Skanska och slussenprojektet fortsätter att prioriterad biltrafiken, tvärt emot den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. Vem är det som tar det beslutet? Är det trafikkontoret eller exploateringskontoret? Eller är det Skanska som bestämmer över kommunfullmäktige?

191020 Skanska blockerar hel körriktning

[texten uppdateras]

Samma farliga lösningar upprepas

Skanska och slussenprojektet är inte en lärande organisation. De har läst de tidigare besiktningarna från Cyklandeombud, sedan 2016, men ändå gör de samma misstag gång på gång. Det börjar bli svårt att tolka det på annat sätt än att Skanska och slussenprojektet är ointresserade av gång- och cykeltrafik. De visar en nonchalans mot den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. De visar också nonchalans mot stadens krav för TA-planer, alltså de handlingar som beskriver hur skyltar och hänvisningar placeras för trafikomledning.

191022 Skanskas lösning: tvinga ut gångtrafik i cykelstråk
191019 Skyltar blockerar gångbanan
191019 Skanska upprepar samma brister år efter år

Skanska och exploateringskontoret visar nonchalans mot trafikanter med funktionsvariationer

Nonchalansen mot trafikanter med funktionsvariationer är häpnadsväckande och kanske straffbart. Tror Skanska och slussenprojektet att de står över stadens styrande dokument? Att de står över beslut i kommunfullmäktige?

191021 Cyklande leds ut i motortrafiken.

Fortsatt de cyklande som ansvarar för säkerhet och framkomlighet

Slussenprojektet har ännu inte anställt kompetens om gång- och cykeltrafik. Trots minst 20 uppmaningar sedan 2016. Det innebär att det är fortsatt de cyklande som ansvarar för säkerhet och framkomlighet i de tillfälliga trafikomledningarna vid slussenbygget. De cyklande kontrollerar de tillfälliga trafikomledningarna, och får påminna och tjata för att åtgärder ska utföras. Skanska och slussenprojektet klarar inte ens att leva upp till det mest grundläggande, basala, när det gäller kompetens om gång- och cykeltrafik. Men Skanska och exploateringskontoret är ju arvoderade för att utföra kvalitetskontroll? Finns det anledning att misstänka brott här om staden och medborgarna betalar för något som inte utförs? Finns det anledning för en extern revision för att reda ut om brott kan misstänkas?

191023 Skylt farligt placerad, följer inte styrande dokument
191019 Fel märkning på cykelbanan.
191019 Fel markering minskar respekt för markeringar.
191024 X1 saknas. Eller ta bort hela avsmalningen.

Vem ansvarar för konfliktlösningen med tre övergångsställen på 50 meter?

På Sveriges mest trafikerade huvudled för cykeltrafik finns tre övergångsställen på en sträcka av 50 meter. Räknar en dessutom trafikljusen vid Götgatan/Hornsgatan blir det 4 stopp på under 100 meter, som inte är synkroniserade. Föreställ dig 4 trafikljus utan synkronisering på 100 meter på tex Essingeleden eller E4. Givetvis helt otänkbart. Här har Stockholms stad tvärtom utformat en konfliktlösning, tvärt emot de egna kraven för TA-plan. På plats kan man höra hur gångtrafikanterna svär åt de cyklande. Hör detta arbete till slussenbygget?

Biltrafik prioriteras framför gång- och cykeltrafik

Det är fortsatt biltrafik som prioriteras, tvärt emot slussenprojektets egen kommunikation ”fokus på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik”. Tvärt emot den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin.

För att öka framkomligheten behövs rätt ytor för de trafikslag som är mest yteffektiva, som har bäst kapacitet, alltså gång- och cykeltrafik. Idag har Skanska och slussenprojktet istället utformat en underdimensionerad konfliktlösning för gång- och cykeltrafik.
Lösningen är att biltrafik stängs av vid slussen, då får kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik rätt ytor, och utan konfliktsituationer. Slussenprojektet vägrar detta, de svarar att det ”stör stadens trafiksystem för mycket” om de skulle följa stadens framkomlighetsstrategi. Vem bestämmer detta? Är det trafikkontoret? Då är det en fråga för trafikborgarrådet Daniel Helldén. Eller är det exploateringskontoret? Slussenprojektet har ännu inte visat några egna mätningar av trafikmängder.

