Det kommer sällan fungera att flytta gångtrafik till andra sidan gatan, så länge det finns en genare väg. Därför är det ingen idé att godkänna TA-planer där gångtrafiken ändå kommer att välja den genare vägen. Det skapar bara konflikter.

Gångtrafiken väljer cykelbanan eftersom den är genast och mest naturlig

Då och då görs tillfälliga trafikomledgningar där både gång- och cykeltrafik påverkas, men gångtrafiken förväntas gå över på andra sidan gatan. Det kommer aldrig att fungera. Både gång- och cykeltrafik kommer alltid att välja den genaste och mest naturliga vägen, risken är stor att det skapar konflikter.

Både gång- och cykeltrafik vill slippa interagera med biltrafik

Att korsa en gata i en tillfällig trafikomledning innebär också att interagera med biltrafik. Dels innebär det risker för påkörning med personskador som följd, och dels betyder det att det tar längre tid att passera två övergångsställen.

Även i nyproduktion väljer gång- och cykeltrafik ofta den genaste vägen.

De flesta väljer den gena och naturliga vägen. Munkbroleden.

Exempel onaturlig omledning Slussenbygget

Vid Slussenbygget leds gångtrafiken på ett onaturligt sätt fram och tillbaka över cykelstråket. Det leder till att gångtrafik ofta väljer att gå i cykelbanan istället. Det ger konfliktsituationer, och enligt villkor för vägarbete ska konfliktsituationer undvikas.

191101 trafikomledning av gångtrafik följer inte stadens villkor för TA-plan.

Fler exempel

Vägarbete Ringvägen SY2203221744QUM karta
2021 vägarbete Birger Jarlsgatan. Gående väljer hela tiden att gena. karta
2020-10 Gående tar genaste vägen Odengatan karta
2016 Slussenbygget. Pollare räcker inte i denna situation.
2021-09-23 Vägarbete Nybroplan
2020-01-16 Slussenbygget gående genar. Video Besiktning

Ärendehantering

Ärendenummer
SY1911021927FUG
SY2203222151FIO
2019-11-02 #1 Förslag till trafikkontoret Stockholms stad SY1911021927FUG
2019-11-04 #2 TK svarar de saknar länk till dokumentation
2022-03-22 #3 Uppföljning till trafikkontoret
2022-03-24 #4 Svar från trafikkontoret SY2203222151FIO
2022-05-18 #5 Uppföljande fråga till trafikkontoret

Uppdateringar

2022-05-18 kontakt #5
Uppföljande fråga till trafikkontoret
”Tack för svar och tack för tålamod och allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Vi förstår inte riktigts svaret. 
Om trafikomledning görs som inte är gena för gång- och cykeltarfik, kommer det ändå inte att fungera. 1. Varför ska man göra en trafikomledning som inte fungerar? 2. Prioriteringen är tydlig i villkor för vägarbete, gång- och cykeltrafik. Ska inte dessa villkor följas? 3. Hur kan teknisk handbok förtydligas för att reducera trafikomledningar som inte är gena får gående och cyklande? 
Med vänliga häsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-03-24 kontakt #4
Svar från trafikkontoret SY2203222151FIO
”….. Vi är medvetna om detta och det är i många fall inte möjligt med andra lösningar om alla trafikslag och vägarbeten ska få de utrymmen som vi kräver i TH.  Med vänlig hälsning, Mina Handläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-03-22 kontakt #3
Uppföljning till trafikkontoret SY1911021927FUG
”Hej och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken i Stockholm. 
Uppföljning SY1911021927FUG Här ett förslag att göra tydligare i teknisk handbok för vägarbeten, att trafikomledningar ska vara gena för gång- och cykeltrafik. Vi har dokumenterat att de gående (och även cyklande) alltid väljer den genaste vägen istället för en omledning på andra sidan gatan. Därför är det ingen idé att försöka leda om gående på en omväg, när genare väg finns synlig och tydlig, det kommer aldrig att fungera.
Vi missade att skicka med länk till vår dokumentation tidigare, hoppas vi lyckas bättre denna gång

https://cyklandeombud.se/vagarbete/gangtrafik-tar-alltid-genaste-vagen/
Med vänliga hälsningarCyklandeombudu Stockholms längenom Jon Jogensjö

2019-11-04 kontakt #2
Trafikkontoret svarar, de saknar länk till dokumentationen

191102 kontakt #1
Förslag skickas till trafikkontoret Stockholms stad.
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1911021927FUG.Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Här har vi en komplettering till den tekniska handboken, när det gäller tillfälliga trafikomledningar vid vägarbeten. Att gångtrafik inte leds över på andra sidan gatan när det finns en genare väg på cykelbanan. Det kommer bara bli en konfliktlösning, gående väljer alltid den genaste och mest naturliga vägen. Det spelar ingen roll hur många skyltar som sätts upp. Se dokumentation via länken nedan. Även vid mer permanenta lösningar för gångtrafik gäller att gångtrafik får den mest gena och naturliga vägen.
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö