Trots upprepade felanmälningar och flera olyckor vill inte entreprenören eller trafikkontoret åtgärda brister vid tillfällig trafikomledning av cykelpendlingsstråket längs Stadsgårdsleden. De svarar istället att ”anpassa hastigheten”

190718 påfart östra sidan

[texten uppdateras]

För smalt och skymd sikt ger krockrisk i varje möte

Det är skymd sikt i båda körriktningar, där cykeltrafiken leds upp på trottoaren. Byggstaketet skymmer sikten. Asfaltrampen (utspetsning) upp över trottoarkanten är för smal, det finns bara plats för en cyklande i taget. Utformningen är inte heller självförklarande, cyklande från Nacka väljer innerkurvan eftersom det är det naturliga valet på platsen.

Ojämnheter riskerar personskador

190718 ojämnheter riskerar personskador

Den som har kompetens om cykeltrafik vet att studier vid VTI visar att ojämnheter i underlaget är en vanlig orsak för personskador för cyklande. Entreprenören/trafikkontoret visar här att de saknar grundläggande kunskap om risker för cykeltrafik. Ansvarsfrågan behöver utredas, vem har upprättat TA-planen, vem har godkänt TA-planen, vem ansvarar för daglig kontroll och utförande av trafikledningen. Någon eller alla aktörerna behöver utbildning. Bilderna är tagna i dagsljus, men en trafikomledning ska vara säker även i regn, mörker, motljus osv.

190718 ojämnhet riskerar omkullkörning

Här har entreprenören lämnat för smal passage för att cyklande ska kunna mötas, det är ca 1,2m brett. Dessutom är det en grop (där asfalten tog slut?) som är risk för omkullkörning.

190718 För smalt för möte, grop riskerar omkullkörning

Utspetsningen mot Nacka är ”bullig”. En utspetsning ska vara spetsig. En bullig utspetsning riskerar omkullkörning.

190620 Asfalt som puckelpist
190620 längsgående kant

Återledning saknas i båda riktningar

190718 Återledning saknas

Återledning, alltså att cyklande leds tillbaka från trottoar ner till cykelbanan, saknas i båda körriktningar. Många cyklande fortsätter rakt fram, vilket skapar konflikter med gångtrafiken. Det är också olagligt att cykla på trottoar, vilket kan ge böter. Dessutom när utspetsningen, asfaltkilen, är så kort är det inte självförklarande att det är där en ska cykla.

Pilar ska sitta på staket som spärrar av

190718 Markeringspil X1 saknas på byggstängsel

Skylten D7 kräver separation mellan trafikslag

190620 Separation saknas, skylt D7 kräver separation

För smalt för möte

190722 Minsta bredd för dubbelriktad cykeltrafik
190718 Möte ej möjligt, skyltning samt trafiksignaler saknas om det
190429 100cm räcker inte för dubbelriktad trafik

På trottoaren är möte ej möjligt för cyklande. Stadsgårdsleden är ett cykelpendlingsstråk och har höga flöden. Motortrafiken har plats för dubbla körriktningar längs vägarbetet, men cykeltrafik har plats för endast en körriktning i taget. Det rimmar illa med stadens framkomlighetsstrtegi. Dessutom behövs trafikljus och särskild skyltning när bara en körriktning i taget kan passera. På trottoaren är det också höga flöden med gångtrafik, ofta med turister som inte känner till lokala trafikförhållanden.
Arbetet måste planeras från början så det finns tillräckliga bredder för gång och cykeltrafik.

