Kommunerna i Stockholms län använder ofta grus som halkbekämpning på gång- och cykelbanor. VTI menar att gruset snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Kommunerna måste alltså fasa ut användningen av grus.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

VTI: Grus ökar olyckor

VTI säger att grus ökar olyckor totalt sett. Alltså fler olyckor sker relaterade till rullgrus, än det gruset förmår reducera. De dagar gruset eventuellt gör nytta uppväger inte de dagar gruset är halkrisk på barmark. Under mars månad är 22 procent av singelolyckorna med cyklande relaterade till grus nationellt. I Stockholm beror en tredjedel av cykelolyckorna under mars på grus. VTI uppskattar att snabbare upptagning av grus skulle minska singelolyckor med 10-15 procent.

Huvudstråk Rosenlundsparken Stockholm

Även fallolyckor för gående på grus

via NTF länk

Fallolyckor kostar halv miljard

Studie från Transportstyrelsen visar att fallolyckor i trafiken kostar samhället en halv miljard per år. Sjukvård och produktionsbortfall är delar av kostnaden. VTI visar att gruset orsakar olyckor även för gående, så delar av den halva miljarden kan härledas till gruset.

länk

Varför används grus över huvud taget?

Sopsaltning är en överlägsen metod för halkbekämpning av gång- och cykelbanor visar studier vid VTI. Varför fortsätter kommuner ändå med plogning och grus? En del kommuner svarar att sopsaltning är dyrare. Men tex Karlstads kommun säger att ”kostnaden för att halkbekämpa med sand eller saltlake är i stort sett likvärdig”. Vi misstänker att de kommuner som tror att de sparar pengar med grus inte räknat med vårdkostnader och kostnader i produktionsbortfall. Och att ”sparkommunerna” inte heller räknat på samhällsekonomiska vinster när fler lockas att gå och cykla. Kommuner som väljer bort sopsaltning har nog inte heller räknat in kostnaden för att de egentligen borde ta upp grus flera gånger varje säsong, alltså så fort snön smälter bort mellan snöfallen.

Sundbyberg Ursviksvägen

Plogning ger ibland ofarbart resultat för cykeltrafik

Vid temperaturer runt nollan skär däcken igenom snölagret, när plogning inte sker ända ner till asfalten. Det kan se ut som att cykelbanan är snöröjd, men cykeln kastas okontrollerat åt olika håll. Det är ofarbart, men entreprenören kan ändå rapportera att uppdraget är utfört och får arvode.

Vid kallare väder bildas ofta en kullerstensliknande profil, eftersom plogning ofta inte sker ner till asfalten. Cykeln hoppar och studsar, det blir stötar upp i ryggrad och huvud. Den som kör hem matvaror på cykeln får varorna skakade. Även i låga hastigheter är det stötigt. Möjligen om hastigheten sänks till gångfart går det att cykla, men då kan man lika gärna gå, och det är inte längre cykling det handlar om. Även här ser det ut att vara snöröjt vid en besiktning. Utföraren kan rapportera utfört uppdrag och fakturera, men det är ofarbart för cykeltrafik.

Grus ger ofta dammig luft för gående och cyklande

Grus på lokala gator i bostadsområden och på större trafikleder ger ofta dammig luft som gående och cyklande andas in. Det kan även kännas att det knastrar i munnen av dammpartiklarna, och att partiklarna sticker i ögon om det blåser. Det är inte lockande att välja cykel som vardagstransport då, och sannolikt inte hälsosamt.

Traditionell plogning kan ge ishalka på våren

Eftersom man lämnar ett lager snö kvar vid traditionell plogning, blir det ibland tjocka lager is över hela gång- och cykelbanan på våren. Isen ligger sedan kvar i veckor. Exemplen i videon nedan är filmade samma dag, i samma område. Sopsaltningen fungerar varje dag, år efter år. Plogning ger här bucklig is, som är risk för personskador för gående och cyklande.

2022-01-15 Gång- och cykelbana, plogad+sandad. Här isgata.

