Kontakt

Lokaltidningar och annan media är välkomna att kontakta alla superlokala cyklandeombud, som har lokal kännedom om cykelinfrastrukturen. Vi förstår att lokalpressen/media arbetar i konkurrens och vill hålla på en story tills den publiceras.

Mail: cykla@cyklandeombud.se
Telefon: 0702693534
Ställ en fråga på facebooksidan
Ställ en fråga på twitter
Vi finns på Youtube
Vi finns på Instagram

Om Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län

Vi är idag (2021-08-01) över 30 cyklandeombud i Stockholms län. Syftet med nätverket Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län är att öka takten på regionens omställning till yteffektiva vardagstransporter med cykel. Vi har samma mål som regeringens uppdrag till trafikverket: Ökad och säker cykling.
Nätverket Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län felanmäler och driver ärenden i cykelinfra i hela regionen Stockholms län, långsiktigt och i konstruktiv dialog med förvaltningar, entreprenörer och politiker. Vi hittar lösningar även när felanmälning inte ger resultat. Vi gör också kartläggningar av systematiska brister över tid. Behovet bygger på att kommunerna i region Stockholm idag ofta saknar rätt organisation för att aktivt kontrollera och följa upp brister i cykelinfrastruktur. Ofta saknas uppföljning och kontroll av arbeten utförda på cykelinfrastruktur. Dessutom finns utmaningar att komplettera kompetens och metoder hos beställare, utförare och väghållare om hur infrastruktur utformas för cyklande, och hur vägarbeten anpassas för cyklande. När det gäller att rätt krav ställs i styrande dokument är trafikverket och SKL viktiga aktörer.

Tidigare studier visar att endast en procent av regionala cykelstråk i Stockholms län uppfyller grundläggande standard. Eftersom bristerna i cykelinfra i Stockholmsregionen är så omfattande, behöver arbetet att felanmäla och driva ärenden delas upp på så många som möjligt, och superlokalt, och samordnat. För att undvika dubbelarbete, undvika att flera personer driver samma ärende utan att samordna.
När dokumentation om hela regionen samlas på en gemensam webbsida  för alla cyklandeombud i regionen, poängteras vikten av att cykelstråk ska fungera även mellan kommunerna. Idag är cykelbanor delvis ett lapptäcke, med brister i samordning mellan kommuner. Målet är givetvis att kommunernas ordinarie organisation ska klara att kontrollera och följa upp cykelinfrastruktur, och att kommunerna skaffar rätt kompetens med ”cykeldäcken i asfalten”.

Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län startade facebookgruppen Cykla i Stockholms län. Där finns forumet för vardagscykling i Stockholmsregionen med över 10000 medlemmar. Dessa 10000 cyklande bidrar med dokumentation i hela länet.

Bli superlokalt cyklandeombud du också.

 1. När vi kräver bättre cykelvägar som en organisation är det lättare att få rätt åtgärder genomförda. Det peppar andra också, vi visar att det går att påverka.
 2. Vi hjälper varandra, med pepp, kunskap, tips. Välj själv vilken metod som passar dig bäst.
 3. Istället för att 5 personer felanmäler samma ärende utan samordning, kan 5 personer driva ärendet samordnat. Det effektiviserar, ökar takten och spar tid/pengar även för förvaltningar.
 4. Cyklandeombud når ut direkt till många via färdiga plattformar i sociala medier och webbsida. Våra läsare är entreprenörer, trafikplanerare, politiker och journalister. Kort startsträcka att komma igång.
 5. Ambitionsnivån är helt valfri, och du får stöd och pepp av gruppen att driva ärenden.

Välj ambitionsnivå helt själv. Du behöver inte ensam ansvara för ett område, det går att vara hur många som helst, eller dela upp områden i mindre sub-områden. Du kan vara vilande supporter, du kan driva ett ärende om året, eller du kan driva 10 ärenden på ett år. Alla varianter av samarbete funkar bra. Varje liten pusselbit bidrar till att göra Stockholms län till en bättre cykelregion. Maila cykla@cyklandeombud.se

Vad är skillnaden mot att felanmäla som vanligt?

Istället för att 5 personer felanmäler samma ärende oberoende av varandra, kan 5 personer driva ärendet samordnat. Det effektiviserar och ökar takten. Alternativt kan 5 personer driva 5 olika ärenden. Cyklandeombud felanmäler som vanligt till respektive kommun i ordinarie felanmälningsappar och web-formulär. Cyklandeombudet observerar kontinuerligt ett specifikt område/cykelsträcka, och följer upp mot trafikkontoret, ansvariga projektledare hos beställare och entreprenörer. Genom dokumentation på webbsidan är det enkelt för media och politiker att hitta fakta om ärenden och brister. Det helt avgörande är att fortsätta driva ärendet till det blir en varaktig lösning. Annars uppstår ofta samma brist igen, år efter år. Att bara göra en felanmälan utan att följa upp är ofta bortkastad tid, visar vår dokumentation.

Vad gör ett superlokalt cyklandeombud?

 • Superlokala cyklandeombud i Stockholms län felanmäler, samordnar och driver ärenden om brister superlokalt till det ger varaktig förändring.
 • Följ upp ärenden, kontakta entreprenörer och diskutera/kräv viten/utbildning vid behov.
 • Dokumentera ärenden på Facebook/twitter/webbsida
 • Kontakta media och politiker om det behövs.
 • Om flera vill driva ärenden på samma sträcka/område blir det ännu bättre.

Fördelar att organisera sig i nätverk

 • Ett gemensamt nätverk får större effekt än att påverka enskilt var för sig.
 • Webbsida och konton i sociala medier finns färdigt. Snabbt att komma igång och nå ut med ett färdigt nätverk, för den som vill börja engagera sig, kort startsträcka.
 • Vi hjälper varandra att driva ärenden tillsammans.
 • Systematiska brister kan kartläggas och kommuniceras till politiker, förvaltning och media.

Läs mer om Superlokala cyklandeombud i Stockholms län

Trafikförordningen

Att öka regelefterlevnad av trafikförordningen i allmänhet är inte syftet med Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län. Det finns redan nationella organisationer/myndigheter/förvaltningar som driver det arbetet. Dock står vi helt bakom att alla trafikanter oavsett vilken fordonstyp som för tillfället används, ska följa trafikförordningen, lagar, regler och hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler i varje trafiksituation.