Vid arbetet längs Bergslagsvägen har Craftor AB ständiga avvikelser med risk för personskador. En provkarta på vanliga brister vid vägarbete. Varför klarar inte trafikkontoret att sätta press på beställare och utförare?

Supporta cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Över ett år har gått med ständiga brister i trafiksäkerhet och framkomlighet för gång- och cykeltrafik. Stadens styrande dokument följs inte. Trots 20-40 uppmaningar till både beställare, utförare och väghållare ser vi samma brister återkomma gång på gång. Ofta är det mycket enkelt att åtgärda bristerna. Vi kan inte dra andra slutsatser än att Ellevio AB och Craftor AB är ointresserade att följa stadens villkor för vägarbete, och ointresserade av grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Vi kan också konstatera att trafikkontoret i Stockholm inte klarar att sätta press på beställare och utförare att följa stadens styrande dokument.

Byggstängsel utan reflexmarkeringar


När väg eller bana stängs av för vägarbete måste reflexer användas för att det ska synas i mörker. Särskilt när det gäller byggstängsel. I mörker samt regn ökar risken ytterligare för personskador för cyklande trafikanter. Rätt skyltning är att använda de stora pilarna som kallas X1, då är det tydligt för trafikanten i god tid i vilken riktning trafiken leds om. Entreprenören känner till detta, X1 används för motortrafiken, men entreprenören förstår inte hur trafikomledning ska utföras trafiksäkert för gång- och cykeltrafik. Vi ser behov av kompetenshöjning hos entreprenören, alternativt höjda viten.

Hur kan det beviljas av trafikkontoret?

TA-planen är beviljad av trafikkontoret i Stockholms stad. Craftor AB är utförare, som i sin tur arbetar på uppdrag av Ellevio. Efter anmälningar har trafikkontoret varit på plats flera gånger, enligt Ellevio utan anmärkningar.

Plastband istället för yrkesmässig utrustning

Efter ett tag sätts plastband upp. Oklart i vilket syfte. Det har i alla fall ingen funktion i mörker för trafiksäkerhet i trafikomledningen. Plastband fungerar inte i mörker. X1 är rätt skylt att använda när vägbana stängs av.

Betongblock blockerar hel körriktning ett halvår

I över ett halvår blockeras en hel körriktning av cykelbanan, utmärkning saknas. Betongblocket behöver inte står där, det har blivit påkört av tung trafik från Premm-macken, som inte tagit ut svängen tillräckligt. När cyklandeombud ställer ut en X3 markering väljer Ellevio/Craftor AB att istället ta bort markeringen. Mycket svårt att förstå. Först efter över en månad av anmälningar sker åtgärd.

Över ett halvår utan åtgärd.

Grus som utspetsning är inte så lyckat, eftersom grus enligt VTI är en orsak till omkullkörning och personskador. Här dessutom i kurva och då är kraven på god friktion högre.

Läs mer om byggstängsel vid vägarbeten

2020-10-27
2020-10-27
2020-10-27
2020-10-23

Från Färjestadsvägen måste cyklande bryta mot trafikförordningen och cykla på trottoaren för att passera vägarbetet. Utspetsning (ramp över kantsten) saknas, vilket är risk för omkullkörning och personskador. Kantsten hindrar även föräldrar som kör barnen i lastcykel, även om cykeln leds. Kantsten hindrar armcykel, och en armcykel kan inte ledas. Trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta. Det blir även otryggt för både gående och cyklande när cykeltrafik dyker upp, tex för gående från tunnelbanan med skymd sikt. Yta finns för att ge cykeltrafik egen fålla, det skulle öka trygghet för både gångtrafiken och cykeltrafiken.

Svårt se stålrör i innerkurva i mörker

I mörker och kanske regn är det svårt att se stålrör på cykelstället som sticker ut i innerkurva. Det skulle vara mycket enkelt att märka upp med reflexer, och komplettera med belysning på denna mörka del. Om beställaren Ellevio var intresserade av trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbete.

2020-11-01 Stålrör i innerkurva

Ett år senare 2022-05-21 ser vi samma risk för personskade. Cykelstället sticker ut i innerkurva utan utmärkning. Det är inte en intresserad och lärande organisation hos Ellevio AB och Craftor AB. Lätt att göra bättre, tar bara 3 minuter.

Tillfällig vägvisning saknas

En sergeant (reflex) är placerad mitt för avtaget mot Färjestadsvägen. Det blir förvirrande om den avfarten är avstängd. Dessutom saknas tillfällig vägvisning till Färjestadsvägen. Tillfällig vägvisning ska vara svart text på orange botten.

2020-10-20 Förvirrande skyltning

Brister i snöröjning stänger ute funktionsvarierade

Vid trafikomledningar är det ofta entreprenören som ansvarar för snöröjning. Här har Ellevio/Craftor misslyckats. Trafikanter med funktionsvariationer är utestängda, både gående och cyklande. Äldre med rollator kommer inte förbi. Det ser ut som att snöröjning inte skett över huvud taget. Även föräldrar som skjutsar barn i lastcykel eller med cykelsläp är utestängda. För trafikanter med funktionsvariationer innebär det en lång omväg för att komma till kollektivtrafiken.

2021-02-03 Plogvall hindrar äldre och funktionsvarierade
2021-02-03 Ingen snöröjning
2022-01-28 Gående tvingas ut på pucklig is

Lera och jord är risk för trafikolyckor enligt VTI.

2021-03-03 Lera och jord kvar på gång- och cykelbanan

Asfaltkanter på lagad asfalt har kanter som är risk för omkullkörning. Utmärkning saknas.

2021-03-03 Asfaltkanten på lagningen har kanter utan utmärkning

Vägvisning är bortglömd av Craftor AB, samt står för nära gång- och cykelbanan. Lätt att åtgärda rätt.

2021-03-30 Vägvisning bortglömd
2021-11-02 Sönderkörd utspetsning, risk för omkullkörning
2021-11-08 Omkullkörning i spårig is vid vattensamlingar, i mörker.

Rullgrus risk för omkullkörning enligt VTI

Väldigt enkelt att följa stadens villkor för vägarbete här. Efter ett år med mellan 20 och 40 uppmaningar till Ellevio AB och Craftor AB ser vi fortfarande dessa brister som är så enkla att åtgärda. Vi kan inte se någon annan förklaring än att beställare och utförare inte är intresserade av grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.

2021-12-01 Rullgrus är risk för omkullkörning och personskador

Hög asfaltkant rakt över cykelstråket

När det öppnas för cykeltrafiken rakt fram, lämnas en asfaltkant kvar rakt över cykelstråket. Lika hög som en trottoarkant. Det innebär risker för omkullkörning och personskador.

2021-12-01 Kant rakt över cykelstråket, risk för omkullkörning
2021-12-27 Gående går ut i biltrafiken

Kantsten risk för omkullkörning

En kantsten är inte utmärkt med X3, vilket är risk för omkullkörning särskilt i mörker, för cyklande med trehjulig lastcykel, armcykel, rollator eller permobil. Lätt att åtgärda, men det saknas daglig tillsyn och kunskap och intresse för gång- och cykeltrafik. Månader går utan åtgärd.

2022-06-05 X3 saknas vid kantsten Råcksta

Flaggvakt saknas ibland vid vägarbetet

När leveranstrafik behöver komma fram är det viktigt att ha aktiva flaggvakter som är observanta på trafiken. Stoppar trafik så att leveranstrafik kan utföra sitt arbete säkert. Och vinkar fram gång- och cykeltrafik när det är fritt fram . När flaggvakt saknas, eller gör något annat än att observera trafik, är risken att det blir ett sluttande plan, att trafikanterna slutar invänta klartecken att passera vid vägarbeten.

Vi frågar trafikborgarråd och förvaltning om vägarbeten

Vi har dokumenterat systematiska brister i vägarbete sedan 2016 och delgivit förvaltning och trafiknämnd löpande. Så nu börjar det bli dags för politiska beslut tex budget för trafikkontoret till bättre resurser och att börja använda de påtryckningsmedel som redan finns i verktygslådan.

Vi utbildar Ellevios cykelexpert och Craftor AB

Ellevio har svarat att de anlitat en cykelexpert som ska se över de tillfälliga trafikomledningarna. Kanske ger cykelexperten bra råd, men Ellevio AB och Craftor AB väljer att inte följa de råden. Vi dokumenterar dock att Ellevio AB och Craftor AB fortsatt inte följer stadens villkor för vägarbete.

En kansten saknar delvis utspetsning, vilket är risk för omkullkörning och personskador. Det är en dagvattenbrunn där, vilket är enkelt att lösa genom att sidoförflytta hela passagen, och valla in med staket eller deltabloc.

Här är det bara 2 meter för dubbelriktad gång- och cykeltrafik, det följer inte stadens villkor för vägarbete.

2021-05-07 Länk till tweet

Betongblock på gång- och cykelbana saknar utmärkning. Cyklandeombud ställer ut reflexer framför betongblock för att de ska synas i mörker. Craftor AB och Ellevio tar då bort reflexmarkeringen. Vi utbildar Ellevio att tillfälliga hinder alltid ska markeras med tex X3, för att undvika trafikolycka i mörker.

Byggstängsel saknar heltäckande reflex tex X1. Följer inte teknisk handbok, risk för personskador i mörker.

2021-05-14
2021-12-30 Tweet
2022-01-29 Twitter

Ellevio/Craftor har gjort bra lösningar också

Bra saker att berömma Ellevio och Craftor för är att de dragit kablar i luften med kabelstativ vid det tillfälliga övergångsstället. Fötter till byggstängsel har delvis använts på rätt sätt, dvs de har använt ytterhålen för att minska utstickande delar på gång- och cykelbanan, bra. Utspetsning över kantsten är lång, kanske är kanten inte så jämn som det går att göra, men bra ändå.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Andra ärenden med Ellevio

Ärendehantering

Beställare: Ellevio AB
Ellevios informationssida
Utförare: Craftor AB
TA-plan: Ramudden
Ärendenummer
SY2010121209YHN
SY2108311421MPF
SY2111301250VLW
SY2112280945STF
SY2201071118XJB
SY2201251610HTA
SY2201311318WSF
SY2202161214OCI

2020-09-12 kontakt #1 Cyklandeombud begär ut TA-plan, bifogar bilder på brister
2020-10-11 kontakt #2 Cyklandeombud anmäler till Ellevio
2020-10-11 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret SY2010121209YHN
2020-10-11 Ramudden kontaktar Cyklandeombud
2020-10-27 Trafikkontoret svarar ”entreprenör ska åtgärda”
2021-01-04 Påminnelse till Ellevio
2021-01-21 Ny påminnelse om åtgärder till Ellevio
2021-01-21 Ny fråga till trafikkontoret ”är vite krävt?”
2021-02-03 Frågor/svar till/från Ellevio om snöröjning
2021-02-05 Fråga vilken metod som använts för snöröjning
2021-02-05 Fortfarande inte snöröjt
2021-02-10 Påminnelse till Ellevio om snöröjning finns i listan
2021-02-11 Ellevio svarar, fast inte på frågan
2021-02-23 Påminnelse till Ellevio och svar
2021-02-24 Fråga till Ellevio om Ellevio kontrollerade åtgärd
2021-03-01 Påminnelse till Ellevio om de kontrollerat Craftor
2021-03-02 Jord och grus lämnat på cykelstråket
2021-03-03 Cyklandeombud sopar och skyltar
2021-04-06 Betongblock flyttas efter en månad
2021-04-08 Cyklandeombud föreslår möte med Craftor och Ellevio via mail
2021-04-14 Svar från Ellevio, men inte svar på frågorna. Vi frågar igen.
2021-04-16 Svar från Ellevio. Inte svar på alla frågor, vi frågar igen
2021-05-07 2 meter för dubbelriktad gång- och cykeltrafik
2021-05-19 Utspetsning saknas fortfarande, grus ej åtgärdat.
2021-06-03 Efter en månad utspetsning fortfarande inte åtgärdat av Ellevio/Craftor
2021-08-31 Fråga till trafikkontoret om nerkörd elstolpe mm SY2108311421MPF
2021-11-29 Påminnelse om svar till trafikkontoret. SY2111301250VLW
2021-12-03 Svar från TK ”vi korrigerar avstängningarna”
2021-12-07 Uppmaningar till trafikborgarrådet att agera
2021-12-08 Uppmaning till trafikkontorets enhetschef
2021-12-27 Ny anmälan till trafikkontoret SY2112280945STF
2022-01-07 Ny anmälan till trafikkontoret SY2201071118XJB
2022-01-07 Uppföljande mail till Ellevio AB
2022-01-25 Påminnelse om SY2201071118XJB till trafikkontoret
2022-01-28 Svar från trafikkontoret
2022-01-29 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2201311318WSF
2022-01-29 Påminnelse till Ellevio AB och Craftor AB
2022-02-13 Påminnelse till trafikrotel, Ellevio och Craftor AB
2022-02-15 Svar från trafikkontoret SY2201311318WSF
2022-02-15 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2202161214OCI
2022-02-21 Vi hackar bort is vid trafikomledning för gående
2022-02-21 Fortsatt ishalka för gående
2022-02-22 Brister i arbete med flaggvakt
2022-02-25 Fortsatt ishalka för gående
2022-03-07 Ellevio bjuder in till möte
2022-03-08 COS erbjuder utbildning för Ellevio AB
2022-04-06 Ny felanmälan till Ellevio
2022-04-20 Fråga till trafikborgarråd om att trafikkontoret förnekar brister
2022-04-21 Trafikkontoret kommenterar ärendet i trafiknämnden punkt 25
2022-05-28 Uppmaning till Ellevio AB och Craftor AB om stålrör innerkurva

Uppdateringar

2022-07-11
Återställning börjar ta form. Frågan är hur kostnadseffektivt det är att återställa till gammal standard, som ändå behöver uppgraderas till grundläggande standard för gång- och cykelinfrastruktur. Här är det för smalt för dubbelriktad cykeltrafik på pendlingsstråk, det följer inte regional cykelplan och inte heller Stockholms stads cykelplan. Utfasning för trafikanter med rollator/permobil saknas också.

Återställande asfaltering vid stolpar är ojämn. Kanske ska hela sträckan få ny beläggning? Mellan Islandstorget och Grimstarondellen. Karta

2022-07-11

2022-05-28
Vi påpekar till Ellevio AB och Craftor AB risk för personskador när stålrör sticker ut i innerkurva utan utmärkning. (samma brist fanns ett år tidigare, och påtalades) Twitter och facebook och Instagram.

2022-04-21
Trafikkontoret svarar på skrivelse från Vänsterpartiet Trafikkontoret förnekar i princip bristerna, trots omfattande dokumentation svart på vitt.

2022-04-20
Fråga till trafikborgarrådet om åtgärder när trafikkontoret förnekar briser trots omfattande dokumentation svart på vitt. Länk

Länk till tweet

2022-04-06
Ny felanmälan till Ellevio
”Hej! Vi ser fortsatta brister i tillfälliga trafikomledningar längs Bergslagsvägen, som inte följer stadens villkor för vägarbete. Vi vet att trafikkontoret ser mellan fingrarna och inte agerar, men vi har stöd i både stadens tekniska handbok och forskning hos VTI, vad som är risker för gång- och cykeltrafik. 
Via länken ser ni senaste uppdateringar i vårt ärende. https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Varför kan inte projektet klara ens enkla åtgärder som att ställa ut X3? Är det svårt för Ellevio att sätta press på Craftor AB, och har Craftor AB i sin tur svårt att sätta press på sina underleverantörer? 
Ofta glömmer underentreprenörerna att återställa skyltning när de passerat ut och in på arbetsområdet. Det tar 1 minut att åtgärda.
Ett byggstängsel skulle kunna flyttas ut 50cm från cykelbana på 5 minuter.
Behöver underentreprenörerna utbildning? Vi hjälper gärna till med utbildning. 
Varför har det tagit ett helt år med uppmaningar, och vi ser fortfarande delvis samma brister? Är det ett ledningsproblem? Vi tar gärna möte med produktionschef Stockholm eller regionen, på Ellevio. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-04-05
Efter över två månader är denna kansten ännu inte utmärkt med X3

2022-04-05

2022-03-08
Cyklandeombud föreslår kortare seminarie
”Hej! Tack för inbjudan. Det vi föreslagit är att vi håller ett allmänt hållet kortare seminarie om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid trafikomledningar. Det gör vi gärna med personer i projektet. Vi har haft samma seminarie med både trafikkontoret i Stockholm, Ramudden, ATA, m.fl aktörer. Detta är lämpligt att göra i en lokal med duk att visa bilder på. Det tar ca 2t inkl frågor. 
Vi föreslår också en genomgång av de brister vi dokumenterat, där stadens villkor för vägarbete inte följs. 
Vi lyssnar även gärna på hur projektet arbetar med TA-planer tillsammans med staden. 
I ett längre perspektiv kan vi även genomföra vårt korta seminarie för relevant personal i hela regionen, samt nationellt. Vi ser ungefär samma brister i hela regionen, och hos i princip alla beställare/utförare. 
23 mars 10.30 går bra.  Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö 0702693534″

2022-03-08
Daglig tillsyn brister
Skyltning som flyttas vid inpassage till arbetsområde återställs inte. Cyklandeombud återställer.

2022-03-08 skyltar återställs inte efter passage
2022-03-08 Cyklandeombud återställer, det tar 30 sekunder.

2022-03-07
Ellevio föreslår möte

2022-02-25
Fortsatt ishalka för gående i trafikomledningen Ängbyplan. Vi uppmärksammar trafikborgarrådet och andra politiska partier på twitter facebook och instagram.

2022-02-26 tweet om ishalka

2022-02-22
Flaggvakt saknas för gång- och cykeltrafik

2022-02-21
Vi hackar bort is vid trafikomledning för gående vid Ängbyplan. Tweet till trafikborgarrådet, beställare och utförare.

2022-02-15
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2202161214OCI
”Hej och tack för svar.
Jag undrar om trafikingenjörer och cykeljouren har tagit del av den dokumentation vi skickat via denna länk nedan.
https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-02-15
Svar från trafikkontoret SY2201311318WSF
”Hej Jon, Både trafikingenjörer och cykeljouren har inspekterat sträckan var varannan vecka. De brister som trafikkontoret upptäcker förmedlas vidare till entreprenören och beställaren som ofta åtgärdar det inom en vecka. Både trafikingenjör och cykeljouren anser att nuvarande beviljad ta-plan med åtgärder är tillräckliga. I vissa lägen görs avvikelser mot teknisk handbok, policys och riktlinjer och dessa avvikelser är upp till ansvarig trafikingenjör att bedöma från utifrån platsens förutsättningar.  Trafikkontoret hade ett möte med Cykelombudet i slutet av förra året så det är inte aktuellt med fler möten i dagsläget. Med vänlig hälsning, xxx Handläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-02-13
Påminnelse till trafikrotel, Ellevio AB och Craftor AB
Länk FB,

2022-02-13 Påminnelse till trafikroteln, Ellevio och Craftor AB Länk

2022-02-10
Längsgående kant i kurva, risk för omkullkörning och personskador. Följer inte villkor för vägarbete, lätt att göra rätt, tex ställa tungavstängning på rätt plats, och komplettera med tex X3.

2022-01-29
Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2201311318WSF
”Hej och tack för svar och tack för att cykeljouren skickas ut. 
ÄrendenummerSY2010121209YHN
SY2108311421MPF
SY2111301250VLW
SY2112280945STF
SY2201071118XJB
SY2201251610HTA
Vi har full förståelse för tids- och resursbrist på trafikkontoret. 
Några frågor är obesvarade. 
– Hur kan dessa brister fortsätta ett helt år, ofta återkommande brister, tex snöröjning.
– Har inte Cykeljouren redan denna sträcka som nästan daglig översyn? Borde inte de ha dokumenterat bristerna ända sedan cykeljouren startades?- Många brister är mycket enkla att åtgärda, ändå går det månader utan åtgärd. – Varför är det så? Är det resursbrister på TK? I så fall kan vi i Cyklandeombud kräva bättre resurser från politisk håll i tex trafiknämnden. 
Det vi ser efter ett år är att trafikkontoret inte klarar att sätta press på beställare och utförare att följa stadens styrande dokuemnt. Vi har hört från tex Ellevio flera gånger tex ”trafikkontoret hade inga synpunkter” Stämmer det att trafikkontoret inte har synpunkter trots att villkor för vägarbete inte följs, eller är det Ellevio som glider på sanningen?
Vi föreslår möte för att reda ut hur trafikkontoret kan sätta tillräcklig press på beställare och utförare så att stadens villkor följs. Idag fungerar inte det har vi dokumenterat i flera ärenden, det spelar ofta ingen roll hur många gånger medborgarna felanmäler. Inte ens enkla åtgärder görs, alternativt efter flera månader eller ett halvår. 
Fungerar verkligen metoden ”vi kontaktar utföraren och ber att de se över arbetet”? Det vi dokumenterat sedan 2015 ger en bild att det krävs att trafikkontoret använder mer från verktygslådan för att sätta press på beställare och utförare. Det finns ju skarpare verktyg där. Har de mest kraftfulla verktygen redan använts? Behövs mer kraftfulla verktyg? Eller är det ökad budget till enheten som behövs? Om Stockholm ska bli en ”cykelstad i världsklass” är brister vid vägarbeten en av utmaningarna som behöver åtgärdas.
Det är fortfarande brister kvar 220128 i vägarbetet . Se under rubriken ”uppdateringar” längre ner i vårt ärendedokument. Vi föreslår att Cykeljouren får tillgång till vår dokumentationet i ärendet. https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-29
Alla observationer delas via sociala medier också, till både Ellevio AB, Craftor AB, Stockholms stad, trafikrotel och flera politiska partier. Länk till twitter

2022-01-28

Cyklandeombud gör kontroll. Vissa brister finns fortfarande kvar. Vattensamlingen blir frusen spårig slask vid minusgrader. Gående tvingas ut på is för att undvika att gå i 5-10cm djupt vatten/slask. Följer inte stadens villkor för vägarbete. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

2022-01-28 Gående hänvisas till is.

Betongfundamentet har stått kvar på cykelbanan snart ett år. Den mesta av tiden helt utan funktion. Det finns gott om yta för alternativ placering som följer stadens villkor för vägarbete.

Längsgående asfaltkant är risk för omkullkörning, särskilt i mörker. På denna plats saknas belysning, samt cyklande blir bländade av mötande motortrafik.

2022-01-28 Längsgående asfaltkant risk för omkullkörning.
2022-01-28
2022-01-28

Slarv i utförande av utspetsning. Samma slarv som tidigare utspetsningar i projektet. Vi ser inte en lärande organisation. Guppet blir förstärkt när det bildas ett ”dike” av lutningen. Här saknar trafikkontor, Ellevio och Craftor AB kunskap om hur utspetsning behöver utformas, och särskilt för trehjuliga cyklar. Bättre är att dra ut övergången så det blir en mer vinkelrätt körning över utspetsningen.

2022-02-08 Det blir ett dike med lutningar och asfaltkant
2022-02-08 Bättre med kant tvärs körriktning

Byggstängsel står för nära gång- och cykelbanan. Krav i stadens styrande dokument är minst 0,4 meter. Här finns goda ytor för alternativ placering, det kan stå 1 meter eller 2 meter bort från G/C. Dessutom måste snöröjningen hålla ut från byggstängslet, så den redan underdimensionerade bredden blir ytterligare smalare. Samt- på andra sidan står betongfundament en bit in på G/C-banan, vilket ytterligare ger en smalare passage. Det betongfundamentet fyller ingen funktion där, det är bara Ellevio AB och Craftor AB som inte är intresserade.

2022-01-28 Staket för nära. Hindrar snöröjning.
2022-01-28 Betongfundament för nära g/c utan funktion

2022-01-28
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, Cykeljouren har inspekterat arbetet och påtalat de brister de funnit till entreprenören och kommer att följa upp att åtgärderna utförs. Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion.  Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-01-25
Påminnelse till trafikkontoret SY2201251610HTA
”Hej och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken i Stockholm. 
Vi har ännu ej fått svar på ärende SY2201071118XJB  det skickades 7e januari.(Vi har dock full förståelse för om det är brist på resurser och tid, och i dessa tider hög sjukfrånvaro.) Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-01-25
Utbildning till Craftor AB och Ellevio AB att snöröja vid vägarbete

2022-01-21 Inte plogat eller halkbekämpat. Delvis ishalka för gående.
2022-01-20 Ingen snöröjning för gående

2022-01-20
Betongfundament till stolpe har stått på cykelbanan helt i onödan i snart ett år. Gott om plats finns att placera betongfundamentet utanför cykelbanan. Stadens villkor för vägarbete följs inte. Väldigt lätt att göra rätt.

2022-01-20 Betongfundament placerat på cykelbanan

2022-01-07
Uppföljande mail till Ellevio AB
”Hej!
Vi har dokumenterat fortsatta brister för gång- och cykeltrafiken vid arbetet längs Bergslagsvägen. 
Allt finns dokumenterat här i länken nedan. De senaste uppdateringarna hittar ni under rubriken ”uppdateringar” https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/ Vissa brister finns kvar månad efter månad, trots att det är mycket enklet att åtgärda. Tex en stolpe som blockerar en körriktning, och bara är felplacerad. Där märker vi att daglig tillsyn inte fungerar. Stadens villkor och styrande dokument följs inte.
Snöröjning brister även denna säsong, trots att vi hade omfattande anmälningar om det förra säsongen. Trafikanter med funktionsvariationer utesluts här. Stadens villkor och styrande dokument följs inte.
Betongblock för trafikljus står fortfarande kvar sedan ett halvår, trots att de inte används. Stadens villkor och styrande dokument följs inte.
När vi ser att samma brister återkommer gång på gång, och att många brister är mycket enkla att åtgärda, kan vi inte dra andra slutsatser än att Ellevio inte är intresserade av grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, och inte intresserade att följa stadens villkor för vägarbetem och andra styrande dokument.
Vårt erbjudande att utbilda projektet står kvar.
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-07
Anmälan med uppdateringar till trafikkontoret SY2201071118XJB.
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Komplettering i ärendet Ellevio AB Craftor AB Bergslagsvägen 
ÄrendenummerSY2010121209YHN
SY2108311421MPF
SY2111301250VLW
SY2112280945STF
Craftor AB har inte snöröjt i sin trafikomledning, trafikanter med funktionsvariationer utesluts av plogvall mm. 
All dokumentation med bilder finns i vårt ärendehanteringssystem via länken nedan. Senaste uppdateringar ligger under rubriken ”uppdateringar” en bit ner. https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/ Redan förra säsongen struntade Craftor AB i att snöröja på samma ställe  vilket Ellevio bekräftade att de hade missat helt. Vi genomförde en omfattande kommunikation för att reda ut det med Ellevio. Det är inte en lärande organisation vi ser. Vi kan inte dra andra slutsatser än att de inte är intresserade av trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.  https://twitter.com/cyklandeombud/status/1356912686186004484
Vi förstår fortfarande inte varför trafikkontoret inte klarar att sätta press på beställare och utförare så de följer stadens villkor och styrande dokument. Vi önskar veta vilka resurser som saknas på trafikkontoret så vi kan kräva dessa resurser av trafiknämnden. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-12-29
Snöröjning ej utförd. Det är entreprenören som har vägarbetet som har ansvaret för snöröjning vid trafikomledning. Samma brister fanns redan förra säsongen, och påtalades då. Det är inte lärande organisationer vi ser. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

2021-12-29 Ingen snöröjning utförd av Craftor AB
2021-12-30 Trafikanter med funktionsvariationer utesluts av Craftor AB

2021-12-19
Uppföljande anmälan till trafikkontoret SY2112280945STF
”Hej och tack för svar, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Det där stämmer inte riktigt visar vår dokumentation, samma brister är kvar i upp till 10 månader utan rätt åtgärder. Nya brister kommer hela tiden visar vår dokumentation, ibland är det samma brister som återkommer. Många brister är mycket enkla att rätta till, bara flytta en stolpe, flytta en X3, flytta ett staket, sopa grus osv. 
Många brister är kvar i månader innan åtgärder sker, varför är det så? Är det resursbrister på TK? I så fall kan vi i Cyklandeombud kräva bättre resurser från politisk håll i tex trafiknämnden. 
Var ligger problemet att trafikkontoret inte klarar att sätta tillräcklig press på beställare och utförare i detta arbete? De ska ju klara att själva göra rätt från början. 
Vi har erbjudit både Ellevio AB och Craftor AB utbildning, och vi har uppmanat dem minst 40 gånger att följa stadens styrande dokument. 
De senaste observationerna finns i länken till vårt ärendehanteringssystem, och under rubriken ”uppdateringar”https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Eftersom vi inte ser någon tydlig förbättring hos beställare och utförare föreslår vi nya metoder från trafikkontoret, vill ni att vi tar ett möte om ärendet och hur metoderna för regelefterlevnad hos beställare och utförare kan göras så det ger tillräckligt resultat?Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-12-13
Samma brist som tidigare, att bredd inte räcker för möte. Enkelt att göra rätt. Ellevio AB och Craftor AB är inte lärande organisationer. Och inte särskilt intresserade av grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. De cyklande hänvisas att cykla på övergångsstället för gångtrafiken. Tweet till trafikborgarrådet

2021-12-13 Samma fel som anmälts tidigare.

Gångtrafiken glöms bort, de får gå ut i körbanan för blandad trafik, för att komma över till andra sidan. Här mycket enkelt att göra rätt, bara flytta på staketet.

2021-12-27 Lätt att göra rätt

Betongblocken som blockerar en körriktning står kvar efter 10 månader. Trafikljusen som står i betongblocken har inte använts på 10 månader, de fyller ingen funktion alls. Väldigt enkelt att åtgärda.

2021-12-19 trafiksignalerna har inte använts på över 10 månader.

Här är utmärkningen av hinder på cykelstråket felvänd. gummifoten till reflexskärmarna sticker då ut i cykelbanan och blir risk för omkullkörning för tex trehjuliga lastcyklar, och särskilt i mörker. Mycket lätt att göra rätt.

2021-12-19 Felvänd utmärkning av hinder

Här står byggstängsel onödigt nära cykelbanan. Det finns gott om utrymme att flytta ut byggstängslet. Det är särskilt bra för att sopsaltaren ska kunna sopa hela bredden på asfalten. Om byggstängsel inte kan ha 0,4m minst till cykelbana ska X3 sidomarkeringsskärm användas. Mycket lätt att göra rätt.

2021-12-19 Byggstängsel står onödigt nära, och saknar X3.

Orienteringsskylten är felvänd, och inaktuell. Betongfoten fyller ingen funktion. Lätt att ta åtgärda, lätt att göra rätt.

2021-12-19 Betongblock fyller ingen funktion

2021-12-08
Uppmaning till trafikkontorets enhetschef att agera
”Hej xxx och stort tack för möte och aktiviteter senast.
Nu behöver vi din insats som enhetschef. Vi har under ett års tid använt ordinarie metoder med felanmälan till trafikkontoret för att få Ellevio AB och Craftor AB att följa stadens styrande dokument vid de tillfälliga trafikomledningarna vid arbetet Islandstorget/Ängbyplan.
Här finns all dokumentation, och all ärendehantering via länken nedan.https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Det har inte fungerat, beställare och utförare fortsätter med brister.
Då har vi arrangerat vårt miniseminarie för Ramudden för att höja deras kompetens, det är Ramudden som hjälper Craftor AB med trafikomledningar.
Det har inte heller fungerat, vi ser fortsatt allvarliga brister. 
Vi har varit i kontakt direkt med Ellevio AB ca 20-40 gånger och uppmanat att följa stadens villkor för arbete på väg, samt erbjudit utbildning. Ellevio och Craftor AB har inte accepterat utbildning.
Nu behöver du som enhetschef visa att trafikkontoret har kraft att sätta press på beställare och utförare. 
Det kommer inte att fungera att du delegerar till ansvarig tjänsteperson att ”se över det här ärendet”, det har vi redan provat under ett års tid. Det är du själv som behöver kalla till möte med högre ledning på Ellevio AB och Craftor AB.
Steg 1: Du behöver beställa ut åtgärder idag, att ta bort den asfaltkant som just nu är risk för omkullkörning och personskador. Det är som att en trottoarkant går rakt över cykelstråket. Du kan beställa ut omgående åtgärd från någon av de TA-entreprenörer som har resurser för omedelbar insats. Resurser som behövs är borttagning av asfaltering och utläggning av ny asfalt. 
Alltså att trafikkontoret tillfälligt övertar ansvaret från Ellevio AB och Craftor AB, och sedan skickar fakturan till dessa. 
Steg 2: Därefter kalla till möte med högre ledning hos beställare och utförare, för utbyte av deras person som är ansvarig. Och att de redovisar hur de tänker utbilda och säkra sin organiastion för framtiden. Kräv att även ledning på Craftor AB och Ellevio AB är med på den utbildningen. Vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-12-07
Uppmaningar till trafikborgarrådet att agera
Läs här och här

2021-12-06 Uppmaning till trafikborgarrådet

2021-12-03
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon,
tack för att du hör av dig till oss!
Vi korrigerar avstängningar och förtydligar platserna allt efter som arbetet fortskrider. Vi har precis haft en koll på befintligt arbetsområde och arbete pågår med att tillse åtgärder för att justera på de sträckor som är aktuella just nu.
Vi tackar för dina synpunkter och tar med oss dem i vårt fortsatta arbete på platsen.
Jag önskar dig en trevlig dag!
Med vänlig hälsning,
xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad”

2021-12-01
Asfaltkant lämnad rakt över cykelstråket vid Ängbyplan. Risk för omkullkörning och personskador. Särskilt i mörker.

2021-12-01 Asfaltkant och rullgrus rakt över cykelstråket, risk för omkullkörning
2021-12-01 Asfaltkant och rullgrus rakt över cykelstråket, i dagsljus. Risk för omkullkörning och personskador.

2021-11-29
Påminnelse om svar till trafikkontoret. SY2111301250VLW
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Nu har det gått snart tre månader utan svar i ärendet. Samma brister finns kvar, nya brister har tillkommit. Vad hindrar trafikkontoret att sätta press på Craftor AB och Ellevio AB att följa stadens tekniska handbok och stadens villkor för arbete på väg? Flera brister är mycket enkla att åtgärda. Vi ser att samma enkla brister återkommer trots ett år med kanske 20-40 uppmaningar direkt till Ellevio AB och till Craftor AB, de är inte en lärande organisation, ser vi i vår dokumentation.
Läs all dokumentation i vårt ärendehanteringssystem via länkenhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-11-26
Hänvisning saknas och staket saknar reflexmarkeringar. Följer inte teknisk handbok.

2021-11-26 Hänvisning saknas för gående och cyklande, reflex på byggstängsel saknas.

2021-11-24
Samma nedkörda stolpe ligger kvar efter ett halvår utan åtgärd. En hel körriktning blockeras, cyklande tvingas ut i mötande trafik, risk för omkullkörning och personskador. Lätt att åtgärda.

2021-11-08
Vattensamlingen fryser och blir spårig is. Cyklande kör omkull.

2021-11-08 Vattensamling blir frusen slask, spårig is, risk för personskador

2021-11-04
Tillfällig belysning skulle öka trygghet och säkerhet. Särskilt med bländande mötande motortrafik, en sidoförflyttning ner över utspetsning, rullgrus kvar vid utspetsningen samt att utspetsningen också är sönderkörd av lastbilarna.

2021-11-04 Nedsatt sikt och bländande motortrafik

2021-11-02
Utspetsning är sönderkörd, vilket är risk för omkullkörning och personskador, särskilt i mörker. I kant mellan utspetsning och körbana har rullgrus lämnats, vilket också är risk för omkullkörning. Vi uppmanar flaggvakterna att tex 8st X3 sidomarkeringsskärm med 1m lucka kan placeras innan sidoförflyttningen, då blir det tydligt var sidoförflyttning ska ske. Med endast 1st X3 är det otydligt var nerfart till omledningen är placerad, särskilt i mörker.

2021-11-02 Sönderkörd utspetsning, risk för omkullkörning
2021-11-03 Sönderkörd utspetsning blir terrängkörning

2021-09-27
Belysning saknas vid Ängbyplan. Lätt att åtgärda. Mycket ojämnheter i underlaget. Det finns till och med färdig belysning på plats för arbetet, men den är släckt. Motortrafiken bländar. Även på den tillfälligt asfalterade sträckan på gräsytan, som inte uppfyller krav på bredd, saknas belysning.

2021-08-31
Fråga från Cyklandeombud till trafikkontoret SY2108311421MPF
”Hej!Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Uppföljning av Ellevios/Craftors arbete Bergslagsvägen Islandstorget 
Fortfarande ligger en nerkörd stolpe kvar på cykelstråket, vilket är risk för omkullkörning och persnskador, samt att trafiken har bara en körriktning kvar, Betongblock för trafiksignaler står på cykelstråket. Trafiksignalerna används inte, har inte använts på flera månader. Ett vägmärke i betongfot står också på cykelbanan helt i onödan. 
Vi har legat på Ellevio i säkert 20-40 kontakttillfällen i snart ett år, och ändå klarar de inte att åtgärda dessa mycket enkla saker. Det är mycket svårt att förstå. 
Vi skulle önska att trafikkontoret kan sätta press på Craftor/Ellevio att följa villkor för vägarbete här. Kanske behövs tätare kontroller. 
Dessutom har onödigt mycket yta använts i rondellen för motortrafik. Inte ens de största bussarna och lastbilsekipagen behöver den ytan. Den ytan behövs för cykeltrafiken, för den tillfälligt asfalterade gc-banan är för smal. 
Varför finns dessa brister fortfarande i vägarbetet? 
läs hela ärendet och dokumentation här via länkenhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/

Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-06-03
Omledning på den smala grusade stigen vid Ängbyplan är onödig. Craftor AB och Ellevio har anlagt för bred väg för motortrafiken, den används inte. Så yta finns att låta cykeltrafiken gå på den ordinarie cykelbanan. Efter en månad har Ellevio och Craftor AB ännu inte åtgärdat att utspetsning saknas, vilket är risk för personskador.

2021-06-03

2021-05-26
Vattensamling på gång- och cykelbanan. Följer inte teknisk handbok. Orsakar omkullkörning vid kallgrader 2021-11-08.

2021-05-27 Vattensamling blir spårig is och ger omkullkörning 2021-11-08

2021-05-19
Utspetsning saknas fortfarande en sektion, vilket inte syns i mörker, utmärkning saknas. Rullgrus ej åtgärdat. Info-skylt saknas.

2021-05-19
2021-05-19

2021-05-07
Bara 2 meter för dubbelriktad gång- och cykeltrafik vid Ängbyplan. Det följer inte stadens villkor för vägarbete, Ellevio AB och Craftor AB skapar konflikt mellan de prioriterade trafikslagen. Vid en kantsten saknas delvis utspetsning, vilket är risk för omkullkörning och personskador.

2021-05-07

En vallgrav bildas när asfaltkant har drop på 4 centimeter precis före en för kort och brant utspetsning över trottoarkant. Hade varit enkelt att haft längre utspetsning som ger mindre brand ramp kant i kant och helt slippa ”vallgraven”.

VTI visar i studier att grus är en känd orsak till omkullkörning och personskador. Trots det godkänner trafikkontoret denna lösning. Här dessutom extra hög risk med lösgrus i kanterna. Rätt metod här är tillfällig asfalt i rätt bredd, det har gjorts i andra tillfälliga trafikomledningar i staden.

Belysningsstolpar står fortfarande kvar på cykelbanan Islandstorget, och blockerar en hel körriktning trots två månader av upprepade uppmaningar. Det är enkelt att åtgärda. Stockholms stad har fortfarande inte tagit bort det nedkörda trafikljuset.

2021-06-03

2021-04-18
Påminnelse till Ellevio om svar på övriga frågor
”Hej och tack för svar. 
Vi har dokumenterat att trafikkontoret ofta godkänner lösningar som inte följer stadens egna villkor för TA-plan och teknisk handbok, vilket trafikkontoret gjort även i detta projket. Vi i Cyklandeombud ställer kraven efter villkor för TA-plan, teknisk handbok och andra styrande dokument och forskning från VTI.
Kanske har det skett något missförstånd här om vilka betongblock som avses. Vi bifogar igen en bild som pekar ut vilka betongblock som avses.  Betongblocken som är fundament för trafikljus är inte i drift, de kan tas bort. De står delvis på cykelbanan, och utmärkning med sidomarkering X3 saknas. Utmärkning med sidomarkering X3 är en väldigt enkelt åtgärd.  
Dessutom står en hänvisningsskylt felaktigt, den syns inte i mörker och är risk för påkörning i mörker. Den är väldigt enkelt att åtgärda, det tar bara 5 sekunder att lyfta den, utan att funktionen försämras, Svårt förstå varför en sådan enkel åtgärd inte görs. 
Fundamenten för trafikljusen står alltså på cykelbanan. Här är cykelbanan underdimensionerad, så varje decimeter är viktig. Trafikljusen är inte i drift, så de kan flyttas bort helt. Fundament för trafikljus används inte som separation mellan gång/cykel och motortrafik, de är till för att trafikljusen ska stå stadigt och inte välta. 
När det nedkörda trafikljuset tas bort, det som ligger under ett deltabloc, då kan även ett deltabloc tas bort om man vill minska risk för påkörning av tung trafik från Preem-macken, av förare som inte tar ut svängen ordentligt. Då behöver inga betongblock alls stå på cykelbanan, det finns då även marginal mellan cykelbana och betongblock. En tillfällig stopplinje kan målas tillbakadragen, för gång och cykeltrafik. Då finns fortfarande deltabloc mellan motortrafik och gång/cykel. Dessutom är hastigheterna låga här. Oftast är det bilkö som rullar väldigt långsamt, och det är begränsat till 30 km/t. Precis som på många ställen i Stockholm där det är skyltat 30km/t och cykelfält precis intill och som helt saknar deltabloc. Om man vill hastighetssäkra motortrafiken ytterligare kan tex tillfälliga korsformade snurrande bumpers användas. 
Alltså, deltablocen mellan motortrafik och gång/cykelbana kan vara kvar, men det finns ingen anledning att deltabloc står på cykelbanan. De kan placeras minst 50cm utanför cykelbanan. Det finns gott om plats att placera deltabloc utanför cykelbanan. 
Att deltabloc över huvud taget står på cykelbanan är för att de blivit påkörda och då flyttade, så egentligen handlar det bara om att flytta tillbaka betongblocken, utanför cykelbanan. 
Det trafikljus som var nedkört vid refug övergångsställe är åtgärdat, bra.  Men det nedkörda trafikljuset som ligger under ett deltabloc är inte borttaget, svårt förstå att det inte togs bort samtidigt när staden ändå var där. Var Craftor på plats för att lyfta undan deltablocket som ligger ovanpå?
Vi inväntar fortfarande svar på följande frågor
– Varför tog det över en månad att åtgärda deltablock som blivit påkörda och hamnat på cykelbanan?
– Varför togs utmärkningen X3 av blockerande betongblocken bort tidigare? 
– Vägvisning visar fel riktnigar, och behöver inte stå på gång- och cykelbanan alls. Den kan flyttas minst 50cm från gång- och cykelbanan.
– Informationsskylt saknas, är villkor för vägarbete enligt teknisk handbok. 
– Asfaltlagningar har för höga kanter, de ska märkas ut. Risk för omkullkörning. 
– Grus kan tas bort från cykelbanan, det fyller inte längre någon funktion. Grus är risk för omkullkörning. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-04-16
Svar från Ellevio
Hej, Betongblocken separerar cykel- och gångtrafikanter från bilister, då avståndet mellan dessa minskat i och med våra arbeten. Stockholms stad var nyligen ute i projektet för att se över att planerna följs, och hade inga invändningar på detta. Gällande den nedkörda stolpen ska staden ta bort den, vilket bör ske inom kort. Du kan kontakta Jxxxx som är chef för Ellevios projekt i Stockholm. Du når henne på xx.mail eller på 0xxx

2021-04-14
Vi mailar samma frågor igen för att få svar.
”Hej och tack för svar.
Bra att ni tagit in en konsult. Det stämmer inte att brister i de flesta fall åtgärdas skyndsamt som ni påstår, tvärtom, om man läser vår dokumentation. Vi undrar om ni tagit del av dokumentationen som visar att brister tar lång tid att få åtgärdade, eller ibland inte åtgärdas alls. 
Flera frågor förblev obesvarade, vi önskar gärna få svar där. 
-Betongblocken Islandstorget som blockerar cykelbanan utan utmärkning är sedan några dagar en aning justerade. Vi förstår inte varför det tog en månad.
– Vi undrar varför Craftor och Ellevio inte följer stadens villkor för vägarbete här. Det har blivit en provkarta på vanliga brister vid trafikomledning för gång- och cykeltrafik. 
– Även mycket enkla åtgärder har tagit lång tid att få åtgärdat. Vi har tidigare fått svar att det finns nästan daglig närvaro av Ellevio, är det då kompetens om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik som brister?
– Vi bokar gärna möte för att reda ut detta, och vi har gärna en dragning om trafikomledning i allmänhet vid vägarbeten för gång- och cykeltrafik. Vi träffar gärna representanter för både Craftor och Ellevio, samt Ellevio’s produktionschef för Stockholm. Vi har dokumenterat allvarliga brister även i andra arbeten av Ellevio, så det finns en anledning för Ellevio att styra upp alla sina arbeten när det gäller trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, och ställa krav på underleverantörer.
– Vi önskar gärna ha ett telefonnummer som vi kan ringa till ansvarig projektledare eller arbetsledare med utmärkningsansvar. 
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-04-14
Ellevio’s kommunikationsavdelning förklarar att eftersom projektet är unikt och så stort, 1,5 miljarder kronor, och med extremt komplicerade moment, och att det ska nå klimatmålet, måste åtgärder för trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik nedprioriteras. Vi är tveksamma om det är orsaker att inte behöva följa stadens villkor för vägarbete. I stadens villkor för vägarbete ska tvärtom gång- och cykeltrafik prioriteras vid tillfälliga trafikomledningar.

2021-04-14
Ellevio svarar via mail, men inte på frågorna vi ställt. Och Ellevio förnekar delvis brister, och påstår att brister åtgärdas skyndsamt i de flesta fall. Trots att de precis tagit del av dokumentation som visar svart på vitt motsatsen.


”Hej, Tack för dina mail. Samtliga synpunkter som inkommer till Ellevio gällande projekt Beckomberga – Bredäng skickas vidare till och ses över av de ansvariga för projektet. Det som brister jämfört med gällande TA-plan ska naturligtvis åtgärdas skyndsamt, vilket sker i de allra flesta fall. Vi är medvetna om att det ibland tagit längre tid än vad som kan anses rimligt, och beklagar det. För att se över framkomlighet och säkerhet för cyklister, gångtrafikanter och funktionsnedsatta har vi tagit in en trafikkonsult specialiserad på cykel som kommit med vissa synpunkter och förbättringsförslag. En del av dessa åtgärder har vi redan vidtagit, och vi ser också över vårt arbete på längre sikt, bland annat genom utbildning i cykelsäkerhet för de som arbetar i projekten. Med vänlig hälsning, Mxxx”

2021-04-08
Cyklandeombud föreslår möte med Craftor AB och Ellevio
”Hej! Vi har tidigare kontaktat Ellevio via sociala medier, och fick nu denna kontaktmöjlighet också. 
Vi undrar varför Craftor och Ellevio inte följer stadens villkor för vägarbete här. Det har blivit en provkarta på vanliga brister vid trafikomledning för gång- och cykeltrafik. 
Även mycket enkla åtgärder har tagit lång tid att få åtgärdat. Vi har tidigare fått svar att det finns nästan daglig närvaro av Ellevio, är det då kompetens om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik som brister? 
Senast var det ett betongblock som blockerade en hel körriktning för cykeltrafik, det tog över en månad att få det åtgärdat efter anmälan och många påminnelser, det är mycket svårt att förstå. 
Vi bokar gärna möte för att reda ut detta, och vi har gärna en dragning om trafikomledning i allmänhet vid vägarbeten för gång- och cykeltrafik. Vi träffar gärna representanter för både Craftor och Ellevio, samt Ellevio’s produktionschef för Stockholm. Vi har dokumenterat allvarliga brister även i andra arbeten av Ellevio, så det finns en anledning för Ellevio att styra upp alla sina arbeten när det gäller trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, och ställa krav på underleverantörer.
Vi vet att det inte är specifikt bara Ellevio och Craftor som inte följer stadens villkor för vägarbete, det är ett nationellt problem visar studier vid VTI. 
Här har vi dokumenterat ärendethttps://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/ Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö

2021-04-06
Efter en månad av anmälningar och påminnelser flyttas betongblock bort från cykelbanan.

2021-03-03
Cyklandeombud sopar och skyltar

2021-03-02
Lera, jord och grus lämnat på cykelstråket, i samband med att avstängningen tagits bort.

