Hösten 2021 genomförde vi Cykelbanekoll på sträckan Alvik till Gröndal via broarna Alviksbron och Gröndalsbron. Delvis är standarden urusel, möte är inte möjligt, med risker för gång- och cykeltrafik.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Stora delar av sträckan håller inte grundläggande standard. Ofta är det så smalt att tryggt möte inte är möjligt mellan gående och cyklande, eller möte mellan cyklande och annan cyklande. Det innebär konflikter och risker för personskador, samt att sträckan har en avskräckande funktion, den lockar inte fler att välja gång- och cykel som vardagstransport.

Start från Alvik

Möte är inte möjligt för de cyklande som kommer från Alvik strand eller Gustavslundsvägen på väg mot Alviksbron. Alternativet är då att först cykla över på andra sidan Alviksvägen mot CircleK-macken, men det blir en konstig manöver med två onödiga sidbyten. Se Karta.

Möte inte möjligt. Karta

För den som kommer från Brommaplan är det otryggt att cykla ut på Alviksvägen, och sen korsa Alviksvägen in på Ekstigen. Här är det ofta höga trafikflöden. Särskilt för barn är det otryggt. En variant är att leda cykeln över ett övergångsställe, men det är inte riktigt grundläggande standard för ett cykelpendlingsstråk.

Otryggt korsa Alviksvägen. Karta

Runda vägen är enkelriktad, det ger trygghet och ökad framkomlighet för cykeltrafiken. Bra!

Karta

Gärna en tydligare skylt som hänvisar till bron

Karta

Skymd sikt påfart Alviksbron

Sikten är skymd för gående och cyklande där man tar av från Runda vägen ner mot Alviksbron. Det går att förbättra genom att beskära buskar och ta bort parkeringsplatser. Karta.

Skymd sikt för gående från Tvärbanan

Sträckan mellan Runda vägen och Alviksbron går att bredda

Mellan Runda vägen och Alviksbron är gång- och cykelbanan underdimensionerad. Där finns möjlighet att bredda till grundläggande standard, mot skogen. Karta.

Märk ut hinder med X3

Över hela bron är utstickande betongfundament placerade. Dessa behöver märkas ut med tex X3 sidomarkeringsskärmar. De är risk för påkörning och personskador, särskilt i mörker och regn.

Karta

Oklar vägmarkering

I början av Alviksbron finns en oklar vägmarkering M9 spärrområde. Bättre ta bort om det inte har någon funktion.

Karta

Alviksbron underdimensionerad

Alviksbron är ett pendlingsstråk. Aktuell bredd är idag bara 3 meter på Alviksbron. Det räcker bara för cykeltrafik enligt stadens cykelplan. Minst 5 meter bredd behövs, och helst 7 meter för att vara framtidssäkrad med framtidens högre flöden av gång- och cykeltrafik. Här finns inga enkla lösningar för att bredda bron.

Begränsad sikt avfart mot Stora Essingen

Vid Alviksbrons av- och påfart till Stora Essingen finns brister i sikt. Träd och buskar skymmer sikt, brons stålkonstruktion har missar som reducerar sikt.

Karta

Kantsten risk för omkullkörning

Nollning av kantsten från Essingeringen in mot Alviksbronkarta har inte gjorts tillräckligt. Alltså att ta bort kantsten mot trottoaren. Risk finns för omkullkörning av många orsaker. Tex att den cyklande behöver uppmärksamhet på mötande trafikanter, gående och cyklande. Mörker, regn och snö är andra faktorer.

Karta

Sträckan mellan Alviksbron och upp mot stationen för tvärbanan har nyligen gjorts bättre, men håller fortfarande inte rätt standard för pendlingsstråk.

Farligt underdimensionerat intill stenmuren mot Broparken

Det är så smalt att cyklande inte kan mötas tryggt, även om det inte finns gångtrafik på sträckan. Relativt enkelt att bredda, sannolikt behövs körfält för motortrafik göras smalare, samt att stenmuren behöver rivas, och ett markarbete behövs för att få minst 5 meter för gång- och cykeltrafik här. Men om arbetet ändå ska göras är det lika bra att bygga 7 meter direkt. Idag är det ca 2,2 meter bredd här, men med stenmur intill, och avsaknad av buffertzon mot motortrafik, är den användbara bredden knappt 2 meter. Otryggt och avskräckande för gående och cyklande.

Karta

Efter passagen längs stenmuren och staket, gör cykelbanan en omotiverad s-kurva. Denna linjeföring vill man helst undvika. Utmärkning med tex X1 eller vägmarkeringar saknas för ändringen av riktning. Karta.

Karta

Under broarna finns goda möjligheter att bredda till grundläggande standard för pendlingsstråk, och montera belysning. Karta.

