Vid slussenbygget är det ofta risk för skador för gående och cyklande i de tillfälliga omledningarna. Trafikkontoret/exploateringskontoret klarar varken att styra entreprenören, eller att följa sina egna riktlinjer. Exploateringsnämnden: ”fullt förtroende för tjänstepersonerna”.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Från dag ett har beställaren exploateringskontoret, trafikkontoret och entreprenörer misslyckats att uppfylla den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin, att prioritera gång- och cykeltrafik. Trots envist arbete av cyklande under fyra år att uppmärksamma trafikkontoret och exploateringskontoret på bristerna, lyckas de inte komma tillrätta med bristen på kompetens och intresse om gång- och cykeltrafik. Exploateringskontoret lyckas inte heller styra entreprenören. Varför anställer inte exploateringskontoret rätt kompetens till projektet?
Exploateringsnämndens tidigare ordförande Jan Valeskog (s) svarade: ”fullt förtroende” för sina tjänstepersoner, utan att ens ha läst dokumentationen i ärendet. Nuvarande vice ordförande Emilia Bjuggren (s) svarar att det blir bättre när bygget är färdigställt. Vi kan nu efter fyra år av dokumentation slå fast att exploateringsnämnd och exploateringskontor inte är intresserade av att följa framkomlighetsstrategin, eller att följa stadens villkor för vägarbete.

Slussenbygget 2024 avvikelser i tillfälliga trafikomledningar

Under 2024 sker en större omledning för cykeltrafik från Nacka. Cykeltrafiken leds ut på en ponton.

Slussenbygget 2022. Fortsatta avvikelser från stadens villkor.

2021 fortsatta avvikelser från stadens villkor

Besiktning #13 2020-02-17. Ännu ej svar på tidigare besiktning.

Läs besiktning #13 här. ca 13 nya avvikelser, ca 25 gamla ej åtgärdade avvikelser.

Besiktning #12 2020-01-24 Fortsatta brister riskerar personskador

Läs besiktning #12 här. Över 10 nya avvikelser. ca 20 gamla ej åtgärdade avvikelser.

Besiktning #11 191029. Fortsatt prio biltrafik. Inget svar på tidigare besiktning.

Läs besiktning #11 här ca 10 nya avvikelser. Nu över 135 ackumulerade avvikelser.

Besiktning #10 190827. Slussenbygget prioriterar biltrafik, tvärt emot stadens framkomlighetsstrategi.

Läs besiktning #10 här ca 2 nya avvikelser. Ca 125 ackumulerade avvikelser.

Besiktning #9 190718, 10 nya avvikelser. Tunnelkorsningen utan åtgärder.

Läs besiktning #9 här 10 nya avvikelser. 125 ackumulerade avvikelser.

Besiktning #8 190620 Över 15 avvikelser. Entreprenör och projekt har efter 3 år inte anställt kompetens om cykeltrafik.

Över 15 nya avvikelser. 115 ackumulerade avvikelser.

Gångtrafik leds ut i högtrafikerad huvudled för cykeltrafik Stadsgårdsleden

Besiktning #7 170202. Rekord i farliga brister i nya T-korsningen under mark.

Läs besiktningen #7 här 6 nya avvikelser. Nu över 100 ackumulerade avvikelser.

Besiktning #6 160802. Risk för invalidiserande skador när exploateringskontoret vägrar skylta för kantsten rakt över cykelstråket. 9 avvikelser i denna besiktning. 

Läs hela besiktnin #6 här 9 nya avvikelser. Nu över 95 ackumulerade avvikelser.

Besiktning #5 160709. Farliga tunneln Stadsgårdsleden inte åtgärdad. Gågator felskyltade.  Över 15 punkter i denna besiktning. (över 90 ackumulerade dokumenterade avvikelser) 

Läs hela besiktningen här

Besiktning #4 160628. Farligt från Stadsgårdsleden, flera krockar har redan inträffat. Nu över 85 dokumenterade brister/avvikelser

Läs besiktningen här

Besiktning #3 160616, bättre men fortfarande betydande brister av entreprenör och trafikkontor. Nu över 75 dokumenterade ärenden/avvikelser. 

