Stockholms stad saknar sedan minst 2016 fungerande organisation för sommarunderhåll av gång- och cykelinfrastruktur. Buskar och träd som växer fritt minskar framkomlighet och skapar risker för gående och cyklande. Felanmälan har ofta ingen varaktig effekt.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
När buskar och träd växer ut över cykelbanor behöver cyklande och gående väja. Då gång- och cykelbanorna ofta är underdimensionerade innebär det risk för personskador. Det går inte att förutse medtrafikanternas plötsliga svängar eller byte av linje. Detta skulle vara otänkbart på vägar för motortrafik, att bilar plötsligt måste köra ut i mötande trafik för olika typer av hinder. Redan utan buskar och växter kan det vara svårt att mötas på dubbelriktade cykelbanor, och med växtligheten blir det ännu svårare. Är det en kombinerad gång- och cykelbana kan buskarna tvinga ut de gående på cykeldelen, och det blir risker för personskador både för gående och cyklande. Ofta sker ingen varaktig åtgärd trots att engagerade medborgare felanmäler år efter år. Problemet med buskar och träd som blockerar cykelbanor finns i hela Stockholms stad och i hela länet.

Fortfarande sommar 2023 har inte staden organiserat röjning av buskar och grenar

Fortfarande sommar 2022 klarar staden inte att röja buskar och grenar.

Fortfarande sommar 2021 klarar staden inte att röja buskar och grenar

Inslag i SVT Stockholm nyheter länk

Fortfarande sommar 2020 saknas organiserat underhåll av gång- och cykelbanor

 • Läs här om dokumentation för sommaren 2020

Fortfarande sommaren 2019 saknas organisation för sommarunderhåll

Taggbuskar i ögonhöjd ger risk för ögonskador

Gräsklipp ligger kvar på asfalten, ger halka och risk för omkullkörning

Vad säger trafikverket?

Trafikverket har identifierat drift och underhåll som ett prioriterat insatsområde för ökad trafiksäkerhet.

Vad svarar trafikkontoret?

När vi ringde trafikkontoret för flera år sedan i ett ärende om buskar som blockerar cykelbanor fick vi svaret att ”det finns ingen planerad strategi att röja buskar längs cykelbanor”. De åker ut och röjer när det råkar finnas tid och budget lite på måfå. ”Är det ok att vi klipper lite själva där vi bor” frågade vi då. Ja det är ok, kör på bara, fick vi som svar.

Däremot kommunicerar Stockholms stad publikt att de klipper träd och buskar. Det stämmer inte helt med verkligheten.

Minst 0,4m avstånd till växtlighet enligt styrande dokument

I det styrande dokumentet Cykeln i staden anges att växtlighet aldrig ska vara närmare gång- och cykelbana än 0,4m.

Olagligt och krav på samma gång

Trafikkontoret svarar 2021 till SVT att det kan vara olagligt att beskära grenar och buskar som växer ut över gång- och cykelbanor och utgör en trafikfara och hinder för trafik. Samtidigt kan man läsa på Stockholms stads hemsida att medborgarna är skyldiga att beskära buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor. Svårt att få ihop.

Stadens uppmaning till medborgarna att beskära buskar och grenar

Vad behöver trafikkontoret göra?

