Vi fortsätter rondera slussenbygget, och det visar sig behövas. Vi hittar åter brister med risk för personskador. Varför klarar inte entreprenör och beställare att rondera själva?

[texten uppdateras]

Besiktning och anmälan #12 utförs på datum 191218. Över 10 nya avvikelser. Ca 20 ej åtgärdade tidigare anmälda avvikelser, varav de flesta mycket enkla att åtgärda. Nu över 145 ackumulerade avvikelser. Entreprenör och exploateringskontor påstår att de ronderar, ändå hittar vi år efter år allvarliga brister. Varför klarar inte entreprenör/trafikkontor/beställare att göra rätt från början, och rondera själva? De flesta brister är mycket enkla att göra rätt. Är det brist på kunskap? Vi har uppmanat sedan 2016 att anställa kompetens om gång- och cykeltrafik. Vi har erbjudit hjälp med utbildning. Är det attityder om gång- och cykeltrafik som brister?

Projektet är inte en lärande organisation

Det är ofta samma typ av brister som återkommer sedan 2016. Allt finns dokumenterat nu i 12 besiktningar. Beställare, trafikkontor och entreprenör läser dessa besiktningar. Ändå återkommer liknande brister. Ofta förnekas brister, ofta förklaras brister med att slussenbygget har komplicerade förutsättningar. Trots att kommunikationsavdelningen själva läst alla besiktningar där det framgår att de flesta brister är mycket enkla att åtgärda, och inte har någon koppling till komplicerade förutsättningar.

Skanska sporras av komplicerade förutsättningar

Slussenbygget har mycket komplicerade förutsättningar. Därför passar det mycket bra att Stockholms stad valt Skanska som entreprenör, som har kapacitet och erfarenhet att arbeta med internationella stora komplicerade projekt. Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Skanka tycker t.o.m. att ”ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning”. Därför är det svårt att förstå när projektet kommunicerar att brister beror på komplicerade förutsättningar. Det är delvis att förminska Skanskas kapacitet, och att förminska stadens förmåga att välja entreprenörer som har kapacitet för projektet.

Projektet följer varken framkomlighetsstrategin eller stadens villkor för vägarbete

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om framkomlighetsstrategin, där gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Slussen är Sveriges mest trafikerade knutpunkt för cykeltrafik. De prioriterade trafikslagen gång- och cykeltrafik har 11 gånger högre flöden än biltrafiken. Ändå har de prioriterade trafikslagen minst yta och ständiga konfliktpunkter. Slussenprojektet följer inte framkomlighetsstrategin, och har ännu inte presenterat beslut om avsteg/undantag att inte behöva följa framkomlighetsstrategin. Slussenprojektet följer inte heller stadens villkor för TA-planer, där gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Vi har ännu inte sett beslut om undantag att inte behöva följa stadens villkor för vägarbete.

Nya avvikelser

Bula är kvarglömd, markeringar saknas. Risk för omkullkörning och personskador. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför är bulan kvarglömd, när är det åtgärdat, varför klarar inte er rondering att se denna brist, varför togs den inte bort direkt? Vad heter underentreprenören som sköter detta?

191218 Vägbula kvarglömd

Utspetsning saknas på del av en körriktning. Risk för omkullkörning och personskador. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför är utspetsningen glömd, när är det åtgärdat, varför klarar inte er rondering att se denna brist, varför gjordes inte rätt direkt? Vad heter underentreprenör som gjorde detta?

191218 Utspetsning saknas på del av körriktning

Ny skyltning från Hornsgatan stämmer inte riktigt, förvirrande. Det börjar med skylten som hänvisar i princip all trafik norrut att välja västra sidan, alltså svänga vänster.

191218
191218 Kvarglömd skylt? Fel text.