Bredd finns att använda vid på/avfart till Gröndalsbron

Vägen för motortrafik har gigantiska buffertzoner vid avfart till Stora Essingen. Den ytan kan användas för att ge grundläggande standard för gång- och cykeltrafik. Det räcker att ta bara den ena sidans buffertområde för att dubbla bredden för gång- och cykeltrafik. Trafikverket har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling, så det ligger helt i linje att ge denna yta till gång- och cykeltrafik.

Karta

Tryggt möte på Gröndalsbron inte möjligt

Gång- och cykelbanan på Gröndalsbron är så underdimensionerad att cyklande inte kan mötas tryggt. Särskilt inte om en av cyklarna har cykelsläp med barn, eller om en av cyklarna är en lastcykel för att skjutsa barn. Att dessutom möta gående, eller om två gående möts samtidigt med en cykel går inte.

Så smalt att cyklande måste vända när snöröjning passerar

Det är så smalt att när snöröjningsmaskiner ska passera måste den cyklande vända om och cykla tillbaka. Är det en lastcykel finns inte plats att vända, då måste den cyklande dra cykeln baklänges, med risk att kedja och växlar havererar.

Yta kan tas från motortrafiken för att ge grundläggande standard

För att få grundläggande standard på pendlingsstråket över Gröndalsbron behöver yta tas från motortrafiken. Trafikverket har regeringens uppdrag ”ökad och säker cykling” så det är i linje med trafikverkets uppdrag.

Bullerreducering skulle ge attraktiv gång- och cykelbana

För att göra cykelbanan riktigt attraktiv skulle en barriär mot motortrafiken vara lämplig. Den typ av barriärer som finns mellan stora trafikleder och bostadsområden.

Öka belysning över Gröndalsbron

Gång- och cykelbanan på Gröndalsbron behöver ökad belysning.

Förbättra avrinning Gröndalsbron

Underdimensionerat hela vägen ner till Gröndalsvägen

I långa kurvan ner till Gröndalsvägen är det fortsatt underdimensionerat. Ytor finns att använda för ökad bredd för gång- och cykeltrafiken. Stolpar behöver flyttas, staket behöver flyttas. För att göra riktigt bra standard behövs kanske lite sprängning av berg.

2,1 meter är för smalt för pendlingsstråk dubbelriktad gång- och cykeltrafik

Skymd sikt mot Gröndalsvägen

I kurvan och korsningen ner mot Gröndalsvägen finns ett plank som skymmer sikten. Det behöver sänkas och flyttas in. Nuvarande linjeföring är för tvär. Det är också trångt och klurigt att samsas på de ytor som finns i korsningen. Korsningen är helt enkelt inte funktionell för cykeltrafik.

Tidigare cykelbanekoll av Cyklandeombud

Ärendehantering

Ärendenummer TK SY2110050840KEA, SY2111011332STY
Ärendenummer TrV trv#1229981
2021-10-04 #1 Förslag till trafikkontoret att provcykla med tjänsteperson
2021-10-04 #2 Delgivning av inventeringen till trafikverket och förslag om provcykling
2021-10-04 #3 Cyklandeombud bjuder in politiska partier till provcykling
2021-10-11 #4 Svar från Trafikverket
2021-10-11#5 Replik till trafikverket
2021-10-29 #6 Svar från TK ”Trafikkontoret har kunskap om standarden”
2021-10-30 #7 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2111011332STY

