Det är onödigt krångligt och riskfyllt att passera slussenbygget med cykel och gående, det går att öka säkerhet och framkomlighet. Besiktning #8. Över 25 avvikelser

190616 Rörigt och riskfyllt att passera slussenbygget

[texten uppdateras]

Två år sedan vi gjorde besiktning, hur ser det ut idag?

Cyklandeombud gjorde en omfattande kartläggning av slussenbygget tillfälliga omledningar under åren 2015-2017, uppdelat i sju besiktningar. Över 100 avvikelser dokumenterades. Ofta uteblev rätt åtgärder från projektet och trafikkontoret, och brister förnekades ofta. Det var oklart om entreprenören hade anställt kompetens eller utbildat personal om cykeltrafik. Hur ser det ut idag, två år senare?

Rumble strips visar att trafikkontoret brister i kunskap om cykeltrafik

Vi har aldrig sett så många nyanlagda upphöjda rumble strips av termoplastisk massa, som vid slussenbygget. VTI (väg och transportforskningsinstitutet) anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cykeltrafik. Studier visar att de inte har någon effekt. Rumble strips är designade för biltrafik. Cyklandeombud har skickat den informationen många många gånger till slussenprojektet. Det är svårt att förstå varför de ändå använder bullerremsor. Det visar att trafikkontoret och entreprenören inte har tillräcklig kompetens om cykeltrafik. Och att de inte använder forskning om cykeltrafik. Ofta är asfalten lika ojämn på cykelbanor som Rumble strips, det blir liksom ingen skillnad. Även cykelsymboler i termoplastisk massa på asfalt ger samma ojämnhet.
Vid slussen syns det tydligt att rumble strips inte har någon funktion för cyklande. Vid direkta frågor till de cyklande vid slussen, svarar de att de bara cyklar förbi som vanligt. Många cyklar ut i mötande trafik för att slippa studsa på rumble strips, då blir det risk för kollision och personskador. För yrkesmässiga transporter med lastcyklar har rumble strips extra dålig funktion, och stoppar upp trafikflödet för mycket.

190620 Rumble strips Stadsgårdsleden utan funktion  
190620 Trafikkontoret har gått bananas med rumle strips

Rumble strips visar att trafikkontoret inte tillämpar forskning om cykeltrafik

Trots att VTI anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cyklande, fortsätter trafikkontoret att använda rumble strips med upphöjd termoplastisk massa. Studier av Me Be Safe, Koucky samt Xcycle projektet visar också att Rumble strips inte fungerar för cykeltrafik.

Trafikkontoret följer inte ens sin egen handbok ”cykeln i staden”

I stadens handbok ”cykeln i staden” ska rumble strips användas i undantagsfall. Och i så fall placeras så att den cyklande hinner anpassa farten. På flera platser vid slussen har trafikkontoret godkänt placering av rumble strips precis vid tex korsning, ingen tid finns för cyklande att anpassa hastigheten.

Det finns massor med bättre alternativ till Rumble strips, om en bara vill…

Det räcker med målade linjer på asfalten, som inte gör att cykeln studsar. De flesta vet vad det betyder. Komplettera med blixtljus om ytterligare effekt behövs. Det går också att addera blinkande text ”sakta ner”.  Det går även att addera ljudsignal, med röst ”sakta ner”. Det finns gott om andra lösningar, istället för rumble strips. Skanska är en internationell världsledande entreprenör, som ofta kommunicerar att de är innovativa och ligger i framkant med moderna lösningar. Ljud och ljussignaler har redan funnits i decennier, ja till och med sekel. Det är enkel och billig teknik.

Plank blockerar sikt i svår korsning 

Kurvan från Stadsgårdsleden upp mot Gamla stan är svår att förstå, svår att läsa för cyklande trafikanter. Skyltning är otydlig. Det skulle vara mycket enkelt att förbättra sikten genom att byta planket mot trådstaket. Ännu enklare att ta ner pressening som skymmer sikt för cyklande mot Stadsgårdsleden. Ännu bättre skulle vara att utnyttja ytan bakom planket till cykeltrafik, med bättre kurvradie.