Nya skyltningen är förvirrande. Cyklande mot Nacka ska inte följa denna skyltning, utan istället svänga vänster för att komma ner till tunnelkorsningen. Mot Centralstation har tidigare skyltats via Munkbroleden, och borde således ochs svänga vänster här. Å andra sidan går det alltid bra att cykla i blandtrafik, och då stämmer pilen. Men det är förvirrande med tanke på hur skyltningen lagts upp tidigare. Skyltningen mot Katarinavägen är tveksam, eftersom fordonstrafik är förbjuden ner mot Ryssgården via Peter Myndes backe.

På nästa skylt ska cyklande mot city svänga vänster. Två olika budskap således.


Cyklande mot Katarinavägen hänvisas nedför Peter Myndes backe. Skylten kunde vara större och placeras på högre stolpe, eller befintlig stolpe, för att öka tydligheten.

191218 skylt mot Katarinavägen


Men nedför peter Myndes backe är det förbjudet att cykla. Den omledningen verkar inte så genomtänkt.

191218 förbjudet att cykla, där cykeltrafiken leds om

För cyklande som kommer från Slussen och ska mot Katarinavägen, där visar denna skylt fel.

191218 Skylt visar fel mot Katarinavägen

Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte skyltningen, vem ansvarar för skyltningen, när ska det/har det åtgärdats?

Trafiksignaler är fel inställda för cykeltrafik från Götgatsbacken som cyklar i blandad trafik mot city. När cyklande kommer till nästa trafiksignal vid busshållplatserna har de gående grönt ljus samtidigt, där finns ingen trafiksignal för cyklande. Det blir en konflikt mellan gångtrafik och cykeltrafik, skapad av trafikkontoret/entreprenör/exploateringskontor. Det kan inte räknas som samma korsning, vägen har ändrat riktning, samt det är 30 meter mellan korsningen Hornsgatan/Götgatan och övergångsställen vid busshållplatsen. Denna avvikelse har varit i flera månader. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte trafiksignalerna, vem ansvarar för dessa, när ska det åtgärdats?

191218 Cyklande och korsande gångtrafik har grönt samtidigt.

Förvirrande skyltning för cyklande från Katarinavägen. Ibland står det att cyklande ska svänga vänster upp via Peter Myndes Backe, där det är förbjuden fordonstrafik från anda hållet. Men fortsätter du att cykla som vanligt mot östra sidan mot city kommer en ny skylt som pekar rakt fram. Längre fram vid busshållplatserna är det skyltat cykelbana på östra sidan. Det verkar gå bra att cykla norrut på östra sidan.

191218 Cykla via Peter Myndes backe


Här vid tunnelbaneuppgången vid Ryssgården blir det onödig konflikt mellan gångtrafik och cykeltrafik. Planket skymmer sikt, och då behövs ett staket som tvingar gångtrafiken till ett övergångsställe som medger bättre sikt.

191218 Här går det bra att välja östra sidan
191218 Cykelbana på östra sidan norrut
191218 Runt hörnet är det istället gång- och cykelbana utan separation.

Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte skyltningen från Katarinavägen bättre, vem ansvarar för dessa, när ska det åtgärdats?

M19a vägmarkering för cirkulationsplats, fast det finns ingen cirkulationsplats. Det är också svårt att förstå om cyklande först ska cykla höger upp på Götgatan och ställa sig sist i kön, eller placera sig framför kön. Ingen markering finns för det.
Bättre lösning är att ge förgrönt för cykeltrafik från Hornsgatan, då hinner de svänga vänster på ett bättre sätt. Annars finns projekt från VTI för vänstersvängande cykeltrafik att läsa här. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte vägmarkeringen, vem ansvarar för denna, när ska det åtgärdats? Varför har denna felaktiga vägmarkering inte åtgärdats trots att beställare och entreprenör ronderar? Denna vägmarkering har funnits flera månader.