Exempel omkullkörning på grus

2022-03-20 Spånga personskador

Läs mer om risker med grus

Läs mer om fördelar med sopsaltning

  • Fallolyckor hos gående halveras (VTI studier i Stockholm)
  • 40 procent färre singelolyckor med cyklister på de sopsaltade stråken (VTI studier i Stockholm)
  • Med sopsaltade stråk ökar cykeltrafik med 30 procent (VTI studier i Stockholm)

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2103120900WLV
SY2203161553GGB
2021-03-11 #1 och #2 Mail till trafikkontoret SY2103120900WLV och trafikroteln Stockholm
2021-04-05 #3 Vi frågar regionala cykelkansliet om de kan samordna frågan för alla kommuner i länet.
2021-05-03 #4 Möte enheten trafikkontoret
2022-01-24 #5 Fråga till TK om försök att fasa ut grus planeras.
2022-03-16 #6 Påminnelse till trafikroteln att ge uppdrag till trafikkontoret att testa fasa ut grus
2022-03-16 #7 Fråga till trafikkontoret om de startat test att fasa ut grus SY2203161553GGB

Uppdateringar

2022-03-16 kontakt #7
Fråga till trafikkontoret om de startat test att fasa ut grus SY2203161553GGB
”Hej och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken i Stockholm.
Vi undrar om trafikkontoret gått vidare med förslaget att testa att fasa ut grus eftersom VTI säger att grus totalt sett ökar olyckor och personskador. Med andra ord, staden betalar för en metod som ökar trafikolyckor och personskador. 
Vi kan inte se att det är i linje med stadens kommunikation ”på väg mot cykelstad i världsklass”. 
Att barn måste vänta till efter 15 maj för att kunna cykla säkert till skola och fritidsaktiviteter, uppfyller det verkligen trafiknämndens uppdrag till trafikkontoret? 
Vår ärendehantering hittar ni via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-03-16 kontakt #6
Påminnelse till trafikroteln att ge uppdrag till trafikkontoret att testa fasa ut grus.
”Hej och tack för allt MP gör för ökad och säker gång och cykling. 
Vi föreslår att uppdra åt trafikkontoret att testa att fasa ut metoden grus i en stadsdel eller del av stadsdel. Eftersom VTI säger att grus totalt sett ger fler omkullköningar och personskador än det reducerar. Just nu betalar alltså staden för en metod som totalt sett ökar personskador. 
Det är också olyckligt att tex barn får vänta till efter 15 maj med att cykla säkert till skola och fritidsaktiviteter. 
Metoder att sopa grus tidigt utan att det orsakar halka av vattenspolning, är väl kända sedan decennier. 
Läs mer här via länken nedan om hur vi driver ärendet att fasa ut grus i hela länet.
https://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-24 kontakt #5
Fråga till trafikkontoret
”Hej!
Hoppas allt är bra. Och tack för det möte vi hade för snart ett år sedan. Jag tänkte bara kolla om ni har gått vidare med förslaget att fasa ut grusanvändning i staden, tex genom att först göra ett försök i en stadsdel. 
Samtidigt undrar vi i Cyklandeombud om några åtgärder är gjorda för att minska problemen med kullerstensprofil och spårigt underlag vid traditionella metoden plogning/grusning. 
Och till sist, vet ej om det är ditt område, men vi har under flera år dokumenterat och anmält att cykelfält i centrala Stockholm ofta är ofarbara efter snöfall, med risk för omkullkörning. Har några åtgärder genomförts för att förbättra detta? Vi har dokumenterat att sopsaltning av cykelfält fungerar, och föreslår därför att även testa sopsaltning av cykelfält i en stadsdel. 
Vi har även denna säsong föreslagit möte med enheten om snöröjning, men inte fått svar. 
Här är länk till vårt ärende om att fasa ut grusanvändning. https://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-05-03 kontakt #4
Möte med enheten på trafikkontoret. Trafikkontoret redogör kort för snöröjning, Cyklandeombud tar upp ärendet att fasa ut grus, eftersom VTI visar att grus ger fler olyckor än det reducerar. Cyklandeombud föreslår att tex börja med ett test i en stadsdel att fasa ut grusanvändning.

