Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta när Region Stockholm renoverar Söderströmbron vid Munkbroleden. TA-plan saknas för deras blockering av gångbana, med risk för personskador. Vi polisanmäler.

191016

SLL blockerar gångtrafik med tjänstebilar

Det finns varken TA-plan eller trafikomledning för de firmabilar som blockerar gångtrafiken. Istället tvingas gångtrafiken ut på huvudleden med risk för personskador. Signalen till oskyddade trafikanter från SLL är ”cykla och gå hur du vill, vi följer ändå inte stadens framkomlighetsstrategi, och vi skyltar inte för oskyddade trafikanter förbi våra arbeten”

191002 Byggstängsel blockerar gångtrafik

Ärendehantering

Kartlänk
Beställare SLL Region Stockholm (Stockholms läns landsting)
Entreprenör Strukton
191002 Mail till SLL Region Stockholm
191002 Fråga till trafikkontoret om TA-plan
191006 Cyklandeombud föreslår vite och utbildning för SLL
191017 Påminnelse till Region Stockholm
191018 Region Stockholm press ringer upp
191019 Cyklandeombud Jour gör akut åtgärd
191021 Region Stockholm press ringer upp
191023 Svar från Region Stockholm
191108 Ny fråga till Strukton rail
191113 Byggstängsel blockerar fortfarande gångtrafik

Upplåtelsetillstånd följs inte

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Uppdateringar

191113
Byggstängslet blockerar fortfarande gångtrafik. Gående tvingas ut på den underdimensionerade huvudleden för cykeltrafik, där det är mycket höga flöden. Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta.

191113 byggstängsel blockerar gångtrafiken

191108
Ny fråga till Strukton Rail

191108 länk

191023
Byggstängsel tar fortfarande onödig yta från gångtrafiken. Ytan används som förvaring av ej använda staketsektioner. Det innebär fortsatt hinder för gångtrafik och särskilt trafikanter med funktionsvariationer.

191023 ytan används som förråd av staketsektioner

191023
Svar från Region Stockholm.
TA-planen har Strukton haft ansvar för. Under sommar och arbetets mer intensiva fas fanns en sådan på plats. Nu är staketet del av ett skalskydd och vi från regionens sida har
missat att följa upp att TA-planen förnyades. Entreprenören har nu fått i uppgift att göra detta.
Skalskyddet behövs för att skydda arbetsplatsen från intrång men framförallt är det en viktig säkerhetsåtgärd både för de som har detta som arbetsplats och eventuellt obehöriga som inte plötsligt ska råka befinna sig på en arbetsplats och bli utsatta för de risker de kan innebära.
Så, ”Ja”, skalskyddet behövs och är en viktig del i säkerheten för arbetet.
Rondering av skalskyddet ska ske varje dag och var 14:e dag så sker också skyddsronder för att säkerställa att allt står rätt till med skalskyddet.
Skyddsronderna ska säkerställa att steketet är helt och står som de ska mm. Det är etreprenören som tillser att skyddsronder genomförs och att
beställaren bereds möjlighet att delta.
När man pratar om utbildning i det stora perspektivet så finns en utbildning som heter ”Arbete på väg” som är ett krav för att få ansöka om TA-plan.
Det är en utbildning som genomförs av flera utbildningsföretag. Innehållet i den ansvarar Trafikverket för, som jag förstår det. Där kan du säkert hitta
mer information i vad som ingår och det är också där den större diskussionen om utbildningsinnehåll bör hållas. Frågan om tekniska handböcker är lite svårare och du kan behöva vara mer specifik i vad du letar efter men kortfattat kan jag säga att vi har
flera dokument och riktlinjer på region Stockholm som i viss mån styr olika delar i ett projekt. Allt från projekthandböcker till riktlinjer för tillgänglighet mm.
Men dessa är inte specifika för dina frågor utan är av mycket bredare karaktär. Utbildningen ”Arbete på väg” tillhandahåller dock till största delen de
lagar och regler som ska följas i de här frågorna och är också de som jag tror bäst beskriver de du är ute efter. Jag hoppas detta är svar på dina frågor.
Mvh
Rxxxx, Trafikförvaltningens presstjänst.

191021
Region Stockholm press ringer upp. Jämfört med andra aktörer en ovanligt bra återkoppling, verkar mycket lovande. Tack!
Presspersonen förklarar lite om läget, de ska återkomma med ett ordentligt svar i mail. De ska fortsätta påminna entreprenörer att inte parkera på gångbanan. Vi frågar vilka sanktionsmöjligheter Region Sthlm har när entreprenör blockerar gångbana. Cyklandeombud passar på att fråga om staketet verkligen behövs, vilken funktion har staketet.