Skyltar D6 vid gångbro leda cykeln avvikande
En skylt för gång- och cykelbana D6 bör inte ha tilläggsskylt ”led cykeln”. Det blir motstridiga budskap. Dels påbud att cykla, och dels uppmaning att leda cykeln. Här är påbud för gångtrafik lämplig istället. Det är också konstigt att moped klass2 kan färdas här, men inte cykeltrafik. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte vägmärke, vem ansvarar för denna, när ska det åtgärdats? Varför har detta vägmärke inte åtgärdats trots att beställare och entreprenör ronderar?

191218 D6 och tilläggsskylt blir motstridiga budskap
191218 Stämmer inte med D6 i tunneln

Staket saknas mellan trafikslag vid Slussplan. Det skapar konflikt mellan de prioriterade trafikslagen. Följer inte stadens villkor för TA-plan. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är enkelt, vem ansvarar för dettaa, när ska/har det åtgärdats?

191218 Staket saknas mellan trafikslag

X1 markeringspil saknas från Katarinavägen. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför stämmer inte vägmärke, vem ansvarar för denna, när ska/har det åtgärdats? Varför har detta vägmärke inte åtgärdats trots att beställare och entreprenör ronderar?

Läs alla besiktningar vid slussenbygget

Ej åtgärdade tidigare anmälda avvikelser

Separation med staket mellan gång- och cykeltrafik saknas från Katarinavägen och förbi Ryssgården. Staket är relativt enkelt att sätta upp. Luckor kan göras på lämpliga ställen för att gångtrafik ska kunna passera. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är enkelt, vem ansvarar för denna, när ska/har det åtgärdats?

Skyltning leder in gångtrafik på cykelbana i tunnelbro mot Katarinavägen. Mycket enkelt att åtgärda, felanmält upprepade gånger. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är enkelt, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?

Skyltar som orienterar gång- och cykeltrafik saknas inne i gångtunneln. Felanmält flera gånger. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är enkelt, vem ansvarar för denna, när ska/har det åtgärdats?

191218 Hänvisning f trafikslag saknas i tunneln

Fält utan markering för gångtrafik västra rampen från S Mälarstrand, gångtrafik måste då korsa cykelbanan två gånger i onödan. Onödig konflikt. Anmält för flera månader sedan, ej åtgärdat. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är mycket enkelt, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?

Rumble strips är fortfarande inte borttagna. Studier från VTI m.fl. visar att det inte fungerar, och att det kan vara en säkerhetsrisk. I stadens egna styrande dokument ska de användas ytterst sparsamt. Felanmält sedan 2016, alltså under fyra års tid. Dessutom finns rumble strips ofta kvar där det inte finns något att varna för, vilket bidrar till att trafikanter inte tar vägmarkeringar och skyltar på allvar. Rumble strips finns kvar på kanske 5-15 platser. Trots att VTI anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cyklande, fortsätter trafikkontoret att använda rumble strips med upphöjd termoplastisk massa. Studier av Me Be Safe, Koucky samt Xcycle projektet visar också att Rumble strips inte fungerar för cykeltrafik.

Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är mycket enkelt, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats? Varför används inte forskning om cykeltrafik här?

191218

Skrothörnan kan användas att ge bättre korsning från Stadsgårdsleden. Felanmält sedan 2019 Juni. Först tog det 6 månader av felanmälningar för att skapa sikt, (som är ett villkor för TA-plan), efter upprepade anmälningar. Trafikkontorets argument var att sämre sikt ökar trafiksäkerheten, trots att alla handböcker pekar i motsatt riktning. Men fortfarande används ytan som skrotupplag, istället för att förbättra korsningen för de trafikanter som ska prioriteras. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är en enkel åtgärd, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?

191218 Fortfarande används ytan som skrotupplag

Tydliga stora skyltar för hänvisning saknas fortfarande i tunnelkorsningen. Enkelt att åtgärda. Felanmält sedan 2019 juni. Trafikkontorets förklaring: (de små) Skyltarna är i standardstorlek. Det är svårt att förstå om större skyltar är förbjudet, eller vad det är som hindrar trafikkontoret att skylta tydligt för gång- och cykeltrafik. Nu upplevs hålet mest som en bortglömd nisch i brokonstruktionen. Färg på asfalten kan också användas för att skapa tydlighet, inte heller det har åtgärdats. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är en relativt enkel åtgärd, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?