Läs besiktningen här

Besiktning #2 160517 visar att entreprenören tillåts fortsätta göra farliga lösningar för cyklande. Över 65 ärenden/avvikelser är nu dokumenterade. 

Läs besiktningen här

Besiktning #1 160422 visar att entreprenören tillåts fortsätta göra farliga lösningar för cyklande. Över 50 ärenden/avvikelser är nu dokumenterade.

Läs besiktningen här

Ärendehantering

160303 Mail till trafikborgarråd Daniel Helldén, projekt slussen och media
160303 Projekt slussen svarar, dock inget om att ändra organisation/krav på entreprenör
160406 Nytt mail till trafikroteln, som ännu inte svarat.
160427 Svar från trafikroteln efter 2 månader. ”Nästan så bra som man kan begära”
160506 Svar från trafikroteln,
160507 Mailreplik till trafikroteln, se längst ner på sidan.
160613 Mailsvar från trafikroteln
160701 Mail till ordförande i exploateringsnämnden Jan Valeskog (s), och borgarrådssekreterare Oscar Lavelid.
160711 Svar från Jan Valeskog, ”fullt förtroende” för exploateringskontoret.
160904 Mail till trafikborgarråd Daniel Helldén att deltaga i utredning av slussenbygget
161129 Påminnelsemail till trafikroteln, enligt trafikroteln finns inga generella brister hos entreprenör.
170502 Ny fråga till mp Stockholms stad, om de anser att systematiska brister finns.
2020-02-17 Trafikroteln framför till trafikkontor och slussenprojektet att det är oacceptabelt.

Hur kan situationen förbättras?

  • Extern kompetens om cykeltrafik och omledning av cykeltrafik behöver anställas omgående.
  • Entreprenörer behöver utbildning omgående, i cykeltrafik och omledning av cykeltrafik, på alla nivåer i organisationen.
  • Byggherren exploateringskontoret behöver utbildning omgående, i cykeltrafik och omledning av cykeltrafik, på alla nivåer i organisationen. 
  • Politiskt beslutande nämnd behöver utbildning omgående, i cykeltrafik och omledning av cykeltrafik.

Exempel på farlig och avskräckande cykelmiljö vid slussenbygget.

Farliga trafiksignaler, cyklande ytterst nära bli påkörd. Trots att polis ser problemet live och skickar anmodan till trafikkontoret händer ingenting.
Läs om ärendet här

Entreprenören blockerar Stockholms mest trafikerade cykelstråk med fel skyltar, och envisas att ställa tillbaka skylten. Här finns alla möjligheter att använda de befintliga flaggvakterna för att avhysa den förbjudna biltrafiken. Istället väljer entreprenören att använda fel skyltning vilket både förvirrar och blockerar cykeltrafiken.
Läs om ärendet här

Hela Götgatan avspärrad för cyklande, och trafikkontoret förstår inte ens problemet.

Omledning riskerar invalidiserande skador för cyklande, cykelfältet är helt enkelt livsfarligt att använda.
Läs om ärendet här

Staket sticker ut i det underdimensionerade cykelstråket, utan reflexer.

Staket rasar och riskerar spetsa cyklande, entreprenören fuskar och använder tunna buntband, i strid med riktlinjer. Åtgärdas provisoriskt med …. samma tunna buntband. Trafik Stockholm ville först vänta med åtgärd några dagar, men en extremt engagerad förare i sopsaltarmaskinen tvingade trafik Stockholm att skicka personal.

Cykelstråket spärras av osynligt staket. Stor risk för cyklande att skada sig.

Asfaltkant mitt i cykelbanan riskerar omkullkörning för cyklande.

