Mycket välkommet att Stockholms stad ska förbättra Nybroplan, men trafikomledningen är ett kaos

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Efter fyra veckor har Svevia inte lyckats få fram enkla skyltar som X1/X2. Vissa förbättringar är gjorda, men det är fortfarande kaos med gående och cyklande huller om buller. Stadens villkor för vägarbete följs inte. Svevia skyller på att trafikkontoret har godkänt TA-planen, då kan de inte göra mer. Vi tycker istället att Svevia skulle vara intresserade att följa stadens villkor för vägarbete, oavsett vad trafikkontoret godkänner eller inte. Och att Svevia ska följa teknisk handbok.
Gående går ut i körbana för blandad trafik, cyklande hamnar mitt i gångtrafik, så ser det ut i den tillfälliga trafikomledningen vid Nybroplan. Stockholms stad ska förbättra för gång- och cykeltrafik vid Nybroplan vilket är mycket välkommet. Men trafikledningen följer inte stadens villkor för vägarbete.

Alla missar trafikomledningen

Starten för trafikomledningen är otillräckligt utmärkt. Alla fortsätter rakt fram. Möjligen skulle en avstängning av körriktning mot Norrmalmstorg stängas av med X1 och staket. Alltså att halva delen av cykelbanan stängs av. Återledning efter vägarbetet saknas, å andra sidan finns så många möjliga varianter på resväg, så det är nog svårt att täcka in detta på ett rimligt sätt. Föreställ dig samma skyltning för motortrafiken längs strandvägen, det skulle inte fungera där heller, alla trafikanter i bil skulle fortsätta rakt fram.

2021-08-20 Start på omledning fungerar inte
2021-08-20 Låga hastigheter i biltrafik, men rörigt.

Vi har sällan sett liknande kaos

Sällan ser vi den grad av kaos vid tillfälliga trafikomledningar som vi ser här. De cyklande kör ibland rakt ut i mötande motortrafik, eller in i stora mängder gående, allt huller om buller.

2021-08-20 Följer inte stadens villkor för vägarbete
Här saknas skyltning helt.

För smalt, lätt att bredda

Det finns gott om yta för tillräckligt bredd för gång- och cykeltrafik. Utföraren har tyvärr snålat med bredd och separation mellan gång- och cykel är otillräcklig. Det blir en enda röra med gående och cyklande huller om buller, och det följer inte stadens villkor för vägarbete.

2021-08-20 för smalt, lätt att göra bättre
2021-08-20 Reflexer/X1 saknas på byggstängsel

Otydligt så att gående går ut i motortrafiken

Trafikomledningen följer inte stadens villkor för tydlighet. De gående går ut i motortrafiken.

2021-08-20 Gående ut i motortrafiken

Svevia inte jätteintresserade att följa villkor för vägarbete

Svevias kontakt (underleverantören) tar sig tid att svara, och diskuterar länge, vilket är positivt. I första samtalet utlovas åtgärder nästa arbetsdag. Det löftet infrias inte, efter två veckor har i princip inget åtgärdats.
I nästa samtal är det lite kärvare. Kontaktpersonen hävdar att trafikkontoret har godkänt TA-planen och då kan utföraren inte göra mer. Det stämmer delvis, att trafikkontoret ofta godkänner TA-planer trots att TA-planen inte följer stadens egna villkor, det är ett allvarligt problem. Men en seriös entreprenör borde ändå vara intresserad att följa teknisk handbok och villkor, oavsett vad som godkänns av tjänstepersoner på trafikkontoret. Men vi förstår också att det ibland kan bli en ökad kostnad för den entreprenör som vill göra rätt, därför måste trafikkontoret kunna sätta tillräcklig press på beställare och utförare, så det blir samma kostnad för alla. Vi förstår att det blir en skev konkurrens om vissa följer villkor för vägarbete, och vissa inte.
Kontaktpersonen argumenterar också att det blir dyrare att ändra, att det ser lika ut på många andra ställen i staden, att gående och cyklande borde acceptera blandtrafik. De argumenten har inget stöd i Stockholm tekniska handbok, och inte heller i villkor för vägarbete.
Vi i cyklandeombud vill förklara för kontaktpersonen varför vi tycker det är viktigt att följa villkor för vägarbete, att det finns studier vid VTI som visar att gående och cyklande är mest utsatta vid vägarbeten, att det är ett allvarligt problem. Svevias kontakt avbryter innan vi hinner förklara detta, kontaktpersonen är inte intresserade av studier från VTI om hur brister i vägarbeten påverkar trafikanterna.

Risk för personskador över kantsten

En månad efter anmälan är längsgående kantsten kvar utan åtgärd. Risk för omkullkörning och personskador. Särskilt utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Även föräldrar som skjutsar barn med lastcykel får problem att komma över kanten.

2021-12-30 Risk för personskador vid kantstenen

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

TA-plan: Halleskog & Hansson
Tjänsteutlåtand genomförandebeslut
Utförare Svevia och Rockstore engineering AB
Karta position
Ärendenummer:
SY2109252142JDY
SY2109300518ISJ
SY2110071455WLT
SY2112021221ZHH
SY2201031511XJR
SY2201190001CTO
SY2201251227VOQ
2021-08-20 #1 Cyklandeombud ringer Rockstore
2021-09-04 #2 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret
2021-09-06 Efter 2 veckor inga åtgärder
2021-09-23 #3 Cyklandeombud ringer Rockstore
2021-09-23 #4 Mail till trafikkontoret SY2109252142JDY
2021-09-28 #5 Svar från trafikkontoret SY2109252142JDY
2021-09-28 #6 Nya frågor till trafikkontoret SY2109300518ISJ
2021-09-30 #7 Förslag om seminarie till Halleskog & Hansson
2021-09-30 #8 Mail till Svevia förslag mini-seminarie
2021-09-30 #9 Mail beställare trafikkontoret förslag mini-seminarie
2021-10-04 #10 Svar från trafikkontoret, utan svar på frågorna.
2021-10-07 #11 Samma frågor skickas igen
2021-11-19 #12 Svar från TK
2021-12-01 #13 Nya brister, ny anmälan till TK SY2112021221ZHH
2021-12-11 #14 Svar från TK
2021-12-30 Ny besiktning av Cyklandeombud
2021-12-30 #15 Tweet till Svevia, trafikborgarrådet, politiska partier
2022-01-03 #16 Uppföljande anmälan till trafikkontoret SY2201031511XJR
2022-01-18 #17 Påminnelse anmälan till trafikkontoret SY2201190001CTO
2022-01-18 #18 Påminnelse till Svevia
2022-01-18 #19 Påminnelse till beställaren Stockholms stad
2022-01-18 #20 Påminnelse TA-konsulten Halleskog & Hansson
2022-01-24 #21 Svar från trafikkontoret
2022-01-24 #22 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2201251227VOQ
2022-02-08 #23 Svar från trafikkontoret

