Efter snart en månad har projekt Slussen ännu inte svarat på besiktning #12. Det tar veckor att få brister som är risk för personskador åtgärdade.

[texten uppdateras]

Besiktning #13 är utförd 2020-02-06. ca 13 nya avvikelser, ca 25 ej åtgärdade tidigare anmälda avvikelser.

Projektet är inte en lärande organisation

Det är ofta samma typ av brister som återkommer sedan 2016. Beställare, trafikkontor och entreprenör läser dessa besiktningar. Ändå återkommer liknande brister. Ofta förklaras brister med att slussenbygget har komplicerade förutsättningar. I dokumenterade besiktningar framgår att de flesta brister är enkla att åtgärda, och ofta inte har någon koppling till komplicerade förutsättningar. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför återkommer samma brister? Varför anställs inte utökad kompetens?

Skanska sporras av komplicerade förutsättningar

Slussenbygget har mycket komplicerade förutsättningar. Därför passar det mycket bra att Stockholms stad valt Skanska som entreprenör, som har kapacitet och erfarenhet att arbeta med internationella stora komplicerade projekt. Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Skanka tycker t.o.m. att ”ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning”. Därför är det svårt att förstå när projektet kommunicerar att brister beror på komplicerade förutsättningar. Det är delvis att förminska Skanskas kapacitet, och att förminska stadens förmåga att välja entreprenörer som har kapacitet för projektet.

Projektet följer varken framkomlighetsstrategin eller stadens villkor för vägarbete

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om framkomlighetsstrategin, där gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Slussen är Sveriges mest trafikerade knutpunkt för cykeltrafik. De prioriterade trafikslagen gång- och cykeltrafik har 11 gånger högre flöden än biltrafiken. Ändå har de prioriterade trafikslagen minst yta och ständiga konfliktpunkter. Slussenprojektet följer inte framkomlighetsstrategin, och har ännu inte presenterat beslut om avsteg/undantag att inte behöva följa framkomlighetsstrategin. Slussenprojektet följer inte heller stadens villkor för TA-planer, där gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Vi har ännu inte sett beslut om undantag att inte behöva följa stadens villkor för vägarbete. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Vi vill ta del av beslut om undantag/avsteg från framkomlighetsstrategin, samt avsteg från villkor för TA-plan. Vem tar besluten att gång- och cykeltrafik inte har den status som styrs av framkomlighetsstrategin, är det exploateringskontoret, trafikkontoret eller entreprenörerna?

Förvirrande i kommunikation

Det är svårt att få kontakt med slussenprojektet just nu. Efter tre veckor har projektet ännu ej återkopplat på felanmälning. Projektet hänvisar till ”tyck-till” funktionen, men trafikkontoret avslutar inskickade ärenden via ”tyck-till” och skickar vidare till slussenprojektet. Slussenprojektets Twitterkonto är avslutat, men frågor skickade via Instagram får inga svar. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Är det neddragningar i personal på kommunikation som ligger bakom? Varför ska vi felanmäla till ”tyck-till” när trafikkontoret avslutar ärende och skickar vidare till slussenprojektet? På vilket sätt var det bra för medborgarna att stänga twitterkontot? Vi får inga svar på instagram.

Nya avvikelser

Utspetsning vid nya Munkbroleden var ej tillräcklig, risk för personskador. Åtgärdat efter någon dag.
När nya omledningen mot Munkbroleden etablerades fanns risker för personskador. Det åtgärdades efter att det felanmäldes via twitter. Det avstängande staketet var också felplacerat, för långt fram där ingen utspetsning fanns alls. X1 saknades på det staketet. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här?

2020-01-17 utspetsning saknas
2020-01-17 Staket felplacerat
2020-01-17 Cyklande över kantsten, staket felplacerat.

Byggstängsel sticker ut på cykelbana vid trafik mot slussen. Det åtgärdades efter någon dag. Risk för omkullkörning och personskador. Här är det höga trafikflöden och cykelbanan är underdimensionerad, mycket små marginaler för de cyklande. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här?

2020-01-16 Staket utan utmärkning

Nya omledningen mot Munkbroleden har allvarliga brister. Korsningen blockeras från alla håll, eftersom gångtrafik stoppar cyklande som har grönt från Skeppbron. De cyklande blir kvar mitt i korsningen när motortrafiken får grönt ljus. Och i vår kommer antal cyklande öka kraftigt. Gångtrafik väljer ofta genaste vägen, därför kommer gångtrafiken fortsätta att gena rakt över korsningen, och gena i cykelbanan. Det innebär risk för personskador. Projektet följer inte stadens villkor för TA-plan, där konfliktpunkter ska minimeras för gång- och cykeltrafik. Projektet följer inte framkomlighetsstrategin där gång- cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Har ni gjort någon utvärdering av nya omledningen mot Munkbroleden?

