Implenia riskerar invalidiserande skador för oskyddade trafikanter, trots månader av felanmälningar. Trafikkontoret klarar inte att stoppa arbetet, så nu får vi cyklande göra det istället.

[texten uppdateras]

Implenia backar utan flaggvakt

191018

Föräldrar som skjutsar barn välter nästan

Tillfällig asfalt lutar

Den tillfälliga asfalten är för smal för att gång- och cykeltrafik ska få plats. Många gående väljer istället gräsmattan, det har blivit en upptrampad lerig stig intill. Den tillfälliga asfalten lutar också, vilket blir ett problem för de trafikanter som ska prioriteras, och särskilt trafikanter med funktionsvariationer. Stadens krav för TA-plan följs inte.

Lera och smalt för trafik till andra sidan Drottningholmsvägen

De trafikanter som ska över till andra sidan Drottningholmsvägen är hänvisade till en bit gräsmatta som blivit lera. Det följer inte stadens krav för TA-plan. Trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta här.

191018 Foto Anneli D

Implenia följer inte TA-planen

Entreprenören Implenia följer inte TA-planen, och inte heller stadens krav för TA-plan.

Ärendehantering

Beställare: Stockholms stad
Entreprenör: Implenia
Kartlänk https://goo.gl/maps/fQtpkjibwZ4ZaxEP7
190905 Cyklandeombud begär ut TA-plan
190905 Cyklandeombud ringer Trafik Stockholm om akut ärende. Ärendenummer 19090500228.
190905 TK svarar ”Att det är trångt på platsen under en period är en följd av att det måste finnas utrymme att arbeta med den nya cykelbanan.”
190913 TK svarar att motortrafik ska stängas av på lokalgatan.
191013 Cyklandeombud felanmäler kvarstående brister SY1910132035CRR
191015 TK svarar ”uppmanar entreprenören åtgärda snarast”
191017 Ny uppföljning till TK
2020-03-19 Omledning mot enkelriktat vid Brommaplan
2020-03-24 CO uppmanar trafikkontoret att stoppa arbetet
2020-08-30 Utspetsning för gångtrafik saknas, skyltning stämmer inte.

Uppdateringar

2020-09-03
Terrängbana för gångtrafik när de leds över en ojämn gräsmatta. Fortsatt saknas utspetsning för gående.

2020-09-03 omledning för gångtrafik
2020-09-03 omledning för gångtrafik

2020-08-30
Cykelbanan skyltas som gångbana, vi frågar var cykeltrafiken ska ta vägen då. Sen skyltas cykelstråket som gång- och cykelbana, men utspetsning saknas över kantsten för gående med funktionshinder.

2020-03-24
Cyklandeombud uppmanar trafikkontoret att stoppa arbetet för att få Implenia att börja följa stadens tekniska handbok

”Ang arbetet cykelbana Åkeshov/Brommaplan När implenia gjorde senaste omledning sista sträckan ner mot Brommaplan, har de dragit cykeltrafik mot enkelriktat. De har också delvis missat hänvisningspilar. Jag pratade med en person från Road Rental som är på plats för att kontrollera omledningen, och den personen förstod inte vad jag pratade om. Den personen föreslog att vi kunde cykla på trottoaren, eftersom det var enkelriktat. Personen sa först att vi skulle cykla mot enkelriktat. Den kunskapnivån är häpnadsväckande. 
Eftersom Implenia under hela arbetets gång på gång inte klarat att göra rätt med trafikomledningar, borde TK stoppa arbetet, och kalla upp implenia så de får redogöra för hur de tänker se till att de kommer tillrätta med dessa återkommande brister. Eftersom Implenia trots tidigare anmälningar inte kommit tillrätta med problemet behöver de riskera att bli av med tillståndet att få arbeta på stadens gator och vägar. Vem på TK har mandat att ta ett sådant beslut? Och att de får betala ett större vite, eftersom tidigare viten inte ger effekt.Men det viktiga borde vara att omedebart stoppa arbetet som en tydlig markering. 
Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län Jon Jogensjö”

