Olyckor inträffar vid farliga cykelstråket längs Munkbroleden. Cykelstråket är så smalt att säkra möten mellan cyklande ej är möjligt. 2026 kan bredare cykelbana vara på plats.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[Texten uppdateras]

Uppdatering 240215: Breddning av cykelstråket Munkbroleden ska vara klart 2026 och blir då 4,5 meter.

Stockholms stad publicerade 2016 delvis nästan vilseledande kampanjer där de prioriterade cykelstråken beskrivs som ”har extra hög standard”. I verkligheten kan det se ut som vid cykelstråket längs Munkbroleden, där varje möte innebär risk för invalidiserande skador. Här är det så smalt att säkra möten inte är möjligt. Staketet har spetsiga stolpar som förvärrar skador vid olyckor. Belysningen är designad som dekoration av kajen, och riskerar svåra skador för cyklande. Cyklande föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp eller lastcykel utesluts, de får inte plats här. Cyklande med funktionsvariationer utesluts också, de får inte plats här.

”Ont om utrymme” säger staden, där biltrafiken har 10 filer.

Munkbroleden för motortrafik har fyra filer. Centralbron har sex filer. Det är svårt att förstå trafikkontorets resonemang om att det är svårt att bygga framkomlighet för cykeltrafiken eftersom det är ”ont om utrymme”.

Staden vill inte ta bort spetsarna på staketet.

”Räcket är speciellt formgivet för platsen och vi kommer inte att åtgärda det. Gamla stan är som sagt en speciell och känslig miljö.”

Räcket längs cykelstråket har spetsar som sticker upp, vid en olycka finns risk att spetsarna kan förvärra skador för cyklande. Det kommer inte att åtgärdas, eftersom Gamla stan är en ”speciell och känslig miljö”. Det kravet verkar inte gälla när vägar för motortrafik utformas, som Munkbroleden och Centralbron. De räcken som finns närmast ser bara ut som helt vanliga standardräcken. Till och med starten på räcket på cykelstråket är runt och säkrare utformat. Att Stockholm stad har beslutat att cykeltrafik ska prioriteras och att staden ska bli en cykelhuvudstad, verkar inte ha nått trafikingenjörerna på trafikkontoret.

Belysningen är designad som dekoration av kajen. För cyklande är det en allvarlig risk för skador.

Belysningen sitter i ögonhöjd för de cyklande, och bländar istället för att lysa upp. Dessutom sticker de ut precis i huvudhöjd och riskerar allvarliga skador i ansikte vid en kollision. Trots att klagomål skickas in december 2014, sitter den farliga belysningen kvar nästan två år senare.

Ärendehantering

Ärendenummer
KC-1396451
SY1608100857DKC
SY1701231112VNQ
2024SC44091
dnr T2020-00845
141205 Mail om staketet, belysningen, underdimensionerad bredd. KC-1396451
141211 Svar från trafikkontoret
160807 Ambulans tillkallad för olycka på cykelstråket
160809 Mail till trafikkontor om omedelbara säkerhetsåtgärder SY1608100857DKC
170112 Nya armaturer monterade, som inte sticker ut farligt, och inte bländar.
170121 Ny uppmaning från Cyklandeombud att säkra sträckan provisoriskt. SY1701231112VNQ
221219 beslut kommunfullmäktige Genomförandebeslut breddning dnr T2020-00845
240215 Reviderat genomförandebeslut breddning
240308 Frågor till trafikkontoret 2024SC44091
240311 Svar från trafikkontoret 2024SC44091

Stenblock sticker ut mitt i ansiktshöjd

Stenblock i ansiktshöjd
Stenblock i ansiktshöjd

Cyklande riskerar invalidiserande skador när stenblock sticker ut precis i ansiktshöjd. Det underdimensionerade cykelstråket blir ännu smalare här, och risken för att styren krokar i ökar, eller att styret tar i stenväggen. Ingen skadereducerande åtgärd har utförts på stenblocket.
Åtgärder som behövs omedelbart: Sätt upp skadereducerande lösningar, med dämpande material i fasad vinkel. Reflexer och varningsljus behövs också.

Stenmur mitt i cykelstråket

En stenmur sticker långt in på cykelstråket. Inga reflexer finns, ingen skadereducerande dämpning finns uppsatt, inga blinkande varningsljus. Tänk om centralbron för motortrafik skulle ha en stenmur mitt i ett körfält, utan reflexer och utan skadereducering? Det skulle givetvis vara helt otänkbart. Men för trafikingenjörerna på trafikkontoret är detta inget problem när det gäller cykeltrafik.

Omedelbara tillfälliga säkerhetslösningar, tills ny säker cykelbana är färdigställd.