Tungavstängning saknar X1, är felplacerad, samt belysning saknas på gångtrafik vid övergångsstället. Hela denna lösning har brister, den följer inte stadens villkor för TA-plan där konflikter för gång- och cykeltrafik ska minimeras. Stadens framkomlighetsstrategi följs inte heller. Här har konflikter tvärtom maximerats. Dessutom har tungavstängningen placerats så den sticker ut på cykelbanan. Tungavstängningen saknar då X1 reflexer när den sticker ut i cykelbanan. Övergångsstället saknar belysning av fotgängare. Det skulle öka uppmärksamhet när fotgängare ska passera i mörker, det skulle ge förvarning för de cyklande att stanna och lämna företräde för gångtrafiken. Det har sett ut så här i månader, men anmäls först nu. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här? När kommer detta åtgärdas?

2020-02-06

Staket placerat på cykelbanan Munkbroleden, utan markering med reflex. Risk att cyklande krokar i och kör omkull, risk för personskador. Här är cykelbanan smal, så det är viktigt att undvika att placera byggstängsel eller annat som sticker ut här. Den cyklande behöver uppmärksamheten på att eventuella gångtrafikanter genar här. Staketet försvann senare från cykelbanan. Mycket enkelt att åtgärda. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här?

2020-02-06 Staket utan utmärkning på cykelbana

Gående ska byta sida uppför Götgatsbacken, direkt efter korsningen Hornsgatan. Svårt förstå varför? Och inte bra med ytterligare korsande gångtrafik längs denna korta sträcka. Två skyltar längs denna trottoar. Risken med skyltar och linjer som inte stämmer är att efterlevnaden av skyltar minskar. Trafikanterna får då signalen ”gå och cykla hur du vill, det är ändå inte säkert att skyltar och linjer stämmer”. Mycket enkelt att åtgärda. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Vilket är/var syftet med att gångtrafik skulle byta sida här? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här?

2020-02-06 Gående ska byta sida. Oklar anledning.

Asfaltbulor risk för omkullkörning och personskador vid Katarinavägen. Vid två platser längs Katarinavägen. Det är svårt att se vilken funktion dessa utspetsningar har. Asfaltbulor har funnits många gånger tidigare sedan 2016 på olika platser, och har felanmälts flera gånger. Konstigt att slussenprojektet inte har lärt sig detta, och att det fortfarande är ett problem. Mycket enkelt att åtgärda. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här? När kommer detta åtgärdas?

2020-02-06 Asfaltbulor är risk för personskador

Utmärkning med målad färg saknas vid utspetsning Södermalms torg. Utspetsningar som korsar cykelbana måste alltid märkas ut. Risk finns för omkullkörning och personskador. Denna brist har funnits länge, men anmäls först nu. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här? När kommer detta åtgärdas?

2020-02-06 Utmärkning av utspetsning saknas

Felskyltat mot Skeppsbron. Enligt skylten D2 ska cyklande inte använda cykelbanan. Antar att den bara hamnat fel. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Var detta enligt TA-plan eller hade den flyttats av obehöriga?

2020-02-06 Felplacerad D2

Staket står på cykelbanan Stadsgårdsleden, ingen utmärkning. Smal och underdimensionerad cykelbana med höga flöden. Risk för att styre krokar i, särskilt i mörker. Risk för omkullkörning och personskador. Nära Fotografiska. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här? När kommer detta åtgärdas?

2020-02-06 Staket på Stadsgårdleden

Stäng av för motortrafik från Hilton mot Södermalms torg. När motortrafik kör ut via cykelbanan skapas konflikter med både gång- och cykeltrafiken. Även utan motortrafik från Hilton är trafiklösningen en konfliktdesign för de trafikslag där konflikter ska minimeras enligt styrande dokument. En sektion tungavstängning med öppningar för gång- och cykeltrafik är sannolikt bättre än X2. Det är dessutom inte tillåtet för motortrafik att köra på cykelbanan här, så egentligen är det redan förbjudet att köra ut med motortrafik här.