Betongbarriär blockerar redan underdimensionerat cykelstråk. Is blockerar och ligger kvar tills det smälter. Ingen åtgärd för att avlägsna den hårt packade snön/isen.

Förvirrande linjedragning månad efter månad för cyklande.

Nya linjer leder in cyklande rakt i refugen

Signalen från staden är: Som cyklande behöver du inte bry dig om skyltar och regler.

Förutom att det är avskräckande och farligt för cyklande vid slussenbygget, leder det till att trafikanter slutar bry sig om skyltar och trafikregler. Signalen från Stockholms stad är: trafikslag cykel är inte så viktigt, våra skyltar visar ofta fel och förvillande, om vi ens har skyltat alls. Cykla var du vill, det är inte säkert att hänvisningar stämmer.

Nonchalansen och avsaknad av kompetens hos entreprenören är häpnadsväckande. Stadens styrande dokument om att prioritera cykeltrafik fungerar uselt i praktiken. Även när den mest envisa medborgaren gång på gång påpekar bristerna sker ingen förbättring. Stockholms stad kommunicerar i kampanjer att de ska bli en ledande cykelstad, men i praktiken fungerar inte det.

  • Varför anställer inte Stockholms stad rätt cykelkompetens? 
  • Varför tillåter exploateringskontoret att entreprenören får fortsätta utan cykelkompetens?
  • Varför styr inte exploateringsnämnden exploateringskontoret?
  • Hur kan trafikkontoret och trafikroteln tillåta denna situation?

Mer om vägarbeten på cykelbanor

Slussenbygget i media

160708 SvD vilseleder via Exploateringskontorets kommunikatör
160411 Cyklandeombud svarar i Direktpress, ”häpnadsväckande uselt”
160411 Direktpress vilseleder om ”expertgruppen” som saknar erfarenhet av stora trafikomläggningar
160408 Cyklandeombud i P4, ”ett misslyckande från dag ett”
160408 P4, Kommunikatör Eva Rosman om tunneln som var för låg
160112 Mitti, Så påverkas du av slussenbygget
160103 SVT så påverkas trafiken

160506 Föräldrar med cykelsläp/lastcykel, cyklande med funktionsvariationer blockeras och utesluts vid slussenplan. Yrkestrafik med lastcyklar utesluts. 

Foto/observation Christian Gillinger Cyklistbloggen.
 

160506 Cyklande vid Munkbroleden tvingas ut i mötande trafik. Här är det prioriterade cykelstråket underdimensionerat. Här är det nyasfalterat, men entreprenören förstår fortfarande inte alls hur cykeltrafik fungerar.   

160506 Cyklande föräldrar med cykelsläp eller lastcyklar blockeras, liksom cyklande med funktionsvariationer och yrkestrafik med lastykel. Felanmält massor med gånger, men utan åtgärd. Birkaterminalen.  

160501 Skylt utesluter föräldrar med cykelsläp och lastcykel. yrkesmässig trafik med lastcykel utesluts. Foto/observation Cyklistbloggen

Foto/observation Christian Gillinger Cyklistbloggen.
 

Hänvisande pil för högersvängande cyklande saknas. 

Foto/observation Christian Gillinger Cyklistbloggen.
 

160411 Slussenprojektets kommunikatör vilseleder i Stockholm direkt. I verkligheten saknas skyltar, de ligger på marken, skyltar blockerar cykelfält, linjer dras rakt in i betongblock. Stockholm stad har från dag signalerat att ”cykla hur ni vill, för vi skyltar ändå fel för er cyklande”.

160408 Cykelfältet för smalt att cykla på, observation och bild från Cyklistbloggen

160408 Media: Cyklandeombud om farliga slussenbygget i Sveriges radio P4 Stockholm
160408 Media: Farliga containertunneln i Sveriges radio P4 Stockholm

160407 En fars, på den nivån är projektet slussens intresse och kompetens för cykelstrafik på Stockholms mest trafikerade område. Istället för att åtgärda den farliga tunneln sätter entreprenören upp en hemmagjord skylt om fri höjd, som om cykeltrafik fungerar som yrkestrafik med lastbilar.
Observation och bild från Cyklistbloggen.