2021-04-05 Kontakt #3
Cyklandeombud frågar regionala cykelkansliet om de kan samordna och driva frågan mot alla kommuner i länet.
”Hej! Eftersom VTI har kommit fram till att grus snarare ökar trafikolyckor än minskar trafikolyckor, driver vi nu att kommunerna i Stockholms län ska fasa ut användning av grus. Se dokumentation om detta via denna länk. https://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Det skulle vara bra om regionens cykelkansli kan driva detta uppdrag, i alla kommuner i regionen. Vilka möjligheter har ni att göra det?
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud i Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2021-03-11 kontakt #2
Mail till trafikroteln att fasa ut använding av grus.
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi i Cyklandeombud vill fasa ut användning av grus på gång- och cykelbanor för att minska olyckor med personskador. Orsaken är att VTI anser att grus snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Alltså grus tillför fler olyckor än det reducerar olyckor, totalt sett.
Målet är att fler gång- och cykelbanor sopsaltas och att grusanvändning fasas ut. Där grus ändå används måste grusupptagning ske mycket tidigare för att reducera singelolyckor på cykel. 
Metoden plogning + grus har flera nackdelar. Ofta ger plogning resultatet ofarbart, eftersom plogning ofta inte sker ner till asfalten. Det kan se ut som att det är snöröjt, och utföraren kan rapportera uppdraget utfört och erhålla arvode, men det är fortfarande ofta ofarbart. Dels packas snön ofta till kullerstensliknande profil, vilket gör att cykeln studsar och skakar, även i låga hastigheter. I temperaturer runt nollan kan resultatet också bli att cykeldäck spårar och cykeln kastas okontrollerat i slumpmässig riktning. 
Staden betalar för en insats som ofta ger ofarbar cykelbana, och när snön smält är gruset orsak till en tredjedel av cykelolyckorna i mars månad. Metoden ger inte heller resultatet ökad cykling året runt i tillräklig grad, tvärtom avskräcker ofta metoden till cykling.
Via länken nedan finns dokumentation och länkar till den fakta vi hänvisar till.https://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Hur går vi vidare för att fasa ut gruset? Behöver trafikkontoret extra budget? Är det lämpligt att en stadsdel testar att sopsalta alla gång- och cykelbanor, alltså även i parker, precis alla gång och cykelbanor. Och i samarbete med VTI, precis som sopsaltningen startades. Lämpligt kan vara att få med både gång- och cykeltrafik i samma projekt. Och så ser ju i princip allt ut, kombinerade gång- och cykelbanor. Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”

2021-03-11 kontakt #1
Mail till trafikkontoret att fasa ut gruset. SY2103120900WLV
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi i Cyklandeombud vill fasa ut användning av grus på gång- och cykelbanor för att minska olyckor med personskador. Orsaken är att VTI anser att grus snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Alltså grus tillför fler olyckor än det reducerar olyckor, totalt sett.
Målet är att fler gång- och cykelbanor sopsaltas och att grusanvändning fasas ut. Där grus ändå används måste grusupptagning ske mycket tidigare för att reducera singelolyckor på cykel. 
Metoden plogning + grus har flera nackdelar. Ofta ger plogning resultatet ofarbart, eftersom plogning ofta inte sker ner till asfalten. Det ser ut som att det är snöröjt, och utföraren kan rapportera uppdraget utfört och erhålla arvode, men det är fortfarande ofarbart. Dels packas snön till kullerstensliknande profil, vilket gör att cykeln studsar och skakar, även i låga hastigheter. I temperaturer runt nollan blir resultatet också att cykeldäck spårar och cykeln kastas okontrollerat i slumpmässig riktning. 
Staden betalar för en insats som ofta ger ofarbar cykelbana, och när snön smält är gruset orsak till en tredjedel av cykelolyckorna i mars månad. Metoden ger inte heller resultatet ökad cykling året runt i tillräklig grad, tvärtom avskräcker ofta metoden till cykling.
Via länken nedan finns dokumentation och länkar till den fakta vi hänvisar till.https://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Vi föreslår möte om hur trafikkontoret kan avveckla användning av grus för att minska olyckor i cykeltrafiken. Kanske behövs särskild budget för att genomföra en utfasning av grus, och i så fall kommer vi driva det hos trafiknämnd och trafikrotel. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”

Mer länkar