Det blir 8st 45° kurvor på pontonen förbi provisoriska bussterminalen vid Stadsgårdsleden intill Fotografiska. Ramperna blir 3m breda.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
”Flytten av den tillfälliga bussterminalen- komplettering till föregående inlägg, nu med hela cykelvägen. Cyklisterna leds om ut på pontonen. Det blir flera svängar, men samtidigt slipper du som cyklist stanna för eller korsa gång- eller busstrafik.⁠ Den nya tillfälliga lösningen beräknas användas fram till hösten 2025, då terminalen inne i Katarinaberget invigs⁠” skriver exploateringskontoret på instagram.

Från Stockholms stad

På nedanstående animering ser det ut som 8 st 45° kurvor. Animeringar är ofta mer schematiska och visar en princip, så kanske är den verkliga utformningen en annan.

Framegrab från projektets animering

Vad är problemet med 90° kurvor?

Det vi dokumenterat med tvära 90° kurvor är att många cyklande då genar. Om ytterligare pontoner adderas kan radien på kurvorna bli mer cykelvänliga. Nu vet inte vi hur kajen och omständigheterna i övrigt ser ut, om det är möjligt att addera ytterligare pontoner. Tidigare när vi frågat projektet om att ändra i omledningar med brister, har det i ofta varit omöjligt. Även där det hade räckt med enkla åtgärder. Så risken att projektet även svarar att ”det inte går” att addera fler pontoner är stor.

Exempel 90° kurva

Hur omledningen kan bli mer funktionell för cykeltrafik

Med ytterligare pontoner finns möjlighet att göra kurvradier som är mer anpassade och funktionellt för cykeltrafik. Om den animerade bilden från projektet är skalenlig är storleken på pontonen ca 200m x 38 m. Och eventuella ”landgångar” är kanske 10m långa och 4m breda, men det är bara gissningar.

Montage med grafik från slussenprojektet, samt vår egen förklarande grafik.
Om projektets animerade bild är skalenlig är storleken ca 200m x 38m

Vinterväghållning på pontonen och ramper

Enligt uppgift ska pontonen få en yta av gjuten betong. ”Beläggningen blir borstad betong för att ge en sträv yta som inte blir hal vid blöt väderlek. Det är tillräckligt brett för att en sopsaltare ska kunna användas.” Det är cykelexperten Krister Isaksson som frågat trafikkontoret/exploateringskontoret. I dagsläget är det oklart om halkbekämpning blir med sopsaltning eller traditionell plogning samt grus. Sträckan är i vanliga fall sopsaltad.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Många avvikelser i detaljer i utförande

Ofta är det i detaljerna det brister. Ofta går det lika snabbt att göra rätt, och ofta blir det ingen större kostnad.

240412 90 grader kurva inte funktionellt för cykeltrafik

240412 Uppstickande rör eller asfaltbulor blir en slalombana att navigera runt

240412 Tidigare kantstensrader uppfattas som vägmarkering

240410 Stockholms hamnar har körplåtar som riskerar omkullkörning

240410 Förstår TA-plan konstruktören hur cykeltrafik fungerar?

240410 Förstår TA-plan konstruktören hur cykeltrafik fungerar?

240410 När grind till arbetsområde öppnas sticker en stång ut över cykelbanan

Övrigt att tänka på i trafikomledningar

Gående väljer ofta den mest praktiska vägen i trafikomledningar. Här väljer många att undvika rampen mot Fotografiska.

240412 Gående väljer den enklaste vägen i trafikomledningar

240412 Gående väljer den enklaste vägen i trafikomledningar

Ärendehantering

Karta
240330 #01 Fråga mailad till trafikkontoret 2024SC59555
240405 #02 Svar från Exploateringskontoret 2024SC59555
240405 #03 Uppföljande fråga till Exploateringskontoret
240408 #04 Svar från Exploateringskontoret
240410 #05 Mail till exploateringskontoret
240410 #06 Svar från exploateringskontoret
240410 #07 Mail till exploateringskontoret
240412 #08 Mail till exploateringskontoret
240413 #09 Mail till Stockholms hamnar
240415 #10 Svar från Stockholms hamnar
240416 #11 Uppföljande mail till Stockholms hamnar

