Vid vägarbetet på Norr Mälarstrand har det länge varit en trafikomledning som skapar konflikter. Har trafikkontoret godkänt detta? Tanken är att gående ska går över på andra sidan vägen, men det har aldrig fungerat. Istället väljer de gående den genaste och mest naturliga vägen, cykelbanan.

191031 Ny omledning, men samma konfliktlösning

[texten uppdateras]
Vid Norr Mälarstrand pågår ett arbete med en trafikomledning som skapar konflikter. Tanken är att gångtrafiken ska gå över på andra sidan gatan. Så fungerar det inte i verkligheten, det har det aldrig gjort. Både gång- och cykeltrafik väljer oftast den genaste och mest naturliga vägen.

Ny omledning med många brister

När arbetet går in i sin nästa fas leds cykeltrafiken över en stålbro. Men linjer i asfalten leder rakt in i ett byggstängsel. I regn och för trafikanter med funktionsvariationer innebär det en risk. På andra sidan bron, närmast stadshuset sticker det ut en bit av ett staket som det finns risk att köra in i. Istället för att ta bort hindret har entreprenören vadderat hindret, så det ska bli lite mjukare att kör in i det. Därefter kommer gångtrafiken som en överraskning, med skymd sikt och utan varning.

Linjer leder in i byggstängsel
191028 Bättre ta bort stolpen, bredda öppningen.
191028 Byggstängsel saknar reflex och X1
191028
190822 Är det yrkesmässigt att montera skyltar med buntband? I höjd med ansikte för cyklande?

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
191103 Anmälan till trafikkontoret SY1911030258ZLW
191105 Svar från trafikkontoret ”kan inte tillgodose allas önskemål”
2020-09-03 Anmälan om kabel på cykelpendlingsstråket
2020-09-15 Kabeln lyft ovanför trafiken.
2020-09-17 Uppmaning till Peab att åtgärda övriga brister

Uppdateringar

2020-09-17
Uppmaning till Peab att åtgärda övriga brister vid trafikomledningen.

2020-09-15
Kabeln på cykelpendlingsstråket har lyfts upp ovanför trafiken på träreglar.

2020-09-11
Fråga hur trafikkontoret går vidare med att få bort kabel från cykelpendlingsstråket.
”Hej och tack för TA-planen.
Jag undrar hur trafikkontoret har gått vidare med att får bort kabeln som ligger på asfalten på cykelpendlingsstråket. Jag pratade dessutom med Peab personal på plats, om risker och studier vid VTI. De påstod att de hade en godkänd TA-plan på kabeln. Jag kan inte se kabeln i TA-planen. Peab personalen utryckte dessutom en allmän irritation över cyklande, ”cyklister ska fram överallt” Så det verkar finnas utmaningar med attityder hos Peab, och kunskap om gång- och cykeltrafik.
Vidare har vi tidigare uppmanat  att i arbetet lägga gångtrafik naturligt mot vattnet, eftersom gångtrafik alltid kommer att ta genaste vägen. Idag är det fortsatt konflikter, vilket inte uppfyller stadens villkor för TA-plan. 
Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2020-09-03
Peab placerar kabel på cykelpendlingsstråket

2020-09-03

191105
Uppföljade frågor från Cyklandeombud
Uppföljning SY1911030258ZLW
Hej 
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Tack för snabbt svar. 
Jag förstår inte riktigt, vi har visat dokumentation att det inte fungerar att flytta gångtrafik till andra sidan gatan, eftersom gående oftast väljer den genaste vägen, vilket innebär  en konfliktsituation.  
Trafikkontoret svarar att nuvarande TA-plan är gjord för att undvika konflikter. Men det fungerar ju inte i praktiken visar dokumentation? 
I kraven för TA-plan står det tydligt att konflikter ska undvikas, och det har denna TA-plan inte gjort ser vi i vår dokumentation. 
”Vi kan inte tillgodose allas önskemål”
Det är svårt att förstå detta svar, eftersom det står överst i stadens krav för TA-planer att oskyddade trafikanter ska prioriteras. Här anför ni tvärtom att motortrafik skulle påverkas för mycket med en annan lösning, trots att motortrafiken har lägre prioritet. Så här handlar det snarare om att trafikkontoret inte kan tillgodose de egna kraven för TA-planer, vilket är svårt att förstå.
Hur förklarar trafikkontoret denna prioritering av motortrafiken, som inte stämmer med stadens krav för TA-plan? Det stämmer inte heller med den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. Finns dokument som förklarar hur tillfälliga vägarbeten inte behöver följa stadens framkomlighetsstrategi?
Vi har även dokumenterat andra brister i trafikomledningen för oskyddade trafikanter. – Gående kommer upp på cykelstråket utan förvarning i kurva med delvis skymd sikt. – befintligt lågt staket sticker ut i cykelbanan med risk för påkörning och personskador. Det befintliga låga staketet är inte uppsågat tillräckligt brett, entreprenör har inte tagit hänsyn till kurvradier för cykeltrafik. – Byggstängsel saknar reflexer och X1 pilar. – Linjer i asfalten leder rakt in i staket. – Skyltar är inte yrkesmässigt monterade.
Vi ser anledning att staden kräver förnyad utbildning för entreprenören när det gäller tillfälliga trafikomlednigar för gång- och cykeltrafik. Kommer det att ske? Vi ser också behov att uppdatera den tekniska handboken, kommer det ske? I den processen vill vi gärna vara delaktiga. 
Det finns i närtid ett tidigare projekt om just trafikomledning på trafikkontoret. Vilken dokumentation finns om det projektet, finns utvärdering?
Här finns dokumentationen i ärendet Norr Mälarstrandhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/vagarbete-norr-malarstrand-konfliktdesign/
Vi önskar även ta del av TA-planer för detta arbete
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191105
Svar från trafikkontoret
Hej Jon, 
Tack för ditt ärende. Vi kan inte tillgodose allas önskemål i våra TA-planer. Det skulle bli en stor påverkan på trafiken att leda bort all trafik från Norr Mälarstrand och leda ut trafiken i den kvarvarande körbanan. I denna TA-plan som ligger på adressen så har vi särat på gående och cyklar just för att inte få några konflikter. Jag kan förstå att det finns gångtrafikanter som tar den ”närmaste” vägen. Trevlig måndag! Med vänlig hälsning, 
xxx, handläggare 
Trafikkontoret 
Stockholms Stad 

191103
Anmälan till trafikkontoret

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1911030258ZLW. Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Att låta gångtrafik gå över på andra sidan gatan, samtidigt som det finns en genare väg via cykelbanan, det kommer aldrig fungera. Det blir istället en konfliktlösning, gångtrafiken väljer alltid den genaste vägen. Lösningen är att gångtrafik ligger närmast kajen, därefter placeras cykeltrafiken utanför. För att klara det behövs yta användas av ”bilvägen”. Nu när arbetet är flyttat ut mot bilvägen, behöver således motortrafiken ledas om helt, och cykeltrafiken tar över den ytan. Ofta får vi svaret att trafikkontoret ska kontakta entreprenör och se vad som kan göras. Men ofta händer ingenting. Så denna gång önskar vi att trafikkontoret styr entreprenören och bestämmer hur de ska åtgärda trafikomledningen, så att det händer något. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö