Tranebergsbron är till stora delar underdimensionerad för gång- och cykeltrafik, med risker för personskador. En flaskhals för ökad och säker cykling från hela Västerort.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[ärendet uppdateras]

Tranebergsbron behöver breddas på på- och avfarterna. Idag är det så smalt att möte inte är möjligt mellan de olika körriktningarna. Fotgängarna är mest utsatta, och särskilt trafikanter med funktionsvariationer. I praktiken används idag gångdelen som körriktning mot city. Gående kan inte mötas med trygghet. Om Västerort ska kunna växa med nya bostäder och arbetsplatser, måste denna flaskhals byggas bort snabbt.

Bra tillfälle att mäta trafikpåverkan när påfart Traneberg är avstängd

Just nu (2021-08-30) pågår ett arbete på på/avfart Traneberg. Det innebär ett perfekt tillfälle att mäta trafikpåverkan om hela den avfarten skulle stängas av helt för motortrafik. Då skulle gång- och cykeltrafiken få en rak och naturlig sträckning, istället som idag med en lång kurva. Nuvarande gång- och cykelbro är underdimensionerad.

2021-09-01

Kurvan förbi avfart Traneberg extra riskfylld

Den stora långa gång- och cykelbron med kurva är extra riskfylld, vid av – och påfarten till Traneberg. I kurva skyms sikt, och extra avstånd behövs till skyddsräcket. På vintern försvinner nästan en hel körriktning vid snöröjning.

2020-09-21 För smalt för möte mellan cyklande
2021-01-19

Vad behöver göras?

All gång- och cykeltrafik från/till Västerort/city ska passera Tranebergsbron, det innebär höga trafikflöden. Därför behövs grundläggande standard enligt regionala cykelplanen för regionalt cykelstråk och pendlingsstråk med höga trafikflöden. Som nya Norr Mälarstrand, med plats för omkörning. Det betyder minst 7 meter bred gång- och cykelbana.

Beslutade åtgärder

2020-08-29 finns inriktningsbeslut om breddning till 5,25 meter mellan Vidängsvägen och östra hörnet fastigheten Nätdomaren 3. Behovet är dock 7 meter bredd enligt cykelplanen. Mellan Alvik och Vidängsvägen behöver trafikverket ytterligare utredning för att kunna bredda, trots att data redan finns mellan 2018-2019 när högra filen var avstängd.

2014-09-01 Höga flöden från Alvik

Ärendehantering

2020-03-16 Cyklandeombud föreslår möte med trafikverket
2020-03-31 Svar från trafikverket
2020-08-29 Inriktningsbeslut Alvik-Vidängsvägen-Nätdomaren3
2021-09-04 Cyklandeombud frågar trafikkontoret och Trafikverket om beslutsläget

2014-09-01 Höga flöden

I media om Tranebergsbron

Anslutande gång- och cykelbanor till Tranebergsbron

Även anslutande gång- och cykelbanor behöver ses över.

Uppdateringar

2021-09-04
Cyklandeombud frågar Trafikverket om de mäter trafikpåverkan.
”Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vi undrar om Trafikverket mäter trafikpåverkan nu när avfarten till Traneberg är avstängd för vägarbete. Det är av intresse om den avfarten skulle stängas permanent för motortrafik och att ytan kan användas för att göra gång- och cykelbanan i grundläggande standard. 
Vi undrar också hur läget är när det gäller att bygga grundläggande standard över hela Tranebergsbron, alltså minst 7 meter bred gång-. och cykelbana hela vägen till Fredhällsparken. Var det finns belsut om grundläggande standard, och var beslut inte finns om grundläggande standard. Och om det finns förberedande studier.
Vi vet att Stockholms stad delar väghållaransvaret med trafikverket, så vi undrar hur trafikverket samverkar för att grundläggande standard ska kunna genomföras snabbt. Trafikverket har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling, så det finns all anledning att TrV och Stockholms stad samverkar effektivt och snabbt. 
Vi har sett besluten om vissa förbättringar från Alvik till östra hörnet av fastigheten Nätdomaren 3. Men vi undrar hur beslutsläget ser ut för resten av bron.
Vi föreslår också ett möte för att prata om detta. 
Här via länken hittar ni vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/nyproduktion/tranebergsbron-urusel-for-gang-och-cykeltrafik/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-09-04
Cyklandeombud frågar trafikkontoret om beslutsläget för Tranebergsbron.
”Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vi undrar hur läget är när det gäller att bygga grundläggande standard över hela Tranebergsbron, alltså minst 7 meter bred gång-. och cykelbana hela vägen till Fredhällsparken. Var det finns beslut om grundläggande standard, och var beslut inte finns om grundläggande standard. Och om det finns förberedande studier.
Vi har sett besluten om vissa förbättringar från Alvik till östra hörnet av fastigheten Nätdomaren 3. Men vi undrar hur beslutsläget ser ut för resten av bron.
Vi föreslår också ett möte för att prata om detta. 
Här via länken hittar ni vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/nyproduktion/tranebergsbron-urusel-for-gang-och-cykeltrafik/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-08-29
Inriktningsbeslut breddning av pendlingsstråket mellan Vidängsvägen och östra hörnet fastigheten Nätdomaren 3.

2020-03-31
Svar från Trafikverket
”Hej! Vi tog denna fråga med en av våra planerare som svarar så här:
Hej, Ber om ursäkt för uteblivet svar! Vi är mitt i dialog och process med Stockholms stad angående detta. Om två veckor har vi ett möte där vi tillsammans ska titta på olika alternativ och bestämma hur vi kan gå vidare. Det är Stockholm stad som är drivande i den här pressen i att bygga om Drottningholmsvägen, så vi ser gärna att vi har kommit överens med staden innan vi tar ett möte med externa parter.
Vänliga hälsningar,
Mxxxx
Strategisk planerare Trafikverket Region Stockholm”

2020-03-16
Cyklandeombud föreslår möte med trafikverket
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi önskar boka ett möte för att reda ut hur läget är med att bygga grundläggande standard för gång- och cykeltrafik över Tranebergsbron med påfarter. Vi har uppmanat om åtgärder sedan 2015, och det är nu bråttom att få beslut om byggstart, för att klara regeringens uppdrag för ökad och säker cykling, samt att klara den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin, samt stadens styrande dokument för oskyddade trafikanter. Inget av dessa uppfylls idag vid denna sträcka. 
Vem driver detta projekt på Trafikverket?

Med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2018-2019
Data på trafikpåverkan av att använda höger körfält för cykeltrafik finns redan. Under 2018-2019 stängdes höger körfält av för vägarbete.