Trafikkontoret vill inte åtgärda akut när gång- och cykeltrafik blockeras helt, trots att staden kommunicerar ”extra hög standard” på pendlingsstråken. Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Samma blockering återkommer år efter år

Även tidigare år har entreprenörer använt huvudleden för gång- och cykeltrafik som upplagsplats för löv från gräsmattorna i parken. Det har felanmälts och uppmärksammats. Ändå ser vi pendlingsstråket blockeras igen 2022 och 2023. Är avtalen felskrivna? Hur fungerar avtalsuppföljning? Staden är inte en lärande organisation i detta ärende. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

Trafikborgarrådet säger 2015 att det inte är rätt metod

2015 svarar förra trafikborgarrådet till cykelexperten Krister Isaksson att det inte är ok att använda huvudled för gång och cykel som upplag för löv.

Hur agerer trafikkontor och stadsdelsförvaltning för trafikanter med funktionsvariationer?

Har tjänstepersonerna på stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret anpassat avtal och avtalsuppföljning efter stadens styrande dokument tex ”Stockholm – en stad för alla

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2211101141IIQ
2023SC140681
2022-11-09 #01 Anmälan morgon telefon trafikkontoret
2022-11-09 #02 Uppföljning trafikkontoret kväll, ej åtgärdat
2022-11-09 #03 Ringer stadsdelsförvaltning
2022-11-10 #04 Mail trafikkontor och stadsdelsförvaltning SY2211101141IIQ
2022-11-11 #05 Ringer åter trafikkontoret jour
2023-11-22 #06 Mail till stadsdelsförvaltningen
2023-11-27 #07 Svar från stadsdelsförvaltningen 2023SC140681
2023-11-27 #08 Uppföljning till stadsdelsförvaltningen

Tidigare år samma ställe

2015
Läs om ärendet här

2015 Foto Helena S F

Uppdateringar

2023-11-27 #08 Uppföljning till stadsdelsförvaltningen
Hej och tack för allt som görs för stadsdelen Kungsholmen, och tack för tålamod. 
Tack för svar. Det var dock inte riktigt svar på frågorna, Eftersom det är en återkommande blockering sedan 2015, vill vi inte återkomma nästa år igen, och få samma svar från förvaltningen igen. Vi vill att förvaltningen hittar en lösning som fungerar år efter år. Hur tänker förvaltningen ändra sitt upplägg, avtal, avtalsuppföljning och kommunikation med utförarna, för att det ska bli en varaktig lösning? Vilka resurser behöver förvaltningen för att genomföra förändringarna? https://cyklandeombud.se/underhall/huvudled-blockerad-av-lovhogar/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2023-11-27 #7 Svar från stadsdelsförvaltningen 2023SC140681
Hej! Tack för att du uppmärksammar oss på det, så där ska det naturligtvis inte se ut. Jag utgår från att det var en tillfällig lövhög som de man arbetade med att ta bort under den tid fotot togs, men ändock olyckligt. Jag förmedlar det här ärendet till vår entreprenör så att de kan säkerställa att det inte händer igen. Med vänlig hälsning Avdelningen för stadsutveckling Kungsholmen stadsdelsförvaltning

2023-11-23 #06 Mail till stadsdelsförvaltningen Kungsholmen
Hej! Tack för allt förvaltningen gör på Kungsholmen. Vi undrar varför stadsdelsförvaltningen sedan 2015 fortfarande inte lyckas styra upphandlad entreprenör. Här är åter huvudleden för cykeltrafik genom Rålambshovsparken helt avstängd av lövhögar. Vilke resurser behöver förvaltningen för att komma till rätta med detta? Här via länk nedan är vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/underhall/huvudled-blockerad-av-lovhogar/ Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö
bild 231122 nedan

2023-11-22 Observation Rålambshovsparken

2022-11-11 eftermiddag
Lövupplag blockerar fortfarande huvudled för cykeltrafik. Lövhögarna har tagits bort från gångdelen.


2022-11-11
Det går bra att samla löv på gräsmattan i parken

2022-11-11 kontakt #5 tel trafikkontoret jour
På morgonen 221111 blockeras fortfarande gång- och cykelbana av lövupplag. Cyklandeombud ringer trafikkontoret. Förklarar ärendet, plats. Frågar om trafikkontoret följer handboken ”Stockholm – en stad för alla”, påtalar risk för trafikanter med funktionsvariation, tex med synnedsättning. Påtalar risker med cykel i mörker utan skyltning. Operatören säger att de anmäler och ska använda de resurser de har.