Uppdateringar

2022-02-08 kontakt #23
Svar från trafikkontoret
”Hej, Tack för att du hör av dig till oss. Trafikkontoret avser bygga om vid Nybroplan, för att förbättra framkomligheten för gång och cykel. Den aktuella sträckan är inspekterad av både trafikingenjörer och cykeljouren, vid ett flertal tillfällen och framtida kontroller är planerade. Både trafikingenjör och cykeljouren anser att nuvarande beviljad ta-plan med åtgärder är tillräckliga. I vissa lägen görs avvikelser mot teknisk handbok, policys och riktlinjer och dessa avvikelser är upp till ansvarig trafikingenjör att bedöma från fall till fall. I slutet på förra året hade vi besök av cykelombudet där vi fick förslag på förbättringar, goda exempel. Nu jobbar vi med att systematiskt implementera dem, bland annat att låta vår egen cykeljoursstyrka provcykla utvalda sträckor för att uppmärksamma oss på eventuella brister. Vi tar gärna emot förslag på förbättringar och brister från cykelombuden via tyck-till-appen, så synpunkter blir diarieförda korrekt. Trafikkontoret kommer att använda de formella vägarna till trafiknämnden för att få de resurser som vi behöver. Trevlig tisdag! Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Med vänlig hälsning, xxx Handläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-01-24 kontakt #22
Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2201251227VOQ
”Hej och tack för svar.
Uppföljning av
SY2109252142JDY
SY2109300518ISJ
SY2110071455WLT
SY2112021221ZHH
SY2201031511XJR
SY2201190001CTO
Utspetsning ska göras där trafiken hänvisas. Hänvisningen från Norrmalmstorg sker idag enligt skyltning efter trafikljusen. Om cykeltrafik istället ska ledas före trafikljus för att slippa anlägga utspetsning ska skyltarna placeras före trafikljuset. Problemet är då att cykeltrafik leds in i gående som väntar på att gå över gatan. Är nuvarande avsaknad av utspetsning beviljad av trafikkontoret? 
Hur kan det gå över 6 veckor utan att åtgärder görs? Då fungerar det ju inte att felanmäla. Det måste kunna ske snabbare. Hur kan det gå 5 månader med upprepade felanmälningar, men det blir ändå inte ordning på arbetet? Vi föreslår möte för att reda ut varför det tagit så lång tid, att inga åtgärder har skett trots att många av åtgärderna är mycket enkla att göra. 
Vad hindrar enheten att sätta press på beställare och utförare att följa stadens villkor för vägarbete? 
Eller är det så att trafikkontoret anser att villkor är uppfyllda? Att inga brister finns?
Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-24 kontakt #21
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, Tack för att du har kontaktat oss på trafikkontoret! Vi har bett cykeljouren att cykla förbi platsen för att se vad som behöver ändras och vad de kan göra på platsen.  Ja det är Stockholms stad som är beställare av arbetet.   Angående avsaknaden av utspetsning så är kantsten i jämnhöjd med trottoaren lite längre bakåt.  Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad”

2022-01-18 kontakt #20
Påminnelse till TA-konsulterna Halleskog & Hansson
”Hej!Vi mailade er för tre månader sedan, men har inte fått svar. Villkor för vägarbete följs fortfarande inte, teknisk handbok följs fortfarande inte. Fortfarande ser vi brister med risk för personskador. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-18 kontakt #19
Påminnelse till beställaren Stockholms stad
”Hej Axxx! Vi mailade dig för tre månader sedan, men har ännu inte fått svar. Villkor för vägarbete följs fortfarande inte, teknisk handbok följs fortfarande inte. Fortfarande ser vi brister med risk för personskador. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-18 kontakt #18
Påminnelse till Svevia
”Hej! Vi mailade för tre månader sedan, om allvarliga brister i arbetet Nybroplan. Villkor för vägarbete följs inte, teknisk handbok följs inte. Fortfarande ser vi brister med risk för personskador. Vi har inte fått svar från Svevia i detta ärende. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-18 kontakt #17
Påminnelse om anmälan till trafikkontoret. SY2201190001CTO
”Hej och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Uppföljning avSY2109252142JDY
SY2109300518ISJ
SY2110071455WLT
SY2112021221ZHH
SY2201031511XJR
Nu har det gått två veckor sedan senaste anmälan, men ändå har inte några åtgärder utförts av beställare/utförare. Det är fortsatt risk för personskador, och stadens villkor följs inte. Det mesta är mycket enkelt att åtgärda, bara ställa ut skyltar som kan beställas över dagen, samt utspetsning som kan beställas inom någon dag. Bristerna vi ser nu är anmälda sedan 6 veckor. 
Vad hindrar att sätta press på beställare och utförare att följa stadens villkor för vägarbete? Vi föreslår möte för att reda ut varför det tar så lång tid att åtgärda akuta risker. Om det är resursbrist på enheten kan vi i Cyklandeombud då kräva ökade resurser från trafiknämnden. 
Länk till vårt ärendehanteringssystem nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
De senaste observationerna hittar ni en bit ner under rubriken ”uppdateringar”. Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-17
Observationer från trafikomledningen. Inga åtgärder är utförda sedan anmälan för 6 veckor sedan. Fortsatt risk för personskador där utspetsning saknas. Cyklande från Djurgården leds fortfarande rakt ut i gångtrafiken. X1 saknas på avstängande tungavstängning. Många brister är mycket enkla att åtgärda. Vi kan inte dra andra slutsatser än att Svevia är ointresserade av trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik i detta arbete.

