Här samlar vi upp dokumentation om trafikomledningar vid slussenbygget under 2022.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

2022-07-11
Markeringspilar X1 saknas på avstängning för sidoförflyttning. Lätt att göra rätt. Sidoförflyttningen är tänkt att öka kapaciteten för gående, vilket behövs. Men har denna åtgärd verkligen effekt på så kort sträcka? Kapaciteten begränsas ändå av bredd före och efter den korta sidoförflyttningen. Och väldigt få gående väljer att använda den tillfälliga ytan ser vi i vår dokumentation.
Länk till tweet

2022-05-06
150cm för smalt för dubbelriktad cykeltrafik.

Länk till tweet

2022-05-06 150 cm för smalt

2022-04-08
180cm för smalt för dubbelriktad cykeltrafik

Särskilt i kurva med skymd sikt, för trehjulig lastcykel, armcykel, cykelvagn osv.

Det finns plats att följa stadens villkor för vägarbete. Om Skanska verkligen ville följa stadens villkor för vägarbete, och om Skanska verkligen var intresserade av grundläggande säkerhet för tredje man vid sina projekt. Yta finns att flytta 50cm eller 1 meter, för att cykeltrafik ska kunna mötas utan risk för olyckor.

2022-04-08
X3 saknas på fast hinder på cykelbanan. Lätt göra rätt

2022-04-07
Bra med extra utjämnad kant på utspetsningen

2022-03-21
Betongfot kan flyttas 1m utan att försämra för andra trafikslag. Lätt göra bättre.

Skyltning kan optimeras för att inte skymma sikt för gående.

X1 är bra vid avstängning, det ger en tydlig hänvisning på långt håll åt vilket håll omledningen dras.

Det finns oanvänd yta som kan användas för att ge mer bredd för cykeltrafik.

2022-03-21
X3 sidomarkeringsskärm saknas på betonghinder. Lätt att göra rätt.

2022-02-15
Utspetsning är risk för omkullkörning och personskador, särskilt för trehjulig lastcykel, armcykel och i mörker. Anmält många gånger år efter år, svårt förstå att det ändå finns kvar.

Ej åtgärdat på många år

2022-01-17
X1 felplacerade

Åtgärdades efter några veckor.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2203240821WSE
SY2203241015MVT
SY2204061446NLA
SY2204082340WZF
SY2204270233AGF
SY2205070312NSD
SY2205161518JYU
SY2205301627FJL
2022-03-24 Mail till trafikkontoret SY2203240821WSE, SY2203241015MVT
2022-04-05 Svar från trafikkontoret SY2203241015MVT
2022-04-06 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2204061446NLA
2022-04-07 Svar från trafikkontoret SY2204061446NLA
2022-04-07 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2204082340WZF
2022-04-22 Svar från trafikkontoret SY2204082340WZF
2022-04-25 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2204270233AGF
2022-05-06 Svar från TK ”vi har kontinuerlig dialog med Skanska” SY2204270233AGF
2022-05-06 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2205070312NSD
2022-05-13 Komplettering bild utspetsning Katarinavägen.
2022-05-14 tweet till Skanska, insta till projekt slussen,
2022-05-14 Anmälan till trafikkontoret för smalt för gång- och cykeltrafik SY2205161518JYU
2022-05-20 Svar från TK om att skyltning för cykeltrafik saknas
2022-05-25 Svar från exploateringskontoret
2022-05-25 Uppföljande mail till exploateringskontoret
2022-05-29 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2205301627FJL