190620 Enkelt att åtgärda blockerad sikt i kurvan
190620 Enkelt skapa sikt, ta bort presenning
190620 staket med sikt genom används på fel ställe
190620 Här kan gång cykel ledas med bättre kurvradie och sikt.

Onödigt små och felplacerade skyltar för vägvisning

Onödigt små skyltar för vägvisning. Eftersom jag inte cyklat här på länge var det väldigt knepigt, ska jag verkligen cykla upp här om jag ska till city? Större text, samma storlek som för motortrafik kan användas här. Skyltarna sitter för lågt, de skyms av andra trafikanter. Skylten för cyklande från Stadsgårdsleden kommer för sent, en måste nästan stanna till i korsningen och leta efter skylten.

190620 för små skyltar får vägvisning
190620 små skyltar

Bula risk för lastcyklar med tre hjul

En kraftig bula på cykelstråket innebär en risk för cyklande med trehjuliga lastcyklar. Det är också en risk för cyklande med funktionsvariationer. Här behöver hela bredden ha samma höjd, vilket är enkelt att utföra, lika enkelt som att göra denna konstiga lösning.

190620 Hög bula i asfalten innebär risk för cyklande

Rörigt och otillräcklig framkomlighet för cyklande från Götgatan och Hornsgatan

Den tänkta omledningen för cyklande mot Gamla stan går förbi hotell Hilton, på västra sidan av slussen. Men det är en rörig väg. Först kommer ett övergångsställe direkt efter trafikljuset, därefter korsningen längre ner som är Sveriges genom tiderna mest röriga korsning för gående och cyklande. Den kanske bäst kan beskrivas som ett litet torg där gående och cyklande rör sig kors och tvärs i 10 riktningar. Många väljer istället bilvägen där bussar kör. Från Götgatan blir det problem eftersom cyklande då har grönt, men gående vid busshållplatserna har också grönt. Sen kommer en utspetsning (ramp över kantsten) som inte är tillräcklig, många stannar och går över kantstenen.

Hur fördelas ytor för yteffektiva trafikslag?

190628 litet flöde av kapacitetssvag biltrafik en fredag kl 20.00
190628 höga flöden gångtrafik en fredag kl 20.00
190614 Höga flöden cykeltrafik

Rörigt och motsägelsefullt från huvudstråk Katarinavägen

190628 Avstängt mot Skeppsbron
190628 Här verkar cykling mot Skeppsbron inte vara avstängt. Skyltarna är motsägelsefulla.

För cyklande som kommer från huvudstråket Katarinavägen är det rörigt, och skyltningen ger delvis motstridiga besked. Och regeln att skyltar ska placeras på höger sida gör situationen ännu krångligare.

Gångtrafik mot Katarinavägen leds in på cykelbana

190628 Gångtrafik leds in på cykelbana.
190628 skyltar som separerar trafikslag saknas
190628 skyltar som separerar trafikslag saknas
190628 Vanliga skyltar för gångbana och cykelbana skulle öka tydligheten

Entreprenören har gjort en konfliktlösning för gående och cyklande mot Katarinavägen. Gångtrafik leds in på cykelbanan i tunneln. Bättre skyltplacering för gångtrafik och cykeltrafik är givetvis ovanför respektive tunnel för gångtrafik och cykeltrafik, kombinerat med skylt på träräcket/väggarna för respektive trafikslag. Även inne i tunneln sakas skyltar som separerar trafikslagen. Även från andra hållet saknas tydlig skyltning för uppdelningen mellan olika tunnlar.