Tidigare anmälda, ej åtgärdade avvikelser

Dold kant vid kurvan hotell Hilton, där cyklande tex har slagit sönder tänder, och andra fått vård på sjukhus med månadslång nedsättning av funktion. När tungavstängningen tar slut ger det en markering att här är korsningen, det följer också den korsande vägens naturliga sträckning. Men då fortsätter den mörka kantstenen ytterligare någon meter. Den är svår att upptäcka, skuggor i mörker förvillar. Dessutom behövs mycket stor uppmärksamhet på den gångtrafik som väljer att gå på cykelbanan. Att slussenprojektet/entreprenör/trafikkontoret valt en lösning som är känd att inte fungera, ökar ytterligare skaderisken för cyklande trafikanter. Dessutom behöver de cyklande hålla uppmärksamheten på nästa övergångsställe, som är en onödig lösning som ökar konflikter.
På samma plats finns utspetsningar kvarlämnade utan funktion. Utspetsningar som korsar cykelbana/cykelfält ska alltid markeras, och avlägsnas när de inte används eftersom de kan orsaka omkullkörning och personskador.

När denna text skrivs 2020-02-16 har Cyklandeombud kontaktat slussenprojektet om den dolda kantstenen men utan åtgärd. Därefter kontaktat Trafik Stockholm Jour som svarade att de inte kan åtgärda kantstenen, trots upprepade försök att förklara trafiksituation och riskerna. Eftersom det var en akut risk för personskador, valde då Cyklandeombud att själva åtgärda med sergeant. Tyvärr flyttas sergeanten av andra. Till sist kontaktades trafikroteln som uppmanar trafikkontoret att säkra platsen. Det är mycket svårt att förstå slussenprojektets uttalande att de sätter säkerhet för 3e person främst. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här? När kommer/har detta åtgärdats?

2020-02-06 Dold kant ej åtgärdad

Utspetsning saknas på del av en körriktning. Risk för omkullkörning och personskador. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför är utspetsningen glömd, när är det åtgärdat, varför klarar inte er rondering att se denna brist, varför gjordes inte rätt direkt? Vad heter underentreprenör som gjorde detta?
Anmäld 2020-01-24. Observerad 2019-12-18 eller tidigare.

Nedför Peter Myndes backe är det förbjudet att cykla. Den omledningen verkar inte så genomtänkt. Anmält 2020-01-24. Observerad 2019-12-18. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här? När kommer/har detta åtgärdats?

Förvirrande skyltning för cyklande från Katarinavägen. Ibland står det att cyklande ska svänga vänster upp via Peter Myndes Backe, där det är förbjuden fordonstrafik från anda hållet. Men fortsätter du att cykla som vanligt mot östra sidan mot city kommer en ny skylt som pekar rakt fram. Längre fram vid busshållplatserna är det skyltat cykelbana på östra sidan. Det verkar gå bra att cykla norrut på östra sidan. Anmält 2020-01-24. Observerad 2019-12-18.

Vid tunnelbaneuppgången vid Ryssgården blir det onödig konflikt mellan gångtrafik och cykeltrafik. Planket skymmer sikt, och då behövs ett staket som tvingar gångtrafiken till ett övergångsställe som medger bättre sikt. Fråga till projekt/beställare/entreprenör: Varför klarar inte entreprenören att göra rätt direkt? Varför fungerar inte projektets egen rondering? Vilken är entreprenören som sköter omledningen här? När kommer detta åtgärdas?

Trafiksignaler är fel inställda för cykeltrafik från Götgatsbacken som cyklar i blandad trafik mot city. När cyklande kommer till nästa trafiksignal vid busshållplatserna har de gående grönt ljus samtidigt, där finns ingen trafiksignal för cyklande. Det blir en konflikt mellan gångtrafik och cykeltrafik, skapad av trafikkontoret/entreprenör/exploateringskontor. Det kan inte räknas som samma korsning, vägen har ändrat riktning, samt det är 30 meter mellan korsningen Hornsgatan/Götgatan och övergångsställen vid busshållplatsen. Denna avvikelse har varit i flera månader. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte trafiksignalerna, vem ansvarar för dessa, när ska/har det åtgärdats?
Anmält 2020-01-24. Observerats i flera månader.

M19a vägmarkering för cirkulationsplats, fast det finns ingen cirkulationsplats. Det är också svårt att förstå om cyklande först ska cykla höger upp på Götgatan och ställa sig sist i kön, eller placera sig framför kön. Ingen markering finns för det. 
Bättre lösning är att ge förgrönt för cykeltrafik från Hornsgatan, då hinner de svänga vänster på ett bättre sätt. Annars finns projekt från VTI för vänstersvängande cykeltrafik att läsa härFrågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte vägmarkeringen, vem ansvarar för denna, när ska det åtgärdats? Varför har denna felaktiga vägmarkering inte åtgärdats trots att beställare och entreprenör ronderar? Denna vägmarkering har funnits flera månader.
Anmält 2020-01-24. Observerats i flera månader.

