Kantstenshinder är populärt i nyproduktion i Stockholm, trots att det hindrar cykeltrafik, särskilt trafikanter med funktionsvariationer. Stadens egna styrande dokument följs inte.

Kantstenshinder finns i många relativt nya bostadsområden i Stockholm. När en lokalgata ansluter till en större gata är tanken att all trafik ska köra upp och ner över kantsten. Vi misstänker att idén är att biltrafik då ska sänka hastigheten för att öka trygghet för gång- och cykeltrafik. Problemet är att det samtidigt minskar framkomlighet för cykeltrafik. Särskilt cyklande med funktionsvariationer hindras, och cyklande med lastcykel samt cykelsläp. Är det trafikkontoret eller exploateringskontoret som vill ha kantstenarna?

Cyklande lockas till trottoarerna istället

Då lockas cyklande att välja trottoaren istället, för att undvika att behöva ta sig öven kantstenarna. Stadens design skapar då konflikt mellan de trafikslag som ska prioriteras, gång- och cykeltrafik.

Exempel där kantstenshinder används

kartlänk

Läs mer om kantstenshinder

Stadens egen handbok ”Cykeln i staden”

I stadens egna handbok ”Cykeln i staden” finns anvisningar att kantsten ska sänkas ner helt för att cykeltrafik ska kunna passera. Varför följs inte stadens handbok? Att i efterhand rätta till det felaktigt utformade kantstenarna blir dyrt och de pengarna skulle kunna användas bättre.

Från handboken ”Cykeln i staden” 2009

Ärendehantering

2020-08-13 Fråga till trafikkontoret SY2008130940JDQ
2020-08-26 Påminnelse till trafikkontoret SY2008271327NAF

Uppdateringar

2020-08-26
Påminnelse till trafikkontoret.
”Hej!Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vi har ännu inte fått svar på nedanstående fråga …”

2020-08-13
Mail till trafikkontoret ”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vi har en fråga om kantstenshinder, alltså när en mindre lokalgata förses med upphöjd trottoar vid utfart till större gata. Är det en lösning som kommer från trafikkontoret eller är det exploateringskontoret som har tagit fram denna principlösning? Vi ser den både i helt nya stadsdelar och lite äldre stadsdelar. Ligger denna lösning i linje med stadens framkomlighetsstrategi, och andra styrande dokument som tex en stad för alla?
Bildexempel finns i detta ärende. http://cyklandeombud.se/utformning/kantstenshinder-populart-i-nyproduktion/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholmvia Jon Jogensjö”

Hammarby sjöstad

I Hammarby sjöstad har kantstenshinder använts systematiskt. Många väljer då att cykla upp på trottoaren för att undvika att köra över kantsten. Kantstenslösningarna kan då bidra till konflikter mellan gångtrafik och cykeltrafik.

Förskeppsgatan

Förhöjd genomgående gångbana i media

Förhöjd genomgående gångbana fler länkar

Nordvästra Kungsholmen