Uppdateringar

240416 #11 Uppföljande mail till Stockholms hamnar
Hej och tack för snabbt svar, bra att det spetsas ut runt plåten som är kvar. Har ni en beviljad TA-plan för körplåtarna?  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240415 #10 Svar från Stockholms hamnar
”Tack för ditt meddelande! Vi planerar att asfaltera området runt körplåten imorgon. Alla andra körplåtar i området är redan asfalterade, förutom denna, då vi har utfört ytterligare arbeten relaterade till kablarna och rören som ligger under körplåten. Uppskattar ditt förslag att fräsa ner körplåtarna i asfalten och kommer definitivt ta med det som ett alternativ framöver. Tack för att du delade med dig av din expertis! Jag kommer att vidarebefordra ditt erbjudande om ett seminarium om trafikomledning vid cykeltrafik till mina kollegor. Det låter som ett väldigt intressant och relevant ämne som vi bör utforska. Vänliga hälsningar, xxx PROJEKTLEDARE MARK & VA STOCKHOLMS HAMNAR”

240413 #09 Mail till Stockholms hamnar
”Hej! En körplåt saknar utspetsning vid Stadsgårdshamnen. Vi önskar ta del av er beviljade TA-plan för denna körplåt. Se bild nedan. 

240412 Körplåt saknar utspetsning

Länk till position på karta nedan https://maps.app.goo.gl/wCrg2EcGxaP1A4uf9 Det allra bästa är om körplåtar fräses ner i asfalten, så det blir en helt slät yta. VTI belägger att en helt slät yta eftersträvas för trafiksäkerheten. Annars behövs minst 50 cm utspetsning. Längsgående kanter är risk för omkullkörning och personskador. Vi kan erbjuda ett kortare seminarie om trafikomledning vid cykeltrafik, det tar ca 2 timmar. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240412 #08 Mail till exploateringskontoret
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. En inledande fråga, i vanliga fall när vi driver ärenden om trafikomledningar, går kontakten via en trafikingenjör som handlägger TA-planer. Sker det nu också fast via exploateringskontorets kommunikationsavdelning? 
Ytterligare observationer/avvikelser Fotografiska-pontonen-Slussen.
Det ser ut som att de kapade stålrören inte har slipats ner mot marken. Det är ungefär samma höjd på rören som innan asfaltbulorna lades på. Och inga synliga tecken på slipning, ytan är lika rostig på sidorna som ovanpå en tänkt slipyta. 

240412 Rören skulle vara nedslipade, men är inte det.

Det blir inte helt lyckat med den tidigare kanstenen på bilden nedan. Den fungerar som en vägmarkering/kantsten för trafikanterna, som då undviker den, och cykelbanan blir i praktiken nästan 1 meter smalare. 

240412 Tidigare kantsten undviks, 1 meter smalare cykelbana

I starten av sektionen med gammal kantsten, är det en längsgående 4cm kant kvar. Och längsgående kanter är risk för omkullkörning och personskador. Se bild nedan. 

240412 Längsgående kant risk för personskador
240412 4cm kantsten risk för omkullkörning

Den avslutande 90° kurvan, behöver den verkligen vara nästan 90°? Just nu finns stora ytor bakom GP-linken. En skylt påbjuden gångbana verkar vara lite felplacerad där också. Det skulle bli mycket bättre med större kurvradie anpassad för cykeltrafik. 

240412 90 grader kurva inte bra för cykeltrafik
240412 Yta finns för kurvradie anpassad för cykeltrafik

240410 Mail till exploateringskontoret
Tack för snabbt svar. Vill först ge positiv feedback på att skyltning med olika X1, X2, X3 har blivit bättre i projektet, tex starten längs Munkbroleden har många bra sådana skyltar. 
Sträckan Fotografiska – pontonen. Lösningen att bygga över stålrören med en asfaltbula är inte helt lyckad. Enligt VTI vill man alltid undvika ojämnheter på en cykelbana, för att det är en säkerhetsrisk. Asfaltbulorna blir lite som små slalomportar som de cyklande ska hålla koll på och navigera runt.  Metoden kallasfalt är också instabil, den riskerar att smulas sönder. Det borde vara en relativt enkel åtgärd att ta bort stålrören som sticker upp med vinkelslip, alltså att det är gjort på 5 minuter.