Uppdateringar

2022-05-29
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2205301627FJL
”Hej och tack för tålamod och allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Undrar bara om: 
1. Det är exploateringskontoret som har väghållaransvaret vid slussenbygget? 
2. Har exploateringskontoret också ansvar för att bevilja TA-planer vid slussenbygget?
3. Har exploateringskontoret ansvar för kontroll av trafikomledningarna vid slussenbygget?   Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-05-25
Uppföljande mail till exploateringskontoret.
”Hej och tack för svar.  Det där argumentet att alternativet skulle vara att helt stänga av för gång och cykel, det är väldigt svårt att förstå. Och för att vara mer rakt på sak, det argumentet håller inte över huvud taget.  Det där argumentet att slussen är en arbetsplats med speciella förutsättningar är också väldigt svårt att förstå. Vi dokumenterar samma brister på alla arbetsplatser i länet. Slussenbygget är bara precis som vanligt. Skanska säger också själva att de älskar utmaningar och komplexa projekt. Vi ser att Skanska har samma brister i trafikomledningar på flera av deras projekt. För att vara rakt på sak, det är en riktigt dålig bortförklaring.  Ofta är det väldigt enkelt att följa stadens villkor. Tex bara ställa ut en X3. Det tar bara 5 minuter. Att planera för rätt bredd är inte heller så svårt. På de flesta ställen är det enkelt att ge rätt bredd. Det är bara Skanska och exploateringskontoret som är ointresserade av att följa stadens villkor för gång och cykeltrafik, samt slarv. Vi vet att tex SL ställer krav för busstrafik, och det skulle inte finnas på kartan att trafikkontoret skulle svara till SL att alternativet är att stänga av helt för busstrafik.  Inte heller skulle det finnas på kartan att stänga av för annan motortrafik.  Alternativet att stänga av för gång pch cykel stämmer inte alls med stadens framkomlighetsstrategi, och inte heller hur staden kommunicerar kring projektet, att fokusera på kollektivtrafik, gång och cykel.  Varför har staden villkor om de ändå inte följs? Då är det bättre att skriva om stadens villkor. Men nu har trafikkontorets enhetschef faktiskt svarat att trafikkontoret tar stadens villkor på största allvar. Då är det svårt att förstå att slussenprojektet kan göra avsteg.  Vi föreslår ett möte för att reda ut varför projektet gör avsteg från stadens villkpor, och hur de avstegen har beslutats, hur avstegen motiverats.  Det är inte heller i linje med stadens kommunikation att bli en cykelstad i världsklass, när villkor för vägarbete inte följs.  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2022-05-25
Svar från exploateringskontoret SY2205161518JYU
”Hej, Slussen är ett arbetsområde med väldigt speciella förutsättningar. Vi har ett krav på att trafiken under hela byggtiden måste kunna ta sig fram. Det innebär dessvärre att på vissa platser går det inte att göra optimala lösningar, utan det blir trångt. Vår ambition att prioritera gång- och cykeltrafik innebär inte att dessa trafikslag alltid får det utrymme som skulle vara önskvärt. Vår prioritering innebär att trafikslagen kan ta sig fram, om än med besvär på vissa platser. Alternativet hade varit att stänga av de ytorna helt för gång- och cykel, vilket vi anser är ett sämre alternativ. xxx, Kommunikatör Projekt Slussen, Exploateringskontoret
Katarinavägen 17, 116 45, Stockholm
Telefon: 08-508 264 16 

2022-05-24
Svar från trafikkontoret
”(….) Tack för din synpunkt! Ärendet du beskriver är utanför trafikkontorets ansvarsområde. Vi har förmedlat ditt ärende vidare till ansvarig: Projekt Slussen. Har du ytterligare frågor i ditt ärende rekommenderar vi att du tar kontakt med Projekt Slussen som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-05-20
Svar från trafikkontoret om saknad skyltning för cykeltrafik SY2205070312NSD
”(…)  nu har vi fått svar från ansvariga på trafikkontoret.  Det blev nog ett missförstånd från vår sida från början gällande detta. Vi ber om ursäkt för det.  Vi har nu sett över frågan igen och vår bedömning är att det framgår att C1:orna i östra änden av Munkbron gäller för körbanan och inte cykelbanan. Vi anser även att det framgår att den tillfälliga orange skylten med text om att Munkbron är avstängd för infart 2021-12-12 till 2022-06-03 (som du bifogade bild på) gäller för vägtrafiken. Vår bedömning är att cyklister som vill ta sig till Munkbron kan göra det på ett tydligt sätt från både Guldbron och Skeppsbron och vi planerar därför inte något tillägg under någon av dessa skyltar om att förbudet/avstängningen inte gäller cykel. Vi tackar ändå för ditt förslag! Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, Nestor Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-05-14
Anmälan till trafikkontoret.
”Hej, och tack för tålamod, och allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
På översta bilden är det bara 150cm, för smalt för dubbelriktad cykeltrafik. Det följer inte stadens villkor för vägarbete. Mest utsatta är cyklande med lastcykel, föräldrar som skjutsar barn i cykelvagn, armcykel, trafikanter med funktionsvariationer. Slussenprojektet följer inte sin egen kommunikation att de fokuserar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. 
Länk till position på karta nedanhttps://goo.gl/maps/g7d4YWwAguAiUL2aA
Se bilder nedanBild 1 uppmätt 150cm för dubbelriktad cykeltrafik.

Bild 2 exempel vilken bredd trehjulig lastcykel behöver

2022-05-06 för smalt för dubbelriktad cykeltrafik

Bild 3 här följs inte heller stadens villkor för vägarbete. Felanmält många gånger. 

2022-05-06 Följer inte stadens villkor för vägarbete

Länk nedan till slussenbygget 2022https://cyklandeombud.se/vagarbete/slussenbygget-2022/
Länk nedan till slussenbygget sedan 2015https://cyklandeombud.se/vagarbete/livsfarligt-for-cyklande-vid-slussen/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-05-13
Komplettering bild utspetsning på cykelfält Katarinavägen
”Hej och tack för tålamod, och allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Här en bild jag glömde skicka med tidigare. 
Utspetsning på cykelfält, risk för omkullkörning och personskador, särskilt i mörker, och särskilt för lastcyklar med 3 hjul, armcykel, barns som skjutsas i cykelsläp.
Påpekat flera gånger sedan byggstart, men utan åtgärd. Är det rondering som saknas i projektet? Kunskap? Vi hjälper gärna projektet med kort utbildning om trafiksäkerhet vid tillfälliga trafikomledningar vid vägarbete. Vi har erbjudit Skanska utbildning i flera år, men Skanska har nekat erbjudandet. 
Position på kartahttps://goo.gl/maps/DqEmD7rDCCVyz75x6
Se bild nedan”

2022-05-06
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2205070312NSD
”Hej och tack för svar. Vi förstår fortfarande inte det här med trafikkontorets svar att man kan cykla i busskörfältet, och det blev kanske ännu mer svårt att förstå nu. 
Dagens skyltning gäller för trafik i riktning österut, mot bussarnas körriktning. Vi föreslår att sätta upp en tilläggsskylt, ”gäller ej cykel på cykelbanan”, eftersom cykeltrafik är tillåten in på Munkbron, på cykelbanan. TK svarar att det är tillåtet att cykla i bussfält. Men då får den cyklande busstrafik mot sig, och det finns inte plats för möte. Vad hindrar att sätta upp tilläggsskylt tex ”gäller ej cykel på cykelbanan”? 

Ang avståndet av säkerhetsskäl, det finns ju säkerhetsskäl varför det ska vara tillräckligt brett för att tredje man inte ska skadas. Kravet att tredje man inte ska skadas har även Skanska själva kommunicerat. På platsen räcker inte bredden för tillräcklig säkerhet för cykeltrafiken. Samma villkor ställs även i stadens villkor för vägarebete. Är trafikanternas säkerhet underställd annan säkerhet på platsen? Finns stöd för den prioriteringen i stadens styrande dokument? Vilket syfte har säkerhetsavståndet Skanska anger? Var finns det dokumenterat och hur är det formulerat? Det finns ju yta att använda, flera meter, och det skulle bara behövas 50cm extra för cykeltrafiken. 