2021-03-02
Betongblock sticker ut på cykelbanan, risk för omkullkörning och personskador, särskilt i mörker

2021-03-02
Ellevio svarar om snöröjning. Craftor AB gjorde felbedömning och tänkte inte på trafikanter med funktionsvariationer. Trots att de fått anmälan om att det var särskilda problem för trafikanter med funktionsvariationer. Svårt att förstå.

2021-03-02
Smalt för dubbelriktad cykeltrafik när avstängningen tas bort.

2021-03-02
Platå med grus sticker ut på gång- och cykelbanan, utan utmärkning.

2021-03-01
Påminnelse till Ellevio, om de kontrollerat hur/när Craftor AB åtgärdade brister i snöröjning, och öppnade passagen för trafikanter med rörelsevariationer.

2021-02-24
Fråga till Ellevio om Ellevio kontrollerat att Craftor AB åtgärdade brister i snöröjning efter anmälan.

2021-02-23
Påminnelse/svar Ellevio om snöröjning finns på Ellevios lista med punkter som Ellevio kontrollerar vid sina arbeten.

2021-02-11
Ellevio svarar, men inte på frågan om snöröjning finns på Ellevios lista med punkter som Ellevio kontrollerar vid sina arbeten.

2021-02-10
Påminnelse till Ellevio att kolla om de har kontroll av snöröjning på listan när de kontrollerar sina arbeten

2021-02-05
Ännu ingen snöröjning av Craftor AB på norra sidan av Bergslagsvägen. Trafikanter med funktionsvariationer får fortsatt ta en lång omväg, liksom föräldrar med lastcykel, äldre med rollator.

2021-02-05 Passagen fortfarande avstängd för funktionsvarierade

2021-02-05
Fråga/svar Ellevio vilken metod för snöröjning som använts.

2021-02-03
Fler frågor/svar Ellevio

2021-02-03
Svar från Ellevio

2021-02-03
Fråga till Ellevio hur de organiserat snöröjning förbi arbetet.

2021-01-21
Ny fråga till trafikkontoret
Hej!
God fortsättning och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Det här ärendet vid Ängbyplan är lite konstigt. TK har tidigare svarat att ”det är påpekat för entreprenör för åtgärd”
Och nu säger entreprenören att ”allt är godkänt av trafikkontoret, de har också varit här på plats och godkänt” ungefär. 
Fortfarande efter flera månader: saknas utspetsning från Färjestadsvägen, trafikanter med funktionsvariationer är mest utsattacyklande måste bryta mot trafikförordningen
Kort sagt, stadens villkor för vägarbete följs inte. Andra styrande dokument följs inte. Ändå är det godkänt av TK. Vi förstår inte. 
Är vite krävt?
Läs hela ärendet via länk nedan:https://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Vänligen 
Cyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-01-21
Cyklandeombud uppföljande fråga

2021-01-05
Ellevio svarar att trafikkontoret har godkänt allt

2021-01-04
Påminnelse till Ellevio om åtgärder

2020-12-30
Efter flera månader saknas fortfarande trafikomledning för cykeltrafik från Färjestadsvägen.

2020-12-30 Trafikomledning för cykeltrafik saknas

2020-11-04
Kurvan ännu inte åtgärdad, en mycket enkel åtgärd som bara tar 3 minuter, att flytta på en sergeant. Det syns också att flera har cyklat där. Risken är att framhjulet fastnar på asfaltkanten i kurvan, kör omkull med personskador som följd. Det tar flera veckor innan det åtgärdas.

2020-11-04

2020-11-05
Kantsten syns inte i mörker. Risk för påkörning särskilt för trehjulig lastcykel som får möte och behöver hålla ut. Lätt att åtgärda med reflexskärm, sk sergeant.

2020-11-05 Kantsten risk för omkullkörning

2020-11-01
I innerkurva sticker järnrör ut från cykelstället, kan vara svårt att se i tex mörker och regn. Enkelt att åtgärda med reflexer. Tillfällig belysning skulle vara lämpligt på denna ganska mörka sektion.

2020-11-01

2020-10-27
Trafikkontoret svarar
Hej, Jon, Tack för att du kontaktar oss!
Detta är påpekat för entreprenören för åtgärd. 

Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. 
Med vänlig hälsning,
Vxxx
Servicehandläggare 
Trafikkontoret Stockholms stad 

2020-10-23
Sergeanter och tungavstängning flyttas, så cyklande får en linje att följa som leder ner i dike i spårig lera. Risk för omkullkörning och personskador. Även sopmaskinen tar samma väg i kurvan, vilket ytterligare förstärker linjen för cyklande ner i dike i spårig lera. tar flera veckor innan det åtgärdas.

Cyklande har cyklat ner i diket i spårig lera

2020-10-13
Ellevio svarar att förseningar är problemet. Trots att X1 saknades på TA-planen. Svårt att förstå hur något som inte är beställt kan vara försenat.

2020-10-11
Cyklandeombud anmäler brister till trafikkontoret
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vid Ellevios arbete vid Ängbyplan saknas X1 på byggstängsel. Det innebär risk för personskada i tex mörker och regn. En utspetsning är gjord med grus i kurva, även det risk för personskador enligt VTI.
Är detta godkänt av trafikkontoret och i så fall varför? 
TA plan VS48877:2
Se bilder om mer om ärendet via länk nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö 0702693534″

2020-10-11
Tweet till Ellevio om brister vid vägarbetet

2020-09-23
Plastband finns på byggstängsel, oklart i vilket syfte.

2020-09-15
X1 saknas fortfarande på byggstängsel.

2020-09-15
Utspetsning över kantsten saknas. Svårt för trafikanter med funktionsvariationer att passera, och svårt för föräldrar som skjutsar barn i lastcykel eller med cykelsläp. Följer inte stadens villkor för vägarbete. Risk för omkullkörning och personskador.

2020-09-15 Utspetsning över kantsten saknas

2020-09-12
COS begär ut TA-plan
Hej och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Jag önskar ta del av TA-plan för arbete Ängbyplan. Byggstängsel utan X1 är placerat över cykelpendlingsstråket. Kartlänk https://goo.gl/maps/kHEo67BNTcwCJRg8A
Kanske är det samma arbete som Islandstorget https://goo.gl/maps/UuvGiPjLMph4pkXNA där hänvisningspil för biltrafik placerades mitt på cykelpendlingsstråket.
Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö 0702693534

2020-09-11
X1 finns för motortrafik, men saknas för cykeltrafik

2020-09-11 X1 saknas på byggstängsel

2020-09-10
Hänvisningspil placerad mitt på cykelpendlingsstråket. Ellevio glömde nog bara bort cykeltrafiken, och hade bara motortrafiken i åtanke här. Vi pratade med personer på plats, som bekräftade att hänvisningspilen var avsedd för motortrafik. Efter en stunds förklaring att det även är en huvudled för cykeltrafik, gick de med på att flytta hänvisningspilen så den inte blockerade cykeltrafiken. (och inte felaktigt leder om cykeltrafiken)

2020-09-10 Islandstorget

Påverkan i sociala medier

2022-01-07
Tweet om ishalka för gående, Facebook, Instagram