Tranebergsbron är till stora delar underdimensionerad för gång- och cykeltrafik, med risker för personskador. En flaskhals för ökad och säker cykling från hela Västerort.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[ärendet uppdateras]

Tranebergsbron behöver breddas vid på- och avfarterna. Idag är det så smalt att tryggt möte inte är möjligt mellan de olika körriktningarna. De gående är mest utsatta, och särskilt trafikanter med funktionsvariationer. I praktiken används idag gångdelen som körriktning för cykel mot city. Gående kan inte mötas på ett tryggt sätt. Om Västerort ska kunna växa med nya bostäder och arbetsplatser, måste denna flaskhals byggas bort snabbt, med minst 7 meter bred gång- och cykelbana.

Bra tillfälle att mäta trafikpåverkan när påfart Traneberg var avstängd

2021-08-30 gjordes ett arbete på på/avfart Traneberg. Det innebar ett perfekt tillfälle att mäta trafikpåverkan om hela den avfarten skulle stängas av helt för motortrafik. Då skulle gång- och cykeltrafiken få en rak och naturlig sträckning, istället som idag med en lång kurva. Nuvarande gång- och cykelbro är underdimensionerad. Vi uppmanade Trafikverket att mäta trafikpåverkan, men Trafikverket avböjde.

2021-09-01 Arbete avfart Traneberg

Kurvan förbi avfart Traneberg extra riskfylld

Den stora långa gång- och cykelbron med kurva är extra riskfylld, vid av – och påfarten till Traneberg. I kurva skyms delvis sikt om det är barn som cyklar. Extra avstånd behövs till skyddsräcket vilket i praktiken gör att västlig trafik mot Bromma tar upp hela ytan avsedd för cykel. Särskilt med föräldrar som cyklar med barn i cykelvagn eller med lastcykel. Cyklande i östlig riktning mot city väljer då istället gångdelen. På vintern försvinner ytterligare yta som upplag för snö vid snöröjning.

2020-09-21 För smalt för möte mellan cyklande
2021-01-19 Vintertid försvinner i princip en körriktning
Behåll bara gång- och cykeltrafik på/avfart Traneberg

Vad behöver göras?

Stora delar av gång- och cykeltrafik från/till Västerort/city ska passera Tranebergsbron, det innebär höga trafikflöden. Därför behövs grundläggande standard enligt regionala cykelplanen för regionalt cykelstråk och pendlingsstråk med höga trafikflöden. Som nya Norr Mälarstrand, med plats för omkörning. Det betyder minst 7 meter bred gång- och cykelbana. Påfartsfältet för motortrafik från Alvik behöver användas för gång- och cykeltrafik. På/avfartsfältet Traneberg behöver avvecklas för motortrafik för att ge ökad bredd och en rak sträckning för gång- och cykeltrafiken. Längs Fredhällsparken behöver yta av parken användas för breddning av gång- och cykelbanan. Bron över Nordenflychtsvägen behöver breddas.

Sträcka som behöver vreddas till minst 7 meter
Längs Fredhällsparken behövs yta för breddning till minst 7 meter.

Vem är ansvarig väghållare?

Trafikverket är väghållare för Tranebergsbron, även om Stockholms stad ansvarar för gång- och cykelbanan. Båda väghållarna måste hitta en gemensam lösning. Trafikverket måste släppa delar av ytan för motortrafik. Vi i Cyklandeombud har kontaktat både Trafikverket och Stockholms stad och trafikkontoret.

Beslutade åtgärder

2020-08-29 finns inriktningsbeslut om breddning till 5,25 meter mellan Vidängsvägen och östra hörnet fastigheten Nätdomaren 3. Behovet är dock 7 meter bredd enligt cykelplanen. Mellan Alvik och Vidängsvägen behöver trafikverket ytterligare utredning för att kunna bredda, trots att data redan finns mellan 2018-2019 när högra filen var avstängd.

