Besiktning nummer fem av slussenbygget visar att den farligaste passagen inte är åtgärdad. Trots upprepad kontakt med ansvarig. Texten uppdateras löpande. Jan Valeskog (s) svarar: ”Fullt förtroende” för situationen.

Vi prioriterar cykeltrafik säger projektet i ord.
I verkligheten är det inte riktigt så.
länk

Projektet slussen väljer att inte åtgärda den farligaste passagen, trots många uppmaningar till projektet. Varför vägrar entreprenören att göra rätt? Varför tillåts entreprenören fortsätta göra farliga lösningar för cyklande? Vem beslutar om dessa prioriteringar att cyklande riskerar svåra skador?
Det är fortfarande cyklande som driver kontroll av säkerhet och framkomlighet, trots att entreprenören har betalt för det. Projektet vägrar anställa tillräcklig cykelkompetens trots månader av uppmaningar.
Det verkar vara omöjligt att få någon i Stockholms stad att få rätsida på omledning för cykeltrafik vid slussen, och ännu har ingen politiker svarar hur de tänker styra projektet. Exploateringsnämndens ordförande Jan Valeskog (s) är tydlig med att inte ens vilja höra talas om några systematiska brister. Han har ”fullt förtroende” för situationen, utan att ens ha läst om ärendet.

Exploateringskontoret följer
inte TA-planen

Läs tidigare besiktningar här

 • Läs hela stora unika kartläggningen om hela slussenbygget, nu över 90 dokumenterade avvikelser.
 • Besiktning 4 av Cyklandeombud 160628 Läs här
 • Besiktning 3 av Cyklandeombud 160617 Läs här
 • Besiktning 2 av Cyklandeombud 160518 Läs här
 • Besiktning 1 av Cyklandeombud 160423 Läs här
 • Föreställ dig att all biltrafik från Nackahållet bakom ett hörn i en kurva skulle överraskas av mötande trafik, i samma fil. När det gäller cykeltrafik är det en fungerande lösning för exploateringskontoret och entreprenörer med spetskompetens. Det är så exploateringskontoret menar att de prioriterar cykeltrafik. ”Det är vi som vet hur prioriterad cykeltrafik utformas, inte ni som cyklar”, verkar vara exploateringskontorets hållning i media och svar i mail.

  Ärendehantering för besiktning nummer fem

  160711
  Mail till projekt slussen
  Mail till exploateringsnämndens ordförande Jan Valeskog
  Mail till borgarrådssekreterare Oscar Lavelid
  160711 Jan Valeskog svarar i mail, ”fullt förtroende” för dagens situation.
  160711 Projektkommunikatör svarar, + inbjudan t direkt dialog
  160713 TA-plan skickad, projektet följer inte godkänd TA-plan.
  160718 Mail till trafikkontoret att TA-plan inte följs av slussenprojektet SY1607181505JIW
  160719 Trafikkontoret bekräftar i mail att exploateringskontoret inte följer TA-plan

  Exploateringskontoret har gått vilse i begreppet gågata.

  Gågata fungerar som en slags nödutgång för exploateringskontoret och entreprenören. Trots det går de vilse och det blir en enda röra med gågatorna. Gågata börjar, men har inget slut. Gågata gäller bara i en riktning, men i andra riktningen är det cykelbana. Hur är det möjligt att yrkespersoner med spetskompetens tillåts fortsätta leverera så undermåliga lösningar? Trots långvarig kritik från cyklande?

  Här vid slussen visar gestaltningen att det är en cykelbana, med tydliga linjer och cykelsymboler i asfalten. Det är svårt att uppfatta skylten om gågata som mest skapar förvirring. istället för att vara tydlig mot trafikanterna, skapar exploateringskontoret förvirring.

  Skyltar visar var gågatan börjar, men gågatan fortsätter i evighet.
  Skylt som visar var gågatan slutar saknas.

  Sweco om gågata/gårdsgata, på uppdrag av Göteborgs stad :

  • Gestaltningen är mycket viktig för att skapa en miljö där människor vill vistas och
   där de känner sig trygga. Ett vägmärke, några gupp och en parkbänk är inte
   tillräckligt. Helheten måste beaktas.

  SLU om cykeltrafik på gågata

  Cykeltrafik på själva gågatan leder ofta till konflikter
  mellan fotgängare och cyklister. Då det är viktigt att även
  cyklister har god tillgänglighet i staden kan ett cykelstråk
  placeras på en parallellgata till gågatan. På gågator som är
  breda och inte har så många besökare är det dock möjligt
  med cykeltrafik då konflikterna med fotgängarna inte blir
  så många. 

  Från Katarinavägen blir det en fars med gågator som börjar och slutar slumpmässigt. Häng med!

  Kommunikatören svarar att allmänheten har flyttat på gågataskyltarna. Delvis sant och delvis vilseledande. Det har länge varit skyltat gågata bara från Katarinavägen, och inte från Södermalmstorg, trots de påstådda dagliga kontrollerna från både entreprenör och byggherren.

  Exploateringskontoret och entreprenören behöver anställa kunskap om visuell kommunikation, och fastställa en grafisk manual.

  Signalen till de cyklande är fortfarande: Cykla hur du vill, anvisningar för cykeltrafik kanske inte stämmer. Fortfarande brister det i kompetens om visuell kommunikation. Det finns handsprejade linjer och symboler och alla möjliga varianter av design på skyltar. Här verkar det saknas en grafisk manual. I ett stort komplext bygge som slussen måste en grafisk manual tas fram i god tid, för att ge trafikanterna en ärlig chans att göra rätt. Det finns kompetens att rekrytera, men projektet kör vidare på hemmasnickrandet.

  Visuellt utryck: Lokalt loppis

  Vem är avsändare för denna skylt? Det visuella utrycket signalerar ”lokalt loppis” istället för Stockholms mest komplexa vägarbete med stora entreprenörer som har spetskompetens. Det skapar förvirring för trafikanterna.

  Är det en privat hänvisning till loppis?

  Visuellt uttryck: Förvirring

  Läs mer om vägarbete på cykelbanor

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Gångtrafik leds rakt ut i cykelstråket, utan signaler, utan varningar.

  Trots tidigare uppmaningar att inte leda gångtrafik rakt ut i cykelstråk, väljer entreprenören och exploateringskontoret att fortsätta med det.

  Rumble strips döms ut som säkerhetsrisk av cykelforskare på VTI. Exploateringskontoret framhärdar i att rumble strips är bra, trots att de känner till erfarenheterna från VTI. 

  Rumble strips är designade för biltrafik. För cykeltrafik är de tvärtom en säkerhetsrisk. Trots att Exploateringskontoret känner till att VTI dömer ut rumble strips i cykeltrafik som säkerhetsrisk, vägrar projektet åtgärda, vecka efter vecka. Det är också ett framkomlighetshinder för lastcyklar, när föräldrar skjutsar barn. Yrkesmässig leveranstrafik med lastcykel hindras. 
  Rumble strips är designade för biltrafik.

  En stor hänvisning för cykeltrafik skulle underlätta från Katarinavägen

  För lågt placerad skylt blockerar 30% av körriktningen, på redan underdimensionerad cykelstråk.

  Gott om plats finns att placera skylten högre upp, och komplettera med ljussignaler. Här är cykelstråket redan underdimensionerat, och varje decimeter är avgörande. Stadsgårdsleden.

  Här finns plats att göra tydlig hänvisning för cykeltrafik. Nu finns bara en mycket liten symbol.

  De stora pilarna signalerar att fortsätta vänster runt
   på vändplanen.

  Djupa hål i cykelbanan lämnas, trots att asfalt lagts ut precis intill.

  Från Katarinavägen finns djupa hål i asfalten. Det hade enkelt kunnat åtgärdas samtidigt som utspetsning gjordes precis intill över trottoarkant. Hål i asfalten utgör en risk för personskador för cyklande.

  Uppdateringar

  160719 Fortfarande möte i samma fil, men några skyltar som angetts i TA-planen är utplacerade

  160719 Mailsvar från trafikkontoret om att TA-plan inte följs

  Hej Jon.jag har varit i kontakt Slussenprojektet och de har lovat att åtgärda denna plats så att ta-planen följs.
  Med vänlig hälsning nnnn nnnnn

  160718 Direktpress skriver om krocktunneln
  Läs här

  160718 Mail till trafikkontoret, trafikroteln och exploateringsnämnden att TA-planen inte följs.

  Hej!

  Jag kontrollerade TA-planen för slussenbygget vid Järngraven, och TA-planen följs inte vid Norra Järngraven.
  Hur ser trafikkontoret på det?
  Det är högtrafikerad huvudled för cyklande, men de mötande körriktningarna leds in på kollisionskurs i samma fil i kurva med skymd sikt.
  Hade detta godkänts om det var biltrafik?
  Jag har aldrig sett en sådan lösning för huvudled i bilrafik, där finns alltid trafikljus som reglerar trafik om två riktnigar ska dela på samma fil.
  Entreprenören har inga trafikljus vid Järngraven, och inga skyltar som talar om att möte ska ske i samma fil.
  Vad gör trafikkontoret när entreprenör inte följer TA-plan?
  Här finns alla detaljer
  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  160713 Pollare längs cykelfält slussplan

  160713 TA-plan skickas från exploateringskontoret

  160712 Begäran att få ta del av TA-plan från trafikkontoret

  Jag skulle vilja se TA-planen för en specifik plats i slussenbygget. 
  Det gäller platsen där cykelstråk från Stadsgårdsleden via Saltsjörampen leds in i tunnel vid slussen, under Skeppsbron.
  De båda körriktningarna möts i samma fil på kollisionskurs, utan varningar/signaler i kurva med skymd sikt.
  Är denna lösning godkänd av trafikkontoret? 
  läs hela besiktningen här
  http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/07/slussen-atgardar-inte-farlig-passage.html

  160711
  Replik från Cyklandeombud

  Hej tack för svar nnnn! Och tack för inbjudan till direkt dialog!