2022-01-17 Utspetsning saknas, följer inte stadens villkor
2022-01-17 Gående får ingen varning att de får cykeltrafik i ryggen
2022-01-17 Tydlig hänvisning saknas
2022-01-17 X1 saknas på avstängande tungavstängning

2022-01-03 kontakt #16
Uppföljande kontakt med trafikkontoret SY2201031511XJR
”Hej och tack för svar, och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Det har gått en månad, ändå är samma allvarliga risk för personskador kvar. Vi förstår inte varför det saknas metoder för trafikkontoret att åtgärda snabbare än en månad. Trafikkontoret har ju ändå verktyg för att sätta press på beställare och utförare. Förutom vite kan ni stoppa arbete, kräva att byta ut ansvarig personal mm.Vissa av bristerna är mycket enkla att åtgärda, det går att beställa ut samma dag. 
Är Stockholms stad beställare här? Har ni tagit kontakt med enheten som beställer så de också kan sätta press på Svevia? 
När vi ringde upp den kontaktperpsn som är utsatt på informationsskylten blev den personen mest irriterad, trots att företagen inte följer stadens villkor. Vi kan inte dra andra slutsatser än att Svevia och deras underentreprenör är ointresserade av trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. 
Vi kan inte se i detta ärende att metoden ”att gemensamt i samtal hitta lösningar med entreprenören” fungerar. Efter snart ett halvår med olika brister ser vi fortfarande allvarliga risker för personskador. 
Och det är tvärt emot hur stadens villkor för vägarbete är utformade. 
Se den senaste dokumenationen i ärenden via länken nedan till vårt ärendehanteringssystem. De senaste observationerna finns under rubriken ”uppdateringar” längre ner i posten. https://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
Ska vi boka in ett möte och diskutera hur trafikkontoret ska få rätt resurser för att kunna sätta press på beställare och utförare inom rimlig tid? Då kan vi kräva de resurserna i trafiknämnden. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-12-30 kontakt #15
Tweet till trafikborgarrådet Daniel Helldén, andra politiska partier, samt Svevia AB. Även till TA-konsulterna Halleskog & Hansson

2021-12-30
Ny besiktning av Cyklandeombud. De flesta bristerna består en månad efter senaste anmälan. De flesta bristerna är superenkla att göra rätt från början.

Betongbarriär saknar utmärkning med reflex. Tex X1. Följer inte stadens styrande dokument. Lätt att göra rätt från början.

2021-12-30 Betongbarriär saknar x1

Fel vägmärken används. D7 ska användas när separation finns mellan gång- och cykeltrafik. Det inse ingen separation här. Fler sektioner TA-balk mot trapporna behövs här.

2021-12-30 D7 är fel vägmärke att använda när separation saknas.

Gående får här cykeltrafik i ryggen. Följer inte stadens villkor för vägarbete. Superlätt att göra rätt från början. Tex TA-balk som leder gångtrafiken i sidled mot närmare kajkanten. Byggstängsel saknar X1.

2021-12-30 Gående får cykeltrafik i ryggen
2021-12-30 Hänvisning bristfällig. Lätt göra rätt.
2021-12-30 Signalen från staden är ”trafikomledning får du klara på egen hand”
2021-12-30 hänvisning saknas
2021-12-30 D7 fel vägmärke

2021-12-11 kontakt #14
Svar från trafikkontoret
”Tack för att du kontaktar oss! Vi tar åt oss av synpunkterna. 
Vi har varit ute och inspekterat arbetsområdet och förstår att det saknas hänvisningar för cyklister. Vi ska be entreprenören revidera TA-planen och följa upp att de utför de ändringarna som vi kräver.  Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion.  Med vänlig hälsning, xxxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad”

2021-12-01 kontakt #13
Nya brister, ny anmälan till trafikkontoret
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
ÄrendenummerSY2109252142JDYSY2109300518ISJ
Efter 3 månader av uppmaningar till beställare, utförare och förvaltning att följa Stockholms stads styrande dokument, ser vi fortfarande brister vi arbetet Nybroplan. Vissa brister är enkla att åtgärda. Vad hindrar trafikkontoret att sätta press på beställare och utförare att följa stadens styrande dokument? 
Risken är att det blir en nedåtgående spiral där trafikanterna inte tar anvisningar på allvar, eftersom det ofta saknas anvisningar eller att det finns allvarliga brister. I detta ärende har vi tidigare dokumenterat att trafikanterna gör sina egna trafikomledningar istället. 
Vi har erbjudit på de Svevia och Halleskog och Hansson utbildning, men de har inte nappat. Deras arbetsledare verkar snarare bara väldigt irriterad när vi påtalade att de inte följer stadens villkor för vägarbete. Arbetsledaren hänvisade till att de fått beviljad TA-plan den gången. Om det stämmer  undrar vi varför TA-plan beviljas om den inte följer stadens styrande dokument. 
Se all dokumentation via länken nedan till vårt ärendehanteringssystem.De senaste observationerna finns under ”Uppdateringar”https://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-12-01
Skyltar saknas, Svevia följer inte stadens villkor för vägarbete. Fortsatt kaos där cyklande på pendlingsstråk kommer rakt in bland gående.

2021-12-01 Hänvisning och skyltar saknas
2021-12-01 Otryggt när cyklande kommer rakt in i gående
2021-12-01 Varning saknas för gående. Separation saknas.

2021-11-19 kontakt #12
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, tack för att du hör av dig till oss! Entreprenören på platsen ställde inte ut dessa vägmärken i tid. Detta är en komplicerad plats där ta-planen har reviderats ett flertal gånger. Då kan det hända att skyltar som tidigare varit med försvinner i någon av revideringarna. Det som hände för denna ta-plan var att skyltar som tidigare varit med försvunnit i någon av revideringarna. I ta-planen så har cykelomledningen varit tydligt utmärkt men då skyltningen har saknats så har hänvisningen varit bristfällig. Förslaget om att separera gång- och cykeltrafiken inkluderades även detta i en revidering av ta-planen. Vi har följt upp detta för att villkoren ska följas och har begärt en revidering av TA-planen och vi kommer även att vidarebefordra dina synpunkter till Halleskog och Hanson. Vi tackar för din feedback angående detta. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-10-07 kontakt #11
Cyklandeombud mailar samma frågor igen.
”Hej och tack för svar
Alla frågor är obesvarade, något måste ha blivit fel i hanteringen av svaret.
Hur kan det ta 4 veckor att få fram X1 och X2, samt hänvisning för cykeltrafik? (Eller är det ännu längre tid?)
Varför godkändes TA-planen trots att hänvisning för cykel och X1/X2 saknades från Norrmalmstorg mot Strandvägen?
Är det verkligen i linje med stadens villkor för vägarbete att cyklande i princip leds rakt in i gångtrafik på cykelstråk? 
Vi har sällan sett så mycket kaos vid ett vägarbete. Det finns utrymme att separera gång och cykeltrafik, varför görs inte det?
Detta läser vi i villkor för vägarbete
1. I Stockholms stads TA-planer ska oskyddade trafikanter prioriteras. Vid avstängning och omledning ska dessa trafikanter beredas gena, trygga och trafiksäkra alternativa färdvägar som är färdigställda innan övrigt arbete påbörjas. 
Omledningar av gång- och cykelvägar ska: 
• Innefatta ett hela resan-perspektiv, där gångväg, korsningspunkter, entréer, hållplatser, etc. beaktas.
• Vara enkla, orienterbara och attraktiva, samt ha god sikt, information och vägvisning som gör trafiksituationen tydlig 
för gående och cyklister.
• Ha hårdgjorda, jämna, framkomliga ytskikt med god drift- och underhållsstandard. • Vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.
• Vara trafiksäkra och trygga, med så få konfliktpunkter som möjligt.