 • Trafikkontoret behöver skapa en organisation för kvalitetskontroll av underhållet. Kvalitetskontroll ska göras med cykelkompetens från cykelsadeln.
 • Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna behöver se över avtal och avtalsuppföljning.
 • Växter måste klippas med marginal så att växterna inte hinner växa ut under säsongen. Det måste också finnas ytterligare marginal så att växtligheten aldrig kommer närmare än 50 cm från asfaltkanten längs cykelstråk, eftersom cykelbanor ofta är underdimensionerade. All asfaltyta måste användas maximalt, om trafikanten cyklar/går längst ut mot asfaltkanten får växter inte vara närmare än 50 cm. Beroende på typ av växt kan klippning behöva göras 1 meter från asfaltkant för att hålla nere kostnader för underhåll.
 • Gräv fram hela bredden asfalterad gång- och cykelbana, hela vägen ut till asfaltkanten. Upp till 50cm asfalt kan idag täckas av jord/rotsystem som bildats av löv och gräsklipp som inte sopats undan hela vägen ut till asfaltkanten.
 • I kurvor och korsningar behöver växtlighet tas bort som skymmer sikten.
 • Sommarunderhåll kan utföras med lastcykel och släp, klimatsmart och yteffektivt.
 • Plantera inte växter för nära gång- och cykelbanor i nyproduktion. Använd inte växtsorter som breder ut sig negativt för gång- cykeltrafik.
 • Ta bort växter helt som är planterade för nära cykelbana och GC-bana.
 • När gräsmattor klipps intill gång- och cykelbanor måste sopmaskin följa med gräsklipparen. Så sker inte idag. Alternativt att gräsklippning utförs så gräs kastas ut på gräsmatta direkt av maskinen. Gräsklipp ger halka och riskerar olyckor för cyklande.
 • Röja växter som växer ut över gång- cykelbanor, även om de är planterade på privat mark.
 • Reda ut trasslet med att olika förvaltningar ansvarar för olika delar, tex stadsdelsförvaltning, parkförvaltning osv. Mycket effektivare att alla gång- och cykelbanor röjs av en och samma väghållare.
 • Lövupptagning hör till sommarunderhåll, det måste ske löpande och inte bara en gång strax innan vintern.
 • Avtala att entreprenör planerar sopning vid prognos för hårt väder eller stor nederbörd. I hård vind landar grenar på gång- och cykelbanor, och kraftiga regn spolar ut grus och sand lokalt på cykelbanor.

Vad behöver trafikroteln och trafiknämnd göra

 • Trafikroteln behöver styra trafikkontoret, och ta beslut om uppdrag att organisera relevant avtalsuppföljning av underhåll. Felanmälningssystemet har brister när det gäller sommarunderhåll, trots upprepade anmälningar år efter år återkommer ofta samma brister.
 • Trafiknämnden behöver besluta om uppdrag till stadens stadsdelsförvaltningar att se över avtal och avtalsuppföljning.

Tillsätta revision

Om utförare inte har utfört uppdrag enligt avtal, finns anledning att tillsätta en revision. För att stadens skattemedel ska användas effektivt.

Saknas budget för sommarunderhåll?

 • Om det saknas tillräcklig budget för sommarunderhåll, är det extra viktigt att inte nyplantera växtlighet för nära gång- och cykelbanor. Då undviks behovet helt att beskära.
 • Om möjligt ta bort buskar helt som växer för nära gång- och cykelbanor
 • Beskär rejält, minst 1 meter ut från asfaltkant. Då kanske det räcker att beskära vartannat år. Idag beskärs ofta precis i asfaltkant, vilket inte följer stadens styrande dokument.
 • Kanske läge att minska antal gräsklippningar på en säsong, på vissa ytor som försök? Tex lämna öar att bli artberikande äng på utvalda stora parkytor? Då kanske medel frigörs för trafiksäkerhetsåtgärder på buskar och grenar.
 • Reducera trimmeråtgärder av grässtrån i plattsättningar i city?
Trimmeråtgärder utförs av ogräs som växer upp i plattläggningar.
Nyplanterat cykelstråk Norr Mälarstrand

Ärendehantering

Ärendenummer
2023SC50068
SY1608041055IUS
SY2005041430IHF
SY2204061434AII
SY2205251500GEK
2024SC64022

160620 Mail till trafikborgarråd Daniel Helldén och trafikdirektör/förvaltningschef Jonas Eliasson
160803 Mail till trafikkontoret SY1608041055IUS
161129 Påminnelsemail till trafikkontoret, trafikroteln, förvaltningschef Jonas Eliasson
170322 Påminnelsemail till trafikkontoret och trafikroteln
170404 Trafikkontoret svarar med falsk information
170504 Mp Stockholm svarar ”läs budgeten”
170803 Staden vägrar fortfarande röja prioriterade cykelstråk
190917 Möte med trafikroteln i Stadshuset om bl.a. brister i sommarunderhåll
191001 Trafiknämnden tar beslut om extra budget för att röja buskar längs gång- och cykelbanor.
2020-02-24 Fråga till TK om sopning efter hårda vindar
2020-05-04 Cyklandeombud önskar möte med trafikkontoret om sommarunderhåll. SY2005041430IHF
2021-08-03 Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret
2021-08-19 Svar från TK (inget svar på förslaget om möte)
2022-04-06 Ny fråga till trafikkontor, förslag på möte SY2204061434AII
2022-04-11 Ny uppmaning till trafikborgarråd trafiknämnd länk
2022-05-23 Ny uppmaning till trafikrotel, trafikborgarråd och trafiknämnd länk
2022-05-25 Påminnelse om svar till trafikkontoret SY2205251500GEK
2023-07-25 Mail till trafikkontoret förslag om möte med förvaltningschef 2023SC50068
2024-04-07 Mail till trafikborgarråd Lars Strömgren
2024-04-07 Mail till trafikkontoret 2024SC64022