  Omvandla till något konstruktivt, det behövs verkligen. Cyklandeombud har varit konstruktiva och resultatinriktade från dag ett, med tydliga grafiska bilder på vad som kan göras bättre och hur det kan göras bättre, och varför det behöver göras bättre, med pedagogiska illustrationer. 
  Problemet är att viljan delvis saknas hos entreprenören att använda de konstruktiva förslagen, då spelar det ingen roll hur många konstruktiva förslag som lämnas. Entreprenören gör gång på gång liknande brister, därför krävs utbildning och förändring i attityd. Precis vad VTIs cykelexperter pekar på.
  Cyklandeombud har också skrivit långa listor med tydliga konstruktiva förslag till politiker om vilka åtgärder som krävs för att cykeltrafiken ska vara säker och fungera under vägarbetet. 
  Men den viktigaste konstruktiva uppmaningen, det är att anställa cykelkompetens, så att entreprenören gör rätt från början, istället för att rätta till brister  i efterhand, när cyklande uppmanar till det. 
  En annan avgörande konstruktiv uppmaning är att starta utbildning om cykeltrafik för alla i projektet. Den tekniska handbok som staden har handlar väldigt lite om cykeltrafik, därför behövs ny uppdaterad kunskap köpas in externt. Exploateringskontoret har som jag uppfattat det avstått att skaffa den kompetensen. 

  Det är fortsatt häpnadsväckande att cyklande på egen tid, gratis, gör ett arbete som entreprenören har betalt för. Entreprenören borde betala minst en veckas arbetstid till Cyklandeombud. Och betala vite till Exploateringskontoret. 

  Det är inte alls svårt att göra en förändring vid tunneln där cyklande krockar, jag har redan kommit med konstruktiva förslag, som tex ljussignaler, skyltar. Inget har gjorts av detta. Det är både nonchalant, häpnadsväckande och tjänstefel. Att den platsen överhuvud taget tillåts är häpnadsväckande, och borde egentligen polisanmälas. Det visar på behovet av utbildning i cykeltrafik och risker för cykeltrafik. 
  Det är också fullt möjligt att göra cykeltrafiken i tunneln säker på andra sätt, om det hade planerats rätt från början. Det går också att låta motortrafiken dela på ett körfält med trafiksignaler, det är fullt möjligt redan idag, och förslaget är inlämnat. Det är en prioriteringsfråga, där exploateringskontoret hellre väljer att cyklande krockar med mötande trafik och riskerar personskador. Att låta motortrafiken mötas i samma fil efter kurva med skymd sikt och helt utan signaler/varning på samma sätt, hade naturligtsvis varit helt otänkbart, och skapat stora rubriker. 

  Det är inget specifikt för slussen, så här ser det ut i hela Stockholm visar väldokumenterade klartläggningar, entreprenörer klarar sällan att göra rätt för cykeltrafik. Liknande problem finns i hela landet visar studier vid VTI. Det enda som är specifikt för slussen är att det är många vägarbeten koncentrerat på liten yta. 

  Listan med 90 avvikelser handlar egentlgen inte om att visa hur mycket som är åtgärdat och vad som inte är åtgärdat. 
  Att jag nämner 90 avvikelser är för att visa det absurda i att entreprenören tillåts fortsätta göra fel i den omfattningen, för att sedan rättas till när cyklande besiktigar vägarbetet. 

  Jag vill gärna bidra även på plats i direkt dialog, tack för inbjudan, det uppskattar jag verkligen! Just nu har jag semester, men ska försöka klämma in det så fort det går. Även om Cyklandeombud skulle vara på plats i direkt dialog, så är den största utmaningen att entreprenören plus organisationen behöver sättas i utbildning av extern regi, med lång yrkesmässig erfarenhet av cykeltrafik och vägarbeten. 
  Visst skulle jag kunna bidra på betald tid, men en yrkesmässig person med lång erfarenhet om vägarbete på cykelbanor är det rätta valet. Och cykeltrafik i slussenbygget måste börja prioriteras i långsiktig planering av vägarbetet på ett helt annat sätt än idag. 