2020-03-20
Vi pratar med kontrollant från Road Rental på morgonen, påtalar bristerna. Road rental finns ofta på plats väntande i firmabil.
– Cyklandeombud: ”var de cyklande ska passera?”
– Road Rental kontrollant: ”här” och pekar på vägen som är enkelriktad. 
– CO (cyklandeombud): ”får man cykla där det är enkelriktat?” 
– Road rental: ”det får man ju egentligen inte” 
– CO: ”var ska man cykla i så fall?”
– Road rental: ”på trottoaren”
– CO: ”att cykla på trottoar är inte tillåtet”
– CO: ”du behöver utbildning, din arbetsledare behöver utbildning, Road rental behöver utbildning”
Road rental kontrollanten vill ge sin version av platsen, och vill visa TA-planen, CO hinner inte, men har lämnat kontaktuppgifter till Road Rental så de kan ge sin version, och maila TA-planen.

2020-03-19
Implenia leder om cykeltrafik mot enkelriktat vid Brommaplan. Hänvisningspilar saknas. Byggstängsel tvärs gata utan reflexer. Tungavstängning startar utan reflexer.

2020-03-19
2020-03-19 Omledningspilar saknas
2020-03-19 Byggstängsel utan reflexer

2020-03-01
Nya asfalten är ojämn, över den senast asfalterade sektionen

191220
Implenia blockerar huvudled för cykeltrafik utan omledning.

191220 Implenia blockerar huvudled utan omledning
191220 Lastbil blockerar pendlingsstråket
191220 80cm räcker inte för lastcyklar

191218
Stor hög med sten lämnad på gång- och cykelbanan. Risk för omkullkörning och personskador, särskilt i mörker. Trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta.

191218 Grushög lämnad på pendlingsstråk för cykel
191218 Lera lämnad på gång- och cykelbana

191211
Staket utan reflexmarkering står lite hur som helst på delar där det öppnats upp för gång- och cykeltrafik. Entreprenören Implenia fortsätter att göra farliga lösningar, trots upprepade krav till trafikkontoret att entreprenören behöver utbildning.

191211 reflex saknas på byggstängsel
191211 Reflexmarkering saknas på byggstängsel

191125
Staket utan utmärkning placerat på cykelstråket, risk för personskador. Det hindrar även halkbekämpning med sopsaltning på en del av cykelbanan.

191017
Uppföljning till trafikkontoret
Uppföljning SY1910132035CRR
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Hej och tack för svar.
Här en ytterligare uppföljning. Entreprenören blockerar ibland cykelstråket med grävmaskin eller lastbil tillfälligt för lastning/lossning. Då andvänds inte flaggvakt. Hur ser trafikkontoret på användning av flaggvakt? Vi tycker att flaggvakt är en bra säkerhetsåtgärd, eftersom föraren i maskinen inte har koll på trafiken samtidigt som föraren ska ha koll på lastning och lossning. Föraren på plats tycket inte att flaggvakt behövdes och hänvisade istället till godkänd TA-plan. Står det i den godkända TA-planen att flaggvakt inte behövs?
Har trafikkontoret ställt krav på att åtgärder ska vara klara till ett visst datum?
Nu är det så många felanmälningar på denna entreprenör, och ändå fortsätter bristerna. Har ni ställt krav på förnyad utbildning av utmärkningsansvarig, arbetsledare, projektledare och Implenias ledning för att de ska få fortsätta arbetet? Det verkar som att de inte förstår allvaret att de brister i krav på TA-plan gång på gång. Behövs ett möte med implenias produktionschef samt högre chef på trafikkontoret, och att arbetet stoppas så länge? Och att vitesbeloppen trappas upp?
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191015
Flaggvakt saknas när cykelpendlingsstråket blockeras tillfälligt av grävmaskin.

Stenar ligger kvar på cykelstråket, risk för omkullkörning och personskador. Stenar och annat tex lera behöver sopas bort så snart som möjligt efter att lastbil eller grävmaskin passerat.