160404 Cyklande riskerar att krascha huvudet i containertunneln mot Nacka. Tunneln är också för smal, det går inte att mötas tillräckligt bra här. Kanten på tunnelns öppning saknar reflexer.   

160404 Staket saknas mot gående från Birkaterminalen. Här gör cykelomledningen en S-kurva och då blir nästan ingen plats kvar för de gående, som istället går rakt ut i cykelstråket. Även närmare slussen behövs staket, hela vägen vore bra.  

160404Staket sticker ut i cykelstråket i innerkurva utan reflexer. Stor risk för svåra skador. Extra trångt när gående från Birkaterminalen använder cykelbanan. Staketsektionen fyller inte ens någon funktion här.

160404 Förvirrande hänvisning för cyklande från City/Skeppsbron mot Stadsgårdsleden/Nacka. Ska cyklande leda cykeln över övergångsstället till vänster, eller cykla till vänster och sedan fortsätta cykla mot enkelriktat?

160404 Fortfarande inga trafiksignaler eller hänvisningar för cyklande här trots tidigare uppmaningar. Cyklande riskerar köra rakt ut i motortrafik. Slussenplan.

160329 Nya cykelfältet från korsningen Götgatan/Hornsgatan mot Stadsgårdskajen är alldeles för smalt, och har dessutom vägskyltar med gummiklumpar mitt i cykelbanan. Entreprenören har fortfarande inte förstått hur cykeltrafik fungerar, trots månader av uppmaningar. Bild och observation från Cyklistbloggen.

Foto/film Cyklistbloggen
 

160323 Fortfarande kaos på stadsgården, observation från Oscar Husmark  

”Jag stannade i fem minuter och avvisade tre bilar från att köra på cykelbanan. En bilist rullade ner rutan och ”frågade” varför jag gjorde det. Du kör i cykelfältet, svarade jag. Jag kör var jag vill, blev svaret.
Stockholm Stad har totalt förlorat kontrollen.
Jag tänkte ringa polisen på 11414 för att meddela trafikanarkin. Fick höra att det var 45 min väntetid, köplats >200…”

”Jag tyckte det var tråkigt att se barncyklister fly upp på trottoaren för att slippa bilisterna jaga dem i cykelbanan, och ringde Trafik Stockholm. 
”Vad ska vi göra åt det?””Vi har inget med det att göra. Vi är Trafikkontoret, inte ordningsvakter.”Du får ringa Polisen”. 
Ja, men det är lång kö, sa jag. Du har säkert bättre kanaler in till polisen än jag. ”Vadå, vill du att jag ska ringa till polisen med dina andrahandsuppgifter?”, fick jag till svar.Ja, eller skicka dit flaggvakter, sa jag.Vi har aldrig tagit dit några flaggvakter, sa han. Det är bara entreprenörer som har det ibland när de har något speciellt på gång.”

foto Oscar Husmark

Nya linjer för cykelfält, till höger i bild närmast betongblocken,men alldeles för smalt. Cyklande får knappt plats. 160325 Foto och observation från Cyklistbloggen

Vägvisning saknas för cyklande till Nacka, här borde denna vägvisning börja. 160314

Vägvisning till Nacka, här saknas skylt som ska peka vänster. 160314

Trafikljus saknas för cyklande här, farligt och otryggt för cyklande. 160314
efter 2 veckor 160329 har det fortfarande inte åtgärdats av projekt slussen.