  • Skadereducerande dämpande material behövs vid de utstickande stenblocket, och stenmuren. med reflexer och varningsljusanordning
  • Varningsskyltning för hela sträckan mellan Gamla stans tunnelbanestation och bakom Riddarhuset. ”farligt smal cykelbana, max 15 km/t vid möte” tex. Samt hänvisning för cykelsläp och breda lastcyklar till annan väg.
  • De farliga spetsarna på staketet behöver kapas och rundas av, alternativt täckas med längsgående runda släta mjuka plaströr.
  • Åtgärdat: De farliga utstickande armaturerna behöver skadereducerande material tills de ersätts av ny belysning.
  • Alternativt kan vägbana för biltrafik tas i anspråk för norrgående cykeltrafik. Bil-fil närmast tunnelbanan kan få norrgående cykeltrafik. Vidare bakom busshållplats Riddarhuset, busshållplatsen flyttas ut en fil. Vidare på västra trottoaren i Riddarhusgränd, gångtrafiken hänvisas till östra trottoaren. Sedan kan all gångtrafik över Vasabron hänvisas till östra sidan, då blir den farliga underdimensionerade Vasabron också säker och framkomlig för cykeltrafiken.

Läs mer om cykelstråket längs Munkbroleden

Alternativ POP-UP  cykelbana tills ny säker cykelbana är byggd

Norrgående cykeltrafik tar över västra körfältet för motortrafik. Tungavstängning mot kvarvarande körfält motortrafik vid gul streckad linje.

Södergående cykeltrafik enkelriktas på kajen närmast vattnet nedanför Riddarhuset.

I korsningen fortsätter norrgående cykeltrafik rakt fram och upp på trottoaren med utspetsning och andra lämpliga lösningar.

Hållplatsen flyttas ut och cykeltrafiken leds på trottoaren bakom busshållplatsen.

Gångtrafik leds in på östra trottoaren vid Riddarhusgränd. Cykeltrafiken leds in på västra trottoaren.

Korningen mot Vasabron, gångtrafik fortsätter på västra sidan av Vasabron. I denna lösning undviks konfliktpassagen där gående ska korsa cykelstråket.

All gångtrafik hänvisas till östra sidan av Vasabron, cykeltrafiken tar hela utrymmet på västra sidan av Vasabron. Då blir Vasabron säkrare. Här undviks också den farliga passagen för gångtrafik som finns idag, när gångtrafik måste korsa cykelstråket. Tre flugor i en smäll helt enkelt. Idag är cykelstråket på Vasabron underdimensionerat och farligt, varje dag sker incidenter där norrgående cyklande riskerar att prejas ut rakt mot mötande tung busstrafik som kommer i 50 km/t. Här finns en uppenbar risk för invalidiserande skador och risk för dödsfall.

Uppdateringar

240311 Svar från trafikkontoret 2024SC44091
Tack för att du kontaktat oss. När det kommer till asfalten så kommer den att maskinläggas. Staketet mot vattenspegeln kommer att få en annan utformning än vad den har på bilderna. Även vi har funderat på belysningen. Belysningen kommer att förändras längs muren för att undvika bländning. Önskar dig en trevlig dag. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare

240308 frågor till trafikkontoret 2024SC44091
”Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. 
Breddningen av Riddarholmskanalen är efterlängtad, det ser verkligen lovande ut. 
Några spridda frågor:
Kommer asfalten maskinläggas så den uppnår god standard i jämnhet? (Med tanke på den vågiga/buliga asfalten som inte ger god standard på Västerbron, där fel metoder användes)
Staketet mot vattenspegeln, kommer den nuvarande utformingen med uppstickande spetsar behållas? Spetsarna kan riskera ökade skador vid ev olycka. 
Belysning: Med nuvarande belysning längs muren kan det bli en aning bländande när armaturer är lågt placerade och inte har tillräcklig avskärmning av ljusbilden. Det kanske blir helt ny belysning i nya utformningen? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

240205 uppdaterat genomförandebeslut
Läs genomförandebeslutet här

Bild/rendering Stockholms stad

170121 Ny uppmaning från Cyklandeombud till trafikkontoret och trafikroteln KC 1396451
SY1608100857DKC
”Hej! Tack för allt trafikkontoret gör för cykeltrafik i Stockholm. Längs Munkbroleden/Riddarhuskajen finns nu nya säkrare armaturer för belysning, Mycket bra. Däremot saknas fortfarande tillfälliga skadereducerande åtgärder för sträckan. Fram till att sträckan får en ny permanent lösning om några år, måste omedelbara tillfälliga skadereducerande åtgärder ordnas. Längs sträckan är det daglig risk för invalidiserande skador för cyklande, det är oacceptabelt.
– omledning av norrgående cykeltrafik.
– skadereducerande dämpande material på utstickande stenblock
– varnande skyltar och blinkande varselljus
– skadereducerande av uppstickande spetsar på staketet.
Läs hela ärendet här, där finns alla detaljer http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/08/staden-vill-inte-sakra-farliga.html Med vänlig hälsning Superlokala Cyklandeombud Stockholms län via Jon Jogensjö”

170112
trafikkontoret har monterat nya armaturer som inte sticker ut, och som inte bländar. De gamla farliga bändande utstickande armaturerna är borttagna.

Foto: Belysningsingenjör på trafikkontoret

161017
Trafikkontoret har provbelyst sträckan med nya armaturer som inte sticker ut lika mycket.
”Vi har gjort en provbelysning på den aktuella sträckan med en nättare armatur som inte kommer att sticka ut lika mycket. Ska sitta under kanten på muren mot Munkbron.Armaturer är beställda och arbete beräknas utföras under början av vintern.”

160809 Uppföljande mail till trafikkontoret i ärendet, uppmaning att direkt göra tillfälliga åtgärder för att säkra cykeltrafiken mellan Vasabron och tunnelbanestationen Gamla stan.

”Hej! KC-1396451 Det behövs tillfälliga säkerhetsförbättringar omgående längs cykelstråket mellan Vasabron och Gamla stans tunnelbanestation. Jag felanmälde bl.a. den farliga belysningen för nästan två år sedan, men fortfarande har inget hänt. Så lång tid får det inte ta om Stockholms stad menar allvar med kampanjer som ”ännu säkrare och enklare att cykla”. Läs alla förslag på omedelbar/tillfälliga säkerhetsförbättringar tills ny säkrare cykelbana är utredd och byggd, via länken nedan. http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/08/staden-vill-inte-sakra-farliga.html Med vänlig hälsning Jon Jogensjö Superlokala Cyklandeombud Stockholms län”

160808 Trafikborgarråd Daniel Helldén svarar på Twitter 

160808 Trafikroteln svarar via Facebook att möjliga förbättringar utreds, i trafiknämnden februari 2016.

I dokumentet PM Cykelstråk Gullmarsplan – Tegelbacken – Odenplan står

Utreda möjligheten att åstadkomma en konsolkonstruktion utmed Riddarhuskanalen som
möjliggör breddad cykelväg mellan Vasabron och Gamla stans tunnelbanestation.

160807 Olycka med cyklande Munkbroledens cykelstråk

160807 Olycka med cyklande Munkbroledens cykelstråk

141211 Svar från trafikkontoret
Tack för din synpunkt.
Vi är medvetna om att det är trångt på platsen men vi har på kort sikt inga planer på några åtgärder. Att bredda cykelbanan längs Munkbron är komplicerat då Gamla stan är en känslig miljö och det är ont om utrymme.
Räcket är speciellt formgivet för platsen och vi kommer inte att åtgärda det. Gamla stan är som sagt en speciell och känslig miljö.
Däremot ska vi byta ut belysningen så att det blir ljusare och bättre för cyklister.
Med vänlig hälsning xxx
 Kommunikatör 

141205 Klagomål till trafikkontoret  KC-1396451
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer KC-1396451.
Beskrivning: Spetsiga stolpar sticker upp längs hela sträckan. Riskerar att förvärra skador betydande, med risk för invalidiserande skador. Detta är ett av centrala Stockholms huvudleder för cykel, med dubbelriktad trafik på underdimensionerad bredd. Stolparna som sticker upp behöver kapas och sedan rundas av med vinkelslip med stor radie (ner mot vattnet). Det är den omedelbara åtgärden. På sikt behöver det dubbelriktade prioriterade cykelstråket breddas till det dubbla, med bryggkonstruktion. Dessutom sitter dekorationsbelysning som sticker ut från stenväggen i ansiktslös. Som både bländar och ökar risk för försvårade skador för cyklande. Tillräcklig och rätt utformad belysning saknas också på sträckan.
Tack för ditt bidrag till en bättre stad!
Våra svarstider är:
3 arbetsdagar för enklare ärenden. Exempelvis frågor om vem du bör kontakta om något, hur en tillståndsansökan går till eller information om stadens verksamhet. 10 arbetsdagar för ärenden som behöver utredas. Komplicerade ärenden kan behöva längre svarstid men då får du information om det samt vem som ansvarar för ditt ärende inom 3 arbetsdagar. Din synpunkt kan behöva besvaras av flera enheter inom Stockholms stad vilket medför att du kan få svar vid flera tillfällen.