2022-11-10 kontakt #4 mail trafikkontoret och stadsdelsdirektör
Hej!  Tack för allt som görs för trafiken och tack för allt tålamod. Nedanstående kanske beror till stor del på vem som är väghållare för cykelpendlingsstråken, så med reservation för att vi inte vet vem som är väghållare. 
Vi är förvånade att trafikkontoret inte vill agera akut när gångtrafiken blockeras helt och tvingas ut i cykeltrafiken på ett av stadens mest trafikerade pendlingsstråk, en underdimensionerad gång- och cykelbana. Länk till karta https://goo.gl/maps/36cjNYTt6zg3HTme8 se bild längre ner.
Vi är förvånade att trafikkontoret hänvisar till stadsdelsförvaltningen, där ansvarig parkingenjör inte finns tillgänglig på en vecka. Det saknas alltså helt en jourfunktion för akuta insatser när huvudleder för gång blockeras helt och när huvudled för cykel blockeras helt. En sträcka där staden kommunicerar att här ska det vara extra hög standard.
Vi är förvånade att stadens servicefunktion vid akut inringning är mest irriterad när frågor om akut åtgärd ställs, på en sträcka där staden kommunicerar att här ska extra hög standard gälla, och att staden i den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin prioriterar gång- och cykeltrafik högst. 
Vi är också förvånade att trafikkontoret inte ser det som en ”risk för tredje person” att gångtrafik tvingas ut framför cykeltrafik när skyltning saknas helt. Och att trafikkontoret inte ser ”en risk för tredje person” när huvudled för cykeltrafik blockeras helt utan skyltning.
Vi är också förvånade att trafikkontoret inte ser det som ”risk för tredje person” när cykelbanan blockeras av hinder helt utan skyltning. 
Vi är förvånade och oroliga när trafikkontoret svarar att det är ”den cyklande som ska se sig för” efter beslut att trafikkontoret inte ska agera, när huvudled blockeras av föremål, och gående tvingas ut framför cykeltrafiken. Självklart ska alla trafikanter följa trafikförordningen, och alltid anpassa körning efter vägförhållandet, men menar trafikkontoret att väghållaren inte ska agera akut på kända risker? 
Vi undrar vilka studier trafikkontoret har som bekräftar att hinder på cykelbana utan skyltning inte är en trafiksäkerhetsrisk? Finns dessa slutsatser hos tex VTI? 
Används detta nedanstående dokument som grund när beslut tas om insats, eller hur tas beslut om insats? Har beslutande personal kännedom om studier och rapporter om cykeltrafik från VTI, trafikverket och internationella studier?
VTI rapport 726 cykelvägars stadard, med fokus på drift och underhåll 2008 Anna Niska
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670594/FULLTEXT01.pdf
Vi har dokumenterat i många år att akuta åtgärder vid hinder med risk för personskador inte fungerar i Stockholm. Vi har delgivit den dokumentationen till förvaltning och trafiknämnd. Ändå ser vi fortsatt samma brister. Vi har föreslagit möte med ansvarig enhet men inte fått svar. Vi föreslår åter möte med ansvarig enhet, kanske behövs möte med trafikdirektören om det saknas budget eller andra insatser.  Länk till dokumentation https://cyklandeombud.se/trafik-stockholm/atgard-av-akuta-hinder-fungerar-sallan-i-stockholm/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö Bilder från platsen


2022-11-09 kontakt #3 tel stadsdelsförvaltning kväll
Stadsdelsförvaltningen har ingen jourverksamhet. Ansvarig parkingenjör är tillbaka om en vecka. Stadsdelsförvaltningen hänvisar till stadsdelsdirektören.
Stadsdelsförvaltningen kopplade samtalet vidare till trafikkontoret (som redan sagt att de inte tänker åtgärda och hänvisade till stadsdelsförvaltningen)

2022-11-09 kontakt #2 tel trafikkontoret kväll
Uppföljning till trafikkontoret via telefon, att det inte är åtgärdat. Trafikkontoret förklarar att de inte skickar gatujour på detta, då det inte är risk för tredje person. De hänvisar till stadsdelsförvaltning om vi anser att parkförvaltningen inte utför sitt uppdrag på ett bra sätt. Trafikkontoret svarar att här är det den cyklande som ska se sig för. Vi frågar om de skickar jour om motortrafiken hindras på huvudled, och TK svarar att där måste räddningstjänst komma fram. TK svarar flera gånger att det inte är någon idé att prata mer med trafikkontoret eftersom de ändå inte kommer att agera.

2022-11-09 kontakt #1 anmälan tel trafikkontoret
Telefonsamtal morgon till trafikkontoret, de gör anmälan. Vi vill att det åtgärdas akut.