Från Stadsgårdsleden är det nu mycket farligt visar besiktning nr 4 av Slussenbygget 160628. Flera cyklande har redan krockat. I kurva med skymd sikt finns knappt plats för en körriktning, men där har entreprenör och trafikkontor tryckt in ett dubbelriktat cykelstråk.

Flera krockar har redan inträffat här. Här är det stor risk för personskador både för cykeltrafik och gångtrafik. Yrkestrafik med lastcykel kan inte mötas här. Föräldrar med cykelsläp eller lastcykel kan inte heller mötas här. Cyklande med funktionsvariationer utesluts också. Inga anordningar finns för att varna särskilt för denna mycket farliga lösning tidig morgon. Flaggvakter har setts dock dagtid. Enda sättet att passera säkert här är att leda cykeln sakta, och plinga eller ropa ”se upp här kommer jag”.

Hur är det möjligt att en världsledande internationell entreprenör med spetskompetens och exploateringskontoret gör en sådan farlig lösning? Trots att både entreprenör och exploateringskontoret gör dagliga kontroller förstår de inte att det är en farlig och oacceptabel lösning. Trots att projektet har fått hård kritik i upprepade besiktningar med uppmaningar att anställa cykelkompetens. De borde således vara på tårna och visa att de visst har cykelkompetens.

Ändå är det ingen som ser det fullständigt orimliga i att låta dubbelriktad prioriterad högtrafikerat cykelstråk mötas som en överraskning i kurva med skymd sikt, på en yta som knappt räcker för enkelriktad trafik. Det är fortfarande de cyklande som talar om för internationella entreprenörer och Sveriges kanske mest omdebatterade projekt hur de ska sköta sina uppdrag.

”Här smäller det flera gånger om dagen”

Per Cronholm För att göra det ännu värre, så sitter det på betongpelaren en stålbalk som sticker ut ytterligare en dm. När man kommer från det håll som fotografen gör syns den inte, den sitter på sidan som vetter mot cyklisten på bilden.


GillaSvara9 tim

”Här smäller det flera gånger om dagen

 

Trafik P4 Stockholm varnar för slussenbygget 

Läs mer om vägarbete på cykelbanor

Led cykeln från Katarinavägen fast bara från ena hållet. Hänvisning saknas, och bron lockar till gångtrafik.

På rampen för cykeltrafik är det full gångtrafik. Uppmaningen att leda cykeln från Katarinavägen gäller bara från ett håll. Hänvisningsskyltar saknas i kurvan från Katarinavägen upp på rampen. Det märkliga kravet att leda cykeln i tre år verkar bara gälla från Katarinavägen, jag ser inga skyltar om att leda cykeln från Slussen mot Katarinavägen.
Idén att leda cykeln från Katarinavägen i tre år är oacceptabel. Men
om gående ska hindras skulle skyltar behövas här.

Ärendehantering för denna besiktning

160628 Twittrar till slussenprojektet och trafik P4 Stockholm om farliga tunneln.
160629 Mail till slussenprojkektet hela besiktningen.
160630 Fråga via twitter om farliga tunneln.
160701 Påminnelsemail till slussenprojeketet om farliga tunneln.
160701 Projektet svarar nu att de ska försöka skylta farliga tunneln.
160701 Mail till Jan Valeskog, ordförande i exploateringsnämnden, samt Oscar Lavelid, borgarrådssekreterare. Om de systematiska bristerna i slussenprojektet.

Efter rampen vidare mot Skeppsbron saknas ramp över trottoarkant, och en 120° sväng skapar konflikter med gående.

120 grader blir inte så bra för cykeltrafik. Cyklande väljer istället att gena i kurvan. Där saknas utspetsning med asfalt över trottoarkanten. Hänvisning är provisoriskt målad med sprayfärg som inte syns på asfalten. Är det anvisning för entreprenören hur de ska leda om, eller är det tänkt som anvisning för trafikanter? Oklart.