Uppdateringar

2021-10-30 kontakt #7
Uppföljande fråga till trafikkontoret. SY2111011332STY
”Hej och tack för svar
Tack för utförlig förklaring av hur arbetet löper och bakgrund till beslut. 
Att genomföra en provcykling med oss tar inte lång tid i anspråk, kanske 2 timmar, det finns en skrivning i cykelplanen om samverkan med cykelorganisationer. Det finns även lågt hängande frukter bland våra förslag på förbättringar för att nå grundlägande standard. Vi tror att trafikkontoret har nytta av att samarbeta i dialog med medborgarna och cykelorganisationer, även när det inte finns programarbete beslutat. 
Vi uppmanar därför åter att vi genomför en provcykling av sträckan, och därefter har ett möte och går igenom våra konkreta förslag. Vilken enhet har denna fråga? Eller är det kanske flera enheter? Det berör både beskärning av växtlighet, parkeringsplatser, skyltning, belysning, halkbekämpning och mer omfattande arbeten som breddning. Finns kanske en samordnande funktion för cykeltrafik på trafikkontoret? 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-29 kontakt #6 SY2110050840KEA
Svar från trafikkontoret
”Den medborgardialog som var en del av arbetet med åtgärder längs Hässelbystråket gav bra och konstruktiv input i det pågående utredningsarbetet. Det pågår dock inte något motsvarande programarbete kring sträckan Alvik-Gröndal, varför vi inte i nuläget ser nyttan av att genomföra provcykling enligt ditt förslag. Trafikkontoret har kunskap om standarden på cykelbanorna som ingår i kollen. Sträckan pekades ut som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan 2012, och som del i ett regionalt stråk två år senare. Det innebär att den långsiktiga ambitionen är att utreda möjliga åtgärder för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken. Vi har dock ännu inte valt att prioritera just den aktuella sträckan, bortsett från mindre genomförda åtgärder på Essingeringen och Runda Vägen. I arbetet med framtagande av cykelplanen inventerades samtliga tänkta pendlingsstråk, där olika länkar gavs prioritet 1 – 4 baserat på ett antal kriterier. I samband med att planen antogs fattades ett utredningsbeslut för åtgärder på cykelnätet vilket omfattade merparten av prio 1-sträckorna. Större delen av det aktuella stråket gavs prioritet 2 och 3.  Mellan åren 2012-2022 kommer staden ha investerat drygt 2 miljarder kronor i utbyggnad av cykelinfrastruktur, och hittills har stommen i planeringen av utbyggnaden varit prio 1-sträckorna. Några av dessa i närområdet som genomförts eller där beslut finns om åtgärder är Långholmsgatan, Västerbronedfarten, Norr Mälarstrand, delar av Hägerstensvägen samt Drottningholmsvägen mellan Ulvsundaplan och Tranebergsbron. 2021 planeras åtgärder för över 300 miljoner kronor inom ramen för ett 30-tal pågående cykelprojekt. Du kan läsa mer om hur vi arbetar för att förbättra cykelinfrastrukturen i staden samt om våra pågående cykelprojekt på vår hemsida https://cykla.stockholm/sa-utvecklar-vi-stockholm-som-cykelstad/ Om du har fler frågor till oss på trafikkontoret så är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning,xxx Servicehandläggare, Trafikkontoret, Stockholms stad

2021-10-11 kontakt #5
Replik till trafikverket.
”Stort tack för svar. För att åstadkomma grundläggande standard, behövs samarbete med Trafikverket, yta kan behöva omfördelas från motortrafik till gång- och cykeltrafik. Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län Genom Jon Jogensjö

2021-10-11 kontakt #4
Svar från trafikverket
”Hej och tack för ditt mejl! Det är inte Trafikverket som har hand om den cykelvägen eller någon annan cykelväg i det området. Det är kommunala vägar så det är Stockholm stad du ska vända dig till gällande detta. Tänk på att inte ändra i ämnesfältet om du svarar på detta meddelande.
Med vänlig hälsning
xxxx
Handläggare
Kundservice och Diarium
Telefon: 0771-xxx
Trafikverket
781 89 Borlänge

2021-10-04 kontakt #3
Cyklandeombud bjuder in politiska partier till provcykling av sträckan
”Hej och tack för allt ni gör för en attraktivare och levande stad och ökad framkomlighet för alla. 
Vi har precis genomfört och sammanställt en inventering av sträckan Alvik-Gröndal via broarna Alviksbron och Gröndalsbron.https://cyklandeombud.se/cykelbanekoll/cykelbanekoll-alvik-grondal-over-broarna/
Nu bjuder vi in Miljöpartiet i Stockholm till en provcykling av sträckan. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-04 kontakt #2
Delgivning av inventeringen till trafikverket och förslag om provcykling
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Nu har vi gjort en ny cykelbanekoll av pendlingsstråket mellan Alvik och Gröndal, via broarna Alviksbron och Gröndalsbron. Den inventeringen finns via länken här. https://cyklandeombud.se/cykelbanekoll/cykelbanekoll-alvik-grondal-over-broarna/
Vi föreslår att provcykla tillsammans med berörd tjänsteperson på trafikverket, eftersom vi tror trafikverket är berörd av de förslag vi har att ströckan ska få grundläggande standard.
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-04 kontakt #1
Cyklandeombud delger inventeringen till trafikkontoret och föreslår provcykling med tjänsteperson.
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
2015 gjorde Cyklandeombud en cykelbanekoll längs Hässelbystråket. Den blev delvis grund till vissa av förbättrongarna som gjorts där. 
Nu har vi gjort en ny cykelbanekoll av pendlingsstråket mellan Alvik och Gröndal, via broarna Alviksbron och Gröndalsbron. Den inventeringen finns via länken här. https://cyklandeombud.se/cykelbanekoll/cykelbanekoll-alvik-grondal-over-broarna/
Vi föreslår att provcykla tillsammans med berörd tjänsteperson på trafikkontoret. Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

Ytterligare förslag