Trots månader av anmälningar och personskador åtgärdar inte trafikkontoret

Trots månader av upprepade anmälningar till trafikkontoret sker inte rätt åtgärder. Ofta svarar trafikkontoret att de ska prata med entreprenören och se vad som kan göras. Det mest häpnadsväckande svaret från trafikkontoret är ”Vi hoppas att alla som passerar genom arbetsområdet gör det med en anpassad hastighet” Det visar att även tjänstepersoner på trafikkontoret behöver utbildning om cykeltrafik. Hastighet och körning ska givetvis alltid anpassas efter förhållande. Men anpassad hastighet ökar inte bredden så möte är möjligt. Anpassad hastighet ersätter inte frånvaro av skyltar. Anpassad hastighet ersätter inte separation mellan trafikslag. Se hur trafikomledning ser ut på huvudled för motortrafik med höga flöden.
Istället behöver trafikkontoret stoppa arbetet tills entreprenören kan göra en säker trafikomledning. Entreprenör och trafikkontor har här närmast ett rekord i hur mycket fel det går att göra, ett rekord att skapa konflikter, risker och olyckor. Det här är ett tydligt uppdrag för nya förvaltningschefen Gunilla Glantz.

Trafikkontoret:
”Vi hoppas att alla som passerar genom arbetsområdet gör det med en anpassad hastighet”

Hur skapas säker och trygg trafikomledning med plats för möte?

Då får entreprenör och trafikkontor titta på platsen, var finns det utrymme. Det är ont om utrymme i de flesta städer, det är ofta en prioriteringsfråga. Stockholms stad har redan gjort den prioriteringen sedan många år i stadens framkomlighetsstrategi. Även i alla styrande dokument och handböcker är kravet tydligt sedan decennier, oskyddade trafikanter ska särskilt skyddas. Både i stadens egna handböcker och i nationella handböcker. Allt det har entreprenör och trafikkontor struntat i. Tvärtom har de skapat en plats med inbyggda konflikter och risker för olyckor och personskador. Ännu mer häpnadsväckande är att de trots felanmälningar och personskador inte vill åtgärda platsen. Hur kan detta ske? Vilka inbyggda fel finns i organisationen på trafikkontoret, vilka attityder finns hos entreprenör och trafikkontoret?

Vilka ytor ska användas?

Nu när arbetet redan har planerats fel, blir det kanske en sämre lösning för hamn eller biltrafiken. Det som återstår idag är två alternativ. Antingen får gångtrafiken ledas ut på hamnområdet. Det kräver att staketet får en öppning från Nacka-hållet. Och att byggstängsel sätts upp på insidan så att gångtrafiken avgränsas mot övriga hamnområdet. Det är ganska logiskt eftersom de flesta gående kommer med båtarna.

Alternativ A, gångtrafik ut på hamnområdet

Alternativ B är att ta bort en fil för biltrafik, det finns två filer för motortrafik mot slussen. Cykeltrafiken får då ledas utanför vägarbetet, med tungavstängning mot bussfilen. Alternativt kan pollare användas mot bussfil, då kan lastbil med material ändå backa in och tippa material. Eller tungavstängning utom där material behöver tippas tillfälligt, och tungavstängningen justeras sedan dag för dag.

Alternativ B, buss flyttar ut, cykeltrafik utanför vägarbetet.
Alternativ B

Om entreprenören behöver upplagsplatsen mot Fotografiska kan cykeltrafik korsa upplagsplats. Vid maskintransport kan flaggvakt användas.

Alternativ B mot Fotografiska

Ärendehantering

Kartlänk
Entreprenör JVAB
190429 Anmälan SY1904292126JFZ
190502 Svar från Trafikkontoret ”se om trafiksituationen på platsen kan förbättras”
190514 Anmälan SY1905141116KJF ännu ingen åtgärd
190521 Svar från TK SY1905141116KJF ”de ska se över platsen”
1905xx Anmälan från cyklande SY1905231409IPZ och SY1905030954FPE
190717 Anmälan till trafikkontoret SY1907171446ZES
190718 Svar från trafikkontoret SY1907171446ZES ”diskutera med entreprenören”
190720 Anmälan till trafikkontoret SY1907202138OPK
190720 Mail till entreprenören JVAB
190729 Svar från trafikkontoret ”Ärendet behöver mer handläggning”
190814 Svar från trafikkontoret ”Vi tar med oss erfarenheter i kommande projekt”
190814 Ny fråga till TK: ”Facit i hand” var känt redan innan produktionsstart, varför följs inte villkor för TA-plan?