Låga flöden i biltrafiken vid Slussen

Ofta är ytorna för biltrafik glest trafikerade, även i rusningstrafik. Vi har dokumenterat vid olika tidpunkter, och det är förhållandevis låga flöden av biltrafik. Slussenprojektet hävdar att dubbla filer behövs för att klara busstrafiken, men i vår dokumentation uppstår aldrig behov av dubbla filer för kollektivtrafiken.

Exempel 1 strax efter kl 17, datum 190918 onsdag. På 20 minuter passerar 185 bilar, och samtidigt 1175 cyklande i båda körriktningar. Det blir ca 555 bilar/timme, och ca 3500 cyklande/timme. Över 6 gånger fler cyklande än bilar. Och ca 7700 bilar/skåpbil/lastbil mellan kl 06.00 och 20.00 om det vore helt linjärt flöde.

Biltrafik strax efter kl 17. Sju gånger fler cyklande än bilar.

Exempel 2 kl 12.50. Ca 160 bil/skåpbil/lastbil i båda körriktningar 190930 måndag, på 20 minuter = ca 480 /timme förbi slussen. Det blir ca 6700 bilar/skåpbil/lastbil mellan kl 06.00 och 20.00 om det vore helt linjärt flöde. Länk

Exempel 3 kl 15.30 Ca 176 bil/skåpbil/lastbil i båda körriktningar på 20 min 190930 måndag = ca 528/ timme. Måndag 190930. Det blir ca 7400 bilar/skåpbil/lastbil mellan kl 06.00 och 20.00 om det vore helt linjärt flöde.

Avvikelser som ej åtgärdats

”Solkurvan” behövs för bussarnas överhäng och vattenavrinning, svarar slussenprojektet. Här finns dock flera filer för motortrafik att använda, här finns gott om plats för stora fordon att vända eller svänga.

191019 ej åtgärdat.

Tunnelkorsningen med bristande sikt är fortfarande inte åtgärdad. Slussenprojektet svarade tidigare att det berodde på att ytan behövs för materielupplag, men på platsen ligger delvis bara skräp. Staketet kräves för bygglov, men nu är delar av pressening borta, samt del av plank ersatt med byggstängsel. Men ändå ger det ingen siktförbättring. Vad har hänt här? Har någon försökt öka sikt men misslyckats?

191019 Misslyckat försök att skapa sikt?
191019 Fortsatt skrotupplag, istället för säker trafik. Ej åtgärdat.

Skyltar är av standardstorlek svarar slussenprojektet. Vad betyder det? Att de inte vill hänvisa trafik så det är tydligt på rätt avstånd? Eller att det finns tvingande regler som begränsar entreprenör att använda text och symbol i storlek som syns på tillräckligt avstånd?

191019 Skyltar för små samt felplacerade. Ej åtgärdat.
191019 Stark belysning verkar finnas, som kan lysa upp skyltar.
191024 Ej åtgärdat.

Rumble strips kvar trots att forskning visar att det är pengarna i sjön

Skanska och slussenprojektet envisas månad efter månad att ha kvar rumble strips. Trots att forskningen visar att det är pengarna i sjön. Ofta används det utan att det ens finns ett syfte. Vilket bidrar till att ingen bryr sig om rumble strips.

Rumble strips utan syfte. Ej åtgärdat.
191019 Gång- eller cykeltrafik? ej åtgärdat.
191019 Yta finns att använda, ej åtgärdat.
191019 Ej åtgärdat.
191019 separation saknas, skapar konflikter. Ej åtgärdat.
191019 Ej åtgärdat.
191019 Ej åtgärdat.

Förvirrande skyltning

Fortfarande 191024 sitter samma skyltar uppe som när östra sidan av Södermalmstorg var avstängt för cykeltrafik, eller rättare sagt, en del av östra sidan av Södermalmstorg var avstängt för cykeltrafik. Ingen hänvisning om möjligheten att cykla i blandad trafik finns.

