ”köra över” sin ledning.
Vi undrar om trafikroteln har läst vår dokumentation, vad som händer när rapporter kommer in till trafikkontoret om allvarliga brister som orsakar faktiska trafikolyckor. Tex att upp till 4 besiktningar kan göras av tex TIB, och olika entreprenörer som är upphandlade att ta hand om akuta ärenden, men ändå tas beslut att inget behöver åtgärdas. Dagens organisation har helt enkelt inte tillräcklig yrkesmässig kompetens om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, istället används gissningar och tyckande. Inte ens när gatujouren åker ut med sin skåpbil får de göra akuta insatser, det är inte tillåtet för gatujouren. 
Det är alltså ganska komplext, brist på kompetens i flera led, och att ”åtgärdskatalogen” hos tex trafik Stockholm delvis saknar åtgärder för gång- och cykeltrafik. 
Trafikkontoret har en rad olika verktyg för att sätta press på beställare/utförare som inte följer stadens villkor. Men det är sällan de verktygen används. Så att tex höja vitesbeloppen är poänglöst, när trafikkontoret inte ens använder de verktyg de har idag i verktygslådan.
Vi undrar också varför trafikrotel inte kontaktade Cyklandeombud inför beslutet om cykelvärdarna, eftersom vi har den mest omfattande dokumentationen om ärendehantering av akuta hinder på gång- och cykelbanor. Vi har haft seminarier för stora aktörer som tex ATA och Ramudden om trafiksäkerhet för gående och cyklande vid vägarbeten. 
Vi föreslår därför möte för att reda ut detta. 
Datum vi är tillgängliga för möte18-19 maj24-28 maj
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö

2021-03-30
Cyklandeombud frågar även Centerpartiet, KD, Liberalerna och Moderaterna om att besluta om budget för verklig förändring.

2021-03-26
Cyklandeombud uppmanar trafikroteln och trafiknämnd att budgetera för verklig förändring av brister vid vägarbeten. De extra kontrollerna gav inte effekt, och nya cykelvärdar kommer inte ha mandat att tex underkänna godkända TA-planer.

2021-03-16
Trafikborgarrådet svarar. De ska ta upp frågan med trafikkontoret.

2021-03-03
Cyklandeombud frågar trafikborgarrådet och förvaltningschef på trafikkontoret när trafikkontoret ska börja använda verktygslådan de har för att sätta press på beställare och utförare vid vägarbeten.

160613
Farliga vägarbeten på cykelbanor diskuteras i kommunfullmäktige