Beslutad åtgärd 5,25m är för lite
Data med trafikpåverkan finns redan
2014-09-01 Höga flöden från Alvik

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2109061429YOJ
trv#1213564
trv#1756500
2015-10-09 #01 Cykelbanekoll Hässelbystråket inkl Tranebergsbron vid 27’30
2020-03-16 #02 Cyklandeombud föreslår möte med trafikverket
2020-03-31 #03 Svar från trafikverket
2020-08-29 Inriktningsbeslut Alvik-Vidängsvägen-Nätdomaren3
2021-09-04 #04 Cyklandeombud frågar trafikkontoret SY2109061429YOJ och Trafikverket trv#1213564 om beslutsläget
2021-09-09 #05 Svar från Trafikkontoret Stockholms stad SY2109061429YOJ
2021-09-14 #06 Svar från Trafikverket trv#1213564
2021-09-14 #07 Uppföljande fråga till Trafikverket trv#1213564
2021-09-15 #08 Svar från Trafikverket trv#1213564
2021-09-15 #09 Uppföljande fråga till Trafikverket trv#1213564
2021-09-16 #10 Svar från Trafikverket trv#1213564
2024-03-24 #11 Uppmaning till trafikborgarråd och politiska partier att bygga grundläggande standard över Tranebergsbron.
2024-03-25 #12 Uppföljande fråga till Trafikverket trv#1756500
2024-03-25 #13 Uppföljande fråga till Trafikkontoret Stockholms stad 2024SC55368

2014-09-01 Höga flöden

I media om Tranebergsbron

191023 Stockholms Handelskammare om Tranebergsbron
151119 Mitti om Tranebergsbron Länk FB-post

Anslutande gång- och cykelbanor till Tranebergsbron

Även anslutande gång- och cykelbanor behöver ses över.

De cyklandes erfarenheter

151111
151111
191015 Olycka på Tranebergsbron
191025
191026
180813
180814
180814

Cykelplanens krav på minst 7 meter bredd

I cykelplanen anges 7 meter bredd för gång- och cykelbana vid höga flöden. Över Tranebergsbron finns dessutom på flera ställen en mur som gör att en buffertzon behövs. Till skillnad mot om en cykelbana tex har gräsmatta intill, där de cyklande lättare kan använda lite mer av asfaltytan till höger i färdriktningen. Men om staket eller mur avgränsar cykelbanan till höger, vill den cyklande hålla ett större säkerhetsavstånd till staketet/muren. Vi ser också att breddmåtten nedan kanske inte räcker för omcykling i höga flöden, samt att plats för föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp eller lastcykel inte riktigt får plats. Och just denna kategori cykelsläp/lastcykel är kanske den mest effektiva metoden att locka fler att klara vardagstransporter utan egen bil, och öka framkonligheten och transporteffektiviteten i regionen.

Stockholms stads cykelplan

Uppdateringar

2024-03-25 #13 Uppföljande fråga till Trafikkontoret Stockholms stad. 2024SC55368
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Här en uppföljning om ärendet Tranebergsbron. Det är ett ärende där Trafikverket är väghållare, men det måste samordnas med Stockholms stad och trafikkontoret. 
Över Tranebergbron i Stockholm med på- och avfarter, är inte tryggt möte möjligt för cykeltrafiken. Alltså det finns inte ens yta för två körriktningar för cykeltrafik. Istället använder de cyklande gångdelen för trafik i östlig riktning mot city. Detta innebär risker för personskador dagligen, och är avskräckande. Att gång-och cykeltrafik har underdimensionerad och avskräckande väg över Tranebergsbron är ett hinder för stadens expansion i Västerort. Det hindrar också staden att genomföra den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin samt klimat- och hållbarhetsmål. Det är ett hinder för ökad framkomlighet med yteffektiva och kapacitetsstarka vardagstransporter. Det är inte i linje med regeringens uppdrag 2017 till Trafikverket, ökad och säker cykling. 
– Hur har beredningen av ärendet gått, vad är kvar att utreda, hur ser processen ut specifikt för gång- och cykelstråket över Tranebergsbron.

