Liljeholmsbron har en skada på gång- och cykelbanan. Gång- och cykeltrafik har stängts av på västra sidan. Trafikkontoret följer inte sina egna villkor i den tillfälliga trafikomledningen, med risk för trafikolyckor som följd.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[Texten uppdateras]
Liljeholmsbron är en av Sveriges mest trafikerade huvudleder för gång- och cykeltrafik. Den är underdimensionerad redan före trafikomledningen. Trafikkontoret har akut flyttat all gång- och cykeltrafiken till östra sidan, som en tillfällig trafikomledning. Där ska nu all trafik samsas, dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Bredden räcker inte för det, det är risk för trafikolyckor både för gående och cyklande, mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Staden kommunicerar att Stockholm är ”på väg mot cykelstad i världsklass” men i verkligheten stämmer det inte riktigt, med en förvaltning som bromsar utvecklingen.

2021-06-15

Enkel lösning, använd ett körfält södergående

En enkel lösning är att ta det högra södergående körfältet för blandad trafik, och istället andvända det för gång- och cykeltrafik. Där är motortrafiken ofta gles, både på morgon och kväll. Separera med tungavstängning. På den del av bron som öppnas, kan pollare placeras med lim, det är en etablerad metod. Även utan pollare fungerar denna lösning, det är ändå säkrare och tryggare än de flesta cykelfält i staden.

Tungavstängning kan etableras på ca 24t

Det har nu (2021-06-26) gått tre veckor sedan skadan upptäcktes på bron. Trafikkontoret förklarar att det tar tid att få fram tungavstängning enligt vårt förslag. Men enligt våra kontakter i branschen kan det gå så snabbt som på ca 24 timmar att akut ställa ut 350 meter tungavstängning, efter att en beställning inkommit. Det är ett mysterium att staden inte har etablerat tungavstängning för gång- och cykeltrafik redan från början. Om det tar några dagar extra att få fram pollare går det att komplettera senare.

Pollare för rörliga bron finns för leverans samma dag

Trafikkontoret och avdelningen infrastruktur påstår att det tar 4 veckor att hitta en lösning som följer staden villkor för trafiksäkerhet vid vägarbeten. Men det mesta finns att levereras inom ca 24t. Pollare till rörliga bron finns för leverans samma dag.

Vi etablerar kontakt med trafikkontoret

Vi är förvånade att trafikkontoret inte kan sina egna villkor för vägarbete, alternativt inte följer de egna villkoren för vägarbete. Vi har inlett kontakt för att få en säker och framkomlig trafikomledning för de priorieterade trafikslagen, och som följer stadens styrande dokument.

Kan ett helt stycke av bron rasa ner?

Enligt den position vi fått från projektet, är detta platsen för skadan. Ett hål finns under plåten. Är det risk att ett helt stycke av bron rasar ner? Att det blir ett stort hål? I så fall finns risk för att båttrafik att träffas av nedfallande brodelar. Båttrafiken är inte avstängd, ett nät har satts upp under bron för att förhindra att brodelar rasar ner på båttrafiken. Det är precis före skarven för broöppning, alltså före skarv till rörliga delen av bron. https://goo.gl/maps/BBa4dzKGKexdCs9k6 Projektet vill invänt svar från undersökningar innan de kan ta beslut om att öppna bron för gång- och cykeltrafik.

Pilen markerar plåtens placering
Pilen markerar plåtens placering

Utförarna E-trafik och Dipart AB brister i trafiksäkerhet

Trafikkontoret har anlitat utförarna E-trafik AB och Dipart AB. Vi har tidigare dokumenterat att dessa utförare brister i kunskap om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten.

Vad trafikanterna tycker om trafikkontorets lösning

Länk till FB-tråd

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Reviderat utredningsbeslut 2018
Projektdirektiv 2018
Position för skadan
Ärendenummer
SY2106161448LUE
SY2106241336LSC
SY2202142208KMD
2021-06-04 Ny skada upptäcks akut på Liljeholmsbron
2021-06-14 #1 Fråga till trafikkontoret #1 om TA-plan SY2106161448LUE
2021-06-15 #2 Svar från TK
2021-06-15 #3 Fråga till trafikkontoret
2021-06-16 #5 Mail till projektledare
2021-06-16 #6 Vi uppmärksammar trafikroteln på ärendet
2021-06-17 #7 Telefonmöte med TK projektledare
2021-06-18 #8 Mail med nya frågor till projektledare #8
2021-06-19 #9 Påminnelse till trafikborgarrådet
2021-06-21 #10 Mailsvar från trafikkontoret SY2106161448LUE
2021-06-22 #xx Försöker få kontakt m projektledare
2021-06-23 # 11Påminnelse till trafikborgarrådet
2021-06-23 #12 Cyklandeombud kollar om det går att limma pollare
2021-06-23 #13 Frågor i mail till trafikkontoret
2021-06-24 #14 Nytt svar från trafikkontoret SY2106241336LSC
2021-06-27 #15 Uppföljande frågor till trafikkontoret
2021-06-28 #16 Förslag på ny trafikomledning till trafikreglering
2021-06-29 #17 Mail via servicehandläggarna till projektledaren
2021-06-30 #18 Ny uppmaning till trafikroteln att styra TK
2021-07-01 #19 Info att pollare finns leverans samma dag
2021-07-01 #20 Svar från trafikkontoret
2021-07-01 #21 Nya frågor till trafikkontoret
2021-07-02 #22 Uppmaning till trafikroteln att styra TK
2021-07-22 Efter nästan 2 månader finns säker trafikomledning på plats.
2022-02-08 Daglig tillsyn av vägarbete fungerar inte
2022-02-13 #23 Ny anmälan till trafikkontoret SY2202142208KMD
2022-02-14 #24 Delgivning till trafikrotel om brister

Uppdateringar

2022-02-14 kontakt #24
Tweet till trafikrotel om nuvarande brister.

