Vid Bergslagsplan pågår ett omfattande projekt som även berör huvudled för cykeltrafik. Skanska och Halleskogs följer inte villkor för vägarbete och trafikkontoret svarar efter snart ett halvår att de gör så gott de kan.

Supporta cyklandeombud via Patreon

Vid Bergslagsplan stänger Skanska av cykelpendlingsstråket flera veckor innan arbete påbörjas. Skanska och Halleskogs följer inte villkor för TA-plan (trafikanordningsplan) och trafikkontoret kan inte / vill inte styra entreprenören att följa stadens villkor för TA-plan. I villkoren ska gång och cykeltrafik prioriteras vid vägarbeten. Även i stadens framkomlighetsstrategi ska gång- och cykeltrafik prioriteras.

Rätt metod är tillfällig asfaltering genom parkytan

När motortrafiken flyttades gjordes tillfällig asfaltering för trafikomledning. Då fick motortrafiken tillfälligt låna cykelpendlingsstråkets yta. Omvänt att cykelpendlingsstråket skulle låna yta av motortrafiken gäller inte, trots att i villkor för TA-plan ska gång och cykeltrafik prioriteras, samt enligt stadens framkomlighetsstrategi ska gång- och cykeltrafik prioriteras. Här prioriterar Skanska, Halleskogs och trafikkontoret tvärtom motortrafiken.

Många avvikelser i Skanskas trafikomledning

Skanska och Halleskogs har brister i trafikomledningen, det mest grundläggande för en trafikomledning saknas, tex pilar som ska hänvisa trafiken genom hela trafikomledningen. Kontaktuppgifter till arbetsledning saknas på informationsskylten. Ingen varning om korsande cykeltrafik på Maltesholmsvägen finns, sänkning av hastighet för motortrafiken till 30 km/t saknas, fysiska farthinder för motortrafik saknas, rätt bredd för cykeltrafik saknas, det finns inte plats för möte. Det är höga trafikflöden i motortrafiken på Maltesholmsvägen och det är höga hastigheter.

2020-04-02
2020-04-06

Lågt placerad skylt risk för skador i ansikte

Läs mer om hur Skanska klarar trafiksäkerhet vid vägarbete

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk till vägarbetet
Beställare: Skanska
Utförare: Skanska
TA-plan ritad av: Halleskogs
Ärendenummer trafikkontoret SY2005130656ITH
2020-04-02 Cykelpendlingsstråket är avstängt (sannolikt tidigare)
2020-05-13 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret SY2005130656ITH
2020-05-20 Trafikkontoret svarar
2020-05-20 Påminnelse om svar på obesvarade frågor till trafikkontoret
2020-09-04 Påminnelse till trafikkontoret om svar på frågor
2020-10-03 Första åtgärd efter ett halvår, skyltar som riskerar slå i ansikte på cyklande.
2020-10-17 Förnyad uppmaning till trafikkontor att villkor för TA-plan ska följas

Uppdateringar

2020-10-17
Förnyad uppmaning till trafikkontoret att villkor för TA-plan ska följas.
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
I ärendet SY2005130656ITH behövs ytterligare resurser på trafikkontoret. Det gäller ett cykelpendlingsstråk, och här följs varken stadens framkomlighetsstrategi eller villkor för TA-plan. Vi har uppmanat att följa villkor för TA-plan i snart ett halvår, men det enda som har hänt är att entreprenören Skanska via Halleskog satt upp två skyltar som inte följer regler för höjd av vägmärke, med risk för skador i ansikte på barn. 
Tidigare svar har bl.a. varit att ”Vi gör så gott vi kan”. Det är inte ett fungerande sätt att jobba för att nå resultat att uppfylla villkor för vägarbete tror vi, utan istället behöver arbetet organiseras för att uppfylla krav i styrande dokument. Vi antar att så organiseras arbete för att reglera slutresultat av ett vägarbete, att kvalitet ska uppfylla krav i avtal och styrande dokument.
Vi kan från vår sida genom Cyklandeombud i Stockholms län ställa krav till trafiknämnd om större budget för trafikkontoret om det är resurser som saknas för att klara villkor för TA-plan. 
I arbetet vid Vinsta ser vi att tillfälliga asfalteringar är vanligt för trafikomledning, att det sker i stor omfattning, så vi kan inte förstå beslutet att det inte ska användas för cykelpendlingsstråket. Finns i så fall beslut om avsteg från villkor för TA-plan och framkomlighetsstrategin? Hur motiveras ett sådant avsteg i så fall?
Läs detaljer och dokumentation i ärendet via länk nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/skanska-foljer-inte-villkor-for-vagarbete-bergslagsplan/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2020-10-03
Första åtgärden efter ett halvår av uppmaningar att åtgärda trafikomledningen. Skanska och Halleskogs sätter upp skyltar på felaktig höjd, som riskerar skada ansikte på cyklande trafikanter. Barn som cyklar till skola och fritidsaktiviteter är särskilt utsatta.