191015
Svar från trafikkontoret
Hej, 
tack för dina synpunkter. Vi har kontaktat entreprenören om dom problem som du har påtalat, vidare har vi påpekat att dom skall åtgärda dessa problem snarast. Den nya cykelbanan skall asfalteras vecka 44 för att öppnas i November. Trevlig kväll!
Med vänlig hälsning, 
Mxxxx handläggare 
Trafikkontoret 
Stockholms Stad 

191013
Cyklandeombud felamäler kvarstående brister till trafikkontoret.
Din beskrivning: Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vid Implenias arbete vid Åkeshov har det varit omfattande brister, och mycket har rättats till. Men fortfarande finns brister, Implenia följer fortfarande inte stadens krav för TA-plan. Trottoar för gångtrafik är inte återställd, det lutar och är grus, det innebär risk för trafikanter med funktionsvariationer. Övergång till andra sidan passerar underdimensionerad gräsmatta/lera. Kommer sopsaltaren kunna passera på den underdimensionerade tillfälliga asfalteringen norr om arbetet? Det är fortsatt underdimensionerat för gång- och cykel på den tillfälliga asfalteringen norr om arbetet, gående väljer ofta gräsmattan istället. Grindar till arbetsområdet lämnas utan att stängas helt, de sticker ut i cykelbanan så onödiga risker uppstår i mörker. Eftersom det är felanmält i flera månader, och ändå inte fungerar föreslår vi förnyat vite samt krav på förnyad utbildning för utmärkningsansvarig, projektledare samt produktionschef på Implenia. Läs hela ärendet via länk nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/implenia-skapar-risker-for-gang-och-cykeltrafik-vid-akeshov/ Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

191010
Trottoaren för gångtrafik är som ett lutande grustag. För gående och särskilt äldre samt trafikanter med funktionsvariationer innebär det risker, det är otryggt och det följer inte stadens krav för TA-plan. Så här ser det ut trots månader av felanmälningar om detta arbete.

191010 Lutande grustag för gångtrafik

191008
Linjer leder cyklande rakt in i staket. Risk för personskador. Den tillfälliga asfalteringen är fortsatt för smal. Gång- och cykeltrafik som ska över på andra sidan är fortfarande hänvisade till gräsmatta/lera. Trots att arbetet har kritiserats i flera månader.

191008

190920
Staket blockerar fortfarande betydande del av asfalten i nordvästra delen av arbetet. Den tillfälliga asfalten är där för smal, så varje decimeter är viktig.

190916
Nu är lokalgatan avstängd för motortrafik.

190916 Foto Sonja D Lokalgatan avstängd för biltrafik

190913
Svar från TK
Hej. Jag har skrivit det på ta-planen att den skall vara minst 3m, Är det övergången till andra sidan på Bergslagsvägen du menar så skall jag påpeka detta på en gång, vite kommer att delas ut, skall prata med våra inspektörer som var på plats och höra om dom kollade behörigheten.

190913
Svar från Cyklandeombud till TK
Hej tack för info och det låter ju bra.
Kommer asfalterade sträckan över gräsmattan breddas? Gångtrafik är ju hänvisade till gräsmattan där, vilket inte stämmer med stadens krav för trafkomledning. Hur blir det med övergången till andra sidan drottningholmsvägen? Där är det också idag för smalt, och gräsmatta/lera/jord som underlag.
Hur ser det ut med vite och krav på utbildning för entreprenören?
Vänliga hälsningar Jon

190913
Svar från TK
Hej Jon. Man kommer på söndag morgon att stänga av Bergslagsvägen Lokalgata mellan Bergslagsvägen och Åkeshovsvägen och ändra om avstängningen så att det blir dubbelriktad cykelbana där det är körbana  idag, trottoaren kommer endast att vara till för gående.
Gxxx xxx
Trafikingenjör
Trafikkontoret
Tillstånd, Trafikreglering 

190910
Cyklandeombud ringer upp trafikingenjören som godkänt TA-planen. Vi förklarar bristerna, och föreslår att den lokala bilvägen stängs för motortrafik, och istället reserveras för cykeltrafik. Cyklandeombud mailar dessutom video och mer om ärendet.
Hej Tack för samtalet och besked om Åkeshov.
Här är en film som visar de flesta bristerna.
https://youtu.be/SvecsrNAdTc
– Värt att nämna vittensmålet om att en cyklande fick en skopa grus i huvudet, när en grävmaskin lastade.
– Gångtrafikanter leds också ut på gräsmatta för att komma över till andra sidan Drottningholmsvägen, den lösningen uppfyller inte stadens krav alls. 
– Där asfalt lagts på gräsmattan är bra, men lutar för kraftigt, samt för smalt. Gångtrafiken väljer istället gräsmattan. 
Enda sättet att klara en bra omledning för gång- och cykeltrafik verkar som sagt vara att stänga den lokala gatan för bilrafik. 
– bra tillfälle att kräva vite av entreprenören, samt att de får gå ny utbildning om trafikomledning för gång- och cykeltrafik. Och kanske det företag som gjorde TA-planen om det är en underleverantör.
Mvh
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

