Trafik Stockholm har avgörande brister i kompetens om cykeltrafik. Det är särskilt allvarligt eftersom felanmälningar bedöms där innan entreprenör kontaktas för åtgärd. Sen gör entreprenören en egen bedömning, och entreprenörerna saknar också till avgörande del kompetens om cykeltrafik.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

2016-10-21 Regionalt cykelstråk. Länk till ärende

Ofta uteblir akut åtgärd när medborgare felanmäler akuta risker i gång- och cykelinfrastruktur i Stockholms stad. Inte ens när en medborgare ringer över 10 samtal sker rätt åtgärder. En av orsakerna är hur Stockholms stad organiserat hanteringen av felanmälningar, och att avgörande delar i den organisationen saknar rätt kompetens om cykeltrafik. Felanmälningar om akuta hinder passerar trafik Stockholm. Där saknas till avgörande del kompetens om cykeltrafik och risker för cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Även om ett ärende skickas vidare till entreprenören, saknar även entreprenören till avgörande del kompetens om cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Detta är dokumenterat.

Trafik Stockholm följer inte den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin

Läs om den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin här
http://www.stockholm.se/trafiken

”Cykla inte när det är mörkt”

Det häpnadsväckande svaret ger trafik Stockholm istället för att beställa åtgärd, när prioriterat cykelstråk blockeras farligt.
Läs ärendet här

2013-10-21 Prioriterat cykelstråk blockeras farligt av bilar.

Trafik Stockholm måste få utbildning om gång- och cykeltrafik

Förvaltningschef Gunilla Glantz behöver besluta om kompetenslyft för Trafik Stockholm för att uppdatera kunskap om trafiksäkerhet för gång-. och cykeltrafik. Den utbildningen behöver kanske tas fram av en extern aktör med lång erfarenhet och kompetens av cykeltrafik, och i linje med aktuella studier tex från VTI, samt i linje med den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin.
Trafikroteln och trafikborgarrådet Daniel Helldén behöver ge det uppdraget till trafikkontoret att Trafik Stockholm ska internutbildas. Kompetensläget bör även löpande utvärderas och uppdateras över tid, i takt med nya studier och dokumentation av ärenden.

Trafik Stockholm

Entreprenörer behöver utbildning om cykeltrafik

De entreprenörer som Trafik Stockholm (trafikkontoret) har avtal med behöver utbildning om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik eftersom de tar beslut på plats om åtgärder, och tar beslut om de ska åka ut för åtgärd över huvud taget.

Nya arbetsrutiner för gång- och cykeltrafik behöver tas fram för trafik Stockholm

Nya åtgärdsrutiner behöver tas fram för akuta fel i gång- och cykeltrafiken. De ska följa stadens framkomlighetsstrategi, att gång- och cykeltrafik är prioriterat, därför bör åtgärd ske omedelbart. Särskilt för huvudleder för gång- och cykeltrafik, cykelpendlingsstråk och regionala cykelstråk. Där ska insatser ske prioriterat. Brister vid vägarbeten ska kunna åtgärdas omedelbart av den jour som åker ut. TIB tjänsteperson i beredskap behöver omfattas av dessa nya arbetsrutiner, och också få kompetenslyft om gång- och cykeltrafik. Åtgärdsrutiner behöver utvärderas löpande och uppdateras över tid när det finns nya studier från tex VTI, och med hjälp av dokumentation av ärenden.

Läs mer om brister i Stockholms stads felanmälningssystem

2020-04-02 Länk till ärende

Ärendehantering

Ärendenummer trafikkontoret SY1611280911FFW, trafikverket #357528
2016-11-27 Mail till trafikroteln, förvaltningschef Jonas Eliasson, trafik Stockholm, trafikverket
2016-12-01 Trafikverket svarar att det inte är en trafikverketfråga.
2016-12-05 Replik/följdfråga från Cyklandeombud till trafikverket
2016-12-05 Svar från trafikkontoret
2016-12-05 Följdfråga från Cyklandeombud till trafikkontoret
2020-04-17 Cyklandeombud föreslår möte med Trafik Stockholm SY2004170935WIO