Länk

2022-02-13 kontakt #23
Anmälan till trafikkontoret SY2202142208KMD
”Hej och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken i stockholm. 
Vi har dokumenterat några brister vid den tillfälliga trafikomledningen Liljeholmsbron. 
Daglig tillsyn fungerar inte så bra. Skyltar som blåser omkull ligger kvar i minst en vecka på Liljeholmssidan. Det finns olika bättre lösningar om det ofta blåser omkull. 
Målning av tillfälliga vägmarkeringar saknas (sedan länge) vilket är förvirrande och följer inte stadens villkor för vägarbete. 
På Liljeholmssidan är utspetsningen för smal och för tvär, vilket leder till att gående genar över trottoarkant och genom lera, även de med barnvagn, det är för otryggt att passera framför cykeltrafiken. 
Hela ärendet finns via länken nedan, senaste uppdateringar finns längre ner under rubriken ”uppdateringar”.https://cyklandeombud.se/vagarbete/trafikkontoret-riskerar-trafikolyckor-vid-liljeholmsbron/
Vi har inte fått svar varför trafikkontoret trots upprepade uppmaningar inte beställde en säker trafikomledning efter uppmaningarna, det fanns att beställa omgående på marknaden. 
Att följa stadens villkor för vägarbete behöver inte först förankras hos stadens politiker. Det är ett mycket anmärkningsvärt svar. 
Att hoppas på trafikanternas förståelse att styrande dokument inte följs är svårt att förstå. Trafikanterna i Stockholm vill tvärtom att styrande dokument ska följas, särskilt när det inte finns några hinder för det. 
Vår bedömning är att kunskap om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik inte är tillräcklig på enheten. VTI bekräftar att kunskap och attityder är ett nationellt problem vid tillfälliga trafikomledningar på gång- och cykelbanor. 
Vi föreslår att vi kommer till avdelningen för infrastruktur/byggnadsverk och har kort seminarie om vägarbeten, det tar ca två timmar inklusive frågestund. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-02-08
Daglig tillsyn fungerar inte. Skyltar X1 är omkullblåsta utan åtgärd i minst 1 vecka.

2022-02-08 Tillsyn av skyltning fungerar inte
2022-02-01 Skyltar saknas
2021-11-04 Skyltar X1 saknas. Följer inte villkor för vägarbete

Tillfällig vägmarkering saknas, vilket är förvirrande för gång- och cykeltrafik, och konfliktskapande. Följer inte stadens villkor för vägarbete.

2022-02-08 Tillfällig vägmarkering saknas
2021-08-02 Tillfälliga vägmarkeringar saknas

Övergången mot Liljeholmssidan är för smal och med för tvär kurva. Hade varit lätt att göra rätt. Nu genar gående över lera och kantsten, för att det är obehagligt och otryggt att gå på asfalten och få cykeltrafik i ryggen. Följer inte stadens villkor för vägarbete. Vi föreslog bredare och bättre kurvradie redan 2021-06-29 före etableringen.

2022-02-08 Följer inte stadens villkor
2021-08-02 För smalt och tvär kurva ger otrygghet

2021-08-02
Bra utförande av utspetsning, övergången är förlagd tvärs körriktning, vilket är säkrare och tryggare särskilt för trehjuliga cyklar.

2021-08-02 Utspetsning tvärs körriktning är bra

2021-07-22
Efter nästan 2 månader och 16 mail och andra kontakter till staden, är en trafikomlednig på plats i linje med stadens villkor.

2021-07-22 Foto Kristoffer L

2021-07-02 kontakt #22
Cyklandeombud uppmanar trafikborgarrådet att styra TK, att TK ska följa sina styrande dokument, att trafiksäkerhet för gån/cykel/funktionsvarioerade ska prioriteras.

2021-07-01 kontakt #21
”Hej och tack för mycket utförligt svar.
Vi är helt införstådda med att det finns en skada på Liljeholmsbron, som gör att gång- och cykeltrafiken behöver en trafikomledning. Det vi undrar över är varför stadens villkor för trafiksäkerhet vid vägarbete inte följs, på en av Sveriges mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Varför tungavstängning till högra körfältet södergående inte beställdes omgående, och att det inte gjordes när vi visade de nya riskerna för trafikolyckor, där trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta. Nu när vi vet att omledning via högra södergående körfält har utretts ett halvår har vi svårt att förstå att det inte bara var att beställa omedelbart.