Vi kan inte se att villkoren följs, 
– det är inte tryggt när cykel leds rakt in i gångtrafik med höga flöden
– det är inte enkelt, orienterbart eller attraktivt, det saknas vägvisning, och trafiksituationen är mycket otydlig, snarare ett kaos. 
– så få konfliktpunkter som möjligt, här är det många och stora konfliktpunkter. 
Varför blev det så här? Vad ska göras för att villkoren ska följas? Halleskog och Hanson som gjort TA-planen, har de varit på plats själva? Kommer det påpekas till dem att de missat hänvisning för cykel och andra brister?
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2021-10-04 kontakt #10 SY2109300518ISJ
Trafikkontoret svarar, fast utan att svara på någon av frågorna.
”Hej, Tack för ditt ärende. Det är på gång att ändra detta till nya etapper där avstängning och skyltningen kommer att ändras så att det skall bli till det bättre och tydligare för både gående och cyklister. Trevlig måndag! Med vänlig hälsning, xxxx
Handläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad”

2021-09-30 kontakt #9
Cyklandeombud föreslår mini-seminarie till beställaren på trafikkontoret.
Hej!
Jag heter Jon Jogensjö, och är samordnare för nätverket Cyklandeombud i Stockholms län. Vi är över 30 ombud som samverkar för ökad och säker cykling i regionen. 
När arbetet vid Nybroplan blir klart ser vi fram mot att få gå och cykla i en mycket bättre trafikmiljö, mycket positivt och mycket välkommet!
Vi ser dock vid arbetet Nybroplan att det finns utmaningar med trafiksäkerhet, trygghet och tydlighet i trafikomledningen för oskyddade trafikanter. Vi förstår att det är ett komplext område. Vi har dokumenterat ett antal brister, vid flera tillfällen, som inte följer stadens villkor för vägarbete. Vissa brister är relativt enkelt att åtgärda, andra brister mer komplexa.
Här har vi dokumenterat ärendet https://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
Skyltar är otillräckliga, skyltar saknas på byggstängsel, bredder understiger villkor, och det är delvis ett kaos vi sällan dokumenterat vid ett vägarbete. Cyklande kör rakt in i gångtrafik med höga trafikflöden. 
Vad kan ni som beställare på trafikkontoret göra för att trafikkontorets villkor för vägarbete ska följas?
Vi föreslår att vi kommer och håller ett kort seminarie för beställare på trafikkontoret för relevanta personer, om allmänna brister generellt vid vägarbeten som vi dokumenterat sedan 2015, alltså generellt i alla vägarbeten i regionen. Det är en ingång till dialog, och samtidigt kan vi i Cyklandeombud få input från er som anlägger i staden. Kanske finns någon samordnande person på enheten, som är bättre lämpad att besvara denna fråga. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-09-30 kontakt #8
Cyklandeombud föreslår seminarie till Svevia
”Hej! Jag heter Jon Jogensjö, och är samordnare för nätverket Cyklandeombud i Stockholms län. Vi är över 30 ombud som samverkar för ökad och säker cykling i regionen. 
