Vägarbetet vid Abrahamsberg/Drottningholmsvägen blockerar cykeltrafik och saknar trafikomledning. Det kan vara helst avstängt för cykeltrafik från Hässelby mot city, men samtidigt öppet för cykeltrafik i andra riktningen. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

191025 avstängt mot city, felplacerad avstängning.

En avstängning ska placeras där trafiken ska svänga, och hänvisningspilar ska användas. Här saknas hänvisningspil, och avstängningen är placerad för sent. Hänvisningspil finns inte med i TA-planen, och ändå är den godkänd av trafikkontoret. Saknar trafikkontoret kompetens om cykeltrafik? Det är inte första gången trafikkontoret godkänner TA-planer som inte ens följer stadens egna krav för TA-planer.

191025 Öppet från city mot Hässelby

I TA-planen nämns inte cykeltrafik någon gång.

godkänd TA-plan

Skyltar blockerar en körriktning

Skylt och tungavstängning blockerar en hel körriktning i onödan. Tungavstängningen har bara hamnat så långt ut utan någon särskild orsak.

191025 körriktning blockerad

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
191025 Begäran om TA-plan SY1910251614ETY
Y1910301245UMC
191030 Uppföljning till trafikkontoret
191030 Svar från trafikkontoret ”kollar med entreprenören”
191030 Blockering borttagen 16:45
191114 8cm asfaltkant lämnad utan utmärkning
191118 Anmälan till trafikkontoret om 8cm asfaltkanten SY1911181819VSX

Uppdateringar

191118
Anmälan till trafikkontoret om 8cm asfaltkant.
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1911181819VSX. Din beskrivning: Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Här ett ärende ni kanske redan har fått in felanmälningar på. Cykelpendlingsstråket förbi Abrahamsberg. På datum 191114 hade entreprenören lämnar en 8cm asfaltkant utan utmärkning. Det innebär risk för personskador, jag läste precis i Expressen om ett ärende i Mölndal där en cyklande slog ut tänder och bröt revben där det var liknande asfaltkant. Är det Eltel är entreprenör även för detta, fräsning och asfaltläggning? Det har ju varit många tidigare brister i den tillfälliga trafikomledningen här, utspetsning har saknats, avstängning utan anledning får att tungavstängning placerats fel, total avspärrning fast bara från ett håll osv. Men just det här senaste 191114 var extra allvarlig, och särskilt med tanke på att det redan felanmälts, då borde ju entreprenören ha skärpt sina ansträngningar att följa staden krav för TA-plan. Har de fått vite redan? Det är ju läge för ytterligare vite här, samt krav på förnyad utbildning om vägarbete. Både för utmärkningsansvarig, projketkledare och någon från Eltels ledning. Så det förstår allvaret här. Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten visar studier vid VTI, så det finns ju anledning att ta itu med detta. Kanske även beställaren behöver gå utbildning. All dokumentation i ärendet finns via länken nedan. https://cyklandeombud.se/vagarbete/vagarbete-abrahamsberg-blockerar-cykelstrak-i-onodan/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö

Tråd i Cykla i Stockholm gruppen
länk

191114
8 cm hög asfaltkant lämnat utan utmärkning. I Expressen beskrivs en olycka i Mölndal, där liknande asfaltkant lämnats utan utmärkning. Utslagna tänder, brutna revben och uppskrapat ansikte blev följden.

91114 8 cm sfaltkant utan utmärkning
191114 ingen utmärkning av 8 cm kant
191114 gropar lämnade utan utmärkning
191114 gott om oanvänd material för skyltning
191114 gott om oanvänd skyltning

191030
Svar från trafikkontoret
Hej,
Vi kollar upp detta med entreprenören.

191030
Uppföljning till trafikkontoret
Hej,
Tack för snabbt svar. Om jag förstår saken rätt så är vi i Etapp 4 just nu. Jag noterar att cyklister inte nämns överhuvud taget någonstans i dokumentet och det märks tyvärr av resultatet på marken.
Som det är nu så får man ingen förvarning att cykelbanan är avspärrad. Man ställs plötslig inför faktum att man måste väja in i gångbanan och ta sig över en vass kant. Det sticker dessutom ut ett hörn av kantstenen som man riskerar köra på, mycket svårt att se i mörkret. Här råder det en överhängande risk för olycka med personskada.
Jag är ingen expert, men som ett minimum skulle följande behövas:
* Tidig och tydlig förvarning att cykelpassagen är blockerad.
* Utspetsning av kantstenen.
* Varning för fotgängarna att de måste dela ytan med cyklister.
Det här är en TA-plan som aldrig borde ha godkänts, jag hoppas att ni åker ut och inspekterar och ser till att det åtgärdas omgående.
Vänliga hälsningar
/ Mattias

191030
Hela huvudleden för cykel är blockerad, trafikomledning saknas, skyltning saknas.

191030

191029
Observation i FB-gruppen Cykla i Stockholm
”Nu är det om möjligt ännu värre. När man kommer från stan har de spärrat av hela cykelbanan ut till övergångsstället. Det gör att man nu som cyklist får den höga trottoarkanten ut i vägen…”

191025
Observation i FB gruppen Cykla i Stockholm
”Noterade detta i morse: rejäla avspärrningar med betongsuggor och stängsel (plus för reflexer och att orange skylt nämner ”gående och cykel hänvisas till andra sidan”). Det märkliga är att cykelbanan vidare bort mot Stora Mossen / Ulvsundaplan är helt fri från arbeten. Detta verkar endast beröra just det hörnet av korsningen Drottningholmsvägen och Abrahamsbergsvägen.”