Staket blockerar i onödan framkomlighet för gående och cyklande. 160314

Skyltar ligger på marken istället för att göra nytta 160314

Staket sticker ut på underdimensionerat, högtrafikerat cykelstråk, utan reflex. Stor risk för skador för cyklande. 160314

Betongbarriär saknar reflex, viktigt eftersom den sticker ut i cykelstråket för att tränga ihop cykeltrafiken. Farligt för cyklande i mörker. 160314

Stadsgården blockerad för cyklande. Observation och foto från Oscar H. Det är ett pendlarstråk där cyklande från Nacka, Värmdö, Hammarbysjöstad och delar av Södermalm använder. Det finns plats på bilvägen intill att använda.

Här kan inte cyklande mötas, och definitivt inte cykelsläp, lastcyklar

Svårt förstå var cyklande ska ta vägen. Betongbarriär och skylt blockerar cykelbanan. Det finns t.o.m. stolpar att placera skyltarna i, där den inte skulle blockera. Här behöver gående hela ytan på trottoaren, att försöka klämma in dubbelriktad cykeltrafik på trottoaren är häpnadsväckande. I så fall behövs avskiljande staket, och betongbarriären behöver flyttas ner på vägen för biltrafik

Tidigt exempel på förvirrande linjedragning för cyklande.

Förvirrande linjedragning, och skyltar som blockerar cykelbanan

Hur Stockholms stad kommunicerar om slussenbygget

Cykeltrafik är ett av trafikslagen som prioriteras, kommuniceras på Stockholm stads sajt.
En film har producerats

Mailtrafik allt

170503 Mp Stockholms stad undviker att svara på frågan om systematiska brister
170502 Påminnelse till mp Stockholms stad, om de planerar konkreta åtgärder

161129 Påminnelsemail till trafikroteln

Hej Tack för alla åtgärder för ökad cykling i Stockholm, i en takt som saknar motstycke historiskt.  Här är dock ett ärende där vi ännu inte fått svar efter snart ett halvår. Bristerna i de tillfälliga omledningarna i slussenbygget.  Jag vet att det är exploateringskontoret som är mest ansvarigt här, men jag hoppas att trafikroteln har möjlighet att påverka. http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/03/livsfarligt-for-cyklande-vid-slussen.html   Superlokala Cyklandeombud Stockholms län Via Jon Jogensjö   Telefon: +46702693534 Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.comBloggTwitterFacebookYoutube

160904 Mail till trafikroteln, Daniel Helldén

Hej! Vi mailar och mailar, men ni svarar aldrig om Slussenbygget. Det är svårt att förstå.   Hur som helst, jag har läst via facebook att ni utreder slussenbygget. Här vill Superlokala cyklandeombud vara delaktiga, eftersom vi sitter på kartläggningen av omledning för cykel. Inom exploateringskontoret och entreprenören finns varken kunskap eller observationer för cykeltrafik.  Trafikkontoret och politiska nämnder saknar också kompetens och observationer vid slussenbyggets omledning för cykeltrafik. Så om beslut ska tas på rätt grunder måste Cyklandeombud leverera fakta och dokumentation.  Slussenprojektet har tvärtom förnekat bristerna, och fortsätter göra samma fel trots tidigare uppmaningar. De vill helt enkelt inte ta till sig kunskap.   Med vänlig hälsning  Jon Jogensjö Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160711 Svar från Jan Valeskog

Frågorna hanteras av våra tjänstemän  för vilka jag har fullt förtroende. Har du/ni förslag på andra lösningar för olika trafikslag,under den väl kända o besvärliga ombyggnadsperioden av Slussen, så bör du kontakta kommunicera sådana direkt med dem.
Med vänlig hälsning
Jan Valeskog
Skickat från min iPhone

160701 Mail till exploateringsnämnden

Hej! Det är första gången jag mailar er, jag trodde tidigare att trafikroteln var ansvarig.  Slussenbygget har från dag ett haft oacceptabla brister i omledning för cykeltrafiken. Trots envisa uppmaningar att anställa cykelkompetens och starta utbildning för entreprenör och exploateringskontor om cykeltrafik, vägrar projektet.  Istället för att kräva av entreprenören att de gör rätt från början är det fortsatt de cyklande som på egen tid driver kontroll av säkerhet och framkomlighet. Trots att entreprenören och exploateringskontoret har betalt för detta.  Både exploateringskontoret och entreprenören utför dagliga kontroller, men eftersom de inte har rätt cykelkompetens försvarar de delvis istället farliga lösningar för cyklande. Istället för att lösa det grundläggande problemet förnekar de delvis bristerna.    Även efter flera månader finns exakt samma problem kvar. Dagsaktuellt är en tunnel där prioriterad högtrafikerad cykeltrafik möts som en överraskning i kurva med skymd sikt, på en yta som knappt räcker för enkelriktad trafik. De trafikanter man säger sig prioritera lämnas att skadas allvarligt.    Här har vi världsledande entreprenörer med spetskompetens. Kontroller varje dag av två parter. Ändå är det ingen som ser det fullständigt orimliga att låta cyklande trafikanter krocka.   Ert uppdrag är att se till att projektet anställer cykelkompetens, och att utbildning startar för entreprenör och exploateringskontoret om cykeltrafik. Det kan inte få fortsätta att cyklande ska driva kontroll av säkerhet och framkomlighet på egen tid, och att projektet istället framhärdar i sina delvis farliga lösningar.  Ert uppdrag är också att bygget planeras långsiktigt så att tillräckligt bra omledningar kan göras för de trafikslag som är prioriterade.   Däremot när det gäller de mer permanenta lösningarna som gäller i flera år, där ser det bättre ut. Det är i de tillfälliga omledningarna som det brister, som varar veckor eller månader.   Läs senaste besiktnigen här. http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/06/besiktning-slussenbygget-farligt-fran.html Läs kartläggningen av hela slussenbygget här. Här finns också allt om omledning för cykeltrafik.  http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/03/livsfarligt-for-cyklande-vid-slussen.html Med vänlig hälsning Jon Jogensjö Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160613 svar från Trafikroteln

Hej Jon.
Vi har förstått dina poänger och kommer göra allt vi kan för skapa en bättre situation. Ber att få återkomma när vi har mer att berätta.
Vänliga hälsningarborgarrådssekreterare

