Cykelfälten i Stockholms centrala delar är ofta ofarbara efter snöfall, med risk för omkullkörning och personskador. Vi föreslår att börja sopsalta cykelfälten, så hela cykelresan blir säker, året runt.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]

Sedan 2016 har vi dokumenterat att cykelfälten i centrala Stockholm efter snöfall ofta är ofarbara. Spårig snö ger risk för omkullkörning. Alternativet är då att cykla där motortrafiken kör, framför bussar, lastbilar och personbilar. Det är otryggt på flera sätt. Det skapar ofta irritation från förarna i motortrafiken, de kör ofta för nära. Att låta barn cykla framför bussar är avskräckande, och även för vuxna.

Exempel där sopsaltning av cykelfält fungerar

220120 Skeppsbron sopsaltat cykelfält karta

220120 Cykelfält Slussen primärt cykelstråk, sopsaltat. karta

Sopsaltat cykelfält Lugnets allé karta med bra resultat.

VTI rapport 1005 Umeå sopsaltar cykelfält länk

Sopsaltad gata för blandad trafik, intill parkerade bilar

Sopsaltad gata för blandad trafik, primärt cykelstråk. Karta

Sopsaltad gata för blandad trafik, primärt cykelstråk Västerort. Funkar säsong efter säsong. Karta

Börja med några utvalda teststräckor

Vi vet redan att sopsaltning fungerar på några cykelfält, och på gata med blandad trafik. Utöka det med några utvalda sträckor, tex Hornsgatan, Odengatan, Fleminggatan, eller Valhallavägen. Eller alla cykelfält i innerstaden.

Utmaningar med cykelfält enligt VTI

VTI skriver i rapporten 2014-2015 från Stockholm att ”Biltrafiken stänker in snö och modd från bilvägen som samlas i cykelfältet” och att ”väglaget vid samtliga mättillfällen var sämre i cykelfältet”. Därför undrar vi varför vi har dokumenterat platser där sopsaltning av cykelfält fungerar, och vad som är avgörande faktorer.


Vi gjorde en minikoll på om snö sprutar åt något håll när motortrafiken kör i snömodd, och det mesta sprutar bakåt, inget i sidled. Det behövs såklart bättre studie i olika förhållanden för att ge säkrare resultat. Och mäta hur mycket som hinner stänka under ett dygn. Sopsaltning utförs varje dag, till skillnad mot traditionell plogning som utförs en gång efter snöfall, när det snöar minst 5 cm.

Hur ser cykelfälten ut idag?

Vi har dokumenterat att cykelfälten ofta är ofarbara flera dagar efter snöfall, år efter år. Inte ens vinterdäck hjälper när det är spårigt i cykelfälten.

221218 Karlavägen cykelfält
211230 Puckelis på cykelfält Fleminggatan

211227 Cykelfält Fleminggatan

211202 Cykelfält Hornsgatan
210119 Cykelfält Odengatan, spårigt.

210119 Cykelfält Valhallavägen

210119 cykelfält Karlbergsgatan

Ofarbart Cykelfält Hammarby Allé

170106 Kungsgatan cykelfält. Tre dagar efter snöfall.

170106 Cykelfält Sveavägen, tre dagar efter snöfall

170106 Cykelfält Fleminggatan tre dagar efter snöfall

Att använda cykelfält som snöupplag var tidigare helt enligt plan

Så här såg Stockholms stads information ut tidigare, så det var helt enkelt planerat att cykelfälten används som snöupplag. Finns försök med att ploga snön mot mitten av gatan istället? Nu 2023 är illustrationen nedan borta. Vi förstår att det är inte helt lätt att få bort snön som snöröjare. Någonstans måste ju snön ta vägen. Att i de kraftigaste snöfallen prioritera att kollektivtrafik och räddningstjänst kommer fram är helt rimligt. Alltså när det snöar så mycket att det blir stopp i motortrafiken utan snöröjning. Något som också ökar framkomlighet för snöröjare, bogseringstjänst, räddningstjänst och kollektivtrafik är att fler lämnar privata bilar hemma. Och då behövs god framkomlighet för gång- och cykeltrafik, samt kollektivtrafik, för att locka fler att ställa bilen. Ofta är det privatbilar och yrkestrafik som inte är rätt utrustade som blockerar huvudlederna i massiva snöfall.
Länk till hur staden snöröjer innerstad

Exempel vänsterplogat

231129 Vänsterplogat Lugnets Allé
231129 Vänsterplogat Fleminggatan, efter snöfall

Dokumentation snöröjning

Hur fungerar motortrafikens snösprut?

Vi har påbörjat att filma hur snö stänker från motortrafik. I den första filmningen stänker snön i princip bara bakåt. Det är dagen efter ett 5cm snöfall i kallgrader 220106. Dessutom blir det ganska snabbt packade hjulspår för motortrafiken, och då avtar mängden stänk.

Ärendehantering

Ärendenummer
2023SC142681
211228 #01 Fråga till trafikborgarråd Daniel Helldén att sopsalta cykelfält
231109 #02 Fråga till Stockholms stads FB-sida
231124 #03 Svar från Stockholms stad
231127 #04 Förslag till trafikborgarråd Lars Strömgren
231127 #05 Mail till trafikkontoret 2023SC142681
231127 #06 Mail till VTI Cykelcentrum
231128 #07 Svar från TK 2023SC142681
231130 #08 Uppföljande frågor till trafikkontoret

Uppdateringar

231130 #08 Uppföljande frågor till trafikkontoret
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. 
Tack för snabbt svar. En uppföljande fråga är vilka planer trafikkontoret har för att förändra att det ofta är ofarbart på de mest trafikerade primära cykelstråken i innerstaden vid snöfall och dagarna efter ett snöfall. Och vilka resurser trafikkontoret behöver för att genomföra en uppgradering där. 
Vi behöver veta vilka resurser trafikkontoret behöver för att vi i Cyklandeombud ska kunna kräva dessa resurser från trafikrotel och trafiknämnd. 
Är det i linje med stadens styrande dokument, att de mest trafikerade primära cykelstråk i innerstaden till stor del är ofarbara när det snöar, och dagarna efter snöfall? 
Uppfyller trafikkontoret uppdraget i budgeten när de mest trafikerade primära cykelstråken i innerstad inte är farbara under snöfall och dagarna efter ett snöfall? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231130 #07 Svar från trafikkontoret 2023SC142681
Hej, Tack för ditt förslag! Jag vidarebefordrar detta till berörda på trafikkontoret som ser över det för möjliga framtida ändringar.  Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Administration, Servicecenter

231127 #06 Mail till VTI Cykelcentrum
Hej! Och tack för allt spännande som publiceras från Cykelcentrum. Vi i Cyklandeombud Stockholms län driver nu att fler cykelfält ska sopsaltas i regionen. Vi har dokumenterat flera exempel i Stockholms stad att det fungerar att sopsalta cykelfält hela säsongen. Både cykelfält mot kantsten, och cykelfält mot parkerade bilar. Via länken finns dokumentationen. https://cyklandeombud.se/snorojning/sopsalta-cykelfalten/
Har VTI några exempel eller studier där cykelfält sopsaltas? Motargumentet från kommunen är att ”det går inte” att det skulle stänka för mycket snö från motortrafiken ut på cykelfälten. Vi i Cyklandeombud har påbörjat egna undersökningar med video i slow motion för att se var och hur mycket snön sprutar från motortrafiken. I de första filmerna ser vi att nästan all snö bara stänker bakåt. Och att det ganska snabbt bildas hjulspår av motortrafiken, och då reduceras sprut/stänk ytterligare. Planen är också att själva sopa och salta en teststräcka på 10 meter. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231127 #05 Mail till trafikkontoret 2023SC142681
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för allt tålamod. Vi föreslår att utöka sopsaltning av cykelfält i innerstaden. Vi har dokumenterat sedan 2016 att just cykelfälten ofta är spåriga och oframkomliga för cykeltrafik. De cyklande väljer då att cykla ut framför motortrafiken, och då blir det ofta otryggt med irriterade förare som ligger för nära och kör om med små marginaler, även bussar och lastbilar. Särskilt otryggt för barn, äldre och de med funktionsvariationer. Det blir även en konfliktsituation och otryggt för förare i motortrafiken, som utan förvarning får cykeltrafiken framför sig. Det finns flera exempel där sopsaltning av cykelfält fungerar, även intill parkerade bilar. Se alla exempel och dokumentation via länken nedan. https://cyklandeombud.se/snorojning/sopsalta-cykelfalten/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231127 #04 Förslag till trafikborgarråd Lars Strömgren
Hej trafikborgarråd Lars Strömgren Vi föreslår att utöka sopsaltning av cykelfält i innerstaden. https://cyklandeombud.se/snorojning/sopsalta-cykelfalten/ (Vi föreslog det redan 2021 till Daniel Helldén) Vi har dokumenterat sedan 2016 att just cykelfälten ofta är spåriga och oframkomliga. De cyklande väljer då att cykla ut framför motortrafiken, och då blir det ofta otryggt med irriterade förare som ligger för nära och kör om med små marginaler, även bussar och lastbilar. Särskilt otryggt för barn, äldre och de med funktioonsvariationer. Det finns flera exempel där sopsaltning av cykelfält fungerar, även intill påarkerade bilar.

231124 #02 Svar från Stockholms stad
”Gällande sopsaltning av cykelfält i körbanan sopsaltas inte dessa eftersom bilar och bussar drar med sig slask som sedan kan frysa på och skapa en packa isyta.//xxx Stockholms stad”

231109 #01 Fråga till Stockholms stads FB-sida
Kommer ni testa att sopsalta cykelfält? Just primära stråk som cykelfält, har haft återkommande systematiska utmaningar med halkbekämpning. Vi har sett att sopsaltning på del av ”vanlig gata” fungerat fint på flera ställen.

211228 #01 Fråga till trafikborgarråd Daniel Helldén att sopsalta cykelfält
Hej @DanielHellden Cykelfälten är ofta spåriga med risk för omkullkörning i @Stockholmsstad Otryggt att cykla framför bilar där förarna ofta blir irriterade, och gör forcerade omkörningar. Problemen är delgivna till trafikrotel och förvaltning i många år.
2. Vi behöver beslut i trafiknämnden så medborgarna vågar cykla i city på vintern. Här exempel från förra säsongen https://cyklandeombud.se/snorojning/misslyckad-sopsaltning-pa-manga-gang-och-cykelbanor/… där cykelfälten är otrygga och med risk för omkullkörning. Vi ser samma brister denna säsong. #vintercykla @Csthl @KDStadshuset
3. Hur snabbt @DanielHellden kan trafiknämnden ge uppdrag till trafikkontoret att testa sopsaltning av cykelfält? Tex Odengatan. @KDStadshuset @Csthlm @vsthlm#vintercykla