[texten uppdateras]
Rumble strips har ingen effekt för cykeltrafik, visar de senaste studierna. Trots det används det av trafikkontoret i Stockholm samt andra kommuner i regionen. Trots att trafikkontoret fått information om att bullerremsor inte fungerar för cykeltrafik fortsätter de använda dem. Pengarna för anläggning av rumble strips är kastade i sjön, de pengarna skulle kunna användas till gång- och cykelåtgärder som dokumenterat gör nytta.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

150527 Bullerremsor anläggs på pendlingsstråk Stadshuset Stockholm

Vad säger studier om bullerremsor?

Studier av Me Be Safe, Koucky & partners samt Xcycle projektet visar att rumble strips inte fungerar för cykeltrafik.
Rumble strips har nästan ingen effekt alls för cyklande trafikanter. En stor del cyklande svänger istället bort från hindret, vilket ökar risker för kollisioner och personskador. Det betyder pengarna i sjön och ökade risker för personskador.

2017 studie från Koucky & partners länk

Är bullerremsor ens designade för cykeltrafik?

Rumble strips är designade för biltrafik. Sen har väghållare använt det på cykelbanor utan att reflektera över vilken sorts trafik det är designat för.
Redan namnet säger en del om vad bullerremsor är designat för. Buller, det ska uppstå ljud. Det uppstår en ljudeffekt när en bil åker över bullerremsor. Tanken är att det kan hjälpa en förare att vakna till, när föraren kör olagligt och är trött och riskerar att döda sina passagerare eller medtrafikanter. Det bullrar dock inte när en cyklande passerar över bullerremsor, det enda som händer är att cykeln studsar och skakar. För de som skjutsar barn blir effekten att barnen får en skakigare färd, eller för den som handlat mat blir matvarorna skakade.

Rumble strips har knappt effekt för motortrafik

Rumble strips är designade för motortrafik. Där uppstår det tänkta bullret som ger uppmärksamhet. Men inte ens i motortrafiken finns någon tydlig trafiksäkerhetshöjande effekt.

Att själv titta en stund på effekten av rumble strips

Om en avsätter några minuter och observerar några olika platser där det finns rumble strips syns det ganska tydligt att de cyklandes hastighet knappt påverkas. Däremot ser en ofta att många väjer undan för bullerremsor, precis som cyklande väjer för andra hinder som vattensamlingar, gropar, bulor, avloppsbrunnar, brunnslock osv.

Gatsten används som bullerremsor. Stadshuset Stockholm

Vad rekommenderar Cyklandeombud?

Vi har rekommenderat visuella varningar vid tex tillfälliga trafikomledningar. Och vad läser vi nu i de senaste studierna från MeBeSafe? Jo att visuella varningar verkar fungera!

Från MeBeSafe

Ofrivilliga rumble strips

Ofta finns samma ojämnheter som rumble strips på cykelbanor ändå. Den cyklande är ändå van med att det studsar, skakar och hoppar lite här och där. Så några bullerremsor hit eller dit är bara som helt vanlig cykelbana. Tex vägmarkering för cykelbana i termoplastisk massa. Avloppsbrunnar, slarvigt lagd asfalt, slarvigt gjorda lagningar av asfalt, bortglömda fräsningar i asfalt som aldrig återställs. Nedsänkta kantstenar i korsningar som har höjts upp med tiden, korsande skålade plattor för regnvatten från stuprör, osv,

cykelsymbol i termoplastisk massa
lager på lager, följer inte handboken

Länkar om bullerremsor

Ärendehantering

190712 Uppmaning till trafikkontoret SY1907120832HCD
190712 Svar samma dag från trafikkontoret
190414 Cyklandeombud uppdaterar till TK
190716 TK svarar

Platser där rumble strips bör avlägsnas i Stockholms stad

190715 söder om Årstabron. Kartlänk

pendlingsstråket från Årstaberg mot Årstabron har staden nyanlagt rumble strips. Här bygger staden in konflikter och risker, för de cyklande väjer ofta undan för ojämnheter i underlaget visar studier. De gående får ingen förvarning att många cyklande sannolikt kommer att välja gångbanan här.

Uppdateringar

190716
Svar från TK på uppdatering
Tack för att du återkommer!
Jag har nu skickat vidare ditt ärende till berörda ansvariga som ska ta del av det. I och med semesterperioder så kan det dröja innan du får återkoppling. Vi återkommer till dig så snart vi kan!

190714
Uppföljning till trafikkontoret
Hej
Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm
Uppföljning av SY1907120832HCD
Tack för snabbt svar. Jag skulle vilja förtydliga om Rumble trips. Det är ingen synpunkt egentligen, det är studier, forskningsrapporter som behöver vidarebefodras. Via länken för där finns studier samlade med länkar till respektive studie. Den behöver alltså först skickas till berörd chef. Där behöver ett beslut tas om att rumble strips inte ska anläggas i Stockholm alls, samt att ta bort befintliga rumble strips i termoplastisk massa.
Här är länken där de olika rapporterna finns, som beslutande personer och berörda behöver läsa.https://cyklandeombud.se/utformning/rumble-strips-funkar-inte-utkast/ Vi önskar besked om: – Vilken berörd chef som tar beslut att rumble strips inte ska användas.- När beslutet tas att sluta använda rumble strips.- När det är kommunicerat till alla som är berörda inom trafikkontoret.- När borttagning av befintliga rumble strips kan påbörjas, och när det beräknas vara klart.- När berörda har läst rapporterna om Rumble strips.
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

190712
Svar samma dag från trafikkontoret
Hej, Tack för att du hörde av dig till oss! Jag vidareförmedlar din synpunkt för kännedom. 
Rent allmänt ska inte rumble strips användas på cykelbanor då de har väldigt liten effekt som hastighetsdämpande åtgärd. 
Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms Stad

190712
Uppmaning till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1907120832HCD.
Din beskrivning: Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Sluta använd bullerremsor, rumble strips, på cykelbanor/cykelfält. Börja läs och tillämpa de studier som finns om rumble strips. Pengar kastas i sjön, och kunde användas till cykelåtgärder som har dokumenterat goda effekter istället. Detta behöver lyftas till ansvarig chef för alla som beslutar om rumble strips på cykelinfrastruktur. Därefter kommuniceras till alla berörda som hanterar cykelinfrastruktur.
Läs mer här om rumble strips på cykelbanor.
https://cyklandeombud.se/utformning/rumble-strips-funkar-inte-utkast/