Att följa trafikförordningen är ofta en förutsättning i trafikfrågor. Superlokala Cyklandeombud driver i dagsläget nästan inga ärenden för att öka efterlevnad av trafikförordningen i allmänhet. 

 

 

I vissa ärenden är trafikförordningen mycket viktig. Som i det betydande problemet att cykelfält dagligen blockeras av privat biltrafik och yrkestrafik. Vi ställer krav på transportföretagen att de tar ett eget ansvar att förarna inte ska blockera cykelfält/cykelvägar. Vi ställer krav på politiker och förvaltning att skärpa parkeringsövervakningen. Samtidigt är det ett infrastrukturproblem, att gatumiljön ofta är utformad på ett sätt att konflikt uppstår, att förare i motorfordon kan använda cykelfält som parkeringsplats.

En annan viktig fråga vi driver är att sänka hastigheter för biltrafik i blandad trafik, samt att följa hastighetsbegränsningar. För att det ska vara lockande att cykla i blandtrafik, och särskilt för att föräldrar ska kunna cykla med barn.

 

Självklart står vi bakom att alla trafikanter ska följa lagar och regler. På denna sida skriver vi därför lite om vikten av regelefterlevnad, det gäller givetvis alla trafikanter, oavsett vilket fordon som framförs. 

Farliga förare i alla trafikslag

 
Förare som väljer farliga beteenden finns i alla trafikslag. Det är ett betydande och allvarligt problem. Förare som inte följer trafikförordningen finns också i alla trafikslag. Studier vid VTI visar att över hälften av alla dödsfall/skador/risker i motortrafiken orsakas av medvetna felhandlingar, alltså trafikbrott. Ca 250 personer dödas varje år, och ca 4000 skadas svårt, till en kostnad av 20 miljarder per år. Ännu finns ingen studie om förarbeteende bland cyklande, men sannolikt finns liknande tendenser i alla trafikslag. Att påverka förare att ta ett eget ansvar att alltid ha tillräckliga säkerhetsmarginaler är sannolikt viktigt för att minska olyckor och konflikter. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att minska olyckor och skador i trafiken. Att påverka trafikantbeteende kräver långsiktiga och uthålliga strategier och kampanjer. Tillsammans med arbetet att bygga säker och rätt underhållen infrastruktur. 
 
Om kampanjer lokalt och nationellt kan samordnas att samla alla trafikslag finns stora vinster. Eftersom fordonstypen inte styr beteendet är det bra att fokusera på individen, föraren, istället för en fordonstyp. Många trafikanter är dessutom förare i olika trafikslag, många använder både bil, cykel och gång. Med en trafikslagsoberoende kampanj minskar konflikter mellan trafikslag. Även om en kampanj samordnas för alla trafikslag kan trafikslagsspecifika delar ingå som delkampanjer.
 
 

Trafikverket

 

Transportstyrelsen

 

Polisen

 

Läs om lagar och regler för cykeltrafik

 

Andra länkar om trafiksäkerhet

 
 
 
 

Påverkan om trafikförordningen

Länk