2020-10-03

2020-09-15
Snabbt svar från trafikkontoret:
”Hej, Det hindrar för att det finns en cykelbana på andra sidan, då har vi valt att förbättra överfarten istället.
Nej jag tycker inte att det ska ta flera veckor, men vi alla gör så gott vi kan och jag meddelar att det är i görningen. 
Jag vet inte varför det har godkänts från början, kanske missats? Men nu är det snart åtgärdat. Med vänlig hälsning, xxx, Trafikingenjör
Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikreglering 

2020-09-15
Ny fråga till trafikkontoret:
”Hej och tack för svar. Vad hindrar att asfaltering görs på gräsytan? Det är en vanlig metod och ligger i linje med villkor för vägarbete och framkomlighetsstrategin. Jag förstår att TA-planer ska godkännas, men när det är så uppenbara brister som att hänvisningspilar saknas, varför tar det flera veckor att åtgärda det? Hur kunde den ursprungliga lösningen godkännas utan hänvisningspilar? Med vänliga häslningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö”

2020-09-14
Svar från trafikkontoret:
”Hej, Tack själv. Efter vårt samtal har det gjorts en stor revidering på TA-planen då det finns flera platser som har lösningar som inte är helt optimala, den revideringen har jag inte hunnit titta på och därmed inte godkänt ännu, det är en anledning till att det dröjt från mitt håll.
En asfaltering på gräsytan är inte ett förslag som vi har gått vidare med utan lagt fokus på att det skyltas ordentligt på de befintliga övergångarna som det hänvisas till. Med vänlig hälsning, xxx, Trafikingenjör Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikreglering”

2020-09-04
Påminnelse om svar till trafikkontoret
”Hej och tack för samtalet för några veckor sedan om vägarbetet Bergslagsplan. Jag undrar varför det fortfarande saknas hänvisningspilar, infoskylt med kontaktuppgifter, sänkning av hastighet, lämna företräde, varning för cykeltrafik, vägbulor. Det var ett tag sen vi frågade om detta första gången (till din företrädare) Varför tar det så lång tid? Det är det omedelbara korrigeringen som behövs av nuvarande lösning. Hur går det med att få till en bra lösning med asfaltering över gräsmattan, för att slippa korsa vägen två gånger? Det är viktigt för att göra tryggt och säkert för barn att cykla. Att öka barns cykling är en prioriterad fråga. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2020-05-01
Ganska snabbt etableras en gångstig av gångtrafiken, som alltid väljer den genaste vägen. Här finns alla möjligheter för Skanska att anlägga en tillfällig asfaltering för gång och cykeltrafiken. I detta superprojekt är denna del en mycket liten del, det görs samtidigt ett stort antal tillfälliga gång- och cykelbanor i projektet.

2020-05-20
Påminnelse om svar på frågor som trafikkontoret inte svarade på
”Hej och tack för svar.
Jag hade några saker till i ärendet som jag inte fick svar på här
– Infotavla saknas med kontaktuppgifter. 
– Pilar för återledning saknas mot väster.
Då Skanska återkommande har brister vid sina vägarbeten tycker vi det är viktigt att det krävs vite för det, annars kommer vi aldrig få entreprenörerna att börja följa villkor för TA-plan. 
Finns det anvisningar att trafikleder inte ska vara avstängda i veckor när arbete ej pågår? Ur en trafikantperspektiv är det bra att huvudlederna inte stängs av i onödan. Att tillfälligt öppna på denna plats borde inte ta mer än 5 minuter, särskilt som det finns alla maskiner som krävs på platsen. 
Jon JogensjöSuperlokala Cyklandeombud Stockholms län”

2020-05-20
Trafikkontoret svarar
”Hej Jon, Tack för ditt ärende. Enligt ansvarig trafikingenjör för området kommer Skanska att lägga om trafiken den 20 maj 2020 .Då kommer avstängningen till sin rätt. Trevlig onsdag! Mxxx Handläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2020-05-13
Anmälan till trafikkontoret
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2005130656ITH. Din beskrivning: Hej och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm Här vid Bergslagsplan har Skanska en omledning där det saknas infotavla med kontaktuppgifter. Pilar för återledning saknas mot väster. Dessutom pågår inget arbete sedan veckor, så då kan de öppna sträckan eftersom det är prioriterat cykelstråk, och när de sedan påbörjar arbetet igen kan Skanska stänga av igen. Det är gjort på 10 minuter att öppna och stänga tillfälligt. Jag har försökt kontakta Skanska flera gånger med utan resultat. Jag skickar bilder med mail till samma ärendenummer. Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-04-02
Cykelpendlingsstråket är avstängt flera veckor av Halleskogs innan arbete påbörjas. Kontaktuppgifter på informationsskylt saknas.