Separering saknas mot Katarinavägen

190628 Skylt D7 kräver separering av trafikslag
190628 Staket saknas som separerar trafikslag

Linjer klarar inte att separera trafikslag

190628 linjer räcker inte att separera trafikslag
190628 Staket kan ha många öppningar för gångtrafik
190628 linje fungerar inte, staket mycket bättre.

Målade linjer fungerar inte som separering av trafikslag. Det är en lösning som skapar konflikter. Staket är mycket bättre. Vid torget vid tunnelbanan kan ett staket ha öppningar som låter gångtrafiken passera.

Tungavstängning på cykelfält utan reflexer

190628 Huvudstråk Katarinavägen

Risk för personskador när ett betongblock placeras på cykelfältet utan reflexmarkering. Alla starter med sådan tungavstängning behöver en reflexskylt (sk sergeant) och särskilt när betongblock placeras på cykelfält. Det är en grundläggande kunskap som saknas hos entreprenören och den utmärkningsansvariga. Det är tydligt att staden/trafikkontoret/exploateringskontoret inte har tillräcklig kvalitetskontroll här, att grundläggande kompetens om cykeltrafik saknas.

190628 Grundregel att använda sergeant i start av betongblock

Övriga avvikelser

190614 Risk för personskador. Katarinavägen. Åtgärdat inom några veckor.

Ärendehantering

Ärendenummer SY1906231553VNV
190623 Besiktning skickad till slussenprojektet, trafikroteln och trafikkontoret Stockholm
190625 Svar från TK, skickat till slussenprojektet
190708 Påminnelse #2 till projekt slussen
190709 Skanska hänvisar till projekt slussen
190720 Påminnelse #3 till projekt slussen

Läs tidigare besiktningar

Cyklande sköter kvalitetskontroll, säkerhet och framkomlighet

I en av Stockholms mest trafikerade nod med huvudleder för cykeltrafik vid slussen har det varit risk för invalidiserande skador och nära krock dagligen sedan projektet startade. Det är fortsatt rörigt och risker för personskador 2019. Det är fortsatt de cyklande som till stor del ansvarar för kvalitetskontroll av säkerhet och framkomlighet. Staden saknar tillräcklig organisation, trots ett år med över 100 uppmaningar, och över 100 dokumenterade brister. Ingenstans i stadens organisation finns någon som är beredd att visa handlingskraft. Istället förnekas ofta brister, det är locket på, huvudet i sanden när det gäller att styra upp en varaktig självgående organisation. Stadens styrande dokument att prioritera vardagstransporter med gång och cykeltrafik fungerar inte i de tillfälliga omledningarna i slussenbygget. Nationella handböcker följs inte heller, när det gäller att särskilt skydda oskyddade trafikanter.

 • Trafikkontorets förvaltningschef: Kan inte påverka
 • Trafikroteln: Kan inte att styra/påverka
 • Exploateringsnämndens Jan Valeskog: Svarar ”fullt förtroende” för kompetens i slussenprojektet. Inte intresserad av ärendet.
 • Världsledande entreprenör Skanska: Visar inget intresse.
 • Slussenprojektet svarar att alla anmälningar åtgärdas, trots att dokumentation visar att det inte stämmer.
 • Slussenprojektet hävdar att vissa lösningar är oundvikliga, i verkligheten är de flesta avvikelser enkla att åtgärda.

Hur upplever slussenprojektet att de hanterar gång och cykeltrafik?