Läs mer om sommarunderhåll

Dokumentation år för år

Ett nationellt problem

Regler och krav i Stockholms län

Maskinell utrustning för röjning längs gång- och cykelbanor.

GreenTec HX via Ystad maskin
GreenTec HL

Exempel Stockholms län när sommarunderhåll inte fungerar

Exempel från Stockholm där buskar växer fritt över cykelbanor

Medborgare breddar barnens cykelbana till skolan en meter

År av bristande sommarunderhåll på barnens cykelbana till skolan blir 10 skottkärror jord

Drottningholmsvägen Kungsholmen
Prioriterat cykelstråk, Kungsholmen
Barnens cykelbana till skolan, 2016 Hässelby
Tranebergsbron 2016, prioriterat cykelstråk.
Prio cykelstråk Hässelby 2016

Barr på hösten ger halka

Lövhalka kan vara som ishalka

Uppdateringar

240407 Mail till trafikkontoret 2024SC64022
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. 
Uppföljning buskröjning
2023SC50068
SY1608041055IUS
SY2005041430IHF
SY2204061434AII
SY2205251500GEK
Vi i Cyklandeombud har sedan 2014 själva röjt växtlighet som växer ut över gång- och cykelbanor, alltså i 10 år. Att röja buskar ser vi som ett förhållandevis enkelt uppdrag för trafikkontoret att organisera och genomföra, förutsatt att trafiknämnen skjuter till rätt budget. Det är ett enkelt ärende vi ser ett behov av att lösa ut nu, för vi behöver frigöra tid att hjälpa staden med mer komplicerade ärenden för ökad och säker cykling, inventera cykelstråken mm. Nu har vi redan 10 år av dokumentation att staden delvis saknar organisation/budget för avtalsuppföljing, och kanske saknar rätt skrivna avtal för att genomföra uppdraget.
Kommer vi att få fortsätta även 2024 att röja växtlighet åt Stockholms stad?
Har trafikkontoret förslag till beslut inför säsongen 2024?
Vi har tidigare föreslagit möte med enheten för att reda ut varför det finns brister i underhållet. 
– Vi har över 500 dokumenterade avvikelser
– Över 100 uppmaningar till trafinämnd och förvaltning
Här nedan via länken finns ärendehanteringen och dokumentation år för år.
https://cyklandeombud.se/underhall/brister-i-sommarunderhall-oc/
Vi begär härmed också ut avtalet för beskärning av växtlighet längs primära gång- och cykelstråket intill Fredhällsparken, starten på  Tranebersgbron. Se länk till position på karta nedan. 
https://maps.app.goo.gl/FDcMqYm61F4o8saG8
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län

240407 Mail till trafikborgarråd Lars Strömgren
Hej, tack för allt som görs för trafiken i Stockholm, och tack för tålamod. 
Uppföljning buskröjning
Vi i Cyklandeombud har sedan 2014 själva röjt växtlighet som växer ut över gång- och cykelbanor, alltså i 10 år. Att röja buskar ser vi som ett enkelt uppdrag för trafikkontortet att organisera och genomföra. Det är ett enkelt ärende vi ser ett behov av att lösa ut nu, för vi behöver frigöra tid att hjälpa staden med mer komplicerade ärenden för ökad och säker cykling, inventera cykelstråken mm. Nu har vi redan 10 år av dokumentation att staden till stor del saknar organisation/budget för avtalsuppföljing, och kanske saknar rätt skrivna avtal för att genomföra uppdraget.
Eller kommer vi att få fortsätta även 2024 att röja växtlighet åt Stockholms stad?
Har trafikroteln förslag till beslut 2024?
– Vi har över 500 dokumenterade observationer
– Över 100 uppmaningar till trafinämnd och förvaltning
– 36 videos på aktioner där vi röjer växtlighet själva
Här nedan via länken finns ärendehanteringen och dokumentation år för år. https://cyklandeombud.se/underhall/brister-i-sommarunderhall-oc Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län