191020
En privatperson uppger att det finns TA-plan

191020
Cyklandeombud svarar i mail till Region Stockholm
Hej och tack för svar.
Jag förstår att du inte är ansvarig för de risker som finns för trafikanter med funktionsvariationer. Vem är ansvarig här? Vem är produktionschef (eller motsvarande)?
Nu har vi gjort en akut åtgärd, eftersom det inte åtgärdades under fredagen. Men det är fortsatt brister, tillstånd saknas vilket kommer att leda till polisanmälan. Om det är Region Stockholms byggstängsel behöver det tas bort omedelbart, eftersom det inte finns TA-plan, och det inte uppfyller stadens krav för TA-plan. 
Vi undrar också hur det ser ut med kompetens kring gång- och cykeltrafik, hur er tekniska handbok ser ut, och hur ni följer stadens framkomlighetsstrategi, och stadens styrande dokument för oskyddade trafikanters framkomlighet. 
Som det ser ut nu behövs utbildning för projektledare och ändring i era styrande dokument. Det vill vi gärna ta del av.
Det har funnits tidigare störningar vid samma arbete, med framför allt leveranstrafik som blockerat. Låt mig återkomma om det.
Läs om ärendet via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/arbetsplats/trafikanter-med-funktionsvariationer-utsatta-nar-sll-renoverar/
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Jon Jogensjö

191019
Region Stockholm har fortfarande inte åtgärdat. Cyklandeombud Jour åtgärdar akut för att reducera risker för trafikanter med funktionsvariationer.

191018
Region Stockholm svarar i mail
Hej Jon! Jag beklagar som sagt att vi inte har givit återkoppling på ditt mejl förrän nu. Vi kontrollerar nu under eftermiddagen att vårt arbetsmaterial inte blockerar utanför de avspärrningar som vi har. Jag vill också korrigera min uppgift i vårt tidigare samtal: Under sommaren gjorde vi lite större avstängningar vid Munkbroleden, och hänvisade då cyklister till den ena sidan och gående till den andra. Nu har vi öppnat trafiken för gående och cyklister på båda sidor igen i och med att vi inte behöver lika stor arbetsyta som vi hade under sommaren och därför bedömer att framkomligheten är bättre än i somras.  I övrigt arbetar vi med att svara på dina frågor och återkommer med lite utförligare svar till dig i början av nästa vecka. Med vänlig hälsning
Exxxx
Presskommunikatör
Ledningsstaben
Kommunikation
Press

191018
Region Stockholm press ringer upp. Cyklandeombud ber att det åtgärdas direkt under fredag eftermiddag

191017
Påminnelse till Region Stockholm
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i region Stockholm
Vi har dokumenterat allvarliga brister vid arbetet med renovering av Strömbron vid Munkbroleden
Läs om ärendet via länkenhttps://cyklandeombud.se/arbetsplats/trafikanter-med-funktionsvariationer-utsatta-nar-sll-renoverar/
Hur kan ni starta utbildning för projektledare och utmärkningsansvariga på Region Stockholm? Vilka styrande dokument behöver uppdateras, och ev om SLL har teknisk handbok?
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191007
Svar från trafikkontoret om markupplåtelse

191006
Cyklandeombud föreslår till trafikkontoret vite och krav på förnyad utbildning för SLL
Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Tack för upplåtelse för Munkbroleden arbete på Strömbron av SLL.
Då är det läge för polisanmälan och vite, för de följer inte villkoren, och inte heller polistillståndet. 
Risk för personskador för oskyddade trafikanter, och särskilt trafikanter med funktionsvariationer. Vi ser fram mot återkoppling på polisanmälan och vitesförfarandet. 
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191004
Svar från trafikkontoret, det finns ingen TA-plan för platsen

191002
Fråga till trafikkontoret om TA-plan
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Jag önskar ta del av TA-plan för Struktons arbete på Strömbron, som påverkar gång- och cykeltrafiken längs Munkbroleden. De har arrangerat en firmabilsparkering på gångbanan där. Byggstängsel är uppställt mellan GC-bana och kaj. 
Beställare är SLL
Kartlänk
Dessutom önskar jag ta del av TA-plan för byggstängsel längs Munkbroleden mellan GC-bana och kajen.
Kartlänk https://goo.gl/maps/JFDVdmmVwAF8CoEP6
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191002
Mail till SLL Region Stockholm
Hej!
Vi undrar vem som ansvarar för leveranstrafik och bilparkering av entreprenörer vid SLLs arbete med Söderströmsbron. 
Gångtrafik blockeras, och tvingas ut på huvudled för cykeltrafik, med risk för personskador. 
Särskilt utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.
Strukton har svarat och säger att det är SLL som är ansvarig för detta. 
Har SLL också ansvar för byggstängslet mellan GC-banan och kajen? 
Kartlänk https://goo.gl/maps/NzmR3a8SkKk4MuuS8
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191002
Strukton Rail svarar att det är SLL som är ansvariga för bristerna på platsen.