Skyltar D6 vid gångbro leda cykeln, avvikande
En skylt för gång- och cykelbana D6 bör inte ha tilläggsskylt ”led cykeln”. Det blir motstridiga budskap. Dels påbud att cykla, och dels uppmaning att leda cykeln. Här är påbud för gångtrafik lämplig istället. Det är också konstigt att moped klass2 kan färdas här, men inte cykeltrafik. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte vägmärke, vem ansvarar för denna, när ska det åtgärdats? Varför har detta vägmärke inte åtgärdats trots att beställare och entreprenör ronderar?
Anmält 2020-01-24. Observerat 2019-12-18.

X1 markeringspil saknas från KatarinavägenFrågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte vägmärke, vem ansvarar för denna, när ska/har det åtgärdats? Varför har detta vägmärke inte åtgärdats trots att beställare och entreprenör ronderar?
Anmält 2019-10-24. Efter 4 månader ännu ej åtgärdat. Mycket enkelt att åtgärda.

Staket saknas mellan trafikslag vid Slussplan. Det skapar konflikt mellan de prioriterade trafikslagen. Följer inte stadens villkor för TA-plan. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är enkelt, vilken entreprenör ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?
Anmält 2020-01-24. Observerats i flera månader. Enkelt att åtgärda.

Separation med staket/tungavstängning mellan gång- och cykeltrafik saknas från Katarinavägen och förbi Ryssgården. Staket/tungavstängning är relativt enkelt att sätta upp. Luckor kan göras på lämpliga ställen för att gångtrafik ska kunna passera.  Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är enkelt, vem ansvarar för denna, när ska/har det åtgärdats?
Anmält 2019-06-23. 7 månader utan åtgärd, mycket enkelt att åtgärda.

Rapporter om att trafikanter skadas här finns.

inskickad observation 2020-02-17

Fält utan markering för gångtrafik västra rampen från S Mälarstrand, gångtrafik måste då korsa cykelbanan två gånger i onödan. Onödig konflikt. Anmält för flera månader sedan, ej åtgärdat. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är mycket enkelt, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?
Anmält 2019-07-29. 6 månader senare ej åtgärdat. Mycket enkelt att åtgärda.

Rumble strips är fortfarande inte borttagna. Studier från VTI m.fl. visar att det inte fungerar, och att det kan vara en säkerhetsrisk. I stadens egna styrande dokument ska de användas ytterst sparsamt. Felanmält sedan 2016, alltså under fyra års tid. Dessutom finns rumble strips ofta kvar där det inte finns något att varna för, vilket bidrar till att trafikanter inte tar vägmarkeringar och skyltar på allvar. Rumble strips finns kvar på kanske 5-15 platser. Trots att VTI anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cyklande, fortsätter trafikkontoret att använda rumble strips med upphöjd termoplastisk massa. Studier av Me Be Safe, Koucky samt Xcycle projektet visar också att Rumble strips inte fungerar för cykeltrafik.

Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är mycket enkelt, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats? Varför används inte forskning om cykeltrafik här?
Anmält sedan 2016. Fyra år utan åtgärd. Mycket enkelt att åtgärda.

Skrothörnan kan användas att ge säkrare korsning från Stadsgårdsleden. Felanmält sedan 2019 Juni. Först tog det 6 månader av felanmälningar för att skapa sikt, (som är ett villkor för TA-plan), efter upprepade anmälningar. Trafikkontorets argument var att sämre sikt ökar trafiksäkerheten, trots att alla handböcker pekar i motsatt riktning. Men fortfarande används ytan som skrotupplag, istället för att förbättra korsningen för de trafikanter som ska prioriteras. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är en enkel åtgärd, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?
Anmält sedan 2019 Juni. 8 månader utan åtgärd. Enkelt att åtgärda.

Tydliga stora skyltar för hänvisning saknas fortfarande i tunnelkorsningen. Enkelt att åtgärda. Felanmält sedan 2019 juni. Trafikkontorets förklaring: (de små) Skyltarna är i standardstorlek. Det är svårt att förstå om större skyltar är förbjudet, eller vad det är som hindrar trafikkontoret att skylta tydligt för gång- och cykeltrafik. Nu upplevs hålet mest som en bortglömd nisch i brokonstruktionen. Färg på asfalten kan också användas för att skapa tydlighet, inte heller det har åtgärdats.  Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är en relativt enkel åtgärd, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?
Anmält sedan 2019-07-29. 7 månader utan åtgärd. Enkelt att åtgärda.

Staket mellan trafikslag saknas fortfarande, från Katarinavägen efter tunnelbron. Anmält sedan 2016. Enkelt att åtgärda. Nuvarande lösning följer inte villkor för TA-plan, att reducera konflikter mellan prioriterade trafikslag. Nu saknas t.o.m. separation helt, som skyltningen kräver. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är en enkel åtgärd, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?
Anmält 2019-07-29. 7 månader utan åtgärd. Mycket enkelt att åtgärda.

Mer separerande staket behövs mot Slussplan. Nu finns några sektioner separerande staket mellan gång- och cykeltrafik, på väg ner mot Slussplan, västra sidan Mycket bra. Men mer behövs. Att separera gång- och cykeltrafik med staket/tungavstängning har vi framfört sedan flera år. Enkelt att åtgärda. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är en enkel åtgärd, vilken entreprenör ansvarar för detta?
Anmält 2019-07-29. Delvis åtgärdat, men mer staket behövs.

Fortsatt underdimensionerat för prioriterade trafikslag med ständiga konfliktpunkter. Den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin följ inte, inga beslut om undantag har presenterats. Staden villkor för vägarbete följs inte. Inget beslut om avsteg från villkor har presenterats av projektet. Går att genomföra, den kompetensen finns hos tex Skanska, det går också att anställa extern kompetens som klarar detta. Anmält 2019 juni. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det går att åtgärda, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats? Vi önskar ta del av beslut om att framkomlighetsstrategin inte behöver följas vid slussenbygget. Vi önskar ta del av beslut om att stadens villkor för vägarbete inte behöver följas vid slussenbygget.
Anmält 2019-09-08.

Tungavstängning Stadsgårdsleden sticker ut på cykelbanan. Risk för omkullkörning och personskador. Det är enkelt att åtgärda. Det finns sektioner i olika bredder att justera med så det passar utan att behöva gå omlott. Här finns risk att cykeltrampor eller om det är en lastcykel eller cykelsläp med barn, att ett hjul slår i och det blir en omkullkörning med personskador. Mycket enkelt att åtgärda.
Anmält 2019-07-29. 7 månader utan åtgärd.

”Solkurva” på tungavstängning Stadsgårdsleden. Cykelbanan blir trängre utan att det är motiverat. Det finns många filer för motortrafik som behöver extra plats här.
Anmält 2019-07-29. 7 månader utan åtgärd. Mycket enkelt att åtgärda.

Öka säkerhet med X1 i kurva Stadsgårdsleden.
Anmält 2019-07-29. 7 månader utan åtgärd. Mycket enkelt att åtgärda.

För smal passage från stadsgårdsleden, bara 60cm för körriktning mot slussen. Mellan Fotografiska och Birka. Risk att styren krokar i, omkullkörning och personskador. Det här hindret misstänker vi inte tillhör slussenprojektet, att det sett ut så här innan bygget startade. Det permanenta räcket kan flyttas, bussar till båttrafiken kommer runt vändplanen ändå visar dokumentation. Staden kanske behöver tillstånd av Stockholms hamnar?
Anmält 2019-07-29. Efter 7 månader ännu ej åtgärdat. kartlänk

Projektets information till trafikanterna

Vi har tidigare inte följt projektets information till trafikanterna mer än att läsa information via twitter. Det finns omfattande information på stadens webbsida. Det vore bra om projektet även kommunicerade att cyklande kan välja att passera slussen på väg för blandad trafik, eftersom cykelbanorna är underdimensionerade och där är det ofta konfliktsituationer med gångtrafik, då tillräcklig separation mellan gång- och cykel saknas.

Länk

Här finns information om omdragning från Katarinavägen, bra, men kan göras tydligare med olika färger för gång- och cykeltrafik. Som exempel har vi adderat en färg i nedanstående bild.

länk

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Läs alla besiktningar vid slussenbygget

Ärendehantering

Samlingstråd i FB-gruppen Cykla i Stockholm
2020-02-17 Anmälan till projekt slussen
2020-02-21 COS ringer trafikkontoret att åtgärd av Hiltonkurvan är fel utformad.

Uppdateringar

2020-02-20
Cyklandeombud ringer trafikkontoret att åtgärden av kantsten Hiltonkurvan är fel utformad. Lutande asfalten är en risk för cykeltrafik, cyklande undviker lutande asfalt, och särskilt lastcyklar med 3 hjul har svårt att cykla på lutande asfaltbulor på cykelbana. Bättre ta bort hela asfalt-tungan.

2020-02-17
trafikroteln svarar på twitter att de har påtalat till trafikkontoret och till Slussenprojektet om bristerna

2020-02-17
Mail till slussenprojektet med besiktning #13