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Uppdateringar

190814
Uppföljande fråga från Cyklandeombud
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Tack för svar, några frågor har vi inte fått svar på, samt vi har nya frågor.
Här är frågorna vi inte fått svar på: 
Dessa frågor önskar vi vidarebefodras till förvaltningschef Gunilla Glanz, eftersom lägre tjänstepersoner inte förmår lösa uppgiften.
– Vad hindrar trafikkontoret att följa styrande dokument och stadens framkomlighetsstrategi här?
– Varför används inte de sanktioner som finns i tekniska handboken?
– Vad hände med trafikkontorets tidigare projekt att minska systematiska brister i tillfälliga trafikomledningar längs gång- och cykelbanor, hur såg innehållet ut i det projektet, är det fortfarande aktivt, vad blev utfallet av det projektet, ändrades några rutiner eller styrande dokument? Det ser i princip lika illa ut fortfarande, vid de flesta vägarbeten finns risker för oskyddade trafikanter.
– Är det rimligt att de cyklande gör trafikkontorets jobb med kvalitetskontroll och besiktning av vägarbeten, år efter år?
Fler specifika frågor i ärendet:
Begränsningarna var kända innan projektet startade. Hamn på ena sidan, och biltrafik på ena sidan. Det är inget som har uppstått under arbetets gång. Trafikflöden och dess egenskaper var kända innan produktionsstart. Vilka ytor som krävs för dubbelriktad gång- och cykeltrafik var kända innan produktionsstart.”Facit i hand” fanns redan innan produktionsstart. Varför godkändes omledningen trots att den inte följer stadens villkor för TA-planer?Vi har visat att plats fanns för säker trafikomledning, varför gjordes inte det? Alla fakta fanns redan innan produktionsstart.
”Vi kommer självklart att ta med oss de problem som uppstått i kommande produktionsplaneringar.”Felanmälningar och olyckor med personskador fanns under produktionstiden, varför gjordes inte säker omledning när felanmälningar kom in, och när olyckor med personskador skedde? Varför agerade inte trafikkontoret då?Vi har påtalat systematiska brister i flera år med vägarbeten på gång- och cykelbanor, ändå brister det i de flesta vägarbeten. Påståendet att ”Vi kommer självklart att ta med oss de problem som uppstått i kommande produktionsplaneringar.” stämmer helt enkelt inte visar vår dokumentation, det görs inte. Det är därför vi behöver fortsätta diskutera med förvaltningschefen. 
Varför åtgärdades inte de smala utspetsningarna?
Varför åtgärdades inte skymd sikt?
Varför skyltades fel med D7?
Varför saknades skyltar om återledning?
Kommer entreprenören krävas på vite?
Kommer entreprenören krävas att gå utbildning?
Kommer entreprenören bli avstängd från att arbeta i Stockholm stad tills utbildning är genomförd?
Varför planerades omledning på en yta som inte räcker för dubbelriktad gång och cykeltrafik med kända och höga flöden?
Varför saknades X1 på staket?
Vi begär också ut de TA-planer som finns för arbetet. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö 0702693534


190814
Svar från trafikkontoret
Hej Jon,
Tack för din synpunkt!
Trafikkontoret har i samarbete med entreprenören ändrat lösningen för att skilja gående och cyklister vid flera tillfällen under projektets gång. Det har dock varit en utmaning i och med de begränsningar som utgörs av biltrafiken på Stadsgårdsleden på ena sidan och hamnens yta på den andra. Problem har också uppstått då många gående som kommer från kryssningsbåtarna inte vet hur de ska gå samt att vissa cyklister inte sänker farten genom arbetsområdet. 
Med facit i hand så borde man ha omdirigerat cyklisterna på ett annat sätt, eller förlängt entreprenaden genom fler och kortare etapper. Entreprenören ska följa TA-planen och vi ska följa upp och vidta åtgärder om detta inte görs. Vi kommer självklart att ta med oss de problem som uppstått i kommande produktionsplaneringar.
Med vänlig hälsning
Vxxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

190729
Svar från trafikkontoret
Hej, Tack för din synpunkt! Ditt ärende kräver längre handläggning än väntat. Vi återkommer till dig så snart vi kan!

190721
Kommentar från cyklande

”Cyklade sträckan igen för första gången på tre veckor igår och blev gråtfärdig. Så uselt! Missade pyttelilla återledningsrampen (den på bilden ovan) ner på nya asfalten och mötte befogat arga gångtrafikanter. Hur är den tänkt rymma mötande cyklister dessutom?!”

190720
Mail till entreprenören JVAB
Hej
Tack för arbetet som utförs vid Stadsgårdsleden.
Vi har tittat på den tillfälliga trafikomledningen och dokumenterat många brister. Nu vet inte vi vem som upprättat TA-planen, och vem som ansvarar för trafikomledningen. Det har varit flera olyckor med personskador, så vi behöver reda ut hur ansvararsfördelningen ser ut här, och hur vi kan komma tillrätta med olyckorna och personskadorna, och göra trafikomledningen trygg och framkomlig.
Här finns dokumentation med alla avvikelser.https://cyklandeombud.se/vagarbete/risk-for-personskador-vagarbete-stadsgardsleden/ 
Hur ser JVAB’s policy ut när det gäller säkerhet för oskyddade trafikanter vid tillfälliga vägarbeten? Hur ligger ni till utbildningsmässigt om cykeltrafik?
Med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

190720
Anmälan till trafikkontoret
Hej
Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Trots månader av upprepade felanmälningar och flera olyckor med personskador vill varken entreprenören eller trafikkontoret åtgärda brister vid tillfällig trafikomledning av cykelpendlingsstråket längs Stadsgårdsleden.
Se alla avvikelser via bifogad länkhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/risk-for-personskador-vagarbete-stadsgardsleden/
Det är ingen idé att svara ”vi ska prata med projektledare för att se vad som kan göras”. Det svaret har vi redan läst många gånger, men rätt åtgärder har uteblivit. 
– vägarbetet behöver istället stoppas tills entreprenören åtgärdat bristerna.
– entreprenören och tjänstepersoner på trafikkontoret behöver utbildning om cykeltrafik, och trafikomledning för cykeltrafik, vänligen bekräfta att entreprenören påbörjar utbildning.
Dessa frågor önskar vi vidarebefodras till förvaltningschef Gunilla Glanz, eftersom lägre tjänstepersoner inte förmår lösa uppgiften.
– Vad hindrar trafikkontoret att följa styrande dokument och stadens framkomlighetsstrategi här?
– Varför används inte de sanktioner som finns i tekniska handboken?
– Vad hände med trafikkontorets tidigare projekt att minska systematiska brister i tillfälliga trafikomledningar längs gång- och cykelbanor, hur såg innehållet ut i det projektet, är det fortfarande aktivt, vad blev utfallet av det projektet, ändrades några rutiner eller styrande dokument? Det ser i princip lika illa ut fortfarande, vid de flesta vägarbeten finns risker för oskyddade trafikanter.- Är det rimligt att de cyklande gör trafikkontorets jobb med kvalitetskontroll och besiktning av vägarbeten, år efter år?
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockhoms län genom Jon Jogensjö

190719
Svar från trafikkontoret
Hej, Tack för din synpunkt! Vi ska diskutera med entreprenören hur vi kan förbättra trafiksituationen på platsen. Var vänlig och ha förståelse att det kan ta några dagar innan situationen förändras.
Ixxx Sxxx