”Vi har kontinuerlig dialog med Skanska” När vi dokumenterar brister i slussenbygget ser vi att samma brister återkommer år efter år. https://cyklandeombud.se/vagarbete/livsfarligt-for-cyklande-vid-slussen/ Ofta väldigt enkla saker att göra rätt eller åtgärda. Det vi dokumenterar är att den kontinuerliga dialogen inte fungerar så bra när det gäller trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafiken, och den kontinuerliga dialogen fungerar inte så bra när det gäller att följa stadens villkor för vägarbete. Behöver TK mer resurser för att kunna sätta press på beställare och utförare att göra rätt från början? Behövs ökade resurser för att göra daglig rondering? Då kan vi framföra det behovet av ökade resurser till trafiknämnden. 
Vi hjälper gärna till med kortare seminarie för beställare och utförare om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid tillfälliga trafikomledningar.  Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-05-06
Svar från trafikkontoret SY2204270233AGF
”Hej! Nu har vi fått svar från ansvariga på trafikkontoret. Enligt ansvarig trafikingenjör tar Skanska inte mer plats än arbetet kräver av säkerhetsskäl. Vi har kontinuerligt dialog med Skanska. Det är tillåtet att cykla i busskörfältet i samma riktning som busstrafiken.  Trevlig fredag! Med vänlig hälsning, xxx, Handläggare, Trafikkontoret, Stockholms stad

2022-04-25
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2204270233AGF
”Hej!
Tack för tålamodet, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Jag kollade lite till på platsen, det finns utrymme för att ge 50cm extra till cykelbana, eller egentligen ännu mer. Alltså om Skanska hade gjort rätt från början och följt stadens styrande dokument. 

Det jag inte förstod om skyltningen var ert tidigare svar att det är tillåtet att cykla i bussfältet, det går ju inte alls om det blir möte med buss. Jag förstod inte det argumentet. Vad menade TK egentligen med att cykling är tillåtet i bussfältet på denna plats? 

Alltså den skylt som idag saknas vid ”Munkbron avstängd för infart” är tilläggsskylt ”gäller ej cykel” eftersom det är tillåtet att cykla in längs Munbron. Det borde vara en enkel sak att sätta upp en skylt ”gäller ej cykel”? 

Fortfarande saknas X3 markering på fasta hinder intill cykelbanan. (när jag kollade senast) Det är ju en väldigt enkel åtgärd. Jag förstår inte att det inte görs rätt från början, det ska ju finnas rondering från olika parter, samt det är en brist som felanmälts många gånger under hela bygget. Hur kan samma enkla brist återkomma?

Det låter oroande det här att TK frågar utföraren vad som kan göras. Det låter som att utföraren bestämmer om trafikomledningar i projektet. Är det verkligen så det fungerar? Är det inte TK som ställer krav på hur trafikomledning ska utföras? Och då är utföraren skyldig att följa de anvisningar staden ger? 
Via länken nedan börjar vi samla upp dokumentation om slussenbygget under 2022. https://cyklandeombud.se/vagarbete/slussenbygget-2022/ Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-04-22
Svar från trafikkontoret SY2204082340WZF
”… nu har vi fått svar från ansvariga på trafikkontoret.  Till midsommar kommer vi skjuta körbanan på Munkbroleden något längre norrut i ett försök att bredda cykelbanan vid containern där det är som smalast idag. Då kommer Munkbroleden även bli dubbelriktad för buss. Om behov finns efter det så kommer vi se över möjligheten att även sätta upp en tilläggsskylt om ”gäller även cykel”. I dagsläget kan vi dock inte hänvisa cykeltrafik till körfältet mellan Skeppsbron och Stora Nygatan då trafiken fortfarande är enkelriktad på sträckan. Om du har fler frågor till oss på trafikkontoret så är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare
Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-04-07
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2204082340WZF
”Hej och stort tack för svaret.
Undrar dock hur trafikkontoret tänkte med busskörfälten, menar TK att man ska cykla där? Vad jag minns finns spårviddshinder där, är det lämpligt att cykla genom dessa menar TK? Det kan bli problem för tex trehjuliga lastcyklar, armcykel, cykel med släp för barn osv. 
Med vänliga hälsningar/Jon”

