När träd faller över huvudleder, eller när en vattenpost är placerad mitt på huvudled, fungerar det sällan med akut åtgärd via trafikkontorets jour

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
När akuta hinder finns på trafikleder i Stockholm är det tänkt att medborgare kan kontakta trafikkontoret i Stockholm, som då kan skicka ärendet till upphandlad jour för att åtgärd. Men när det gäller akuta hinder på gång- och cykelbana fungerar det sällan. Det kan vara ett träd som har fallit över en huvudled för cykel, eller att någon har satt upp en vattenpost på ett cykelpendlingsstråk. När det gäller hinder på vägar för motortrafik har Trafik Stockholm egna bilar att skicka för åtgärd. Oklart om det finns för gång- och cykeltrafik. Ofta får medborgaren ringa in flera gånger till trafikkontoret, det kan bli 3-4 samtal eller mer till olika aktörer innan åtgärd sker. Och ibland får medborgaren själv ringa vidare till annan part, tex Stockholm vatten och avfall, och driva ett akut ärende vidare.

Cyklandeombud föreslår möte

Vi i Cyklandeombud har föreslagit möte med Trafik Stockholm, för att reda ut vad som behöver göras för att detta ska fungera bättre. Tidigare har vi fått svaret att de bara skickar åtgärd när det är hinder på bilväg. Ibland skickas ärendet vidare till en stadsdelsförvaltning, och det är inte säkert att de har jourteam som kan åtgärda. Och på vägen mellan olika parter kan det ofta vara någon som tar ett beslut att det inte behöver åtgärdas. Där är problemet sannolikt att kompetens om vad som innebär risk för personskador för gång- och cykeltrafik saknas. Sannolikt behöver avtal uppdateras. Sannolikt behöver anslutna entreprenörer kompletterande utbildning om gång- och cykeltrafik.

Bäst vore om det fanns en jour som åtgärdar hinder på gång- och cykelbana direkt

Det sjösattes 2014 ett projekt kallat ”Cykeljouren” trots att det inte fanns någon riktig jour kopplad till det projektet. Tanken var kanske från början att det skulle vara en jour, men det kanske inte gick att förverkliga. Det fanns dock många andra stora fördelar med projektet. Bl.a. sopsaltningen var kopplat till projektet cykeljouren, vilket blev en succé, särskilt med de engagerade förarna med hög kompetens.
Uppdatering 2021: Nu är nya cykeljouren med 4st cykelvärdar sjösatt. Dock har de inte mandat att ta beslut om att stänga av vägarbeten, och begära bortforsling av hinder. Fortfarande behövs kompetensuppdatering på förvaltning, och ny organisation för åtgärd av akuta hinder på trafikkontoret.

Exempel akuta hinder på gång- och cykelbana

Ärendehantering

Trafik Stockholm hade tidigare hand om jour även för gång- och cykeltrafik. Efter omorganisation ligger jour för gång- och cykeltrafik på trafikkontoret.
2020-04-17 Cyklandeombud föreslår möte med Trafik Stockholm SY2004170935WIO
2021-04-08 Cyklandeombud föreslår möte med centerpartiet

Uppdateringar

2021-04-08
Cyklandeombud föreslår möte med centerpartiet.
”Hej och stort tack för snabb respons på sociala medier.
Jo vi har ju synpunkter på nya cykeljouren. Ett väldigt bra initiativ, det behövs verkligen.
Vi ser dock en del utmaningar när det gäller tex tillfälliga trafikomledningar vid vägarbete och att åtgärda akuta hinder snabbt, att grunden behöver åtgärdas allra först. Det vi dokumenterat i kanske snart 100 ärenden som vi följer upp, är att grundläggande kompetens kan saknas om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, och att det ofta saknas snabba åtgärdslösningar för gång- och cykeltrafik. Då har de nya cykelvärdarna inte rätt förutsättningar att agera, man kan nästan säga att de är delvis bakbundna från start. 
Vid vägarbete ser vi ofta att TA-planer som inte följer stadens villkor ändå godkänns av tjänstepersoner. Vi har identifierat kompetensbrister, attitydsbrister och misstänker också brist på kraftfullt stöd från ledning, så den enskilda tjänstepersonen har tillräckligt stöd, för att våga stå på sig mot beställare och utförare. Trafikkontoret måste börja använda de verktyg de redan har för att sätta press på beställare och utförare. Det görs inte idag. Och det kan inte cykelvärdarna ändra på, det blir en orimlig situation för cykelvärdarna som det ser ut idag. De kan inte underkänna högre tjänstepersoners beslut. https://cyklandeombud.se/vagarbete/stockholms-stad-urusel-pa-vagarbete-vid/
Vid andra akuta tillfälliga hinder har vi dokumenterat att det kan krävas upp till 14 eller fler kontakter med tex telefonsamtal, och ändå sker inte rätt åtgärd. Vi har även dokumenterat att staden har utfört fyra inspektioner med entreprenörer och tjänsteperson i beredskap, ändå ges beskedet att ”det här behöver vi inte åtgärda”. En rad brister finns i organisationen. Ansvariga entreprenörer saknar rätt kompetens om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik när de tar beslut om åtgärd. Trafikkontorets tjänstepersoner saknar rätt kompetens om gång- och cykeltrafik. Och då menar vi kompetens som finns hos tex VTI om trafiksäkerhet och risker för gång- och cykeltrafik. Trafik Stockholm som tar emot akuta anmälningar om hinder saknar rätt kompetens, och trafik Stockholms åtgärdskatalog saknar till stora delar åtgärder för gång- och cykeltrafik. https://cyklandeombud.se/trafik-stockholm/atgard-av-akuta-hinder-fungerar-sallan-i-stockholm/
Därför kräver vi att det budgeteras för utveckling av befintlig personal i staden som har hand om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Det är att börja i rätt ände för att komma tillrätta med stadens svårigheter att snabbt åtgärda akuta hinder på gång- och cykelbanor. Vi har framfört dessa brister, och lösning på dessa brister sedan 2016, så nu kan vi inte vänta längre på resultat. 
Tack för inbjudan till möte, det ser vi fram mot. Webmöte kanske är det rätta i dagsläget, jag kan9, 12, 14 april. 
Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län”

2020-04-22
Ny fråga till Kungsholmens stadsdelsförvaltning
”Hej 
Tack för svar. 

  • Hur ser det ut med jour hos Kungsholmens stadsdelsförvaltnig, finns det? 
  • Delar de olika stadsdelsförvaltningarna på samma jour eller har varje stadsdelsförvaltning en egen jour? 
  • Hur ser avtalet ut, finns det begränsningar på vilka uppdrag jour åker ut på?
  • Hur ser det ut med kompetens om gång- och cykeltrafik hos entreprenören, tar de egna beslut om hur/vad som ska åtgärdas? 
  • Eller är de tvugna att utföra uppdrag som kommer från Trafik Stockholm? 
  • Eller kommer uppdrag från Trafik Stockholm först till stadsdelsförvaltningen? Fungerar det utanför kontorstid? 

Jag fick svaret från er via en ”no-reply” adress, vilket är lite bökigt, så jag googlade upp en mailadress som det går att svara på, hoppas den stämmer. 
Vänligen 
Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-04-22
Svar från Kungsholmens stadsdelsförvaltning
”Hej!
Tack för dina synpunkter.
Som trafik sockholm redan har svarat så är det tyck till-appen eller att ringa in som är den bästa vägen in till oss, vi är många som jobbar och har olika områden och det är många synpunkter som kommer in, så vissa kan hanma fel. Din beskrivning vid Fredhällsparken borde ha hanmat på avdelning men det är inget som vi känner i gen.  
Det första april började den nya parkentrprenören, så om er felamnmälan skickades in i det taget kan den hamnat i ett glapp i bytet av entreprenör. 
Med vänlig hälsning Parkmiljö Kungsholmen”

2020-04-22
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, tack för dina synpunkter! Trafikkonotret tar emot felanmälningar på stadens utemiljö som trafikkonotret och stadsdelsförvaltningarna ansvarar för. Varje fenmälan skickas till ansavrig entreprenör för åtgärd. Hur de olika entreprenörerna ska hantera olika typer av felanmälningar framgår i avtalen. Trafikkonotret ansvarar inte för träd längs cykelstårket från Tranebergsbron till Fredsällspakren. Jag skickar ditt ärende viare till stadsdelsförvaltningen som ansvarar för träden så får de redogöra för dig vad som hänt i ärendet. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. 
Med vänlig hälsning
Hxxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad”

2020-04-17
Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret och Trafik Stockholm
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Fråga har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2004170935WIO. Din beskrivning: Ämne: Trafik Stockholm’s åtgärdsplan för cykeltrafik Hej! Vi har i olika ärenden dokumenterat att när det gäller gång- och cykeltrafik saknas delvis förmåga att åtgärda akuta hinder på huvudleder för gång- och cykeltrafik. Ofta har det hänt att efter inringd beskriving sker ändå ingen åtgärd, sen får en ringa ytterligare flera gånger för att det ska åtgärdas. Vad beror detta på? Vilka resurser behövs till Trafik Stockholm för att detta ska fungera? Vi önskar ha ett möte om detta för att hitta en lösning. Senaste ärende är när ett träd blockerade cykelpendlingsstråket från Tranebergsbron ner mot Fredhållsparken. Det slutade med att vi själva sågade de grenar som blockerade mest, när ingen åtgärd utfördes av väghållaren. Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

Exempel på akuta hinder

Bite AB blockerar hela huvudleden för cykeltrafik. Vi anmäler till trafikkontoret gång på gång, men efter 6 dagar har ingen akut åtgärd utförts av trafikkontoret. Läs ärendet här