Längs Glömstavägen i Huddinge blir gående och cyklande nedsprutade med vatten i vissa väderlekar. Ett plank skulle få bort vattensprut och plogsnö och reducera buller. Trafikverket är väghållare.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Gående och cyklande blir nedsprutade med vatten längs Glömstavägen i Huddinge, i vissa vädersituationer. Gång- och cykelbanan saknar tillräcklig separation från vägen för blandad trafik. En barriär skulle hindra vattensprutet, och en barriär skulle dessutom hindra plogsnö att blockera gång- och cykelbanan. En barriär skulle dessutom minska buller och ge bättre luftkvalitet för gående och cyklande. Trafikverket är väghållare längs sträckan.

Läs mer

Trafikverkets planer att bygga ny gång- och cykelbana längs Glömstavägen

Trafikverket började 2017 planera för att anlägga en kortare sträcka gång- och cykelbana längs väg 259 Glömstavägen. Den sträckan är dock inte samma som där vi föreslår skydd mot vattensprut för trafikanterna. Trafikverkets projekt 154865 ligger väster om den sträcka där vi vill få skydd mot vattensprut. Och den sträcka där vi föreslår skydd mot vattensprut, ska byggas om av projektet Tvärförbindelse Södertörn.

Ärendehantering

Karta
Ärendenummer
trv#1742465
2312xx Fråga till Trafikverket TRV 202312/83
240117 Svar från Trafikverket TRV 202312/83
240226 Uppföljande fråga till Trafikverket TRV 202312/83
240301 Mail till Trafikverket
240312 Svar från trafikverket trv#1742465
240313 Ny fråga till Trafikverket, samt svar

Uppdateringar

240313 Svar från Trafikverket
Det jag känner till är att den grundläggande standarden öster om Bergavägen, men även väster om Björkhagsvägen, kommer att utföras med en snittbredd på 3,5 meter. Det är Tvärförbindelsen som bygger dessa och jag rekommenderar dig att ta kontakt med dem för att få lite mer detaljer. En planbeskrivning bör även finnas på deras hemsida med mer information om GC-vägen. Vänliga Hälsningar xxx Projektledare Trafikverket

240313 Ny fråga till trafikverket
”Tack för snabbt svar
Jag hade missat att den sträcka Trafikverket planerar bygga (projektnummer 154865) som vi frågade om, inte är samma sträcka där vi föreslår skydd för att inte stänka ner trafikanter på GC.
Den sträcka vi identifierat där trafikanter sprutas ner med vatten är enligt länk här
https://maps.app.goo.gl/yCKEQAFLa8Hrpmpm6 Ungefär vid Patron Lars väg. Denna sträcka ligger öster om sträckan som planeras byggas av Trafikverket. 
Hur är status för den sträckan? Det vi läser är ”De delar av GC-vägen som ligger väster om Björkhagsvägen samt öster om Bergavägen kommer att byggas om av Tvärförbindelse Södertörn.”
Vet du hur planerna att bygga GC i grundläggande standard ser ut öster om Bergavägen? Eller vem vet i så fall det? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

240312 Svar från trafikverket trv#1742465
”Just nu så håller projektet på att se över de förutsättningar som gäller för själva byggandet av GC-vägen och den trafikpåverkan som det innebär för Glömstavägen och även omgivande vägar. Som det ser ut just nu så behöver dessa förutsättningar förbättras för att vi ska kunna bygga denna GC-väg till en rimlig kostnad och utan orimliga trafikstörningar. T ex så måste vi säkerställa att inte räddningstjänsten får problem med framkomligheten. Vi har därför nu en paus i själva vägplanearbetet tills vi vet mer. Vi hoppas kunna återkomma med ett besked under våren. Vänliga Hälsningar xxx Projektledare Trafikverket”

240301 Mail till trafikverket
”Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi undrar hur status är med utbyggnad av Glömstavägen Huddinge ser ut. 
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/vag-259-glomstavagen-gang-och-cykelvag/
Längs sträckan finns problem med separation och lutningar, vilket gör att gående och cyklande sprutas ner med vatten. Där behövs högt plank, som stoppar vattensprut och plogsnö.
https://cyklandeombud.se/snorojning/vattensprut-glomstavagen-i-huddinge/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

240226 Uppföljander fråga till Trafikverket TRV 202312/83
”Hej! Hur går det med att få upp stänkskydd längs med er g/c-bana på Glömstavägen? När det regnar så blir man som gående eller cyklist nedstänkt av gegga från de motorfordonsförare som passerar. Ni måste göra något åt denna sträcka. Det borde inte vara jättesvårt. Så här såg det ut en morgon när det regnade: https://www.facebook.com/cyklandeombud/videos/362855049995745 Med vänlig hälsning, Jonas Pannagel”

240117 Svar från trafikverket TRV 202312/83
”Tack för att du hörde av dig till oss på Trafikverket, det är viktigt för oss att veta hur trafiken upplevs på de statliga vägnätet. Vi förstår att det kan vara ett återkommande problem och att det blir en del snö på gångbana innan vi hinner transportera bort vallarna. Vi har påmint vår driftentreprenör om detta. Gällande sträckan så har vi ett aktuellt projekt där vi ska bygga GC-väg längs Glömstavägen. Det kommer att förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanter avsevärt. Det råder för närvarande osäkerheter i projektet vilket gör att vi inte kan svara på när det kan byggas. Du kan läsa mer om det projektet här: Väg 259, Glömstavägen, gång- och cykelväg – www.trafikverket.se (https://www.trafikverket.se/…/vag-259-glomstavagen…/). Vi tar med oss ditt önskemål om snöskydd och håller på att se över möjligheten att montera upp snöskydd längs sträckan. På vår hemsida www.trafikverket.se kan du läsa mer om Trafikverket och transportsystemet. I och med detta svar avslutar vi ditt ärende hos oss. Med vänlig hälsning xxx kundarenden_planering_stockholm@trafikverket.se
Trafikverket

2312xx Fråga till Trafikverket TRV 202312/83
TRV 202312/83 Synpunkter på GC-väg längs väg 259
Platsbeskrivning: Gång/cykelbana Koordinater: 59.230916,17.940292 Beskrivning: Snö trycks upp på g/c-banan och gör denna svår att nyttja för gående och cyklister. Samma problem varje vinter. När det regnar blir man som oskyddad trafikant nedstänkt av motorfordonen på vägen. Ni måste montera något form av snö och stänkskydd mellan körbanan och g/c-banan. Mer info samt bilder finns här: https://www.facebook.com/cyklandeombud/posts/pfbid0pgQsz2tm9xZWBHJW97reyrLs2oRJPgmUVG435xLDBbeTTyijSKjtKx29VQwfMwTFl