191218 Anmält juni 2019. Fortfarande ej åtgärdat
191218 Nu funkar stora skyltar. Var inte ok tidigare.

Staket mellan trafikslag saknas fortfarande, från Katarinavägen efter tunnelbron. Anmält sedan 2016. Enkelt att åtgärda. Nuvarande lösning följer inte villkor för TA-plan, att reducera konflikter mellan prioriterade trafikslag. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det är en enkel åtgärd, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats?

191218 Staket mellan trafikslag saknas, anmält 2016.

Fortsatt underdimensionerat för prioriterade trafikslag med ständiga konfliktpunkter. Den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin följ inte, inga beslut om undantag har presenterats. Staden villkor för vägarbete följs inte. Inget beslut om avsteg från villkor har presenterats av projektet. Går att genomföra, den kompetensen finns hos tex Skanska, det går också att anställa extern kompetens som klarar detta. Anmält 2019 juni. Frågor till trafikkontor och entreprenör/beställare: Varför åtgärdas inte detta trots att det går att åtgärda, vem ansvarar för detta, när ska/har det åtgärdats? Vi önskar ta del av beslut om att framkomlighetsstrategin inte behöver följas vid slussenbygget. Vi önskar ta del av beslut om att stadens villkor för vägarbete inte behöver följas vid slussenbygget.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

2020-01-24 Anmälan till trafikkontoret och slussenprojektet.
2020-02-03 Påminnelse om ärendet via tyck-till SY2002031700RQZ
2020-02-04 Trafikkontoret avslutar ärendet, hänvisar till slussenprojektet.
2020-02-21 Efter en månad, ännu inget svar från slussenprojektet.

Uppdateringar

2020-02-11
Tweet till trafikroteln om Hlitonkurvan.

200205
Tillägg till besiktning. Dold kantsten i kurvan vid Hilton. Riskerar omkullkörning och personskador. Rapporter om skador som kräver sjukhusvård har inkommit. När staket/tungavstängning tar slut är det en överraskning att kantsten fortsätter. På platsen behöver cyklande all uppmärksamhet på alla övergångsställen, då slussenbygget valt en lösning med ständiga konflikter mellan de trafikslag som ska ha minst konflikter. Stadens villkor för TA-plan följs ej här.

bild från 191201
200205 kommentar på Facebook
200204 kommentar twitter
200204 Uppgift om personskada twitter
200106 omkullkörning med personskador slussenbygget

200204
Svar från trafikkontoret ”Hej, Tack för din synpunkt! Ditt ärende har skickats vidare till slussen projektet för vidare handläggning. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ge återkoppling i ärendet och stänger det därför hos oss. Önskar du uppföljning i ditt ärende är du välkommen att kontakta slussen@stockholm.se Med vänlig hälsning, 
xxx, handläggare 
Trafikkontoret 
Stockholms Stad 

200203
Påminnelse om ärendet via Tyck-till
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2002031700RQZ. Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vi har ännu inte fått svar på inskickat mail 2020-01-24 så vi registrerar nu ett ärende via tyck-till också. Besiktning och anmälan #12 för gång- och cykeltrafik vid slussenbygget finns nu digitalt på vår webb-baserade ärendehantering via länken. Om ni har frågor om hur ni ska återkoppla, återkom gärna så snart som möjligt så kan vi förklara. Om ni vill boka ett möte för genomgång går det också bra. Länk https://cyklandeombud.se/slussenbygget/besiktning-12-slussenbygget/ Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

191223
Fråga på twitter till slussenprojektet om M19a vägmarkering för cirkulationsplats. Länk
Vi får påminna om svar fyra gånger innan projektet svarar.