När arbetet vid Nybroplan blir klart ser vi fram mot att få gå och cykla i en mycket bättre trafikmiljö, mycket positivt. Vi ser dock att vid arbetet Nybroplan finns utmaningar med trafikomledningen för oskyddade trafikanter. Vi förstår att det är ett komplext område. Vi har dokumenterat ett antal brister, vid flera tillfällen, som inte följer stadens villkor för vägarbete. Vissa brister är relativt enkelt att åtgärda, andra brister mer komplexa.
Här har vi dokumenterat ärendet https://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
Skyltar är otillräckliga, skyltar saknas på byggstängsel, bredder understiger villkor, och det är delvis ett kaos vi sällan dokumenterat vid ett vägarbete. Cyklande kör rakt in i gångtrafik med höga trafikflöden. 
Vad kan ni på Svevia göra för att stadens villkor för vägarbete ska följas?
Vi föreslår att vi kommer och håller ett kort seminarie på Svevia för relevanta personer, om allmänna brister generellt vid vägarbeten som vi dokumenterat sedan 2015, alltså generellt i alla vägarbeten i regionen. Det är en ingång till dialog, och samtidigt kan vi i Cyklandeombud få input från er som anlägger i staden. Kanske finns någon samordnande person på Svevia i Stockholm, som är bättre lämpad att besvara denna fråga. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-09-30 kontakt #7
Cyklandeombud föreslår att hålla seminarie för dialog med Halleskog & Hansson.
”Hej! Jag heter Jon Jogensjö, och är samordnare för nätverket Cyklandeombud i Stockholms län. Vi är över 30 ombud som samverkar för ökad och säker cykling i regionen.  Vi ser att vid arbetet Nybroplan finns utmaningar med trafikomledningen för oskyddade trafikanter. Vi förstår att det är ett komplext område. Vi har dokumenterat ett antal brister, som inte följer stadens villkor för vägarbete.  
Här har vi dokumenterat ärendet https://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
Skyltar är otillräckliga, skyltar saknas på byggstängsel, bredder understiger villkor, och det är delvis ett kaos vi sällan dokumenterat vid ett vägarbete. Cyklande kör rakt in i gångtrafik med höga trafikflöden. 
Vi undrar om ni varit på plats före och efter TA-planen togs fram/etablerades, och hur ni tycker det fungerar för trafikanterna.
Vi föreslår att vi kommer och håller ett kort seminarie om allmänna brister generellt vid vägarbeten som vi dokumenterat sedan 2015, alltså generellt i alla vägarbeten i regionen. Det är en ingång till dialog, och samtidigt kan vi i Cyklandeombud få input från er som tar fram TA-planer. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-09-28 kontakt #6
Nya frågor till trafikkontoret SY2109300518ISJ
”Hej och tack för svar.
Hur kan det ta 4 veckor att få fram X1 och X2, samt hänvisning för cykeltrafik? (Eller är det ännu längre tid?)Varför godkändes TA-planen trots att hänvisning för cykel och X1/X2 saknades från Norrmalmstorg mot Strandvägen?
Är det verkligen i linje med stadens villkor för vägarbete att cyklande i princip leds rakt in i gångtrafik på cykelstråk? Vi har sällan sett så mycket kaos vid ett vägarbete. Det finns utrymme att separera gång och cykeltrafik, varför görs inte det?
Detta läser vi i villkor för vägarbete

  1. I Stockholms stads TA-planer ska oskyddade trafikanter prioriteras. Vid avstängning och omledning ska dessa trafikanter beredas gena, trygga och trafiksäkra alternativa färdvägar som är färdigställda innan övrigt arbete påbörjas.Omledningar av gång- och cykelvägar ska:• Innefatta ett hela resan-perspektiv, där gångväg, korsningspunkter, entréer, hållplatser, etc. beaktas.
    • Vara enkla, orienterbara och attraktiva, samt ha god sikt, information och vägvisning som gör trafiksituationen tydligför gående och cyklister.
    • Ha hårdgjorda, jämna, framkomliga ytskikt med god drift- och underhållsstandard. • Vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.
    • Vara trafiksäkra och trygga, med så få konfliktpunkter som möjligt. 

Vi kan inte se att villkoren följs, – det är inte tryggt när cykel leds rakt in i gångtrafik med höga flöden- det är inte enkelt, orienterbart eller attraktivt, det saknas vägvisning, och trafiksituationen är mycket otydlig, snarare ett kaos. – så få konfliktpunkter som möjligt, här är det många och stora konfliktpunkter. 
Varför blev det så här? Vad ska göras för att villkoren ska följas?
Halleskog och Hanson som gjort TA-planen, har de varit på plats själva? Kommer det påpekas till dem att de missat hänvisning för cykel och andra brister?
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-09-28
Svar från trafikkontoret SY2109252142JDY
Hej, Tack för din synpunkt!
Tack för din observation. Det har kompletterats med extra skyltning för cyklister och gående, men det är ett pågående arbete med att hitta lösningar för alla trafikanter. Med vänlig hälsning, xxx
Handläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-09-23 #4
Mail till trafikkontoret SY2109252142JDY
”Hej och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken. 
Vi ser efter 4 veckor att många brister vid arbetet Nybroplan är kvar. Några skyltar saknas fortfarande, trafikanterna hittar egna vägar för omledning, fortfarande bitvis kaos med gående och cyklande blandat. Vi förstår att denna plats har speciella utmaningar, men delvis finns åtgärder som är relativt enkla att åtgärda. 
Här har vi upptaderat dokumentatuon i ärendet. https://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
När vi pratat med representant från Svevia hänvisar de till att de har en godkänd TA-plan och därför inte vill göra ytterligare åtgärder. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-09-23 #3
Efter en månad är det i stort sett samma kaos. Vägmärken saknas fortfarande. Vissa förbättringar är gjorda, tex aningen breddad passage, gångtrafik förbjuden uppsatt där gående gick ut i motortrafiken.
Cyklandeombud ringer kontaktpersonen för arbetet och frågar varför skyltar fortfarande saknas, och varför många brister fortfarande finns kvar. Svevias kontakt tar sig tid att svara, och diskuterar länge, vilket är positivt. De hävdar att trafikkontoret har godkänt TA-planen och då kan Svevia inte göra mer. Det stämmer delvis, att trafikkontoret ofta godkänner TA-planer trots att TA-planen inte följer stadens egna villkor, det är ett allvarligt problem. Men en seriös entreprenör borde ändå vara intresserad att följa teknisk handbok och villkor, oavsett vad som godkänns av tjänstepersoner på trafikkontoret. Men vi förstår också att det ibland kan bli en ökad kostnad för den entreprenör som vill göra rätt, därför måste trafikkontoret kunna sätta tillräcklig press på beställare och utförare, så det blir samma kostnad för alla.
Svevia argumenterar också att det blir dyrare att ändra, att det ändå ser lika ut på många andra ställen i staden, att gående och cyklande borde acceptera blandtrafik. De argumenten har inget stöd i Stockholm tekniska handbok, och inte heller i villkor för vägarbete. Cyklandeombud frågar Svevia om dessa argument om kostnader och att det ändå ser lika ut på andra ställen i staden, om de argumenten har stöd i teknisk handbok eller i stadens villkor för vägarbete, men Svevias representant svarar inte och börjar tröttna på frågorna och samtalet.
Vi i cyklandeombud vill förklara för Svevia varför vi tycker det är viktigt att följa villkor för vägarbete, att det finns studier vid VTI som visar att gående och cyklande är mest utsatta vid vägarbeten, att det är ett allvarligt problem. Svevias kontakt avbryter innan vi hinner förklara detta, Svevias kontakt för arbetet är inte intresserade av studier från VTI om hur brister i vägarbeten påverkar trafikanterna.

2021-09-23 Efter 4 veckor saknas hänvisning och X1/X2 på byggstängsel
2021-09-23
2021-09-23 Oj här kom en cykel. Konfliktdesign.
Lätt att bredda med 4 sektioner byggstängsel

2021-09-06
TA-plan

2021-09-06
Två veckor utan åtgärder, efter att vi kontaktade Rockstore om alla brister.

2021-09-06 Inga åtgärder efter 2v trots löfte från Rockstore
2021-09-06 Inga åtgärder efter 2v trots löfte från Rockstore
2021-09-06 Inga åtgärder efter 2v trots löfte från Rockstore
2021-09-06 Inga åtgärder efter 2v trots löfte från Rockstore
2021-09-06 Inga åtgärder efter 2v trots löfte från Rockstore
2021-09-06 Inga åtgärder efter 2v trots löfte från Rockstore
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06 Skymd sikt
2021-09-06 Återledning saknas

2021-09-04
Cyklandeombud mailar trafikkontoret #2
”Hej!
Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm
Tack för att Nybroplan ny förbättras för bla gående och cyklande. 
Vi har dokumenterat en del brister (2021-08-20) vid de tillfälliga trafikomledningarna. Delar av bristerna är relativt enkelt att rätta till i linje med stadens villkor för vägarbete, andra delar mer komplext. läs dokumenation via länken härhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/kaos-i-vagarbetet-nybroplan/
Vi önskar ta del av TA-plan.
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-08-20
Cyklandeombud ringer Rockstore arbetsledare och delgiver alla brister i trafikomledningen. #1