Besiktning #3 av slussenbygget visar att entreprenören delvis fortfarande har problem att göra säkert för cykel och gångtrafik. Fortfarande inget svar om varför projektet inte vill anställa cykelkompetens.

Nu börjar ny fin asfalt rullas ut på cykelbanor förbi slussen under bygget. Det är härligt! Men den senaste besiktningen visar att det fortfarande finns vissa betydande problem för entreprenören att göra säkert för gång- och cykeltrafik. Projektet har fortfarande inte svarar varför de inte anställer cykelkompetens. Det fortfarande delvis cyklande som driver kontroll för att säkra cykel och gångtrafik enligt stadens styrande dokument, och enligt vad slussenprojektet själva kommunicerar att prioritera gång- och cykeltrafik.

Vid Stadsgårdsleden är det så förvirrande att cyklande kör överallt. Fotgängarna får inte plats innan de ska passera övergångsstället. Trafikanterna lämnas att själva hantera en farlig och otrygg situation. Att lämna fotgängare att vänta mitt på bilvägen skulle givetvis aldrig accepteras.

Gående väntar på grönt ljus mitt i cykelstråket. Ingen plats finns att vänta.

Läs mer om vägarbete på cykelbanor

Oklart var cyklande ska ta vägen här. Endast en tunn linje sprejad i asfalten finns. Men problemet är att det finns många tunna sprejade linjer, och har funnits under hela slussenbygget, som inte varit aktuella. Signalen är här fortsatt: Cykla hur du vill, staden gör ändå ingen tydlig markering för gående och cyklande. En riktig bred linje ska det såklart vara här.

Reflexer ska sitta på hela staketet som spärrar av ordinarie cykelbana. Linjer ska slipas bort från den ordinarie cykelbanan. Just dessa detaljer är felanmälda upprepade gånger till projektet på andra platser, men ändå har entreprenören inte lärt sig efter flera månader.

Staket sticker ut i cykelstråket helt i onödan, och utan reflexer, utan skadereducerande dämpning. Trafikkontoret svarar att det finns en daglig tillsyn, det verkar inte fungera här.

Handsprejade smala linjer gäller bara ibland. Eller gäller de alls? Oklart. Signalen är: Cykla hur du vill, anvisningar kanske inte gäller.

Skylt mitt i cykelstråket gör det svårt för föräldrar med cykelsläp att passera. Yrkestrafik med lastcyklar utesluts också här.

Linjer leder cykeltrafik rakt in i staketet. Det är också en signal från staden: Cykla hur du vill, du behöver inte följa anvisningar, för våra anvisningar stämmer ändå inte. Ett problem som funnits från dag ett i Slussenbygget.

Refug rakt ut i cykelstråk i innerkurva utan varning. Risk för svåra skador. Lätt att göra rätt för entreprenören om det fanns rätt cykelkompetens.

Pilar åt alla håll. Inte hela världen, men om pilarna ändå ska ställas ut, kan en ju lika gärna placera dem rätt. Lätt göra rätt för entreprenören om de bara var mer intresserade.

Trafikljuset är förvillande. Risk för personskador. Cyklande riskerar tro att de har grönt ljus, och att korsande gående vid övergångsstället då har rött. Gående har inte rött, de är inte inkluderade i trafikljusen. Trafikljusen är här bara till för… ja vadå? byggtrafik? Oklart. Kanske kan trafiksignalerna släckas tills de är dags att driftsätta den tänkta funktionen. Lätt att göra rätt för entreprenören, bara att sätta sopsäckar över trafikljusen.

Tydliga och bra skyltar. Men onödigt att trycka ut gående i cykelstråket. Det finns ju plats för skyltar utan att blockera gångtrafik. Lätt göra rätt för entreprenören om de bara hade cykelkompetens.

Rumble strips är kvar, trots att VTI säger att det är en säkerhetsrisk. Här för cyklande i uppförsbacke har rumble strips ändå ingen funktion. Inte ens i utförsbackar har rumble strips funktion, de som kör vårdslöst bryr sig inte det minsta i rumble strips. Cyklande är också vana att underlaget ofta är lika guppigt överallt, det är ingen skillnad med rumble strips. Trafikkontoret hänvisar till den tekniska handboken, trots att stadens tekniska handbok knappt nämner vägarbete på cykelbanor. Den tekniska handboken är ytterst bristfällig när det gäller vägarbete på cykelbanor. Blinkande ljus har däremot en varselfunktion, men utan att vara en säkerhetsrisk för cykeltrafik, och utan att försvåra för yrkesmässig trafik med lastcyklar.
Rumble strips är designade för biltrafik, där fungerar det på ett helt annat sätt. Trafikkontoret som ofta saknar kompetens om cykeltrafik tror fortfarande att lösningar designade för biltrafik fungerar för cykeltrafik.

Signalen från staden är fortsatt: Cykla hur ni vill, stadens anvisningar stämmer ändå inte.

Gångfartsområdet som bara är skyltat från ett håll är fortfarande kvar. Det är ingen gågata i andra riktningar här. Förvirrande och farligt för gående som tror att det är promenadfart, och så kommer cykeltrafiken i normal cykelhastighet. Signalen från staden är fortsatt: Cykla hur ni vill, följ inte anvisningarna, stadens anvisningar stämmer ändå inte.

Här är skyltningen lite otydlig för cyklande mot Stadsgårdsleden. Den böjda pilen kan lätt tolkas  först rakt och sen sväng höger. Bättre vore en rejäl rak högerpil på planket.

Det finns en liten pil i asfalten vid slussenplan, men det är inte direkt tydligt. Inget visar heller att vänstersväng inte ska ske här. Kan sannolikt göras bättre. Problemet med att cyklande kör rakt fram att det då saknas trafikljus för passage, och blir en risk för både biltrafik och cyklande som missförstår.

Att komma från Hornsgatan och svänga vänster ner mot Munkbroleden är oklart, och dessutom läskigt. Ska cyklande först åka upp en sväng i Götgatsbacken, göra en U-sväng och sen korsa Hornsgatan ner mot Munkbroleden?
Eller ska cyklande tränga sig förbi biltrafiken till vänster och spärra deras väg när det blir grönt, stå mellan motortrafikens körriktningar och vänta tills det går att svänga vänster? Båda metoderna är oklara, och vänstersväng direkt känns mycket olustig. Att stå med barnen i cykelsläp här, och stora bussar passerar, det är verkligen avskräckande.