191024 ej uppdaterad skyltning

Skyltning inne i tunnlarna saknas fortfarande.

Fortsatta konfliktlösningar

Skanska och slussenprojektet fortsätter med konfliktlösningar för gång- och cykeltrafik. De följer inte stadens krav för TA-plan, och trafikanter med funktionsvariationer är de mest utsatta. De trånga passagerna behöver både breddas och separeras med staket/tungavstängning. Skanska har kompetens att bredda ”ut i luften där marken tagit slut” den metoden används redan ofta vid slussenbygget. Staket och tungavstängning används redan på flera platser vid slussenbygget.

191024 konfliktlösning för gång- och cykeltrafik

Oddsen för att den färdiga lösningen följer stadens framkomlighetsstrategi

När exploateringskontoret och Skanska delvis nonchalerar stadens styrande dokument för gång- och cykeltrafik under byggperioden, minskar även sannolikheten för att den färdiga lösningen är i linje med stadens framkomlighetsstrategi. Eftersom kompetens om gång- och cykeltrafik delvis saknas under byggperioden, är sannolikheten låg att den kompetensen och de prioriteringarna finns för den färdiga lösningen.

Läs alla besiktningar vid slussenbygget

Ärendehantering

Ca 8 nya avvikelser
Ca 17 ej åtgärdade tidigare anmälda avvikelser
191029 Anmälan till trafikkontoret SY1910290635UGA

Uppdateringar

191029
Anmälan till trafikkontoret
Hej, tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Här är besiktning #11 av slussenbygget via länk nedan. https://cyklandeombud.se/slussenbygget/slussenbygget-besiktning-11-fortsatt-prio-biltrafik-inget-svar-pa-tidigare-besiktning/ Vi undrar varför ni skickar besiktningen vidare till slussenbygget och avslutar ärendet hos trafikkontoret. Är det inte trafikkontoret som godkänner TA-planer? Eller finns trafikkontoret representerat i slussenprojektet tillsammans med exploateringskontoret? Är det trafikkontoret som gör trafikmätningar som ligger till grund för hur ytorna fördelas mellan trafikslag? Är det trafikkontoret som bestämmer att skyltar inte får vara större än vissa mått, vilka regler är tvingande för att skyltar inte får överstiga vissa mått? Under stora delar av projektet har biltrafik prioriteras, vilket inte är i linje med den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. Trafikanter med funktionsvariationer är ofta de som drabbas värst av farliga lösningar. Ofta uppfylls inte stadens krav för TA-planer, har trafikkontoret ändå godkänt dessa TA-planer? Finns beslut om avsteg från stadens framkomlighetsstrategi, och finns beslut om avsteg från stadens krav för TA-planer, och hur har det i så fall motiverats? Är det trafikkontoret som bestämmer trafikstyrning med trafikljus, vilka tider som gäller? På vilka grunder är de tiderna uträknade och motiverade? Har trafikkontoret krävt vite av entreprenörerna vid något tillfälle? Entreprenörerna har ofta misslyckats med de egna kvalitetskontrollerna av tillfälliga trafikomledningar, har trafikkontoret påtalat detta och ställt höjda krav, och ställt krav på förnyad utbildning och ev krävt vite? Eftersom samma brister återkommer sedan 2016, har trafikkontoret krävt möte med byggledning och exploateringskontoret? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

191024 Fortsatt höga flöden cykeltrafik kl 17.52

191022
Stolpen flyttad så den istället blockerar gångtrafik. Vilket innebär att gående tvingas ut på huvudled för cykeltrafik istället.

191022 trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta

191022
tweet om att cykeltrafik leds ut i motortrafiken
Länk

190918
Fråga till slussen om det finns räkning. Oklart svar om det är beräkning eller mätning av faktiska flöden.

190918 tweet

190918
Slussen hävdar att dubbla körfält behövs för busstrafiken. Men har de mätningar för det? I vår dokumentation behövs aldrig dubbla körfält för busstrafiken.

190918 tweet