Här kan du läsa om våra arbetsmetoder och resultat av att driva ärenden resultatinriktat, långsiktigt och i dialog.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Mål och syfte

Vi arbetar för ökad och säker cykling, samma mål som regeringen har. Det ger samtidigt samhällsekonomiska fördelar, och regionen blir mer attraktiv för företag och medborgarna, regionens konkurrenskraft stärks. Den så kallade ”cykelskulden” är stor, grundläggande standard i cykelinfrastruktur och underhåll i länet saknas till stor del. Även kunskap om gång- och cykeltrafik behöver uppdateras i alla led, förvaltningar, beställare, utförare. Många kommuner i länet satsar på gång- och cykelinfrastruktur, men ofta är satsningar för att bygga grundläggande standard för små, och det går för långsamt.

Resultat

Med resultat menar vi inte att kommunen klipper en buske som växer ut över gång- och cykelbana efter en felanmälan. Med resultat menar vi att kommunen skriver om avtal så att buskar i hela kommmune beskärs utan att någon behöver felanmäla, att avtal är rätt skrivna och att kommunen organiserar kvalitetskontroll och avtalsuppföljning och kompetensuppdatering.
Vi har fått bekräftat från aktörer i branschen, från politiken samt förvaltning att vårt systematiska arbete ger resultat. Men det tar oftast lång tid, det gäller att vara uthållig i minst 5 år, antagligen 10 år.

Vi utbildar aktörer

När vi dokumenterat under flera år och kartlagt brister systematiskt, finns förutsättningar att hålla mindre seminarier med aktörer. Tex har vi dokumenterat och följt upp ärenden med tillfälliga trafikomledningar i över 200 ärenden. Vi varit med på seminarier hos NCC, Ramudden, ATA, Stockholms stad, m.fl. aktörer.

Vi följer upp ärenden långsiktigt

Vi har sett att det ofta inte är någon poäng att bara skicka in en felanmälan. Samma brist återkommer ofta år efter år. För att få varaktig förändring behöver ärenden följas upp systematiskt och uthålligt. Det arbetet tar ofta flera år, kanske 5 eller 10 år innan förvaltningar tar tillräckliga beslut, eller att den politiska styrningen tar tillräckliga beslut. Att dokumentera ett ärende och publicera tar relativt kort tid, det är toppen av ett isberg. Att sedan följa upp ett ärende tills det ger varaktigt resultat tar 90% av tiden.

Alltid med stöd av forskning och rapporter

I alla ärenden vi driver har vi stöd i forskning och rapporter från tex VTI, trafikverket m.fl.

Dokumenterar och publicerar

För att nå varaktiga resultat använder vi flera olika metoder. Men grunden är alltid att dokumentera och publicera. Vi dokumenterar med stillbild och rörlig bild, så det tydligt framgår vilka brister som finns. När vi publicerar undviker vi att andra driver samma ärende, då blir vi mer effektiva att driva ärenden, och det sparar tid för förvaltningar också.

Därefter sker vanlig process med felanmälan och uppföljning av felanmälan. När det inte ger tillräckligt resultat föreslår vi möte med berörda aktörer. Aktörer kan vara beställare, utförare, förvaltning och politisk styrning. Vi dokumenterar även hela processen med uppföljning av ärendet.

Vi samverkar med andra aktörer.

Vi samarbetar med Cykelfrämjandet, Svenska cykelstäder, m.fl. aktörer.

Brister i infrastruktur

Vi gör cykelbanekoll, vi samlar alla som är intresserade i ett event och provcyklar en sträcka och dokumenterar och samlar in synpunkter och förslag. Fortfarande byggs ibland nytt och fel, alltså är budget för cykel delvis kastad i sjön. Därför är kunskapsuppdatering det första som behöver ske för att budget för cykelåtgärder ska få bästa utdelning.
Resultat: Fortfarande lång väg kvar, vår påverkan har nått fram till politisk styrning och förvaltningar, svårt att se tydliga resultat.

Brister i vägarbeten

Vi har dokumenterat brister i vägarbeten sedan 2015, i över 200 ärenden och över 1000 avvikelser. Vi har inte sett någon lika omfattande systematisk kartläggning i Sverige av tillfälliga trafikomledningar, inte heller internationellt, särskilt när uppföljningen dokumenteras, vilka svar vi får från förvaltningar och politisk styrning, hela processen i ärendet.

Brister i halkbekämpning

Vi dokumenterar systematiskt halkbekämpning i länet sedan 2015, än så länge mest i Stockholms stad. Vi har fått bekräftat att vår dokumentation används av den politiska styrningen och förvaltningar. Vi fångar även upp alla observationer i länet i facebookgruppen månad för månad.

Brister i sommarunderhåll

Hinder på gång- och cykelbanor

Vi driver många ärenden om hinder på gång- och cykelbanor. Tex hantering av big bags, parkering i cykelfält. Leveranstrafik som inte följer trafikförordningen.

Hastigheter i trafiken

Vi vill att skyltad hastighet ska sänkas till max 30 km/t i alla kommuner i tätort. Det lockar fler att gå och cykla, och ökar då framkomligheten när fler väljer yteffektiva trafikslag.

Ta bort alla vägspärrar

I hela länet finns vägspärrar på gång- och cykelbanor. Dessa behöver i de flesta fall tas bort, och i vissa fall ersättas med lösningar som har stöd i forskning och rapporter.