  Med vänliga hälsningar


  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  160711
  Svar från projektkommunikatören, samt inbjudan till direkt dialog

  Hej Jon! Som du såg att jag skrev på twitter så har någon roat sig med att flytta runt skyltar på gågatan. Jag vet inte om det man önskade att göra det bättre, men det blev väldigt förvirrat. Det ska vara åtgärdat nu.  När det gäller gång- och cykeltunneln där det är så trångt, där är det väldigt svårt att göra en förändring. Det är begränsat utrymme, det finns ingen mer yta att ta av. Körfältets yta är i minsta laget, SLs bussar som trafikerar cityterminalen kan bara passera med en viss busstyp, för övriga bussar är det för trångt. Vi kan inte göra det ännu trängre för gående. Pelarna står där de står, det går inte att flytta dem eller göra sikten bättre. Däremot så borde pelarna ha reflexer, jag ska påminna om det. Vi har installerat belysning i tunneln och byggstänglset har ersatts av plywoodskivor som givit gångbanan nästa 50 cm mer utrymme där det var som allra trängst och de gående tvingades ut i cykelbanan. Jag måste bara vädja om att anpassa hastigheten efter omgivningen. Är sikten skymd måste man anpassa sig efter det. Jag cyklar själv varje dag tvärs igenom staden och vet hur det ser ut. Det är inte alltid lätt att vara cyklist, men inte heller att vara gångtrafikant. På Södermalmstorg, där de handsprejade figurerna finns, är det tänkt att arbetsområdet ska ändras. Det är ytterst lite som återstår och då flyttas hela paketet med gång och cykel. När det gäller de loppis-aktiga skyltarna så lovade entreprenören att komplettera avstängningen med skyltar, då vi inte tyckte att det som fanns i TA-planen var tillräckligt. De gjorde däremot inte detta efter den grafiska profil som staden har utan  det måste ha gjorts av någon som uppenbarligen har en annan sort s kompetens. Vi sak göra om dem snarast, det ser verkligen skämmigt ut! Gågatsskylten mot Hilton skulle ha varit borta för länge sedan, jag vet inte varför den är kvar. En mängd av de 90 brister som du påpekar är åtgärdade, eller inte felaktiga eller bara helt enkelt saker som förutsättningarna inte ger oss möjlighet att förändra. Vi träffar dig gärna och går igenom dessa punkter en efter en. Vi uppskattar verkligen ditt engagemang, och det vore trevligt om vi kunde omvandla det till något konstruktivt. Vänligen,nnnn nnnn

  160711
  Replik till Jan Valeskog

  Tack för svar.


  Problemet är att bristerna fortsätter trots uppmaningar om förbättring, månad efter månad. Nu är det över 90 väldokumenterade bister avvikelser.
  Om du har fullt förtroende för slussenprojektet anser du att lösningar där cyklande krockar är godtagbart?

  Det är entreprenören som ska klara detta själva, de har arvode för detta. 
  Idag är det fortsatt cyklande som gör entreprenörens arbete, är det godtagbart?  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  160711

  Svar från Jan Valeskog, ordförande i exploateringsnämnden

  Frågorna hanteras av våra tjänstemän  för vilka jag har fullt förtroende. Har du/ni förslag på andra lösningar för olika trafikslag,under den väl kända o besvärliga ombyggnadsperioden av Slussen, så bör du kontakta kommunicera sådana direkt med dem.
  Med vänlig hälsning
  Jan Valeskog 

  Kommentar: Jan Valeskog har precis tagit del av information om farliga lösningar där cyklade riskerar att krocka, och de systematiska bristerna i projektet med över 90 dokumenterade avvikelser. Och tagit del av all kommunikation som cyklandeombud haft under flera månader med slussenprojektet. Jans svar är ett ”goddag-yxskaft” svar, där Jan inte ens har läst den information som presenteras. Cykeltrafik verkar inte vara så viktigt för Jan Valeskog, istället visar Jan Valeskog en attityd att förneka brister, exploateringskontoret kan inte göra fel.

  160711

  Nytt mail till Jan Valeskog och Oscar Lavelid

  Hej!
  Jag har ännu inte fått svar från exploateringsnämnden om hur ni tänker styra slussenprojektet, och hur ni ser på bristerna. 
  Det verkar vara en omöjlighet att få någon i styrande position i Stockholms stad att styra slussenprojektet i dessa frågor.

  Här är en ny besiktning #5 som visar fortsatta brister, med farliga lösningar som projektet vägrar åtgärda.
  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  Alla kontaktade i ärendet

  DN

  SvD
  SVT Stockholm
  P4 Stockholm

  Mitti
  Direktpress
  Trafikroteln, borgarrådssekreterare
  Exploateringskontoret, byggledning
  Exploateringsnämndens ordförande och borgarrådssekreterare
  Socialdemokraterna Stockholm
  Centerpartiet Stockholm