En byggställning vid Hornsgatan nära slussen följer inte stadens villkor för vägarbete. Otryggt och risker för prioriterad trafik gång och cykel. Funktionsvarierade mest utsatta.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
För gående blir det risker och otryggt när cyklande leds in på trottoaren under en byggställning vid Hornsgatan nära Slussen. Skyltning saknas helt för gående, och bredden räcker inte för dubbelriktad gångtrafik och cykel. Här behöver cykeltrafiken ledas ut i blandad trafik, med tillfälliga fysiska hastighetsbulor för motortrafiken. Egentligen är busshållplatsens placering inte i linje med stadens framkomlighetsstrategi. Här har staden prioriterat biltrafik istället för gång och cykel.

2021-05-04

Efter 7 månader med uppmaningar följs inte stadens villkor

Trots anmälningar, uppmaningar och konkreta förslag på lösningar förmår inte trafikkontoret agera så villkor för arbete på väg följs. Mest utsatta är de trafikanter som enligt stadens villkor ska prioriteras.

2021-07-08 Risk för påkörning

Efter 2 månader av felanmälningar, stolpe mitt på huvudled

Efter två månader med felanmälningar har trafikkontoret fortfarande en stolpe mitt på huvudled för cykeltrafik. Trafikkontoret har satt upp blå skyltar, men de skyms av byggställningens fackverk, och är i fel färg. Skyltning för tillfälliga trafikomledningar ska ha orange botten. Och det är oavsett samma risker och trygghet för gående och cyklande på den yta som finns. Här behöver cykeltrafiken ledas ut i blandad trafik.

2021-05-27 Stolpe mitt på huvudled

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Så här bör omledning ut i blandad trafik utföras.

Ärendehantering

2021-03-28 #1 Anmälan av trafikant SY2103282029FPE
2021-04-12 #2 Inringda anmälningar när ställning etablerades
2021-04 #3 Ny anmälan av trafikant SY2104280123MZP
2021-05-05 #4 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret.
2021-05-10 #5 Svar från TK TA-plan saknas
2021-05-27 Stolpe mitt på huvudled för trafik
2021-05-28 #6 Uppföljande fråga till trafikkontoret
2021-06-08 #7 Svar från trafikkontoret
2021-07-20 #8 Påminnelse att följa villkor för vägarbete
2021-07-22 #9 Svar från TK blandtrafik inte säkert med trafiksignalerna
2021-07-22 #10 Uppföljande fråga från Cyklandeombud
2021-08-31 #11 Uppföljning fråga från Cyklandeombud

Uppdateringar

2021-11-11 kontakt #11
Efter 7 månader följs fortfarande inte stadens villkor. Påminnelse om svar till trafikkontoret

2021-08-31
Uppföljade fråga från Cyklandeombud #8
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Nu har det gått snart ett halvår utan åtgärd i linje med stadens villkor för arbete på väg vid denna arbetsplats. Vad hindrar trafikkontoret att följa sina styrande dokuemnt här? Vi har tidigare fått en del förklaringar om busshållplats mm, men vi kan inte se att det är i linje med villor för vägarbete. Eller menar trafikkontoret att villkor för vägarbete inte alltid gäller? Att väntläge för busstrafik prioriteras före oskyddade trafikanter? I så fall vilken är då poängen med att ha en skrivning i villkor som prioriterar oskyddade trafikanter när det inte följs i verkligheten? Vi förstår inte. Vi föreslår möte om ärendet. 
Detta är kontakt #8 i ärendet, vi förstår inte att trots så många kontakter, att brister i trafiksäkerhet inte åtgärdas. 
Läs hela ärendet vi länken härhttps://cyklandeombud.se/trafikomledning/byggstallning-hornsgatan-villkor-for-vagarbete-foljs-inte/
Vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö

2021-07-22
Uppföljande fråga från Cyklandeombud
”Hej!
Tack för svar, vi har ytterligare frågor.
Vad hindrar att trafikkontoret följer villkor för TA-plan här? Tycker trafikkontoret att det är trafiksäkert med cyklande in bland gående som det ser ut i nuvarande lösning? Är det trafiksäkert för trafikanter med funktionsvariationer anser trafikkontoret, tex för gående med synnedsättning? Reflexbård saknas också på TA-balken sedan tidigare, vilket inte är i linje med teknisk handbok. X1 är ännu bättre på TA-balken. 
Många väljer redan idag att cykla i blandtrafik på platsen. Hastigheterna är redan låga, och det går att reglera ytterligare precis som trafikkontoret gjort på Hornsgatan tidigare med hastighetsreducerande åtgärder. Se här: https://youtu.be/jXmdfOtMQ5Y
Vi skulle hellre se att trafikkontoret kommer med en lösning på att vägarbetet inte följer stadens styrande dokument. 
På vilket sätt är den signalreglerade korsningen farlig? Är det trafiksignalen som ökar riskerna? Är det många motorfordon som kör fel och farligt i korsningen? Finns statistik på förhöjt antal olyckor i korsningen? Har någon på trafikkontoret provat att cykla i blandad trafik här? 
Cykeltrafik använder signalreglerade korsningar tillsammans med motortrafik på många ställen i staden, även där det är högre trafikflöden, och där det inte finns fartreducerande åtgärder för motortrafiken, och där det är betydligt större risker för cyklande. Tex risker med högersvängande tung motortrafik. Här finns ingen högersvängande tung trafik. 
Eller är problemet att trafikkontoret inte vill försämra för motortrafiken, att motortrafiken prioriteras före gång/cykel/funktionsvarierade?
Vi har ännu inte fått svar på vilka sanktioner trafikkontoret använt i ärendet, vite/polisanmälan
Ha en trevlig dag!
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

Förslag trafikomledning i blandad trafik
Förslag omledning i blandad trafik, cykelbox

2021-07-22
Svar från Trafikkontoret
Hej Jon, Tack för din synpunkt. 
Det är inte trafiksäkert att leda ut cyklar i blandtrafik i en så komplicerad signalreglerad korsning. Ingen som jag pratat med på kontoret tycker att det är en bra lösning eller trafiksäkert att leda ut cyklisterna i körbanan på den platsen. 
Önskar dig en trevlig dag!
Med vänlig hälsning,
xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-07-20
Cyklandeombud frågar varför stadens villkor för vägarbete inte följs
”Hej!
Tack för svar och allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Fortfarande följs inte stadens villkor för arbete på väg här, trafiksäkerhet för gående, cyklande och trafikanter med funktionsvariationer är inte prioriterat här. Här är det cykelpendlingsstråk så det är prioriterat enligt stadens styrande dokument.
Via länken nedan finns vår ärendehatering med dokumentation av platsenhttps://cyklandeombud.se/trafikomledning/byggstallning-hornsgatan-villkor-for-vagarbete-foljs-inte/
Vad hindrar att trafikkontoret löser situationen? Trafikkontoret har gjort lyckade lösningar att leda ut cykeltrafik i blandad trafik tidigare, vilket vi föreslagit. 
Det har nu gått 4 månader utan att trafikomledningen följer stadens villkor. 
Vilka sanktioner har trafikkontoret använt i detta ärende, vite, polisanmälan? Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2021-07-08

2021-06-08
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, Här kommer Ta-planen som har flyttat busshållplatsen samt skissen i markupplåtelsen för bygget. Problemet på platsen är att två entreprenörer är på samma ställe, en med en ta-plan och en med markupplåtelse. I teorin skulle fungera fint men det blir dessvärre för trångt under byggställningen. Busshållplatsen kan vi inte ändra på då det är en regleringshållplats och slussenprojektet har inte kunnat hitta en annan plats för den. Att få bort stolpen som håller uppe byggnadsställningen blir svårt utan att riva och bygga upp hela byggnadsställningen igen. Så det vi kan göra är att hänvisa alla cyklister till körbanan vid trafiksignalen eller så har vi det som det är nu, där ca 75% av cyklisterna cyklar under byggställningen och 25 % cyklar i körbanan. Jag ska ta det med vår Trafikplanering om vilken lösning som är bäst.
Med vänliga hälsningar
xxxx”