2022-04-07
Svar från trafikkontoret SY2204061446NLA
”…. nu har vi fått svar från ansvariga på trafikkontoret.  Vi har vidareförmedlat dina synpunkter till Skanska. De tar frågan vidare och ser vad som kan göras för att förbättra situationen. De meddelar dock att det kommer bli svårt att bredda cykelbanan som det ser ut nu.  Om du har fler frågor till oss på trafikkontoret så är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-04-06
Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2204061446NLA
”Hej och tack för svar. SY2203241015MVT. Det är inte att kurvan behöver rätas ut som är problemet, det är att det är för smalt för tex lastcykel att mötas där. Det är entreprenörens ansvar att planera bygget så det går att hålla minimimått på gång- och cykelbanor.Det handlar om att följa stadens villkor. Det där klarar såklart en så stor och erfaren världsledande entreprenör som Skanska, vi ser att Skanska klarar mycket mer komplexa uppgifter än det, i bygget, samt att Skanska säger själva att de drivs av utmaningar. Det handlar bara om att justera några dm. Det hade Skanska såklart gjort från början om de var intresserade att följa stadens villkor för vägarbete. 
Jag hänger inte riktigt med om skyltningen att munkbron är avstängd. Menar ni att man ska cykla genom busshindren och inte på cykelbanan? Är det stora problem att sätta upp en skylt ”gäller ej cykeltrafik”? 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-04-05
Svar från trafikkontoret SY2203241015MVT
”… Nu har vi fått svar från ansvariga på trafikkontoret. Kurvan i cykelbanan längs Munkbron kan inte rätas ut just nu då vi har två stycken containrar för sedimentering som står där. Kurvan kommer dock bli bättre efter midsommar då vägen blir rakare. När det gäller skyltningen så är det tillåtet att cykla i busskörfält och det är därför inte nödvändigt att lägga till en tilläggsskylt om att cykeltrafik är tillåten. Om du har fler frågor till oss på trafikkontoret så är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare, Trafikkontoret, Stockholms stad

2022-03-24
Mail till trafikkontoret SY2203241015MVT
”Din beskrivning:
Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Slussenbygget
Längs Munkbron är det för smalt att passera i möte med tex trehjulig lastcykel, cykelkärra med barn, armcyklar mm. 180cm är för smalt, och särskilt med skymd sikt i kurva. Vi har flera gånger tidigare delgivit att 180cm är för smalt för dubbelriktad cykeltrafik. 
Skyltning att munkbro är avstängd för trafik blir felaktig, om inte tilläggsskylt finns att cykeltrafik är tillåten. Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö”

2022-03-24
Mail till trafikkontoret SY2203240821WSE
”Din beskrivning:
Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Slussenbygget
Vid Munbroleden, ungefär vid g:a stans tunnelbanestation är det onödigt trångt och otryggt. Några enkla åtgärder kan göras, och några åtgärder kräver lite mer. 
Vi kommer gärna och har en dragning om vägarbeten på gång- och cykelbanor för berörda i slussenprojektet, projektledare, utmärkningsansvariga mfl. Ofta ser vi att samma brister återkommer år efter år i slussenbygget, trots tidigare omfattande uppmaningar. Det vi dokumenterar följer inte stadens villkor för vägarbete, och ofta är det enkla åtgärder som krävs. och ofta lätt att göra rätt från början.  X1 saknas för cykeltrafik mot slussen. Lätt att åtgärda. 
X3 saknas på betongfundament, lätt att åtgärda. Ännu bättre att flytta betongfundamentet till alternativ plats så det blir 40cm avstånd till cykelbana. Eller använda alternativ metod att fästa ledning. 
Skyltning skymmer sikt för gående som ska gå över övergångsstället. Lätt att åtgärda. 
Det går att flytta tungavstängning ca 1m eller 0,5m, ytan bakom används ändå inte. 
En betongfot till skylt kan flyttas ca 0,5m utan att det försämrar funktion.  Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö ”