Region Stockholm (SLL) bygger ut tunnelbanenätet vid Gullmarsplan. Gång- och cykeltrafik utsätts då för risker när leverantören inte följer stadens villkor för gång- och cykeltrafik. Risk för omkullkörning och personskador på huvudled med höga flöden.

2020-03-27

[texten uppdateras]
Vid Gullmarsplan bygger Region Stockholm ut tunnelbanenätet. På platsen har leverantören använt pendlingsstråket till materialupplag. De har lämnat en bit stålrör kvar, och gjort en puckel med asfalt över stålröret som sticker upp. Puckeln är inte utmärkt på något sätt. Puckeln innebär risk för omkullkörning och risk för personskador, särskilt i mörker. Det hade varit enkelt att kapa stålröret så det inte sticker upp alls. Bredden är endast ca 100-120cm, för gång- och cykeltrafik med höga flöden, vilket inte följer stadens villkor för TA-plan. Byggstängsel är felmonterat, ”fötterna” till stängslet sticker ut i onödan. Dessa ”fötter” är konstruerade med många olika hål, för att undvika att de sticker ut i trafiken. Det har Road rental missat. Road rental visar här att de har en utmaning att höja kompetens om gång- och cykeltrafik, och skaffa kunskap om stadens villkor för trafikomledning i Stockholms stad.

Road Rental behöver uppdatera kompetens om gång- och cykeltrafik

Road Rental är underleverantör för den tillfälliga trafikomledningen. Här vid arbetet med tunnelbanan vid Gullmarsplan har vi dokumenterat att Road Rental behöver uppdatera sin kompetens om gång- och cykeltrafik, samt stadens villkor för vägarbete. Road Rental har även vid andra arbeten i Stockholms stad visat upprepade brister med trafiksäkerhet för gång och cykeltrafik.

2020-03-27

Region Stockholm har utmaningar med gång- och cykeltrafik

 • Region Stockholm utsätter gång- och cykeltrafik för risker vid Munkbroleden Läs mer här

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Krav på åtgärder

 • Ta bort puckel på GC-banan, kapa stålröret och slipa ner till under ordinarie asfaltyta, fyll hålet med asfalt/motsvarande till en helt slät yta.
 • Bredda till 3 meter för gång- och cykelbana. Det kanske innebär att yta för maskinparkering/materialupplag får flyttas till annan plats.
 • Placera byggstängsel i ytterhål i fot mot GC-bana
 • X2 längs hela bredden på byggstängsel som inleder arbetsområdet, som korsar och stänger av GC-banan. Se bild via länk. Samt X1 som hänvisar trafik med riktning.

Ärendehantering

Kartlänk
Beställare: Region Stockholm
Underleverantör: Road rental
Ärendenummer SY2003280136ILV
2020-03-27 Anmälan till trafikkontoret
2020-03-28 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret SY2003280136ILV
2020-03-28 Cyklandeombud anmäler till Region Stockholm
2020-03-28 Cyklandeombud anmäler till SL enligt kontaktinfo vid arbetsplatsen
2020-03-31 Svar från Region Stockholm ”TA-plan följs generellt”
2020-03-31 Nya frågor från Cyklandeombud
2020-04-02 COS rondering nr 2
2020-04-04 Ny fråga till TK från COS
2020-04-06 TK trafikingenjör på plats ”det är åtgärdat”
2020-04-21 Svar från TK

Uppdateringar

2020-04-21
Svar från TK
Hej Jon, Tack för dina synpunkter. Samordnande trafikingenjör har varit på plats den 6 april 2020 och det var åtgärdat.
Trevlig tisdag!
Mxxx
Handläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad
https://start.stockholm/

2020-04-04
Ny fråga till trafikkontoret från Cyklandeombud
Hej
Tack för svar ärende SY2003280136ILV
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Jag förstår inte riktigt hur trafikkontorets trafikingenjör anser att allt är i sin ordning, när det bara fanns 1 meter för gång och cykeltrafik, och i TA-planen angavs 3 meter. Och X2/X1 saknades delvis enligt TA-planen. När vi gjorde uppföljande rondering 2 april var det fortsatt 2 meter bredd på vissa ställen. Vårt ärende finns via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/arbetsplats/region-stockholm-utsatter-gang-och-cykeltrafik-for-risker-gullmarsplan/
Vi rekommenderar fortsatt att det ställs krav på vite. Vi föreslår även att trafikkontoret kallar upp leverantören Road Rental, då dessa har återkommande problem med trafikomledning på andra platser tex Åkeshov/Brommaplan. De har utmaningar med kompetens om gång- och cykeltrafik, och kompetens om stadens villkor för vägarbete. Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2020-04-03
Svar från trafikkontoret
Hej Jon, Tack för ditt ärende. Härmed bifogar jag önskad Ta-plan för arbete på cykelpendlingsstråket söder om Gullmarsplan. Enligt ansvarig trafikingenjör för området är allt är i sin ordning och asfaltspuckel samt rörfoder togs bort i helgen som var.
Hör gärna av dig om du har fler frågor och funderingar.
Trevlig helg!
xxx
Handläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2020-04-02
Cyklandeombud gör rondering nr 2

 • Arbetsområdets inledande staket har fått kompletterande X1.
 • Bredd är ökad till 2 meter, men fortfarande inte till 3 meter som anges i TA-planen.
 • Asfaltpuckel över stålrör är borttagen.
 • Vägmärke placerat på fel sida GC-bana. Bakom staket är lämplig plats.
 • Byggstängsel fortfarande monterat fel i fot. Rätt metod är yttre hål i fot, för att minska utstickande delar på gång- och cykelbanan.
2020-04-02 Uppföljande rondering
2020-04-02 Fortfarande för smalt
2020-04-02 asfaltpuckel borttagen

2020-03-31
Replik från Cyklandeombud
Tack för snabbt svar, och tack för de åtgärder som utförts snabbt. Det är svårt att förstå att Region Stockholm svarar att TA-planen följs ”generellt”. Här finns en trafikfarlig situation, bredden på GC var ibland bara en tredjedel av vad som anges i TA-plan. Entreprenören har skapat en konfliktsituation, med risk för påkörning och personskador. Tvärt emot stadens villkor för vägarbete. En puckel utan utmärkning innebär risk för omkullkörning och personskador. Vi får tyvärr delvis bilden i detta ärende att Region Stockholm inte tar gång- och cykeltrafik på allvar, när brister med risk för personskador förminskas. Bilden är också att Region Stockholm i detta ärende inte är medveten om studier hos VTI och Trafikverket om arbeten på gång- och cykelbanor. Här finns potential för Region Stockholms cykelkansli att ta fram åtgärdsplan så att Region Stockholms arbeten på gång- och cykelbanor utförs trafiksäkert, och att forskning och studier om gång- och cykeltrafik används för uppdatering av kompetens hos den personal som arbetar med projekt där gång- och cykelbanor berörs.
Reflexer på byggstängsel vid inledningen av arbetsområde, fanns inte vid vår rondering, i den omfattning som TA-planen anger. Utöver vad TA-planen anger: Reflexer måste täcka byggstängslets hela bredd, och särskilt yttre hörn av byggstängsel mot cykeltrafik, när byggstängsel korsar körriktningen. Vid yttre hörn är X3 lämplig. Ännu bättre är det om X1 markeringspil användas för att ge tydligare riktning. 
Puckeln på GC-banan: Om detta är ett nomalt förfarande hos Region Stockholm, utbildning behövs för personal i grundläggande kunskaper och gång- och cykeltrafik. En puckel på gång och cykelbana ska inte vara ett normalt förfarande, eftersom det är risk för omkullkörning och personskador. Utbildning om gång- och cykeltrafik kan ske på flera sätt. Region Stockholm kan ta fram en egen utbildning, i samarbete med regionens cykelkansli, och genom att ta del av de studier som finns hos VTI och Trafikverket. Vi i Cyklandeombud kan också bidra till den utbildningen. 
Vi ser fram mot besked att uppdatering om kompetens och metoder kommer att ske, särskilt när det gäller pucklar utan utmärkning på gång- och cykelbanor, och kompetens om gång- och cykeltrafik i allmänhet. 
Med vänliga hälsningarSuperlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö


2020-03-31
Svar från Region Stockholm, samt bifogad TA-plan.
Hej! Tack för dina synpunkter, det är Förvaltning för utbyggd tunnelbana vars arbeten ni noterat vid Gullmarsplan. Här nedan är vårt svar.

 • Generellt följer avstängning och skyltning den godkända TA-planen med undantag från avvikelsen att stängslet hade flyttats, oklart varför.  Vid kontroll noterades att stängslet hade flyttat på sig lokalt och att ”fötterna” stod ut. Det är nu åtgärdat och GC-banan har en bredd på 3 meter nu.
 • Ang reflexer finns detta i den omfattning som TA-planen anger, vi kommer däremot att se över om det finns behov av extra.
 • Vi har rondering/syn av TA-planerna här löpande, det innebär bland annat att tillsyn sker en gång under helgen.
 • Idag är puckeln på GC-banan borta. (Dock är det ett normalt förfarande som tillämpades när man har för avsikt att återanvända fundamentet.)

Bifogar den godkända TA-planen och beslut om hastighetsbegränsning.

2020-03-28
Cyklandeombud anmäler till Region Stockholm
Hej
Sist vi använde denna mailadress kom aldrig något svar, så vi uppmanar att direkt bekräfta att informationen har kommit fram, och vem som handlägger ärendet. 
Vid arbetet med tunnelbana söder om Gullmarsplan följs inte stadens villkor för TA-plan. Det finns risk för omkullkörning och personskador. Position, bilder och anmärkningar finns via länken nedan. https://cyklandeombud.se/arbetsplats/region-stockholm-utsatter-gang-och-cykeltrafik-for-risker-gullmarsplan/
Vänligen bekräfta att åtgärder sätts in omedelbart, så stadens villkor för TA-plan följs. Vi önskar också ta del av befintlig TA-plan och vilken entreprenör som har ansvar här. 
De åtgärder som behöver göras är- Ta bort puckel på GC-banan, kapa stålröret och slipa ner till under ordinarie asfaltyta, fyll hålet med asfalt/motsvarande till en helt slät yta.- Bredda till 3 meter för gång- och cykelbana. Det kanske innebär att yta för materialupplag får flyttas till annan plats.- Placera byggstängsel i ytterhåll i fot mot GC-bana- X2 längs hela bredden på byggstängsel som inleder arbetsområdet, som korsar GC-banan. Se bild via länk. Samt X1.
Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-03-28
Cyklandeombud anmäler till SL, enligt den kontaktinformation som är uppsatt på arbetsplatsen.
Hej
Vid huvudleden för cykel söder om Gullmarsplan har SL ett arbete. SL följer inte stadens villkor för vägarbete, och gång- och cykeltrafik utsätts för risker här. 
Se bilder, position och anmärkningar via länken nedan. Vänligen återkoppla snarast att åtgärder sätts in omedelbart.https://cyklandeombud.se/arbetsplats/region-stockholm-utsatter-gang-och-cykeltrafik-for-risker-gullmarsplan/
Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-03-28
Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2003280136ILV. Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vi önskar ta del av TA-plan för arbete på cykelpendlingsstråket söder om Gullmarsplan. Region Stockholm (SLL) är beställare, de bygger ut tunnelbanan. Road Rental är underleverantör. Ett järnrör har kapats för högt, och kompenserats med en asfaltpuckel utan utmärkning. Risk för omkullkörning och personskador, särskilt i mörker. Puckeln behöver avlägsnas, och järnröret kapas vid marken istället. Det är för smalt, bara ca 1 meter för gång- och cykeltrafik, det följer inte villkor för TA-plan. Reflexer saknas på byggstängsel. Yta finns, marken används bara till materialupplag just nu. Vi föreslår att vite krävs, och att det breddas till de villkor som finns för TA-plan. Vi ser brister hos leverantör och beställare i kompetens om gång- och cykeltrafik. Det bästa vore kanske att kalla till möte med beställare och utförare, och fråga hur de tänker agera för att öka kompetens om gång- och cykeltrafik. Via länken nedan finns kartposition, bilder, uppdateringar mm. https://cyklandeombud.se/arbetsplats/region-stockholm-utsatter-gang-och-cykeltrafik-for-risker-gullmarsplan/ Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö