Våra framtida cyklister och gående, barnen, kommer i kläm när hastigheten höjs på Svärdlångsvägen i Årsta. Trafiknämnden i Stockholm arbetar nu med att revidera hastigheter på stadens gator enligt dokumentet Hastighetsplanen.

Ny hastighetsplan

[texten uppdateras]

Ur hastighetsplanen:

Ambitionen med hastighetsplanen är att ta fram en väl avvägd hastighet
på varje enskild gata. Hastigheten ska avspegla gatans funktion, utform-
ning samt ge en inriktning till hur tra
fikmiljön bör utvecklas

Vissa gator föreslås få sänkt hastighet, ofta från t.ex. 50 till 40 km/h men en hel del gator får höjd hastighet från t.ex. 30 till 40 km/h.

Svärdlångsvägen

Nu har turen kommit till Enskede Årsta Vantör. Ärendet var uppe i trafiknämnden den 8/12 och beslut togs om att skicka det på remiss: Läs mer här: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2016-12-08

Jag tänkte titta lite närmare på en av gatorna som föreslås få höjd hastighet, Svärdlångsvägen i Årsta.


Området

I cykelplanen beskrivs Svärdlångsvägen som ett cykelpendlingsstråk. Många cyklister väljer denna väg för att via Årstabron nå Södermalm. Cyklister är hänvisade till blandtrafik.

Målpunkter som nås via Svärdlångsvägen:

  • Årstabron för förbindelse till södermalm
  • Årstaberg resecentrum med pendeltågsstation, station för tvärbanan och bussterminal
  • Årsta gårds bollplan med konstgräs. Här tränar bl.a. Årsta FF och det spelas fotbollsmatcher. Åldern på de som deltar är fem år och uppåt. Mellan April och September så är det mycket hög aktivitet med storleksordningen 100+ barn / dag som har fotbollsplanen som målpunkt.
  • Två stycken förskolor ligger vid vägen, förskolan Humlan och PionjärenUtredning

I dokumentet  HASTIGHETSPLAN STOCKHOLM Del 4 Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1866651 beskrivs Svärdlångsvägen på följande vis:

”Gatan kantas av bostadsbebyggelse som har sina entréer vända bort från gatan på ena sidan och industrifastigheter på den andra. Kantstensparkering förekommer. Cykling sker i blandtrafik och buss trafikerar sträckan. ”

Gatan klassas som ett ”integrerat transportrum” i Hastighetsplanen. Det innebär att det mestadels är till för transport. Hastighetsplanen tar inte upp någon av målpunkterna eller att sträckan är ett cykelpendlingsstråk. Jag skulle beskriva Svärdlångsvägen på följande vis:

”Gatan kantas av bostadsbebyggelse som delvis har sina entréer vända mot gatan på den ena sidan och förskolor, fotbollsplan, tvättstuga, pendeltågsstation förbindelse till Årstabron samt industrifastigheter på den andra sidan. Kantstensparkering förekommer. Cykling sker i blandtrafik och buss trafikerar sträckan. Gatan pekas ut som ett cykelpendlingsstråk i Cykelplanen”


Konsekvenser av höjd hastighet

  • En höjd hastighetsgräns skulle vara särskilt negativ för barnen som vill/kan cykla till fotbollsträningen. Många av dem är i en ålder där de kan göra det utan vuxens sällskap om det upplevs som säkert. Om däremot området upplevs som osäkert så tillåter många föräldrar inte att barnen cyklar dit. Det skulle leda till mer biltrafik eftersom vissa föräldrar då väljer att skjutsa med bil.
  • För förskolebarnen så innebär en höjd hastighet mer buller, och en mer osäker trafikplats. Det gör att det inte blir så attraktivt att cykla till/från förskolan.
  • För cykelpendlarna så innebär en höjd hastighet att sträckan upplevs som mindre attraktiv. Det kan leda till att det blir längre sträcka att pendla eftersom man väljer alternativa sträckor.
Ingen av dessa konsekvenser finns beskrivna i Hastighetsplanen som agerar underlag för beslut. Läser man enbart i den så framstår Svärdlångsvägen som en gata som går genom ett industriområde. Det står felaktigt att bostäderna har entréer vända bort från gatan (endast delvis sant, vissa bostäder har entréer mot gatan). Ingen av målpunkterna Årstabron, pendeltågsstationen, förskolorna eller fotbollsplanen nämns. Hur skall det kunna bli rätt beslut med ett sånt underlag?

Översikt karta. Bild från cykelplanen

Inzoomad bild från cykelplanen
Cyklist som är på väg upp till Årstabron. Fotbollsplan och förskola.
Det saknas övergångsställe. Cyklister som skall upp mot Årstabron blir ofta stående
mitt i gatan inan de kommer över vägen.
En av förskolorna

Ärendehantering

2013 och framåt: Löpande kontakt med trafikkontoret i ärendet.

161017 Nytt mail till trafikkontoret
161017 Svar från trafikkontoret
161208 Beslut i trafiknämnden, skickas på remiss

Vägverket och SKL ligger bakom metodiken i Ny hastighetsplan

Trafikverket och SKL står bakom metodiken för ny hastighetsplan, med en handbok från 2008 Rätt fart i staden. Sweco och Trivector har tagit fram handboken på uppdrag av Trafikverket och SKL. Trafikverket och SKL finns med i styrgruppen.

Länk till texten

Genom att höja hastigheten på Svärdlångsvägen är signalen att öka biltrafiken och minska cykeltrafik, enligt ”Rätt fart i staden”.

Trafikverket 2012: Max 30km/t gäller när cykel/gång/bil blandas

Trafikverket 2012

Hur stora är riskerna vid 30 km/t?

I 30 km/t dör 1 av 10 fotgängare i en krock med förare i bil, alltså 10%. Är det en tillräckligt låg risknivå? I verkligheten kör dessutom över hälften av förarna för fort på 30-sträckor förbi skolor. Sannolikt är risken att dö högre än 10% i krock på 30-sträckor. Slutsatser från nya krockvåldskurvor ”tar en tydligare utgångspunkt i att det är viktigt att inte bara motverka dödsfall utan även allvarliga skadefall”. Är 13 meter tillräckligt kort bromssträcka i en blandad trafikmiljö med barn. Risken för svår skada (MAIS3+) för fotgängare äldre än 60 år är mellan 20 % och 30 % vid en påkörningshastighet av 30 km/h.

I en nollvision borde risken för dödsfall vara 1% istället för dagens 10% i en påkörning i blandad trafik, där våra barn är trafikanter.

Grafik från Nacka kommun

20% risk för måttlig skada vid påkörning i 30 km/t. Nästan 40% vid 40 km/t. Stigson Kullgren 2010

Stigson Kullgren 2010

Vilken betydelse har skyltad hastighet för framkomligheten i Stockholm?

I Stockholm har den skyltade hastigheten endast en begränsad betydelse för framkomlighet och snitthastighet. Ofta är det istället medborgarens val av trafikslag för som styr framkomligheten, och vilka val politiker och tjänstepersoner gör att prioritera olika trafikslag i stadsplaneringen. Yteffektiva trafikslag som kollektivtrafik, cykel och gångtrafik ökar framkomligheten. Ineffektiva trafikslag som privatbil minskar framkomligheten, oavsett vilken hastighet som är skyltad.

Medelhastigheter för motorfordon i Stockholm

Uppdateringar

170424 Kommunfullmäktige återremitterar hastighetsplanen, för att de inte vill höja hastigheter vid skolor och förskolor. Twitter

161208 Trafiknämnden har skickat förslaget om höjd hastighet på remiss.

161017 Svar från trafikkontoret

Svärdlångsvägen är en huvudgata och ska samla upp trafik i området. Gatan är öppen för alla och vi har inga planer på att genom något slags förbud minska trafiken eller andra åtgärder.
Det är beklagligt att vissa trafikanter inte håller gällande hastighet men fler hastighetsdämpande åtgärder kommer inte att anläggas då det går busstrafik på gatan.

161017 Mitt senaste email till TK
Hej xxx,
Du och jag har haft kommunikation om detta vid ett flertal tillfällen sedan början av 2013. Den enda åtgärd som har utförts sedan dess är en avsmalning av vägen vid en punkt. Möjligen sänks hastigheten något i den punkten men Svärdlångsvägen är lång och rak och inbjuder till höga hastigheter för övrigt. Nu har situationen förvärrats med mer trafik och höga hastigheter. Jag skulle vilja veta mer konkret vad ni planerar att göra.

Kan du återkoppla med hur ni ser på trafiksituationen på Svärdlångvägen och vad ni planerar att göra åt den stora mängden genomfartstrafik med höga hastigheter? Ser ni detta som ett problem över huvud taget?

2013 och framåt

Jag har haft löpande kontakt med TK sedan 2013 ang. höga hastigheter, och mycket genomfartstrafik. TKs svar har ofta varit detta:

Tack för din synpunkt. 
Den har vidarebefordrats till ansvariga trafikplanerare. Vi sparar alla synpunkter vi får in och tar dem med oss i vårt arbete.

Kommentar Cyklandeombud: TK tog med sig mina synpunkter i arbetet genom att föreslå höjd hastighetsgräns.