190717
Anmälan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1907171446ZES.
Din beskrivning: För tredje gången känner jag mig tvungen att felanmäla vägarbetet med omledning för cyklister på stadsgården. Asfaltskilarna upp och ned från den del som fortfarande är smal, uppe på gångbanan, är alldeles för små och risken för frontalkrock med mötande är stor. Sikten är också mycket dålig pga staketet. Jag anpassar min hastighet men det är omöjligt att mötas och då även att se varandra innan mötet precis ska ske. Att detta är under en kortare period spelar absolut ingen roll när åtgärden är så enkel som att göra kilen bredare. Det finns INGA ursäkter för att de utsätter mig för risker varje dag när jag cyklar förbi detta bygge. En säker trafikmiljö är viktig och speciellt för oskyddade trafikanter. Cyklister är mest utsatta vid byggen just pga såna här ”lösningar”. Jag tar gärna namn och nummer till ansvarig för omledningen då jag inte känner att ni tar detta på allvar.
Angiven adress: Stadsgårdsleden 30″

190714
Cyklande nära krock

”Väldig nära att det blev en frontalkrock här. Stadsgårdskajen när jag kom från andra hållet och möter en cykel som håller till vänster precis vid dom rödvita pilskylarna …jag höll till höger ( från andra hållet) och vi ser inte varandra.”

190611
Kommentar från cyklande

”Läskig olycka i morse (igen!) på Stadgårdskajen. Och väldigt läskigt att ambulansen inte kan komma fram till olycksplatsen pga arbetet som pågår där.”

”Jag pratade med båda personerna som skadade sig. Person 1 var en smula chockad och mindes inte något av själva händelsen, och person 2 (den mest skadade) var knappt kontaktbar. Ingen på plats visste något om exakt orsak till olycka, än mindre något om hastighet på cyklarna.”

”Den sträckan är totalt katastrof säkerhetsmässigt. Vad tänkte TK när de godkände planen??!
Dessutom är kurvan innan/efter trafikljuset in till Vikingterminalen helt skymd pga av avspärningen”

190605
Kommentar från cyklande

Det här är inget skämt. På Stadsgårdsleden tappade jag den rörliga delen på ringklockan pga intensiv användning. Det är för trångt när så stor andel av de gående är turister som går i flock och inte har en aning om att de är på en blandad gång- och cykelbana.

1906xx
Kommentar från cyklande, anmält i SY1905231409IPZ och SY1905030954FPE

”När jag påtalade detta för ganska länge sedan så blev svaret att det är ju bara en tillfällig lösning och det kommer snart vara återställt. Dom trodde dessutom att vi som använde passagen (gående och cyklister) skulle visa extra hänsyn och förståelse och av det skälet hade dom inte planerat några särskilda åtgärder för att förhindra olyckor. Tog ett bra tag innan dom målade strecket som skiljer gående och cyklister och där var svaret att då måste dom byta plattorna efter arbetet och det hade dom ingen lust med så därför var det inte aktuellt det heller. Tack och lov ändrade dom sig och även om det fortfarande är uselt så är det något bättre än det var. Håller med om att någon borde hållas ansvarig för denna erbarmerligt usla lösning som dessutom genomförs under perioden då flest personer faktiskt använder den (vår och sommar) och vi har inte sett slutet på arbetet ännu”

190603
Cyklistbloggen om Stadsgårdsleden

190527
Trafikkontoret svarar
”Jag har talat med ansvarig som meddelar att stolparna monterades bort eftersom det var många som ansåg dem farliga. Vi kommer inte att måla eftersom det innebär att vi måste byta hela den plattraden för att få bort målningen. Enligt tidplanen så kommer den cykelbanan vara klar om 8 veckor. Vi hoppas att alla som passerar genom arbetsområdet gör det med en anpassad hastighet”