2021-05-28
Uppföljande fråga till trafikkontoret
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm Vi tittade på arbetet vid Hornsgatan i torsdags 2021-05-27 (Vi har inte fått något ärendenummer på detta ärende) I stort sett är samma brister kvar för gående och cyklande. Vi kan inte se att det följer stadens villkor för TA-plan, och inte heller stadens framkomlighetsstrategi. Staden tog tidigare fram en tillfällig trafikomledning längs Hornsgatan vid ett annnat arbete, som var bra, när det gäller att leda ut cykeltrafik i blandad trafik. Det är nog det enklaste sättet att göra en trygg och framkomlig trafikomledning för cykeltrafiken i linje med villkor och framkomlighetsstrategi.
Vi förstår inte varför det har tagit två månader med anmälningar, och fortfarande står en stolpe mitt på cykelpendlingsstråket. 
Vi undrar vad som hindrar att beställaren/utföraren polisanmäls av trafikkontoret. Vi önskar ta del av aktuell TA-plan.
Här är länk till vår ärendehantering med dokumentation av platsenhttps://cyklandeombud.se/trafikomledning/byggstallning-hornsgatan-villkor-for-vagarbete-foljs-inte/
Vänligen Cyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”

2021-05-27
Stolpe kvar mitt på huvudled för trafik.
Efter 2 månader med felanmälningar, har i princip inget gjorts för att följa stadens villkor för vägarbete och framkomlighetsstrategin. Små blå skyltar ovanför siktlinjen och som dessutom som skyms av byggställning finns uppsatta. Skyltning för tillfällig trafikomledning ska ha orange botten. Samma risker för gång- och cykeltrafik finns kvar.

2021-05-27 Stolpe mitt på huvudled
2021-05-27 Skyltning syns inte, fel färg/placering

2021-05-10
Uppföljande fråga från Cyklandeombud
”Hej och igen tack för snabbt svar
Vad hindrar att trafikkontoret polisanmäler? Det är väl det som är problemet att beställare/entreprenörer vet att det ofta inte blir några konsekvenser av att inte följa stadens villkor och styrande dokument? 
Vänligen Jon”

2021-05-10
Nytt svar från TK
Hej Jon, Vi kommer att ta kontakt med entreprenören och försöka hitta en lösning. 
Jag kan inte svara på varför inget har hänt tidigare, kan vara en kombination av resursbrist och frånvaro. Busshållplatsen kan inte flyttas ut i körbanan eftersom bussarna använder den för att vänta in tid så att de kör enligt tidtabellen. Sen undviker vi att ha busshållplatser som blockerar trafiksignaler. Med vänliga hälsningar
xxxxx, Samordnande Trafikingenjör

Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikreglering

2021-05-10
Uppföljande fråga till trafikkontoret
”Hej och tack för snabbt svar. 
Då det saknas TA-plan kommer trafikkontoret polisanmäla och stänga av arbetet? Vilka åtgärder kommer göras från trafikkontoret och när? Varför åtgärdades inte trots minst 4  tidigare felanmälningar, från etablering och framåt, var det resursbrist på TK?
Kommer ni kräva ny trafikomledning i blandad trafik med den metod som använts tidigare enligt medanstående länkhttps://youtu.be/jXmdfOtMQ5Y
Ang busshållplatsens placering, vad hindrar att anlägga rätt utformad tillfällig busshållplats? Det skulle vara i linje med framkomlighetsstrategin. Hänger inte riktigt med hur det blir mer ”släppa av i korsning” att flytta ut busshållplatsen ett hack. 
Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholm Genom Jon Jogensjö”

2021-05-10
Svar från trafikkontoret, TA-plan finns inte, däremot polistillstånd.
”Det finns ingen TA-plan för arbetet på Hornsgatan men de har polistillstånd för byggställningen.Busshållplatsen är flyttad pga arbetet med slussen. För att flytta ut busshållplatsen en plats skulle man behöva bygga en ny kantsten och höja upp vägen för att det ska vara anpassat och tillgängligt dessutom säger bussarna nej till att släppa på och av passagerare i en korsning. Med vänliga hälsningar xxxx, Samordnande TrafikingenjörTrafikkontoret, Tillstånd, Trafikreglering”