160507 Cyklandeombud i replik till trafikroteln

Ett viktigt förtydligande: Cyklandeombud kommunicerar inte att det är ”genomdåligt” vid slussenbygget, det är inte alls poängen. Vi påstår inte heller att beställare eller entreprenör inte har ansträngt sig alls. Cyklandeombud är mycket mer specifikt inriktad på problemets systematiska kärna och hur det ska åtgärdas och styras specifikt och konkret.    Här finns cyklandes framkomlighet vid slussenbygget dokumenterat http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/03/livsfarligt-for-cyklande-vid-slussen.html     – Problemets systematiska kärna är att det är de cyklande som driver kontroll och uppföljning av säkerhet och framkomlighet för cyklande. När det egentligen ska skötas yrkesmässigt och med arvode. Det är beställaren och trafikkontoret som ska klara det, och entreprenören ska klara att göra rätt från början. Dagens organisationen är häpnadsväckande för en stad som siktar på och aktivt kommunicerar att bli en ledande cykelstad, och som redan har styrande dokument att prioritera cykling och aktivt kommunicerar detta.   Att trafikkontoret generellt saknar tillräckliga resurser att kontrollera vägarbeten vid cykelbanor säger trafikingenjörerna själva, det är väl känt inom trafikkontoret. Att trafikkontoret generellt inte klarar att styra entreprenören till rätt korringeringar även vid upprepade felanmälningar från cyklande är väldokumenterat och en systematisk brist. Att entreprenörer generellt i Stockholm nästan aldrig klarar att säkra cykeltrafik vid vägbyggen är väldokumenterat.  Det är inte komplext att göra rätt vid vägarbete på cykelbana, och inte heller vid slussen.  Ofta tar det inte ens längre tid eller kostar mer att göra rätt.  – Detta har inget alls att göra med slussens karaktär. Det blir bara extra tydligt med stadens systematiska brister vid vägarbeten på cykelbana, eftersom det är många vägarbeten koncentrerade på en liten yta. Det enda som är specifikt för slussenbygget är att det är häpnadsväckande att Stockholms mest trafikerade cykelnod har fått för lite resurser, kompetens och styrning för att cykeltrafiken ska fungera så bra som möjligt, samt att projektet inte lyssnar och anställer rätt kompetens trots månader av uppmaningar. Det är också häpnadsväckande att projektet tackar nej till att använda de cyklandes kompetens förebyggande. Istället får entreprenören gång på gång först göra fel, och sedan rätta till i efterhand. Projektet lider till viss del av en kultur att förneka brister, och förneka intern kompetensbrist trots omfattande dokumentation.      Den kontinuerliga dialog trafikroteln för med trafikkontoret är bra men räcker inte. Att entreprenör och projektet har ansträngt sig är bra men det räcker inte för att uppfylla stadens styrande dokument att prioritera cykling. Det är fortfarande de cyklande som till stor del driver kontroll och uppföljning för säkerhet, framkomlighet och att det ska vara lockande att ta cykeln, för att öka cykling i Stockholm. Det är fortsatt en oacceptabel situation för Stockholms mest trafikerade cykelnod. Det är också helt orimligt att trafikroteln ska ta över det arbete som trafikkontoret/exploateringskontoret egentligen ska klara själva, att detaljstyra entreprenören och projektet.      Så här behöver trafikroteln/exploateringskontoret styra slussenbygget just idag:   – Entreprenörer måste skickas på utbildning om vägarbete på cykelbana. Det gäller alla, både arbetsledning och vägarbetarna.  – Trafikkontorets kontrollanter behöver utbildning om vägarbete på cykelbana.  – Projektets kommunikatörer behöver utbildning om vägarbete på cykelbanor. – Exploateringskontorets tjänstepersoner i slussenbygget behöver utbildning om vägarbete på cykelbanor. – De poliser projektet använder som resurs behöver utbildning om vägarbete på cykelbanor, och om cykeltrafik i allmänhet. – Utbildning om vägarbete på cykelbana måste ske med rätt kompetens. – Under tiden får extern kompetens anställas, så det börjar göras rätt omedelbart, och de cyklandes besiktningar kan övertas av arvoderad yrkesmässig personal.  – Kontroll måste ske dagligen och med rätt kompetens. Inte som idag sex gånger per år med en ”expertgrupp” som saknar rätt kunskap om cykeltrafik.   Dessa krav behöver trafikroteln/expoateringskontoret svara på specifikt, det räcker inte med ”vi för en kontinuerlig dialog”.   Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160506 Nytt svar från trafikroteln

Vi för en kontinuerlig dialog med trafikkontoret för att problemen inte ska förbli problem av de stora mått du beskriver.
Slussen är nog den mest komplexa platsen någonsin när det gäller trafikstörningar i Stockholm, i alla fall för det stora antalet oskyddade trafikanter. Vi anser inte att det inte går att göra förbättringar men håller inte med om att det skulle vara genomdåligt eller att entreprenörer och projektet inte har försökt eller ansträngt sig.
Det kan bli bättre, nåt annat menar vi inte. Våra egna upplevelser bygger på daglig cykling, året om, genom Slussen och andra platser i staden.
Vi är tacksamma för dina och andra cyklisters uppmärkasammande av fel och brister. Vi tar alltid med oss det i dialogen med kontoret.

Kommentar: fortfarande inga specifika svar på varför entreprenör tillåts fortsätta göra fel, och att cyklande ska driva kvalitetkontroll utan arvode.