2023-07-25 Mail till trafikkontoret ärendenummer 2023SC50068
Hej och tack för allt staden gör för trafiken. Vi har anmält och uppmanat att förbättra beskärning av buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor, sedan 2016. Delar av avvikelserna finns dokumenterat år för år. Vi ser fortfarande att samma brister delvis återkommer efter 7 år. Vi har flera gånger föreslagit möte för att reda ut hur vi kommer fram till åtgärder som ger resultat. Nu överväger vi att istället föreslå möte med förvaltningschefen, för att komma fram till en varaktig lösning. Tex vilka resurser förvaltningen behöver. 
Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2023-07-09
Cyklandeombud inleder dialog med nya trafikborgarrådet Lars Strömgren. I listan med långsiktiga ärenden vi driver finns brister med sommarunderhåll.
2023-07-04
På stockholms stads Facebooksida Cykla och gå i Stockholm frågar vi hur det går att se över avtal och avtalsuppföljning

2022-05-25
Påminnelse till trafikkontoret om svar på mail SY2205251500GEK
”Hej! Tack för ert tålamod, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Vi har ännu inte fått svar på mail nedan. Vi börjar nu dokumentera att även denna säsong 2022 fungerar inte röjning av växtlighet längs gång- och cykelbanor. ”

2022-05-23
Ny uppmaning till trafikborgarråd att i trafiknämnd besluta att trafikkontoret ska ändra avtaö och avtalsuppföljning, samt tillsätta revision. Länk

2022-05-22
Röjning av grenar och buskar som växer ut över halva bredden på gång- och cykelbana.

2022-04-11
Ny uppmaning till trafikborgarråd, trafiknämnd att ta beslut så grundläggande förändring genomförs. Att avtal skrivs som fungerar på både pendlingsstråk, huvudstråk och lokala gång- och cykelbanor.
tweet

2022-04-11 ny uppmaning

2022-04-06
Ny uppmaning till trafikkontoret, förslag om möte SY2204061434AII
”Hej!Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Vi har dokumenterat sedan 2014 systematiska brister i röjning av växtlighet intill gång- och cykelbanor. Det innebär trafiksäkerhetsproblem, tex att gående tvingas ut framför cykeltrafik. 
Vi uppmanar att ta del av denna dokumentation i ärendethttps://cyklandeombud.se/underhall/brister-i-sommarunderhall-oc/
Trots flera år med uppmaningar att anpassa avtal och genomföra avtalsuppföljning, såg vi samma brister 2021. 
Vi undrar nu om avtalen är anpassade inför 2022, och att avtalsuppföljning kommer att genomföras. 
Tidigare har stadens kommunikationsavdelning i princip förnekat bristerna, trots att vi visat svart på vitt hur det ser ut. Vi förstår inte denna metod från staden. Problemet försvinner ju inte för att staden förnekar brister. Och vi tror inte det är en effektiv metod att nå målet ”cykelstad i världsklass”
Vi vet att cykelvärdarna i nya cykeljouren har gjort vissa punktinsatser 2021, det är bra. Men de har varken maskinell utrustning eller uppdrag att genomföra det grundläggande arbetet. 
Vi föreslår möte med ansvarig enhet för att reda ut detta. 
Vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon jogensjö”

2021-08-22 Påminnelse att vi föreslår möte
Hej! Stort tack för svar. 
Vi föreslog också ett möte, kan vi arrangera detta?
Med vänlig hälsning, Jon Jogensjö

2021-08-19
Svar från trafikkontoret.
Hej!
Tack för att du hör av dig till oss. 
Inledningsvis kanske det är bra att nämna att ansvaret och förutsättningarna ser olika ut beroende på platsen och situationen. Gång- och cykelbanor på parkmark är det stadsdelsnämnderna som ansvarar för enligt reglemente. Gång- och cykelbanor på gatumark är Trafikkontorets ansvar. Där jobbar vi på olika sätt med att bekämpa oönskad växtlighet.
Om det växer på själva gång- och cykelbanan arbetar våra upphandlade entreprenörer löpande med att ta bort växtligheten enligt de avtal vi har.
När det gäller växtlighet från intilliggande kommunal mark som brer ut sig över t.ex. en gång- och cykelbana har vi ett pågående projekt där målen bl.a. är att inventera och identifiera platser som behöver åtgärdas, utreda ansvarsfrågan och kontrollera om vi kan upphandla tjänster för åtgärdande.
Det område där vi troligtvis har de största problemen med skrymmande växtlighet är när det växer ut buskar eller liknande på gång- och cykelbanor från intilliggande privat mark. Där har vi tagit fram processer och rutiner för arbetet som i korthet innebär följande. TK kan uppmärksammas om en plats t.ex. genom att det kommer in en anmälan från en medborgare. Därefter görs ett platsbesök med inspektion och bedömning. Efter det skickas ett informationsbrev till fastighetsägaren om att denne har ett ansvar att klippa/beskära växtligheten så att den håller sig inom fastighetsgränsen. Därefter görs ytterligare platsbesök och inspektioner. Om växtligheten inte tas bort skickas ett mer formellt brev till fastighetsägaren om dennes ansvar.
Arbetet med ovannämnda process/rutin har på flera håll lett till förbättring och att platser åtgärdats. Men det är ett arbete som tar tid. Kommunen är stor och det tar tid att nå ut till alla platser. Dessutom kan platser som en gång åtgärdats växa till och återigen behöva åtgärdas. På en del platser har vi också problem med att fastighetsägaren inte frivilligt vidtar åtgärder. Om fastighetsägaren trots informationsbrev och formellt brev inte tar bort växtligheten har vi begränsade möjligheter att vidta rättsliga åtgärder.
Jag önskar dig en trevlig dag!
Med vänlig hälsning,
xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-08-03
Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret.
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi föreslår ett möte med avdelningen som har hand om beskärning av grenar och buskar längs gång- och cykelbanor. Även 2021 har vi dokumenterat att grenar och buskar växer ut över gång- och cykelbanor. Vi har delgivit dokumentation och uppmaningar sedan 2016 till förvaltning och trafiknämnd, och nu skulle vi vilja att vi får en bestående förändring. Kanske är det avtalsuppföljning som inte fungerar? Behövs revision? Eller är avtalen skrivna på ett sätt som inte ger rätt resultat? 
Här finns dokumentation och ärendehantering sedan 2016 med konkreta förslag på åtgärder
Här finns dokumentation 2021
Vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-08-03
SVT nyheter Stockholm uppmärksammar bristerna i beskärning av buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor.

2021-06-20
Även 2021 klarar staden inte att röja buskar och grenar som växer ut över cykelbanor.

2020-05-04
Cyklandeombud önskar möte med trafikkontoret om sommarunderhåll. SY2005041430IHF
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vi önskar ha ett möte om organisation för sommarunderhåll på gång- och cykelbanor. Sedan 2016 har vi dokumenterat brister. Nu har trafiknämnden beslutat om en extra pott för just röjning av växter, och då skulle vi vilja träffas för att fråga om hur organistation sett ut tidigare år, och om det blir en uppdaterad organisation för sommarunderhåll nu. Vi har redan observerat att växter börjar växa ut över prioriterade cykelstråk.
Vi önskar också reda ut vem som är väghållare för olika typer av cykelbanor, var stadsdelsförvaltningarna har väghållaransvaret.Vi har framfört önskemåk till trafiknämnden att cykelbanor borde ha en och samma väghållare, som i motortrafiken. 
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö
Telefon:

2020-05-03
Buskar börjar växa ut över cykelpendlingsstråket Norr Mälarstrand.

2020-05-03 Norr Mälarstrand

2020-02-24
Fråga till trafikkontoret om sopning inför prognos hårda vindar
Läs mer här

191003
Tidningen direktpress skriver om trafiknämndens extra budget på 1 miljon för röjning av buskar längs gång- och cykelbanor.
Läs texten här

190913
Cyklandeombud klipper buskar vid påfarten till Tranebergsbron.

190912
Dag Hammarskölds väg

190707
Cyklandeombud klipper buskar i farliga kurvan Alvik, buskarna skymmer sikten i kurvan.

190626
Buskar klipps inte vid kurvan Alvik
Läs mer här

190711
Stadsdelsförvaltningen klarar inte att röja buskar som växer ut över cykelpendlingsstråket Norr Mälarstrand

190701
Cyklandeombud klipper buskar längs lokal gång- och cykelbana, barnens väg till skolan.

170803
Cyklandeombud röjer buskar längs cykelpendlingsstråket mot Hässelby Västerort.

170719
Cyklandeombud röjer buskar som sticker ut över gång- och cykelbanan Ulvsundavägen.

170504 Mp Stockholm svarar på twitter ”se budgeten”.

170404
Trafikkontoret svarar med delvis falsk information. Grenar klipps inte som handläggaren påstår, vilket är dokumenterat. Handläggaren får falsk information, och den falska informationen riskerar ge fel beslut om driftåtgärder. Att större hinder rapporteras in är också falsk information vilket är dokumenterat.
”Hej Jon, Tack för din synpunkt. De prioriterade cykelstråken har driftåtgärder även under sommaren och ronderas av två el-bilar. Bland annat klipps grenar och mindre hinder så som glas, skräp etc. undanröjs. Stråken sopas även. Större hinder rapporteras in till Trafikkontoret för åtgärd. Cykelvägar som ingår i de vanliga driftkontrakten städas sommartid. Kontoret hanterar även synpunkter och felanmälan löpande. Dessa lämnas med fördel via Tycktill-appen. 
Med vänlig hälsningLxxxx WxxxxHandläggare”

170322 Påminnelsemail till trafikkontoret och trafikroteln

Hej Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm Nu har det gått snart nio månader sedan vi kontaktade förvaltningschefen Jonas Eliasson om systematiska brister i sommarunderhåll på cykelbanor. Ännu har ingen svarat. Anmälan till trafikkontoret är också gjord SY1608041055IUS, ingen har ännu svarat. Läs hela ärendet via länken http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/06/brister-i-sommarunderhall-och.html   Vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  

161129 Påminnelsemail till trafikroteln, trafikkontoret, Förvaltningschef Jonas Eliasson

Hej! Tack för allt som görs för att förbättra för cykling i Stockholm. Här är ett ärende som ännu efter fem månader inte blivit besvarat. Stockholms stad saknar organisation för kvalitetskontroll av sommarunderhåll av cykelinfrastruktur. Läs om ärendet via länken nedan http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/06/brister-i-sommarunderhall-och.html Vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län via Jon Jogensjö Telefon: +46702693534 Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.comBloggTwitterFacebookYoutube

160930 Grenar lämnas på regionalt cykeltråk Södermalmsallén kv. Fatburen. Riskerar omkullkörning och personskador.

160803 Gräsklipp och buskar lämnas på cykelstråk av entreprenören.

160803 Buskar växer fritt på prioriterade cykelstråket förbi Fredhällsparken mot Västerort. Gående tvingas ut i underdimensionerad cykelfält med risk för allvarliga skador för cyklande och gående.

160628
Västerort
Göran Sydhage Där det finns träd och buskar i närheten av cykelbana eller GC väg är det avsevärt vanligare att växtlighet tränger in i vägen än att det inte gör det. Jag cyklade Maltesholmvägen idag från Vinsa mot H strand. På sina håll tränger växtlighet in i halva banan. Cyklade parallellgata till Bergslagsvägen från Råcksta mot Åkeshov där växtlighet gör att bilarna måste parkera upp till en meter in på körbanan vilket gör gatan trängre för alla andra, inklusive oss cyklister. Utför Stora Mossen backe ned mot drottningholmvägen var mer eller minera halva GC banan täckt av växtlighet, bara som ett par exempel.

160620
Årstabrons cykelled

Västerbron
Magnus Ström Är det sånt cykeljouren är tänkt att åtgärda ? Uppfarten till Västerbron är ett sorgligt exempel. Felanmält – klagomål 5 maj och 13 maj, åtgärdat tidigt i juni – men lika illa fortfarande – omöjligt att hålla vänsterkanten i cykelbanan. Buskaget behöver klippas bort 1 meter från banan då det är full höjd upp till trädkronan.

Karlbergskanalen
Cyklade imorse Karlbergskanalen, där gick det inte alls att hålla ut vid buskage södra halvan – när man passerar Serafen?

2014-09-27
Medborgare klipper buskar som skymmer sikt i kurva vid förskola Hässelby

2014-09-02
Medborgare klipper buskar själv längs gång- och cykelbana Hässelby med sekatör