Fortfarande är det några frågor vi inte har fått svar på
● Hur bedömdes riskerna (jämfört med att ta högra körfältet södergående i anspråk) att dubblera trafiken på en yta avsedd för halva trafikflödet, och som egentligen är underdimensionerat redan i ordinarie trafik? Det har inte varit så tidigare som TK hävdar i föregående svar. Det var dubbelriktat tidigare ja, men med halva trafikflödet samt att de flesta ändå valde ”rätt sida”. Går ej att jämföra således. Förslaget att leda om via Årstabron kan vi inte riktigt ta på allvar, det förslaget är mycket svårt att förstå.
● Hur bedömdes riskerna för specifikt trafikanter med funktionsvariationer, synskadade, äldre med rollator, barn, äldre med permobil osv (jämfört med att ta högra körfältet södergående i anspråk) när villkor för vägarbete inte följs, och trafikflödet dubbleras, och möte inte är möjligt trots att det är dubbelriktad trafik? 

Nya frågor
”Möjligheten att stänga av ett körfält för biltrafiken på den västra bron och istället öppna det för gång- och cykeltrafik är någon som utretts sen i vintras”.
● Hur kan det ta ett halvår att analysera trafikflödesdata? Finns inte trafikflödesdata färdigt att bara ta fram? Dels har vi dokumenterat att motortrafiken är gles södergående i högtrafik. Och även om motortrafiken inte vore gles, ska gång- och cykel prioriteras före motortrafiken. Alltså om tanken är att följa stadens villkor för vägarbete och framkomlighetsstrategin. 

”Vi gör utredningar för att säkerställa att lösningen är trafiksäker”
● Hastigheten är redan begränsad till 30 km/t på bron. Med tungavstängning blir det både tryggare och säkrare än de flesta cykelfälten i Stockholm som bara har en målad linje till tung motortrafik. Även utan pollare kan tross + D4 och D5 ge extra tydlighet där rörliga bron slutar och tungasvtängningen fortsätter, se bild längre ner. Motortrafiken kan få hastighetsreducerande åtgärder, tex ”din hastighet är”-tavlor och tillfälliga vägbulor. Det är standardåtgärder. Hur kan detta behöva utredas i ett halvår? 
”Vi arbetar med samordning tillsammans med bland andra trafikverket för att vi behöver förhålla oss till deras trängselportsportaler”
● Går funktionen av trafikverkets trängselportaler före akuta risker för gång- och cykeltrafik? Hur kan det ta ett halvår att ta fram en lösning för detta? 

”Vi arbetar för att hitta trafiksäkra lösningar för att skärma av gång- och cykeltrafiken mot biltrafiken, detta innefattar bland annat pollare på klaffen”
● Hastigheten är redan begränsad till 30 km/t. Med tungavstängning blir det både tryggare och säkrare än de flesta cykelfälten i Stockholm som bara har en målad linje till tung motortrafik. Även utan pollare kan tross + D4 och D5 ge extra tydlighet där rörliga bron slutar och tungasvtängningen fortsätter. Motortrafiken kan få hastighetsreducerande åtgärder, tex ”din hastighet är”-tavlor och tillfälliga vägbulor. Det är standardåtgärder. Hur kan detta behöva utredas i ett halvår? Det går dessutom att börja med tungavstängning och se vilken effekten blir. 

”Vi ser över busshållplatsens utformning på Hornstullsidan”
● Busshållplatsen påverkas knappt av trafikomledning med tungavstängning. Hur kan det ta ett halvår att hitta en bra lösning? Utspetsningen för gång/cykel kan placeras på bortre delen av lastplatsen enligt vårt förslag. Minst 8 meter långt, och minst 1 meter djupt. Det är långt från busshållplatsen.

”Vår bedömning är att det inte räcker att fästa pollarna på klaffen med lim. Infästningen har behövt anpassas eftersom det är så liten täckning ovanpå klaffens tätskikt.”
● Det går att lösa på många andra sätt, tex med tross och D4/D5 för extra tydlighet där tungavstängningen fortsätter efter den rörliga delen. Då kan pollare monteras efterhand. Det blir ändå bättre trafiksäkerhet än på de flesta cykelfält i staden. Har några tester gjorts med limning av pollare på asfalt? 

”Det krävs en process för att göra förändringar i trafikmiljön och den tar många gånger tid för att bli bra. Vi hoppas kunna ha den här lösningen på plats i augusti.”
● Här är det ett akut trafiksäkerhetsproblem i nuvarande lösning, då måste staden ha metoder att agera snabbt. När vi tittar på andra lösningar vid vägarbeten i staden, är det ofta ändå inte bra, villkor följs inte, trots ”process som tar tid för att det ska bli bra” Hur kan det ta ett halvår av processande, och ändå är lösningen just nu en trafikfarlig lösning som inte följer stadens villkor för vägarbete?

Sammantaget undrar vi om trafikkontoret förstår att det föreligger akut risk för trafikolycka för gående och cyklande med nuvarande lösning, och att trafikanter med funktonsvariationer är mest utsatta. När vi läser trafikkontorets svar ser vi att kontoret inte förstår det, att kontoret mer anser att det är trångt och nedsatt framkomlighet. Vi är mycket oroade över det svaret. Hur kan trafikkontoret lämna över ansvaret till tex barn som cyklar? Att trafikkontoret lägger över ansvaret på trafikanterna att anpassa körning efter förhållanden istället för att följa stadens styrande dokument, det gör oss mycket oroade. Vem tar det beslutet att villkor för vägarbete inte behöver följas, och att ansvaret istället läggs på trafikanterna att anpassa körningen? Så ser inte trafiksäkerhetsarbetet ut i Sverige. I Sverige är metoden att reducera  kända risker. Här på Liljeholmsbron finns inte ens plats för möte mellan gående, inte plats för möte mellan cyklande. 

Vi ser att företaget E-trafik är anlitade. Vi har dokumenterat brister i deras kompetens om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten tex här https://cyklandeombud.se/vagarbete/risk-for-dodsfall-vagarbete-norrbyvagen/

Vi ser att entreprenören Dipart är anlitad, Vi har dokumenterat brister i deras kompetens om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten tex här https://cyklandeombud.se/vagarbete/incidenter-i-trafikomledning-stadshuset/

Vi är mycket oroade över att staden anlitar entreprenörer där vi dokumenterat brister i kunskap om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten. 
Stockholms stad kommunicerar ”på väg mot en cykelstad i världsklass” Men här vill staden inte följa sina egna villkor för trafiksäkerhet vid vägarbete. Vi har väldigt svårt att förstå detta. Lösning finns att beställa, och kan etableras på kort tid, kanske på 24 eller 48 timmar. 
Vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2021-07-01 kontakt #20
Svar från trafikkontoret
Svar på ärende – SY2106241336LSC, Liljeholmsbroarna

 • Vilka observationer gjordes 4e juni mer specifikt (vi vet att det var någon form av hål) och hur motiverades avstängningen specifikt? Vilka var de specifika riskerna för gående och cyklande med skadan på bron?

Efter att anmälan om skada inkommit till trafikkontorets driftsportal utfördes en inspektion på plats. Vid inspektionen observerades att det lossnat betong från undersidan av gång- och cykelbanan på fastbrodelen närmast klaffen. Betongen som lossnat har skapat ett hål i gång- och cykelbanan.

Omfattning av skadan kan inte säkerställas förrän vi tagit och analyserats betongprover och fått en underbrolift till Stockholm för inspektion av gång- och cykelbanan. Därför fattades ett beslut att stänga gång- och cykelbanan till dess att skadans omfattning är utredd. 

Det finns en risk att hålet som upptäcktes kan växa med en säkerhetsrisk för gång- och cykeltrafiken som följd. Därför kan vi inte släppa på gång- och cykeltrafiken.

 • Fanns liknande observationer vid tidigare besiktningar, alternativt fanns tecken på eskalerande skador?

Vi har sett indikationer på att tätskiktet varit skadad tidigare. Skadeförloppet har dock varit ovanligt snabbt.

 • När monterades nuvarande plåt på skadeplatsen?

På förmiddagen samma dag som skadeanmälan kom in till trafikkontorets driftsportal.

 • Kan ett helt stycke av bron rasa ner? Så det blir ett stort hål? Kan betongstycken falla ner på båttrafiken? Är båttrafiken avstängd?

Vi har monterat ett nät under skadan för att hindra betong från att falla ned. Båttrafiken är fortfarande igång.

 • Kan nuvarande lagning med plåt förstärkas, för tillräcklig säkerhet tills vårt förslag för trafikomledning som följer stadens villkor finns klart?

Att öppna upp gång- och cykelbanan på den västra sidan av bron är inte aktuellt så länge som skadan utvärderas. Det pågår ett analysarbete på bron och innan vi har ett svar på status för omkringliggande delar på den västra brons gång- och cykelbanan kan vi inte riskera att släppa på gång- och cykeltrafiken.

 • Hur lyder den muntliga riskbedömningen av nuvarande trafikomledning som gjordes 4e juni? Alltså risker när prioriterade trafikanter har underdimensionerad trafikomledning, och särskilt vilka riskerna är för trafikanter med funktionsvariationer.

Bedömningen var att gång- och cykelbanan på brons västra sida akut behövde stängas av. Detta för att säkerheten på omkringliggande delar måste kunna garanteras för att inte riskera att andra problem uppstår som kan skada gående och cyklister. 

Olika risker vägs alltid mot varandra tillsammans med flera andra aspekter. I det här fallet bedömdes avstängningen av gång- och cykelbana på brons västra sida vara den bästa lösningen utifrån förutsättningarna. Ett alternativ hade till exempel varit att helt stänga av södergående gång- och cykeltrafik på bron och istället leda den över Årstabron. Detta bedömdes ha stor negativ påverkan på framkomligheten och vara väldigt svårt att följa upp.

Broarna enkelriktades för cykeltrafik 2019. Innan dess var cykeltrafiken dubbelriktad på båda sidor och gående och cyklister samspelade om utrymmet som fanns då.

 • Finns i efterhand inskickad TA-plan, för akuta trafikomledningar? Den önskar vi i så fall ta del av.
 • En Ta-plan blev klar i förra veckan. Ta-planen bifogas detta mail.
 • Att etablera 350 meter tungavstängning tar ca 24 timmar från beställning, är det något annat utöver pollare och lim som hindrar att omedelbart etablera tillfällig gång- och cykelbana på högra körfältet södergående? Vi önskar ta del av samtliga specifika orsaker som hindrar omedelbar beställning av trafikomledning som följer stadens villkor.

Möjligheten att stänga av ett körfält för biltrafiken på den västra bron och istället öppna det för gång- och cykeltrafik är någon som utretts sen i vintras. Vi kommer inte lista samtliga orsaker som utredningen tar ställning till men här är några exempel:

 • Vi analyser trafikflödesdata
 • Vi gör utredningar för att säkerställa att lösningen är trafiksäker
 • Vi arbetar med samordning tillsammans med bland andra trafikverket för att vi behöver förhålla oss till deras trängselportsportaler
 • Vi arbetar för att hitta trafiksäkra lösningar för att skärma av gång- och cykeltrafiken mot biltrafiken, detta innefattar bland annat pollare på klaffen
 • Vi utreder skicket på brons beläggning för att kunna göra detaljerade åtgärder
 • Vi ser över busshållplatsens utformning på Hornstullsidan

Vår bedömning är att det inte räcker att fästa pollarna på klaffen med lim. Infästningen har behövt anpassas eftersom det är så liten täckning ovanpå klaffens tätskikt. 