190905
Begäran om TA-plan för arbetet vid Åkeshov
Hej 
Jag önskar ta del av TA-plan för vägarbetet förbi Åkeshovs tunnelbanestation.
kartlänk position
https://goo.gl/maps/fQtpkjibwZ4ZaxEP7
Med vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
0702693534

190905
Cyklandeombud anmäler till Trafik Stockholm som akut ärende. Ärendenummer 19090500228

190905
Trafikkontoret svarar till annan cyklande P.L. Lite häpnadsväckande att trafikkontorets servicehandläggare inte förstår att entreprenören inte följer TA-planen.
Fick nu svar från en servicehandläggare: ”Jag har talat med ansvarig projetledare som meddelar att entreprenören kommer göra en utspetsning med asfalt vid den höga kanten så att det blir lättare att cykla där. Att det är trångt på platsen under en period är en följd av att det måste finnas utrymme att arbeta med den nya cykelbanan.”

190904
Observation från cyklande
”WTF! Hur tänkte dom nu i Åkeshov? Byggplatsen spärrar av det mesta… Galet! Det blir bara sämre och sämre för varje ändring dom gör där…”

190904 Foto Petra L

190902
En cyklande får en skopa grus över sig, från lastbil som levererar grus. Flaggvakt fanns inte.
”Cyklade bakom en prydligt klädd kvinna i morse som fick en stor skopa grus i nacken. Vi cyklade i tillfälliga fållan precis vid åkeshovs tunnelbana. Det var ren tur att hon lyckades hålla balansen och verkade klara sig fysiskt oskadd, men dock heligt förbannad och totalt nedsmutsad. Hoppas hon anmäler och blir kompenserad”
”Det stod en lastbil med öppet flak precis intill cykelbanan. Bakom lastbilen stod ett fordon och lastade grus med en grävskopa. Jag tror inte föraren såg vad som hände. Flaket var ganska fullt och föraren var oförsiktig så gruset åkte över kanten och ut över cykelbanan. Vi kom där tätt på rad mitt i rusningen vid 8.15. Det var en illa vald tidpunkt och plats för ett sådant arbete.”

Grävskopan som öste grus över en cyklande på morgonen 190902
Foto Sonja D

190902
Entreprenören säger till cyklande att de kan åka tunnelbana om det inte passar.
”Rätt trevliga herrar som jobbar där. De ställer mer än gärna sina fordon precis framför den asfalterade biten där cykel och gångtrafikanter hänvisas. Ifrågasatte deras parkering och fick tillbaka att jag får väll åka tunnelbana då om det inte passar.”

190814
Små A4 på papper används som hänvisning för gång- och cykeltrafik. Sällan det används på huvudled för motortrafik.

190814 skyltning på papper i A4.
190814 A4 skylt

190814
Implenia har anlagt en terrängbana med gräsmatta, lera och en asfaltkant. Entreprenören följer inte stadens krav för TA-plan

190814 Terrängbana, följer inte krav för TA-plan
190914 Implenia följer inte stadens krav för TA-plan

190814
Tillfälligt övergångsställe målat i ”home-made-style”

190814 hemmafixat tillfälligt övergångsställe

190807
”Idag var vägen avstängd för biltrafik och man fick ingen information om vart man ska ta vägen som cyklist. Det gick att klämma in sig mellan skyltarna men de har nog glömt bort att vi cyklister också existerar.” Observation från FB-gruppen Cykla i Stockholm.

190806
Först stängs cykelbanan av. Sedan färdigställs trafikomleding. I stadens krav för TA-plan gäller tvärtom, först ska omledning färdigställas, därefter kan avstängning ske.
”Förra veckan hade de stängt av del av GC-banan vid övergångsstället och lagt en omledning via utlagt grus på gräsmattan bredvid. Nu i måndags visade det sig att det inte var färdigt. Nu ligger det ny och fin (tillfällig) asfalt på omledningen.”