Staket saknar reflexer och pilar, växtlighet skymmer sikten. linjer går kors och tvärs.

För motortrafik finns kunskap, för cykeltrafik saknas det ofta kunskap.

I mörker är det viktigt med reflexer på betongblock mot cykeltrafik

Betongklump och staket sticker ut i cykelbanan.

Onödigt hinder på cykelbanan, varje decimeter är avgörande.

Reflexer och pilar på trådstaket saknas, trots många tidigare uppmaningar.

Den vanligaste bristen, att staket saknar reflexer och pilar. Trots många tidigare uppmaningar till projektet om exakt detta klarar entreprenören inte att göra rätt. Entreprenören verkar ibland ha inställningen att cykeltrafik inte är så viktigt. Linjer stämmer inte. Det är fortsatt en signal till cyklande: Cykla hur du vill, linjer och anvisningar stämmer kanske ändå inte.
Från andra hållet…

Linjer och pilar i asfalten är sprejade med svag färg. Trots tidigare uppmaningar att göra riktiga linjer fortsätter bristerna.

Gågata mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Konfliktdesign på hög nivå. Ingen förstår att det är gågata när det ser ut som cykelbana. Gågata brukar ha blomlådor och bänkar.

Trots tidigare uppmaningar att gågata inte fungerar på cykelstråk,
framhärdar exploateringskontoret med konfliktdesign.

Nu testas olika ljussignaler, mycket bra!

Cyklandeombud har länge föreslagit att ljussignaler ska användas istället för rumble strips som VTI dömer ut som en säkerhetsrisk. Nu när de mer permanenta lösningarna är byggda dyker smarta lösningar upp. Bra, men även mobila tillfälliga ljussignaler borde ha använts tidigare, och i fortsatta tillfälliga omledningar.

Rumble strips döms ut som säkerhetsrisk av cykelforskare på VTI. Exploateringskontoret framhärdar i att rumble strips är bra, trots att de känner till erfarenheterna från VTI.

Rumble strips, döms ut av VTI som en säkerhetsrisk. Fortfarande kvar.
Hindrar yrkesmässig leveranstrafik med lastcyklar, och fyller ingen funktion.
Rumble strips är designade för motortrafik.

Nu funkar det att lägga cykelfält vid slussenplan, det gick inte förut.

Nu funkar det bra
Förut gick det inte bra. Då framhärdade exploateringskontoret
lösningen med cykeltrafik på trottoaren istället.

Att bygga (nästan) permanenta lösningar funkar bättre för exploateringskontoret. Det är de tillfälliga omledningarna som inte fungerar så bra och kan bli farliga.

Nu efter den stora omläggningen är cykelbanorna av mer permanent karaktär, och de är överlag fina och med bra skyltning. Det är de tillfälliga omledningarna som inte klaras så bra, där saknas ofta förståelse för cykeltrafik. Trots upprepade uppmaningar att anställa rätt cykelkompetens verkar exploateringskontoret inte anse att det behövs. Trots upprepade uppmaningar att entreprenören behöver utbildning verkar de inte tycka att det behövs. De tycker delvis att det är bra som det är. Och förnekar delvis bristerna.
Det är fortsatt de cyklande som driver kontroll av framkomlighet och säkerhet, trots att entreprenör och byggherre (exploateringskontoret) ska klara det, de ska ha tillräcklig budget avsatt för det. 

Istället för kakafonin med alla olika sprejade linjer och skyltar, behövs enhetlighet. Idag är signalen: Cykla hur du vill, anvisningarna stämmer ändå inte. Anställ en linje- och skyltdesigner med kompetens inom visuell uppfattning.