160427 Svar från trafikroteln efter 2 månader. Först efter personlig påstötning ”face to face”svarar trafikroteln.

…vi för kontinuerligt samtal med vårt trafikkontor om detta …
… är det någon särskild del som vi bör trycka på för att det ska bli bättre?..
…nästan så bra som man kan begära…

Kommentar: det känns inte som att trafikkontoret har läst kartläggningen, att cyklande driver kontroll och säkerhetsarbete verkar inte vara ett problem för trafikroteln.

160406 Nytt mail till trafikroteln

Hej!
Jag har fortfarande inte fått svar på hur trafikroteln tänker agera för att få styrning på projektet Slussenbygget.
Entreprenören fortsätter att göra väldigt farliga lösningar för cyklande vecka efter vecka, det är avskräckande att cykla här.
Slussenprojektet har inte egen kapacitet att förändra situationen, och verkar heller inte förstå att kravet är att entreprenören ska ha kompetens och organisatioon att göra säkra attraktiva omledningar för cyklande. Idag är det fortsatt de cyklande själva som oavlönat driver arbetet att kontrollera och säkra cykeltrafiken.
Detta arbete ska pågå under lång tid, nu behövs ny metod och extern kompetens med kraftfullt mandat, samt vitesföreläggande för entreprenören.

160303 Mail till Trafikroteln från Cyklandeombud

Hej!

Vid slussenbygget är det ofta både livsfarligt och avskräckande för cyklande. Entreprenör och trafikkontor har misslyckats att följa stadens styrande dokument att prioritera cykling. Inte ens när de mest envisa medborgarna upprepade gånger påpekar brister finns kapacitet i dagens organisation att vidta rätt åtgärder.
Idag finns systematisk kompetensbrist i organisationen i projektet slussen om cykeltrafik.
Trafikroteln måste nu styra trafikkontoret i detta ärende och föra in extern kompetens om cykel omgående. Med tillräckligt mandat att tvinga entreprenör att dels följa stadens riktlinjer samt tvinga entreprenör skaffa rätt cykelkompetens. (länk till bloggposten bifogad) 

160303 Svar från projekt slussen

Hej! Vi i projekt Slussen har tagit del av synpunkterna och 10 av de 11 exempel som anges i blogginlägget är antingen inte längre aktuella då arbetsområdet är förändrat eller så är det åtgärdat. Många skyltar flyttas av budbilar eller förbipasserande.  Vi har genomfört förbättringar på både Södermalmstorg och Skeppsbron med s k pållare. I de fall då entreprenören inte har utfört utmärkning på rätt sätt enligt plan så påtalas detta. Ibland har entreprenörens  åtgärd dröjt mer än godtagbart och detta har hanterats mellan beställare och entreprenör genom interna möten. Slussen är plats där många trafikslag möts och ska samsas om ett begränsat utrymme. Vi tar tacksamt emot synpunkter och fortsätter att sträva efter en säker miljö.

Kommentar från Cyklandeombud:
Projekt slussen verkar vara ganska nöjda med att 10 av 11 dokumenterade brister är åtgärdade. Oavsett om det ibland tar veckor innan bristerna åtgärdas. Men de förstår inte grundproblemet alls, att entreprenören bryter mot stadens politiska beslut och styrande dokument, och bryter mot trafikontorets styrande dokument. och att cyklande därför dagligen utsätts för risker, och ibland risk för invalidiserande skador.
Projekt slussen verkar i sitt svar inte vilja förändra nuvarande ordning på något sätt, och det är mycket oroande och häpnadsväckande. Idag är det de cyklande själva som sköter kvalitetskontrollen. Slussenprojektet verkar i sitt svar vara nöjda med en entreprenör som inte klarar att leda om cykeltrafik enligt stadens riktlinjer. Att entreprenören inte klarar att göra rätt från början på egen hand verkar inte vara ett problem för slussenprojektet.