240410

En hänvisningsskylt skulle kunna placeras säkrare på stolpe enligt bild nedan. 

Förslag alternativ placering hänvisningsskylt

Nu är ju redan alla vägmarkeringar målade. De tvära kurvorna är det ingen som kommer använda, det är för snäva radier på två ställen. 

240410 Vägmarkeringar med för snäva kurvradier
240410 exempel 2 vägmarkeringar

240410 Svar från exploateringskontoret
Plåtarna tillhör arbeten som Hamnen gör och det är öppna kabelgropar under plåtarna. Där ska kabel dras senare. Vi har meddelat dem och hoppas att de åtgärdar inom kort. Rören efter det nedsågade staketet är åtgärdat, se bifogad bild.

240410 Mail till exploateringskontoret
”Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Nuvarande omledning bakom fotografiska har två körplåtar som saknar utspetsning. De ger också en längsgående kant som är känd risk för omkullkörning och personskador.
Det bästa är om körplåtarna kan tas bort. Alternativt utspetningar som är minst 50 cm. Sannolikt är det svårt att anlägga långa utspetsningar med så liten höjdskillnad, så att hitta alternativ lösning till körplåtar är sannolikt bättre. Kanske kan körplåtarna fräsas ner i asfalten istället. Vilket är syftet med körplåtarna Oavsett behövs omedelbar utmärkning av körplåtarna med X3, tills utspetsning är utförd. 

240410 körplåtar ger längsgående kant


Sen finns det rör som sticker upp ur asfalten, de behöver kapas så ytan blir helt slät, alltså att rören inte sticker upp alls. Sträckan mellan pontonen och Fotografiska. Och omedelbart märkas ut med sprejfärg i neonfärg, innan de kapas. 


Vårt erbjudande om att ha ett kort seminarie på ca 2 timmar för projektet och utförarna av trafikomledningar, kvarstår. I den dragningen tar vi upp tex risker med längsgående kanter.  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240408 Svar från exploateringkontoret
”…Ramperna är 3 meter breda och samma gäller pontonen. Om jag förstår din fråga rätt så går gångtrafikanterna på trottoaren förbi Fotografiska medan cyklisterna cyklar i blandtrafik där.
När det gäller frågor kring bygget och därtill hörande trafikomläggningar så är det bäst att kontakta oss direkt på slussen@stockholm.se…”

240405 Uppföljande fråga till Exploateringskontoret
Hej och tack för snabbt svar. Bra också att cykelomledningen slipper stanna/korsa.  Vilka är bredderna på cykelbanan på ramper samt bredd på cykelbanorna på pontonen? Hur separeras gångtrafik från cykeltrafik i de andra delarna av omledningen, tex förbi Fotografiska? Vilka bredder blir det där? Och en extrafråga: Är det slussen@stockholm som är rätt mailadress vid frågor om slussenbygget, trafikomledningar, eller är det tycktill@stockholm.se ? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240405 Svar från Exploateringsjkontoret 2024SC59555
”… Vår bedömning är att den lösning vi har planerat är tillräcklig. Vi kommer att lägga ramper från cykelbanan som gör att det blir en flackare sväng och i hörnen så är banan 9 meter bred, vilket också ger en flackare sväng där. Det syns lite tydligare i den här stillbilden från den animerade filmen:

”Beläggningen blir borstad betong för att ge en sträv yta som inte blir hal vid blöt väderlek. Det är tillräckligt brett för att en sopsaltare ska kunna användas.”

240401 pontonen
240401 pontonen med möjlig anslutning
240401 ytan bakom terminalen mellan ponton och Slussen

240330 Fråga mailad till trafikkontoret 2024SC59555
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi har tittat lite på nya omledningen på ponton vid slussen, med 4 st 90° kurvor. Nu vet ju inte vi hur det är tänkt, men finns möjlighet att addera ytterligare pontoner för att reducera kurvradien? 
Bild med schematisk lösning med reducerade kurvradier 


Hur säkrar man friktionen på körbanan på pontonen? Kan sopsaltaren passera på pontonen? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240320 projektet informerar på instagram