Stockholms stad kommer nu se över nivåer för vite när vägarbeten inte följer villkor för säkerhet och framkomlighet. Det visar att det lönar sig att påverka, och att det gäller att vara uthållig i att påverka.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Cyklandeombud har systematiskt kartlagt brister vid vägarbeten

Sedan 2016 har Cyklandeombud systematiskt kartlagt brister i tillfälliga trafikomledningar vid arbeten längs stadens gator, gång- och cykelbanor. Det har blivit flera hundra dokumenterade brister, där vi även följt upp de flesta, för att se om det blev åtgärdat efter felanmälning. Ofta sker inte rätt åtgärder trots felanmälan. Vissa större arbeten som tex slussenbygget har hittills genererat 13 besiktningar med över 140 dokumenterade brister. Vi har även klippt filmer för att visa brister och påverka. Vi har sannolikt uppmanat trafikkontor och trafiknämnd om behovet av insatser i mail och sociala media, ca 100 gånger sedan 2016.

Varför är det viktigt med rätt trafikomledning? Är det inte bara att cykla runt, eller leda cykeln förbi hindret?

Cyklande är mest utsatta vid vägarbeten visar studier vid VTI. Eftersom Sverige har ett mål att minska risker och skador i trafiken behöver vi minska risker även för oskyddade trafikanter.

Våra förslag på åtgärder

  • Stockholms stads tekniska handbok saknar till stor del anvisningar (2016) för omledning av gång- cykeltrafik. Den behöver kompletteras med ett cyklandeperspektiv, och utifrån de studier som finns hos VTI och Trafikverket samt tex den kartläggning Cyklandeombud har.
  • Trafikkontoret behöver budget och organisation så de kan kontrollera vägarbeten, idag hinner inte trafikkontoret det i tillräcklig omfattning.
  • Tillfälliga trafikomledningar ska ligga i linje med den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. Alltså framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.
  • Organisera permanent vidareutbildning om gång- cykeltrafik för tjänstepersoner på trafikkontoret som handlägger TA-planer.
  • Entreprenörer och beställare bör utbildas med nytt certifieringssystem, och utbildningen bör uppdateras  externt med rätt kompetens om gång- och cykeltrafik.
  • Krav på att företag som ritar TA-plan ska besöka platsen fysiskt, och ha uppdaterad kunskap om gång- och cykeltrafik.
  • Effektivare användning av vite och sanktionsavgifter då beställare/entreprenörer inte följer stadens villkor. Ev behöver vitesbeloppen höjas. Kontroll och vite fungerar idag inte optimalt, tex vid korta arbeten där kontrollant inte hinner åka ut för besiktning, men även vid långa projekt.
  • Möjligheten att stoppa ett arbete måste börja användas av TK, vid upprepade brister eller särskilt allvarliga brister. Det sker i princip aldrig idag.
  • Börja kräv sanktionsavgifter där TA-plan saknas.
  • Börja kräv omprov/förnyad utbildning vid upprepade brister. För utmärkningsansvarig, företaget som upprättat TA-plan, entreprenörens projektledare samt person ur entreprenörens ledning och person från beställarens ledning.

Länk till trafikrotelns pressmeddelande