190521
Svar från trafikkontoret
Hej
Tack för din synpunkt! Jag har talat med ansvarig som meddelar att de ska se över platsen så att den provisoriska cykelbanan genom arbetsområdet är i så bra skick som möjligt. Ansvarig meddelar också att stolparna som finns på platsen kommer att tas bort.
Med vänlig hälsning
Vxxx
Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms Stad”

190521
Kommentar från cyklande

Det är helt vettlöst. Vet någon hur länge det ska ta innan det är klart? Den där asfalten är knappt bred nog för EN cyklist, dessutom råa kanter så livrädd att slira om man ska ta sig tillbaka upp på den på väg hem från stan. Idag fick jag passera en mötande cyklist på fel sida pga att denne slickade staketet. Och omkörningar på högersidan är legio på väg till stan på mornarna. Har inte felanmält dock men borde väl.

190514
Anmälan till trafikkontoret
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1905141116KJF.
Din beskrivning: Hej, jag har tidigare felanmält sträckan i ärende SY1904292126JFZ och fick svar för 12 dagar sen. Inget har förändrats på sträckan och det är fortfarande farligt. Jag har under dessa dagar dagligen sett tillbud där folk håller på att krocka, med varandra, med stolparna och med fotgängare som går på fel sida stolparna.
Nånting måste göras här. Alla har nog förståelse för att det är trångt, men ni kan tex ålägga entreprenören att fasa ut den asfaltskant som byggts upp i mitten av cykelbanan, så blir det enklare att cykla där man ska. Och ta bort stolparna eftersom de ändå inte efterlevs och bara tillför en fara. Det är bättre med ett tillfälligt staket i så fall, eller många fler stolpar. Detta är en fråga om trafiksäkerhet. Jag har också sett en del i rullstol med armcykel som har mycket svårt att ta sig fram här samt lastcyklar som omöjliggör möten mellan stolparna.

190513
Cyklande kör omkull och skadar sig

Gick i backen (omkullkörning) där i dag. Precis när jag kom till vikingterminalen innan överfarten (där det är extra smalt) tog det försiktigt men jag såg att en buss svängde in så jag hade fokus på bussen och krokade i med mötande cyklist. Båda for i backen, men det gick relativt bara, ömma knän på oss båda.

190513
kommentar från cyklande

det är ju total vansinnig lösning, kanten mellan ny och gammal asfalt är heller inte rolig att cykla på.
Passerade där i rusningstrafik och gångarna respekterade inte att hålla sig innanför stolparna.
Det går inte att mötas innanför stolparna på vissa ställen heller.

190502
Svar från trafikkontoret
Vi skickar dina synpunkter till ansvarig projektledare och entreprenören för att se om trafiksituationen på platsen kan förbättras. Var vänlig och ha förståelse att det kan ta några dagar innan situationen förändras och arbetet med att bredda den befintliga gång och cykelbana och samtidig byta vattenledningar kan medföra att det blir trångt under en tid, arbetet beräknas vara klar i augusti i år.
Med vänlig hälsning
Mxxx Axxx
Trafikingenjör”

190429
Anmälan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Felanmälan har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1904292126JFZ.
Din beskrivning: Den nya gc-banan förbi arbetet mellan viking-terminalen och Birka-terminalen är alldeles för smal och med stolpar på ena sidan och staket på andra blir det en osäker trafikmiljö för de cyklister som pendlar där dagligen. Under mina två färder idag valde många att istället cykel på gångdelen mot stan eftersom det upplevdes som osäkert med bla möten.
Stolparna sitter i sådan höjd att de kan komma åt styret om man cyklar för nära dessa och i mitten av cykelbanan finns en asfaltskant som hjulen gärna slirar undan på om man kommer åt den. Jag är medveten om att detta är en tillfällig omledning pga bygge, men det känns helt enkelt inte säkert att färdas här. Bifogar en bild på en av de smalare passagerna mellan stolpe och staket som ett möte tex inte är möjligt vid om man ska hålla säkert avstånd till stolpen.”