Så här tror slussenprojektet att de hanterar gång och cykeltrafik
 

Läs mer om omledningar av cykeltrafik

Uppdateringar

190720
Påminnelse #3 till slussenprojektet
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken vid slussenbygget i tillfälliga trafikomledningar.
Vi saknar svar på besiktning #8 av tillfälliga trafikomledningar. Den skickades till trafikkontoret 190623, TK skickade vidare till er 190625. Därefter har vi påminnt flera gånger om svar på besiktningen. Nu har det snart gått en månad utan svar. Tyvärr visar besiktningen att det fortfarande finns många omotiverade brister för oskyddade trafikanter. Samma brister som tidigare år upprepas, vi undrar fortfarande efter tre år varför kompetens om cykeltrafik inte anställs, och varför cyklande får göra det jobb som en världsledande aktör borde klara av.
länk till besiktningenhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/slussen-besiktning-8/
Utöver det har vi ytterligare allmänna frågor för att bättre förstå projektet, och för vi ska kunna höja kvalitén på våra frågor till er, samt att vi bättre ska kunna bidra med synpunkter från ett cyklandeperspektiv.
Om organisationen

 • Är det Skanska som är huvudentreprenör? Vilka andra större entreprenörer medverkar?
 • Vilka funktioner(befattning/personer) kontrollerar trafikomledningar och hur ofta?
 • Är det Skanska som upprättar TA-planer?
 • Vem är Skanskas projektledare?
 • Vem är exploateringskontorets projektledare?
 • Vilket ansvar har trafikkontoret, förutom att godkänna TA-planer?
 • Har Skanska en särskild tjänst som bara hanterar trafikomledning för gång/cykel?
 • Hur är ansvar och utförande uppdelat mellan Skanska och exploateringskontoret, trafikkontoret?

Om utbildning

 • Har någon aktör i slussenprojektet genomfört utbildning om cykeltrafik inför byggstarten?
 • I så fall vem ansvarade för kursinnehåll? Hur såg den kursen ut i tid och omfattning?
 • Vilka har gått utbildning, hur kontrollerades kunskaper?

Styrande dokument

 • Vilka styrande dokument används för trafikomledning vid bygget?
 • Hur ser Skanskas styrande dokument ut för trafikomledning av oskyddade trafikanter?

Övrigt

 • Har Skanska läst de 8 besiktningar som Cyklandeombud skickat in?
 • Har exploateringskontoret läst de 8 besiktningar som Cyklandeombud skickat in?
 • Finns rutiner att lära av tidigare ärenden, att undvika att göra om tidigare mindre bra lösningar?
 • Hur utförs kontroll av trafikomledningar, vem, hur ofta, vad kontrolleras?
 • Hur dokumenteras kontroll av trafikomledningar?
 • Finns krav hur snabbt brister ska åtgärdas?
 • Hur hanteras om åtgärd av brist inte åtgärdas i tid, eller åtgärdas alls?

Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö190710
Svar från projekt slussen, ”påtalade brister har hela tiden åtgärdats”

190710 länk

190709
Skanska hänvisar till projekt slussen

länk

190708 Påminnelse till projekt slussen

länk

190628
Påminnelse till projekt slussen

190628 Fråga till Skanska om besiktningen

190625
Svar från trafikkontoret
Hej,
Tack för din synpunkt!
ärendet är skickat till projekt Slussen.
Med vänlig hälsning, Lxx Wxxx

190623
Mail till trafikroteln

Hej  Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm Nu har vi gjort besiktning #8 av tillfälliga trafikomledningar för gång och cykel vid slussenbygget. Vi hittade över 15 avvikelser. Många brister verkar bero på bristande kompetens och intresse om cykeltrafik hos projekt, entreprenör och beställare. Kvalitetskontroll brister. Många brister är liknande som för flera år sedan, trots kommunicerad detaljerad dokumentation i över 100 avvikelser, vad som inte fungerar för cykeltrafik. Trafikkontoret verkar inte vara intresserad av forskning och studier om cykelstrafik, eftersom de i vissa fall inte följer forskningen. Projektet verkar inte ha anställt cykelkompetens, trots omfattande uppmaningar. Det är fortfarande de cyklande som till betydande del ansvarar för säkerhet, kvalitetskontroll och framkomlighet vid slussenbygget och de tillfälliga omledningarna.  Läs besiktning #8 här Mvh Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län genom Jon Jogensjö 0702693534