Det krävs en process för att göra förändringar i trafikmiljön och den tar många gånger tid för att bli bra. Vi hoppas kunna ha den här lösningen på plats i augusti.

 • Hur ser förslaget till ny TA-plan ut just nu?

De handlingar som finns framtagna är inte för en ny TA-plan utan för den åtgärd där ett körfält tas i anspråk. Det har gjorts en projektering för den nya lösning som ska byggas.

 • Är ni medvetna om att nuvarande trafikomledning är risk för trafikolycka och personskador?

Vi är medvetna om att nuvarande trafikomledning medför större trängsel på gång- och cykelbanan och ställer högre krav på trafikanternas tålamod och samspel. Vi arbetar för att ha en lösning på plats så snart som möjligt.

Tills en lösning är på plats är det extra viktigt att gående och cyklister längst bron visar hänsyn och anpassar hastigheten efter rådande förhållanden så att det inte uppstår olyckor.

 • Förstår ni att trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta i nuvarande lösning? 

Vi är medvetna om det. Tyvärr finns inte alltid möjligheten att ta höjd för tillgänglighet och framkomlighet vid akutavstängningar som vid avstängningar som är planerade. Vi arbetar för att få en lösning på plats så snart som möjligt.

 • Vi förstår att en bro måste stängas av när det finns säkerhetsrisker. Men här ersätts risker pga konstruktion med nya risker för personskador pga allvarliga brister i trafikomledning. 

Risker vägs alltid mot varandra. Ingen lösning är problemfri och säkerhet, framkomlighet, tid och kostnad är några av de perspektiv vi tar hänsyn till när vi gör en åtgärd.

 • Finns inget krav att akuta risker ska åtgärdas tillfälligt utan att nya risker uppstår?

En akutavstängning av det här slaget ska alltid göras för att minimera så många risker som möjligt. I det här fallet bedömdes lösningen att stänga av gång- och cykelbanan på den västra bron vara den bästa utifrån förutsättningarna medan vi utreder ett bättre alternativ.”

2021-07-01 kontakt #19
Cyklandeombud kontaktar trafikkontor och trafikrotel att pollare till rörliga bron finns för leverans samma dag.
”Hej! Pollare för rörliga bron finns för leverans samma dag. Vi väntar på svar på våra frågor, varför staden inte följer sina egna villkor för trafiksäkerhet vid vägarbeten. ”

2021-06-30 kontakt #18
Ny uppmaning till trafikroteln att styra TK.

2021-06-29 kontakt #17
Cyklandeombud mailar via trafikkontorets servicehandläggare till projektledaren.
”Hej! Vi behöver snabba svar, att kommunicera genom servicehandläggarna fungerar inte, det är akuta trafiksäkerhetsrisker här, och en av Sveriges mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Vi behöver direktkontakt med ansvarig personal som hanterar detta ärende.  Projektledaren eller enhetschef behöver ringa upp snarast. 070xxxxx. Här är våra förslag till trafikomledning på Liljeholmsbron.  [samma mail som trafikreglering får 2021-06-28]

2021-06-28 kontakt #16
Cyklandeombud lämnar förslag på ny trafikomledning till trafikreglering.
”Hej!
Här är våra förslag till trafikomledning på Liljeholmsbron. 
∙ 350 meter tungavstängning kan etableras inom ca 24t från beställning. Vi kan inte förstå att det har tagit 3 veckor med ökade risker för trafikolyckor och risk för personskador och särskilt för trafikanter med funktionsvariationer i nuvarande lösning. Vem/ vilken avdelning har väghållaransvaret för trafiksäkerhet på TK?  
∙ Pollare kan kompletteras i efterhand. Som akut åtgärd för rörliga bron kan skyltar hänvisa motortrafik vänster om tungavstängningen och cykeltrafik fortsatt till höger om tungavstängningen. Pollare går dessutom att få fram på ca 2 dagar, så vi kan inte förstå varför staden inte följer sina villkor för de trafikslag som ska priorieras säkerhetsmässigt. 
∙ Komplettera med hastighetssänkande åtgärder för motortrafiken. Skylt som mäter och visar förarnas hastighet, gummigupp på vägbanan osv. 
∙ Vi önskar ta del av den TA-plan som lämnas in i efterhand vid akuta trafikomledningar, alltså från ungefär 10 juni.

Utspetsning bör vara minst 8 meter, och minst 1m djup. Ursäkta taffliga montage av bilder.