Uppdateringar

2020-04-17
Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret och Trafik Stockholm
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Fråga har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2004170935WIO. Din beskrivning: Ämne: Trafik Stockholm’s åtgärdsplan för cykeltrafik Hej! Vi har i olika ärenden dokumenterat att när det gäller gång- och cykeltrafik saknas delvis förmåga att åtgärda akuta hinder på huvudleder för gång- och cykeltrafik. Ofta har det hänt att efter inringd beskriving sker ändå ingen åtgärd, sen får en ringa ytterligare flera gånger för att det ska åtgärdas. Vad beror detta på? Vilka resurser behövs till Trafik Stockholm för att detta ska fungera? Vi önskar ha ett möte om detta för att hitta en lösning. Senaste ärende är när ett träd blockerade cykelpendlingsstråket från Tranebergsbron ner mot Fredhållsparken. Det slutade med att vi själva sågade de grenar som blockerade mest, när ingen åtgärd utfördes av väghållaren. Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

161205
Replik till trafikkontoret
”Hej tack för svar ang kompetensbrister i Trafik Stoclholm. Tack för trafikkontorets arbete att förbättra för cykel som vardagstransport i Stockhlms stad. Superlokala Cyklandeombud har svårt att förstå svaret att systemet inte är beroende av operatörens kunskap om trafikslag. I våra dokumenterade ärenden är det just operatörens brist på kunskap som gör att rätt åtgärd uteblir. Eller menar trafikkontoret att denna brist på kunskap sitter i de styrande åtgärdsplanerna som finns i systemet? Vi tror tvärtom att operatörerna besitter stor erfarenhet och kunskap om trafik, och att det är avgörande för resultatet. Problemet är att det brister avgörande i kunskap om specifikt cykeltrafik hos operatörer och ledning, och sannolikt även i åtgärdsplan i det tekniska systemet, samt hos utförande entreprenörer.  En oberoende extern part med lång erfarenhet om cykeltrafik behöver utreda detta, och ta fram förslag på åtgärder både i utbildning och översyn av åtgärdplaner i systemet.   Hur ser åtgärdsplanerna ut i dagsläget? Vem skriver åtgärdsplanen? I vilken omfattning tar entreprenören eget beslut om åtgärd? I vilken omfattning är trafikverket delaktig i Trafik Stockholm? Trafikverket själva svarar att detta över huvud taget inte är en fråga för trafikverket.  Vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län via Jon Jogensjö   Telefon: +46702693534

161205
Svar från trafikkontoret
Hej Jon,
Tack för din synpunkt!
På Trafik Stockholm så tar operatörer emot felanmälningar inom en rad olika områden, inte bara cykel. De agerar på dessa utifrån de åtgärdsplaner som finns inlagda i deras tekniska system. Systemet är alltså inte beroende av operatörernas kunskap om cykeltrafik eller andra trafikslag.
Jag har förmedlat din synpunkt vidare till ansvarig.
Med Vänlig HälsningJxxxxx, handläggareTrafikkontoret Stadsmiljöwww.stockholm.se

161205 Replik från Cyklandeombud
Hej tack för svar om kompetensbrister hos Trafik Stockholm. Hur kan kompetensbrist i Trafik Stockholm inte vara en Trafikverketfråga när Trafikverket är med och driver Trafik Stockholm? Vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län via Jon Jogensjö   Telefon: +46702693534

161201
Trafikverket svarar, de har inget att göra med detta alls.
Från: xxx, PLsts
Skickat: den 1 december 2016 12:45
Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>
Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik
Skickat: den 1 december 2016 12:45Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik 

Det är inte en Trafikverksfråga överhuvudtaget, det är högst tveksamt om det kan anses ingå i vårt uppdrag att ge den här typen av utbildningar som ju faller inom ramen för Mobility Management. Däremot är frågan viktig och högst relevant. Det finns andra aktörer som kan vara lämpade att tillmötesgå behovet. Stockholms stad har säkerligen själva bland sina trafikplanerare kompetens och vilja att göra detta. Man kan också prova med det nyinstiftade Cykelkansliet som lyder under landstinget. Kontaktperson där är Björn Sax Kajser. Cykelkansliets huvuduppdrag är att samordna berörda aktörer så att det regionala cykelvägnätet förverkligas. Med vänlig hälsning Dxxxxsamhällsplanerare, samordnareCiv.ing. dxxxxxx@trafikverket.seDirekt: 010 123 91 xx Trafikverket Region Stockholm172 90 SundbybergBesöksadress: Solna Strandväg 98Telefon: 0771-921 921www.trafikverket.se