2021-05-05
Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret och begär ut TA-plan
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi observerade en fastighetsrenovering vid Hornsgatan nära Slussen. Risk för personskador mest för gående men även för cyklande. Byggställning är placerad på cykelbanan, gående får ingen varning, och alldeles för smala bredder. Här behöver cykeltrafiken ledas ut i blandad trafik. Motortrafiken behöver tillfälliga fysiska farthinder. 
Se bilder, position och fler detaljer i ärendet via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/trafikomledning/byggstallning-hornsgatan-villkor-for-vagarbete-foljs-inte/
Vi ser också problem med busshållplatsen där, vi kan inte se att den placeringen följer framkomlighetsstrategin. Busshållplatsen skulle kunna placeras ”ett hack ut”, utan att ta av ytan för cykeltrafiken. Alltså borde framkomlighet för gående och cykel prioriteras före framkomlighet för biltrafik. 
Vi önskar ta del av TA-plan (om det finns)
Vänligen Cyklandeombud i Stockholms läng enom Jon Jogensjö”

2021-05-04

2021-04– slutet av april
Trafikkontoret registrerar påminnelse anmälan från trafikant. SY2104280123MZP Plastband är uppsatt rakt över trottoar.
”Byggnadsställning i början på Hornsgatan. Jag har redan felanmält att den saknar skyltning för omledning och att omledningen lämnar mycket att önska då cyklande plötsligt hamnar bland gående under dåliga siktförhållanden. Men ni har inte reagerat på detta. Nu har man dragit enkla plastband och inbillar sig att detta är nog för att hejda gående och cyklande under alla tänkbara förhållanden. Det är det inte. Det är mörkt flera timmar om dygnet, dessa band är inte reflekterande och alla går inte runt med ficklampa eller har lykta på cykeln. Banden syns dåligt i mörker och någon kan gå eller cykla in i dem. Det händer att folk dör pga liknande ignorant avspärrning. Och vi har haft fall där illvilliga personer satt upp linor i halshöjd för att avsiktligen skada cyklister. Här har man gjort samma sak, kanske inte av illvilja, utan av oförstånd. Oavsett syfte, så kan utfallet bli lika olyckligt. Folk går eller ramlar av cykeln och slår sig mycket illa, inte sällan i bakhuvudet. Ni måste klanka ner på detta slarv NU! De som fört upp denna ställning utsätter folk för fara. Jag har nu för andra gången uppmärksammat er om problem med denna upplåtelse. Ni har fått rimlig tid att reagera efter jag gjort er varse om missförhållanden. Jag hoppas ingen oskyldig får ta konsekvenserna av nonchalans på flera nivåer i detta ärende.

Plastband syns inte i mörker
Bild skickad till Trafikkontoret

2021-04-12
Cyklandeombud anmäler via telefon till trafikkontoret

2021-03-28
Trafikkontoret registrerar anmälan från trafikant SY2103282029FPE om ställningsbygget.
”Fastigheten vid Hornsgatan 18 ska påbörja renovering ser det ut som. Helt ok. Och bra. Dessvärre måste ju byggställning stå på trottoar som tidigare redan fördelats till cykel- och gångtrafik, pga avspärrad busstation.
Resultatet är att cykelbanan är i princip borta eller att det inte är trafiksäkert längre. Se bild. När försvinner busstationen som tagit den egentliga cykelbanan i anspråk? Hur ska omledning se ut enligt TA-plan? Kan man ge/omleda cyklister till högra delen av vägbanan, redan från korsningen med Götgatan? Just denna sträcka har tämligen låg trafik och vägbanan är bred, så det borde fungera bättre än att cyklister och gående krockar under ställningen. Jag poängterar att det kommer bli mörkt därunder. Det kommer samlas skräp, elsparkar och byggmaterial. Och byggare kommer behöva gå där. Jag poängterar också att denna plats hanterar stora flöden cyklister. Ännu lite mer nu under Corona. Om man tycker cyklister ska fortsätta inunder byggnadsställningen se då till att stolpar har ordentlig reflex och att X1 Markeringspil nyttjas. För det var inte lätt att se att man kan/ska(?) fortsätta under ställningen. Med andra ord, se till att man behandlar det som om det vore vägbana inte lekstuga.”