– Hur ser tidsplanen ut
– Vilka beslut finns, tex om åtgärdsvalsstudie, och vilka beslut saknas.
– Vad hindrar beslut om åtgärder för att bygga grundläggande standard på gång- och cykelbanan.
– Hur beskriver trafikkontoret de brister och behov som finns för gång och cykeltrafik över Tranebergsbron, har trafikkontoret en inventering att ta del av. 
– Hur ser processen och samarbetet med Trafikverket ut.
Här nedan via länken finns vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/nyproduktion/tranebergsbron-urusel-for-gang-och-cykeltrafik/ Det vi ser preliminärt är att mindre använda delar av ytor för motortrafik över Tranebergsbron kan behöva tas i anspråk för gång- och cykeltrafik. Det kan vara tex påfart efter Alvik östlig riktning och på/avfart anslutningen Traneberg. Bron över Nordenflychtsvägen behöver breddas, yta i Fredhällsparken behöver tas i anspråk för breddning. Minsta bredd är 7 meter för gång- och cykeltrafik, enligt cykelplanen. Möjligen skulle det vara effektivt att åtgärda felbyggda tunneln under Fredhällspåfarten till E4 som en passa på åtgärd. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2024-03-25 #12 Uppföljande fråga till Trafikverket trv#1756500
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Över Tranebergbron i Stockholm med på- och avfarter, är inte tryggt möte möjligt för cykeltrafiken. Alltså det finns inte ens yta för två körriktningar. Istället använder de cyklande gångdelen för trafik i östlig riktning mot city. Detta innebär risker för personskador dagligen, och är avskräckande. Att gång-och cykeltrafik har underdimensionerad och avskräckande väg över Tranebergsbron är ett hinder för stadens expansion i Västerort. Det hindrar också staden att genomföra den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin samt klimat- och hållbarhetsmål. Det är ett hinder för ökad framkomlighet med yteffektiva och kapacitetsstarka vardagstransporter. Det är inte i linje med regeringens uppdrag 2017 till Trafikverket, ökad och säker cykling. Och inte i linje med Trafikverkets mål om transporteffektivitet.
– Hur har beredningen av ärendet gått, vad är kvar att utreda, hur ser processen ut specifikt för gång- och cykelstråket över Tranebergsbron.
– Hur ser tidsplanen ut.
– Vilka beslut finns, tex om åtgärdsvalsstudie, och vilka beslut saknas.
– Vad hindrar beslut om åtgärder för att bygga grundläggande standard på gång- och cykelbanan, ev vilka ramar hindrar Trafikverket.
– Hur beskriver trafikverket de brister och behov som finns för gång och cykeltrafik över Tranebergsbron, har Trafikverket en inventering att ta del av. 
– Hur ser processen och samarbetet med Stockholm stad trafikkontoret ut.
Här nedan via länken finns vår ärendehantering
https://cyklandeombud.se/nyproduktion/tranebergsbron-urusel-for-gang-och-cykeltrafik/
Det vi ser preliminärt är att mindre använda delar av ytor för motortrafik över Tranebergsbron behöver tas i anspråk för gång- och cykeltrafik. Det kan vara tex påfart efter Alvik östlig riktning och på/avfart anslutningen Traneberg. Bron över Nordenflychtsvägen behöver breddas, yta i Fredhällsparken (Sthlm stad) behöver tas i anspråk för breddning. Minsta bredd är 7 meter för gång- och cykeltrafik, enligt cykelplanen. Möjligen skulle det vara effektivt att åtgärda felbyggda tunneln under Fredhällspåfarten till E4 som en passa på åtgärd. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2024-03-24 #11
Uppmaning till trafikborgarråd och politiska partier samt trafikverket att bygga grundläggande standard över Tranebergsbron.

2021-09-19 #10 Svar från Trafikverket
Hej igen,
Beredning av frågan handlar om hur de behov och brister som finns på platsen tas om hand på kort och längre sikt. Som du konstatera tidigare så är både Trafikverket och Stockholm stad väghållare på platsen, och både kommunen och Trafikverket har lagar, regler och riktlinjer att förehålla oss till. Men det är också viktigt att vi gemensamt kommer fram till hållbara lösningar.
Ett möjligt utfall av beredning av frågan är att det görs en åtgärdsvalsstudie (https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings–och-analysmetoder/Atgardsval/ ) Omfattning och avgränsning av en åtgärdsvalsstudie går att styra väldigt mycket.
Ett förslag om att skapa en breddare cykelväg över hela Tranebergsbron behöver föregås av en formell planeringsprocess, där en åtgärdsvalsstudie är det absolut vanligast första steget och i detta fall troligen det enda möjliga första steget. Beroende på utfall av en sådan åtgärdsvalsstudie kan det behövas en vägplan, beroende på om och hur stor ombyggnad/omstrukturering av Tranebergsbron som föreslås  (https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen/).
För att inte hamna i långa processer, behöver det övervägas vilka olika vägar framåt det finns för hitta att lösningar både på kort och längre sikt, men som ändå ryms inom dem ramar Trafikverket har att förehålla sig till.
Att ”bara” bygga om platsen är formellt inte möjligt för Trafikverket och en enskild mätning av Trafikpåverkan är tyvärr inte formellt tillräckligt underlag för att göra några större åtgärder på platsen. Även om det inte görs en mätning nu av avstängning så finns det verktyg och modeller att tillgå för att undersöka vad en av permanent avstängning innebär på kort och lång sikt.
Vi som jobbar med samhällsplanering och cykelfrågor inom Trafikverket i denna geografi känner väl till platsen och de behov och brister som finns, så i detta läge avvaktar vi med möten. Men i en eventuell åtgärdsvalsstudie skulle ni vara viktigt organisation att få inspel och synpunkter från och ska ges möjlighet att vara med och påverka. Med vänlig hälsning xxx Regional Samhällsplanerare Trafikverket Region Stockholm

2021-09-15 #09 Uppföljande fråga till Trafikverket trv#1213564
Tack för svar. Vi föreslår möte för att diskutera olika lösningar, och hur trafikverket vill förbättra gång/cykel längs sträckan. Som användare vill vi vara delaktiga i beredningen av ärendet. Och vi önskar veta hur ärendet ser ut hittills, vad som är gjort och vad som är kvar att utreda i ärendet samt tidsplan. Vi förstår dock inte hur mätning av avstängning är att föregå beredning, är inte det en del av beredning?Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2021-09-15 #08 Svar från Trafikverket
Hej igen, Det är flera delar i detta och som sagt är frågan under beredning. När det finns mer information om fortsatt hantering av cykelvägen så blir det troligen tydligare. Men det går inte att föregå beredning av ärendet.

2021-09-14 #07 Uppföljande fråga till Trafikverket trv#1213564
Hej och tack för svar. Är det inte bra att passa på att mäta detta nu? Eftersom det är den enklaste lösningen för att bygga grundläggande standard enligt de cykelplaner som finns. Om man inte vill bredda bron.  Vänligen Jon

2021-09-14 #06 Svar från Trafikverket trv#1213564
Tack för dit mail och dit engagemang i cykelfrågor. Angående trafikpåverkan av vägarbete som sker på väg 275 så mäter Trafikverket inte påverkan av detta arbete. Vi mäter dock framkomligheten på väg 275 generellt, men inte tillräckligt omfattande för att utvärdera avstängningen av rampen. Angående cykelåtgärderna längs väg 275 har vi haft en och har en pågående dialog med Stockholm stad angeånde förbättringar av cykelvägen längs 275. Så frågan är under fortsatt beredning inom Trafikverket. Frågan har haft och har också en hög prioritet inom Trafikverket. Jag har idag tyvärr inget närmare besked att lämna om beslut om fortsatt hantering av frågan och eventuella åtgärder. Med vänlig hälsning xxx Regional Samhällsplanerare Trafikverket Region Stockholm

2021-09-09 #05 Svar från trafikkontoret SY2109061429YOJ
Det är Trafikverket som är ansvarig väghållare för Tranebergsbron och vi rekommenderar därför att du kontaktar dem om detta. Du hittar kontaktuppgifter på deras hemsida https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/ Om du har fler frågor till oss på trafikkontoret så är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2021-09-04 #04
Cyklandeombud frågar Trafikverket om de mäter trafikpåverkan.
”Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vi undrar om Trafikverket mäter trafikpåverkan nu när avfarten till Traneberg är avstängd för vägarbete. Det är av intresse om den avfarten skulle stängas permanent för motortrafik och att ytan kan användas för att göra gång- och cykelbanan i grundläggande standard. 
Vi undrar också hur läget är när det gäller att bygga grundläggande standard över hela Tranebergsbron, alltså minst 7 meter bred gång-. och cykelbana hela vägen till Fredhällsparken. Var det finns belsut om grundläggande standard, och var beslut inte finns om grundläggande standard. Och om det finns förberedande studier.
Vi vet att Stockholms stad delar väghållaransvaret med trafikverket, så vi undrar hur trafikverket samverkar för att grundläggande standard ska kunna genomföras snabbt. Trafikverket har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling, så det finns all anledning att TrV och Stockholms stad samverkar effektivt och snabbt. 
Vi har sett besluten om vissa förbättringar från Alvik till östra hörnet av fastigheten Nätdomaren 3. Men vi undrar hur beslutsläget ser ut för resten av bron.
Vi föreslår också ett möte för att prata om detta. 
Här via länken hittar ni vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/nyproduktion/tranebergsbron-urusel-for-gang-och-cykeltrafik/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-09-04 #04
Cyklandeombud frågar trafikkontoret om beslutsläget för Tranebergsbron. SY2109061429YOJ
”Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vi undrar hur läget är när det gäller att bygga grundläggande standard över hela Tranebergsbron, alltså minst 7 meter bred gång-. och cykelbana hela vägen till Fredhällsparken. Var det finns beslut om grundläggande standard, och var beslut inte finns om grundläggande standard. Och om det finns förberedande studier.
Vi har sett besluten om vissa förbättringar från Alvik till östra hörnet av fastigheten Nätdomaren 3. Men vi undrar hur beslutsläget ser ut för resten av bron.
Vi föreslår också ett möte för att prata om detta. 
Här via länken hittar ni vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/nyproduktion/tranebergsbron-urusel-for-gang-och-cykeltrafik/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-08-29
Inriktningsbeslut breddning av pendlingsstråket mellan Vidängsvägen och östra hörnet fastigheten Nätdomaren 3.

2020-03-31 #03
Svar från Trafikverket
”Hej! Vi tog denna fråga med en av våra planerare som svarar så här:
Hej, Ber om ursäkt för uteblivet svar! Vi är mitt i dialog och process med Stockholms stad angående detta. Om två veckor har vi ett möte där vi tillsammans ska titta på olika alternativ och bestämma hur vi kan gå vidare. Det är Stockholm stad som är drivande i den här pressen i att bygga om Drottningholmsvägen, så vi ser gärna att vi har kommit överens med staden innan vi tar ett möte med externa parter.
Vänliga hälsningar,
Mxxxx
Strategisk planerare Trafikverket Region Stockholm”

2020-03-16 #02
Cyklandeombud föreslår möte med trafikverket
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi önskar boka ett möte för att reda ut hur läget är med att bygga grundläggande standard för gång- och cykeltrafik över Tranebergsbron med påfarter. Vi har uppmanat om åtgärder sedan 2015, och det är nu bråttom att få beslut om byggstart, för att klara regeringens uppdrag för ökad och säker cykling, samt att klara den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin, samt stadens styrande dokument för oskyddade trafikanter. Inget av dessa uppfylls idag vid denna sträcka. 
Vem driver detta projekt på Trafikverket?

Med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2018-2019
Data på trafikpåverkan av att använda höger körfält för cykeltrafik finns redan. Under 2018-2019 stängdes höger körfält av för vägarbete.

2015-10-09 #01 Inventering av Hässelbystråket, inkl Tranebergsbron vid ca 27’30 i videon.