Under hela slussenprojektet har linjer i asfalten hänvisat cyklande rakt in i betongblock och staket. Riktiga termoplast-linjer har blandats med handsprejade tunna i olika färger. Det har varit och är delvis fortfarande omöjligt/svårt för cyklande att förstå hur det är tänkt att en ska passera enligt anvisningar.
Enda chansen att göra trafikanvisningar tydligt är att i god tid innan ett stort komplext vägarbete bestämma en design som ska gälla under hela projektet. Ännu bättre vore om det fanns en nationell standard, eller i varje fall en kommunal teknisk handbok där trafikslag cykel finns på riktigt. I dagens tekniska handbok om vägarbete nämns knappt cykel alls.
Särskilt som gång och cykeltrafik blandas, är det extra viktigt att skyltar och linjer signalerar tydligt i både färg och form. Cykel har en färg, gångtrafik har en annan färg/form kanske. Det ger mycket snabbare igenkänning för trafikanterna, och det blir mycket tydligare.
Design- och grafikresurser finns istället hos kommunikationsavdelningen, för de budskap/reklam som trycks på banderoller.

Uppdateringar

160701 Replik från Cyklandeombud om farliga tunneln

Hej!

Tack för svar
Det behövs blinkande ljus där, och uppmaning att leda cykeln förbi som det ser ut nu.
Fast när cyklande leder cykel går det åt mer yta, så det bästa skulle vara att med trafikljus styra trafiken i växlande riktningar.
Går det att låta buss och biltrafik samsas på samma väg istället? Styrt av trafikljus?
Då frigörs yta att låta cykeltrafiken få dubbelriktad säker trafik där.
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160701 svar från projektet om farliga tunneln

Hej Jon, Vi är medvetna om problemet och har försökt se om det går att hitta en bättre lösning. Vi har krymp gångbanan så mycket det går och försökt tydliggöra med linjer och reflexer, tyvärr har vi enbart ytan mellan vägg och pelare att spela på. 
Ska se om det går att få upp någon sorts varningsskylt som varnar och uppmärksammar cyklister på att det är trångt vid möte.
Med vänliga hälsningar,
Projekt Slussen Besöksadress: Peter Myndes backe 3Postadress:  Box 8189, 104 20 StockholmTelefon: 08-508 264 16E-post: slussen@stockholm.sewww.stockholm.se/slussen

Kommentar:
Det är inte ”trångt vid möte”. Det finns inte ens plats för möte. Här visar projektet hur deras syn på cykeltrafik ser ut, och vilken kompetens och värderingar de har kring cykeltrafik. ”Det går, det är bara lite trångt” verkar projektet anse.

Hur är detta möjligt? Stora världsledande entreprenörer som tar bra betalt med spetskompetens. Dagliga kontroller av både entreprenör och exploateringskontoret.
Tungt bombarderade med kritik i besiktning efter besiktning, och uppmaningar att anställa cykelkompetens. Så de borde vara på tårna och bevisa att de visst besitter cykelkompetens.
Ändå är det ingen som ser det fullständigt orimliga i att låta dubbelriktad prioriterad högtrafikerat cykelstråk mötas som en överraskning i kurva med skymd sikt, på en yta som knappt räcker för enkelriktad trafik.
”här smäller det flera gånger om dagen” säger ögonvittnen.
Fortfarande är det de cyklande, på egen tid, talar om för ett av Sveriges mest debatterade projekt hur de ska sköta sina jobb.

160630 Mail till slussen@stockholm.se om den farliga tunneln

Hej!

Jag har försökt få kontakt med projektet om den farliga tunneln från Stadsgårdsleden, för att få besked hur det kommer att åtgärdas.
Det är särskilt viktigt eftersom flera cyklande redan har krockat där.
Som det såg ut under besiktningen är enda sättet att leda cyklar förbi där, och ha blinkande ljus och skyltar som förklarar och varnar för den
mycket farliga lösningen, där mötande trafik leds rakt mot varandra i kurva med skymd sikt.
Läs hela besiktningen här
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160629 Twitter med upprepad fråga om hur den farliga tunneln ska åtgärdas.