Minst 8 meter utspetsning

4 meter bred gång- och cykelbana. Motortrafiken får lite trängre än vanligt, men det får plats

4 meter brett för gång och cykel

Återledning, även här 8 meter utspetsning

Minst 8 meter utspetsning
D4 och D5 ger extra tydlighet

2021-06-27 kontakt #15
Uppföljande frågor till trafikkontoret
”Hej och tack för svar
Uppföljande frågor:
∙ Vilka observationer gjordes 4e juni mer specifikt (vi vet att det var någon form av hål) och hur motiverades avstängningen specifikt? Vilka var de specifika riskerna för gående och cyklande med skadan på bron?
∙ Fanns liknande observationer vid tidigare besiktningar, alternativt fanns tecken på eskalerande skador? 
∙ När monterades nuvarande plåt på skadeplatsen?
∙ Kan ett helt stycke av bron rasa ner? Så det blir ett stort hål? Kan betongstycken falla ner på båttrafiken? Är båttrafiken avstängd?Eller
∙  Kan nuvarande lagning med plåt förstärkas, för tillräcklig säkerhet tills vårt förslag för trafikomledning som följer stadens villkor finns klart?
∙  Hur lyder den muntliga riskbedömningen av nuvarande trafikomledning som gjordes 4e juni? Alltså risker när prioriterade trafikanter har underdimensionerad trafikomledning, och särskilt vilka riskerna är för trafikanter med funktionsvariationer.
∙  Finns i efterhand inskickad TA-plan, för akuta trafikomledningar? Den önskar vi i så fall ta del av.
∙ Hur kan det ta 4 veckor att få fram pollare och lim? När beställdes tungavstängning? När beställdes pollare? Och från vilken leverantör? Ställdes frågan till flera leverantörer eftersom det är akuta risker för trafikolyckor i nuvarande trafikomledning?
∙  Att etablera 350 meter tungavstängning tar ca 24 timmar från beställning, är det något annat utöver pollare och lim som hindrar att omedelbart etablera tillfällig gång- och cykelbana på högra körfältet södergående? Vi önskar ta del av samtliga specifika orsaker som hindrar omedelbar beställning av trafikomledning som följer stadens villkor.
∙ Hur ser förslaget till ny TA-plan ut just nu?
∙  Är ni medvetna om att nuvarande trafikomledning är risk för trafikolycka och personskador?
∙ Förstår ni att trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta i nuvarande lösning? 
∙ Vi förstår att en bro måste stängas av när det finns säkerhetsrisker. Men här ersätts risker pga konstruktion med nya risker för personskador pga allvarliga brister i trafikomledning. 
∙ Finns inget krav att akuta risker ska åtgärdas tillfälligt utan att nya risker uppstår?
Andra lösningar som var möjliga redan 4e juni/6e Juni
∙ Redan 4e juni (och innan) kunde cyklande använda södergående högra körfältet för blandad trafik. Det hade kunnat underlättats med upplysningar om det, samt hastighetssänkande åtgärder för motortrafiken. Det hade kunnat etablerats på mycket kort tid, kanske inom 48t. Varför gjordes inte det? 
∙ Redan 6e juni hade man kunnat använda högra körfältet södergående fram till den rörliga bron för cykeltrafik, provisoriskt med X3 sidomarkeringsskärm, eller inom 24t med tungavstängning. Det hade reducerat riskerna för prioriterade trafikanter. Varför gjorde inte det 6e juni? Varför görs inte det omedelbart?
Att det tar lång tid att undersöka och åtgärda brons konstruktion förstår vi, vi har givetvis inga synpunkter eller frågor på det. Det är endast trafikomledningen vi har synpunkter och frågor på eftersom det är risk för trafikolyckor och personskador, samt att nuvarande lösning inte följer stadens villkor för vägarbete.
Vi önskar ett möte med ansvariga, samt att fortsätta dialogen direkt med ansvarig avdelning. 
Här via länken nedan är vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/vagarbete/trafikkontoret-riskerar-trafikolyckor-vid-liljeholmsbron/
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-06-24 kontakt #14
Uppdaterande svar från trafikkontoret SY2106241336LSC
”Hej, Tack för dina frågor! Här kommer svar på dina frågor om Liljeholmsbroarna. För eventuella följdfrågor hänvisar vi dig till: https://etjanst.stockholm.se/tycktill/ eller via stadens Tyck till-app.
Finns dokumentation från 4 juni?
Det finns en händelserapport som sammanställdes några dagar efter beslutet att stänga gång- och cykelbanan. Rapporten är en arbetshandling och därför lämnar vi inte ut den.
Var finns skadan?
Se bifogad fil.
Varför tar det tid att hitta en lösning?
Skadan är akut och behöver utredas. Det tar tid att göra analyser av betongproverna och få nödvändiga maskiner på plats. Därför dröjer reparationen av skadan. Preliminärt kan vi tidigast åtgärda skadan under hösten 2021.
Utredningen av förslaget att ta ett körfält i anspråk för att öppna en tillfällig gång- och cykelbana tar tid bland annat för att vi behöver hitta en hållbar teknisk lösning, till exempel för att fästa tillfälliga pollare på den västra broklaffen. Vi hoppas kunna öppna upp den nya gång- och cykelbanan under juli eller augusti månad.
Finns det en riskanalys på nuvarande lösning?
Riskbedömning utfördes muntligen på sittande möte vilket resulterade i beslut om att stänga av gång och cykelbanan.
Vilken extern aktör tog fram lösningen?
Den akuta avstängningen gjordes av trafikkontorets driftentreprenör och brojour. Vid akuta ärenden handlar det om att få en avstängning på plats så snabbt som möjligt så att ingen skadas.
Varför används inte stadens villkor för vägarbete?
Eftersom skadan är akut har det krävts akuta åtgärder och då görs ibland avsteg från stadens riktlinjer. Vi önskar dig en trevlig midsommar! Med vänlig hälsning/
xxx, servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-06-23 kontakt #13
Uppföljande mail till trafikkontoret
”Hej och tack för svar
Fortfarande frågor kvar:
∙ Finns dokumentation på observationerna 4e juni och hur beslutet motiverades? Var finns skadan? Vi önskar ta del av detta.
∙ Tungavstängning finns tillgänglig inom ca 24t från beställning enligt våra kontakter i branchen, så det hade kunnat beställas redan 4e juni. Vad hände, vad hindrade en omledning i linje med styrande dokument direkt? Varför beställdes inte rätt lösning omgående när vi påtalat allvarliga risker för trafikolycka och personskador? Även pollare för limning är en etablerad metod.
∙ Finns riskanalys för nuvarande lösning där all gång/cykeltrafik leds in på östra sidan Liljeholmsbron?
∙ Vilken extern aktör tar fram nya lösningen, är det Ramudden? 
∙ Varför används inte stadens villkor för vägarbete här, finns beslut om undantag och hur motiverades det? Varför väljer trafikkontoret en lösning med allvarliga risker för trafikolyckor och personskador, och där trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta? 
Här är vår ärendehanteringhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/trafikkontoret-riskerar-trafikolyckor-vid-liljeholmsbron/ Vänligen Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2021-06-23 kontakt #12
Att pollare kan limmas på asfalt visste vi sedan flera år tidigare. Vi kollar upp det igen, och visst finns färdiga lösningar för att limma pollare.

2021-06-23 kontakt #11
Påminnelse till trafikborgarrådet om risker för trafikolyckor på Liljeholmsbron

2021-06-21 kontakt #10
Mailsvar från trafikkontoret SY2106161448LUE
”Hej Jon, Tack för dina synpunkter och förslag Skadan på den västra bron är ett hål på gång- och cykelbanan. Skadan upptäcktes den 4 juni. Vi vet inte ännu inte omfattningen av skadan på den västra brons intilliggande delar men vi har gjort bedömningen att skadan är lokal på gång- och cykelbanan och inte utgör en risk för motortrafiken. Oberoende av skadan utreder vi som vi skrev i vårt senaste svar möjligheten att ta ett körfält i anspråk på västra bron för att öppna en tillfällig gång- och cykelbana där. Detta skulle även kunna förbättra tillgängligheten på broarna under tiden som avstängningen är på plats på den västra bron. Anledningen att det drar ut på tiden är bland annat för att vi behöver hitta en hållbar lösning för att fästa tillfälliga pollare på den västra broklaffen. Vi hoppas kunna öppna upp den nya gång- och cykelbanan under juli eller augusti månad. Stockholms stad har känt till underhållsbehovet av Liljeholmsbroarna under ett antal år. Ett reviderat utredningsbeslut för en renovering av broarna fattades 2018. Under tiden som utredning och planering inför en kommande större renovering pågår så har vi utökat antalet kontroller på broarna. Reparationer och underhåll på broarna sker vid behov. Reviderat utredningsbeslut 2018: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1935202 Har du fler frågor till trafikkontoret är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende. Annars önskar jag dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx 
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-06-19 kontakt #9
Påminnelse till trafikborgarrådet

2021-06-18 kontakt #8
Mail med nya frågor till projektledare trafikkontoret
”Hej!
Tack för telefonmötet igår torsdag. Då pratade vi om vårt förslag att ta ett körfält för blandad trafik södergående och göra om det till gång- och cykelbana. Jag föreslog var utspetsning skulle placeras, att det kan ske efter busshållplatsen på södermalms-sidan, och att det är viktigt att det är minst 4m långt, och minst 1m bred så lutningen blir acceptabel. Du nämnde utmaning med brodelen som öppnas, jag föreslog att limma och skruva pollare på den sträckan, vilket ni också var inne på. Jag frågade varför inte allt detta gjordes från första början, och som jag förstår förklaringen igår berodde det på att det tar tid att få fram tungavstängning. Du nämnde också utmaningen med att utrustning för undersökning av bron kan levereras först längre fram i tiden, och att den utrustningen då behöver använda högra körfältet för motortrafik. Jag föreslog då att beställ tungavstängnig omgående enligt vårt förslag, och gör ny omledning när det är dags för undersökning av bron. 
Jag berättade om trafiksäkerhetsriskerna, att nuvarande lösning inte följer stadens villkor för vägarbete, och inte heller stadens framkomlighetsstrategi. Du nämnde några gånger prioritering mellan trafikslag, och i denna lösning vi föreslår blir det ingen försämring för motortrafiken, eftersom vi har dokumenterat att trafiken är mycket gles i södergående riktning över Liljeholmsbron, även i rusningstid. Även om det skulle innebära försämringar för motortrafiken, är prioriteringen redan bestämd av kommunfullmäktige och trafikkontoret att gång och cykel ska prioriteras, och särskilt trafikanter med funktionsvariationer. I nuvarande lösning följs inget av detta, och därför måste vi fråga om er avdelning känner till att gång och cykel är prioriterade vid tillfälliga trafikomledningar, samt fråga varför ni inte följer styrande dokument? Du nämnde också en lösning att cykeltrafiken skulle leda cykeln över bron, var det verkligen ett seriöst förslag? Vi kan inte se att det följer stadens styrande dokument. 
Obesvarade frågor:
Vilken extern aktör har ni kontakt med som ska arrangera ny trafikomledning? Vem är kontaktperson där?
Nya frågor:
∙ Vilken typ av skador på bron är det som gör att det är risk för gående och cyklande södergående, men inte för motortrafiken? Vi önskar ta del av den dokumentationen och beslutet om omledningen och motiveringar. När upptäcktes denna akuta risk, finns det dokumenterat?
∙ Varför kan motortrafik fortsätta köra, där är fordonen tyngre och borde ha större negativ inverkan om bron har avvikelser i konstruktion och säkerhet?
∙ Vem gjorde den första akuta avstängningen? Externt företag – i så fall vilket, eller avdelning på trafikkontoret?
∙ Hur länge har TK känt till underhållsbehovet generellt av bron? Var hittar vi den dokumentationen?
Nya förslag:
∙ Ny omledning enligt vårt förslag behöver inte skickas in för att beviljas av TK, det kan också ske akut, eftersom det är ett akut trafiksäkerhetsproblem nu också. TA-plan kan då skickas in i efterhand.
∙ Tungavstängning finns tillgänglig inom ca 24t från beställning enligt våra kontakter i branchen, så det hade kunnat göras redan 6 juni. Vad hände, varför gjordes inte en omledning i linje med styrande dokument direkt?
∙ Trängselavgiftsensorer på Liljeholmssidan får stängas av akut, eller bara täckas med sopsäckar, eller bara vara som de är. Eftersom det handlar om akut trafiksäkerhet. Trafikverket har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-06-17 kontakt #7
Telefonmöte med projektledare för Liljeholmsbron.

2021-06-16 kontakt #6
Vi uppmärksammar trafikborgarrådet på ärendet

2021-06-16 kontakt #5
Mail till projektledare
”Hej!
Jag söker kontakt med den avdelning och person som har hand om Liljeholmsbron och den tillfälliga trafikomledningen för gång och cykeltrafik.Är det en entreprenör som har hand om arbetet att ta fram TA-plan, i så fall vilken, och vem är projektledare? 
Just nu i nuvarande trafikomledning är det allvarliga risker för de trafikslag som prioriteras i stadens villkor för vägarbete. Villkoren följs inte här. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Det är alldeles för smalt för dubbelriktad gång- och cykeltrafik med höga flöden och med staket på båda sidor. Därför behöver högra körfältet för blandad trafik södergående användas som tillfällig trafikomledning för gång- och cykeltrafik, med tungavstängning som separation. Utspetsning minst 4 meter långt, och minst 1 meter brett, ut på körfältet, kan göras efter busshållplatsen. Här är länk till position för förslag på utspetsning https://goo.gl/maps/YV6A6VbivBchY9Zd9. Denna ändring behöver göras skyndsamt och omgående. 
Här en video hur det fungerar idag. https://youtu.be/p1LnnUbOhPk
Här är vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/vagarbete/trafikkontoret-riskerar-trafikolyckor-vid-liljeholmsbron/
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö”

2021-06-16 #4
Försöker kontakta projektledare Liljeholmsbron

2021-06-15 kontakt #3
Nytt mail till trafikkontoret för att komma i kontakt den avdelning som ansvarar för stadens broar. SY2106161448LUE
”Hej! Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Jag söker kontakt med den avdelning som har hand om stadens broar, och närmare bestämt Liljeholmsbron. Är det en entreprenör som har hand om arbetet att ta fram TA-plan, i så fall vilken, och vem är projektledare? 
Just nu i nuvarande trafikomledning är det allvarliga risker för de trafikslag som prioriteras i stadens villkor för vägarbete. Villkoren följs inte här. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Det är alldeles för smalt för dubbelriktad gång- och cykeltrafik med höga flöden och med staket på båda sidor. Därför behöver högra körfältet för blandad trafik södergående användas som tillfällig trafikomledning för gång- och cykeltrafik, med tungavstängning som separation. Utspetsning minst 4 meter långt, och minst 1 meter brett, ut på körfältet, kan göras efter busshållplatsen. Här är länk till position för förslag på utspetsning https://goo.gl/maps/YV6A6VbivBchY9Zd9
Här en video hur det fungerar idag. https://fb.watch/68zhiLFY4R/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö”

2021-06-15 kontakt #2
Svar från trafikkontoret/trafikreglering
”Tack för ditt mail.  Avstängningen av Liljeholmsbron är en akut åtgärd som gjordes från trafikkontoret när det upptäcktes skador på bron i ena riktningen. I och med att det var en akut åtgärd så söktes ingen Ta-plan hos min enhet trafikreglering, varför efterfrågad handling inte kan lämnas ut. Skadorna kommer att behöva utredas och en åtgärd kommer att dröja vilket medför att en trafiksäker och framkomlig lösning skyndsamt håller på att tas fram av kontoret. Vi är medvetna om problematiken på platsen och arbetar efter en Ta-planslösning snarast. Just nu är flera avdelningar inblandade i detta arbete.
xxxx

2021-06-14 kontakt #1
Fråga till trafikkontoret om TA-plan
”Hej och tack gör allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi önskar ta del av TA-plan för liljeholmsbron. Just nu följs inte stadens villkor, trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta. Här behöver högra körfältet södergående för blandad trafik användas till gång- och cykeltrafik, separerat med tungavstängning. Se gärna video via denna länk https://fb.watch/67x1FwwEMp/
Med vänlig hälsning, Cyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”