En flaskhals för gång- och cykeltrafik från Västerort är Ulvsundaplan. Cykelstråket är underdimensionerat, men en enkel första åtgärd är att anpassa trafiksignalerna.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Att bygga grundläggande standard vid Ulvsundplan behöver göras snabbt. Det är ett tydligt hinder för att kunna öka cykling från Västerort. Det är så smalt att möte inte är möjligt för cyklande. Cyklande väljer ofta att cykla i gångbanan för att kunna mötas, vilket blir otryggt för gångtrafiken. Trafiksignaler kan dock ändras enklare som en första åtgärd.

Trafiksignalerna

I regional cykelplan för Stockholm står följande:

”För att cyklisterna på de regionala cykelstråken ska ges god framkomlighet vid trafiksignaler är det viktigt att signalregleringen anpassas efter cykeltrafikens behov. Trafiksignaler används för att reglera stora trafikflöden och för att fördela framkomligheten mellan trafikslagen. Om signal- regleringen inte är anpassad efter cykeltrafikens behov kan den ge upphov till onödigt långa vänte­ tider.”

Trafikstyrning idag

Idag har cyklande och fotgängare ingen synlig prioritet i korsningen vid Stora Mossen, snarare det motsatta. Cyklande och gående måste vänta med rött ljus under tiden då motortrafik från två olika håll passerar. Bilar från både Ulvsundavägen samt Stora mossens backe ges grönt ljus i olika omgångar vilket ger en lång väntetid för de prioriterade trafikslagen gång och cykel. Det är endast grönt för cyklande och gående på det regionala cykelstråket då bilarna på Drottningholmsvägen med riktning mot city har grönt, då med en kortare period jämfört med motortrafiken.

Förslag till förbättring

I dagsläget är det relativt få motorfordon som kommer norrifrån på Ulvsundavägen och kör upp till Stora mossens backe. Trots den ringa trafiken ges denna passage prioritet över cyklande och gående på cykelpendlingsstråket, vilket vi anser inte är i linje med regionala cykelplanen. Förslag: Möjligheten för tre filer på Ulvsundavägen/Drottningholmsvägen med riktning mot city, tas bort och ett kompletterande rödljus sätts upp enligt bild ovan. Det är få motorfordon som använder högra körfältet för att köra mot Alvik och city.
När motortrafiken från Ulvsundavägen har grönt ljus får bilarna som ska köra genom korsningen mot Stora mossens väg vänta vid det nya rödljuset. Då kan gående och cyklande fortsatt passera på det regionala cykelstråket och deras väntetid halveras.
Samtidigt får cyklande som ska till och från Ulvsundavägen chans att inte behöva stanna över huvud taget.

Motorfordon som väntar vid det nya rödljuset får grönt samtidigt som, eller lite före, bilar som kör ut och in till Stora mossens backe. Det blir enligt förslaget den enda tid som gående och cyklande har rött ljus förbi Stora mossens backe.
När det tredje körfältet försvinner lösgörs yta för att bredda den underdimensionerade gång- och cykelbanan öster om Stora mossens backe.

Möte ej möjligt för cykel

Det är så smalt vid Ulvsundaplan för cykeltrafik att möte inte är möjligt, trots att det är prioriterat cykelstråk med höga flöden. Det gör att många cyklande använder gångbanan. Här skapas konflikt mellan de prioriterade trafikslagen. Det är relativt enkelt att bygga grundläggande standard för gång- och cykeltrafik på platsen, och det måste göras skyndsamt, eftersom staden växer i Västerort, och för att staden ska klara framkomlighet och hållbarhetsmålen.

Även trångt under tunnelbanebron

Inte heller under tunnelbanebron är möte möjligt för cykeltrafiken på cykelpendlingsstråket. Det innebär konflikt med gångtrafik när cyklande använder gångbanan. Särskilt för cyklande med lastcykel eller föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp är möte ej möjligt. Eller cyklande med funktionsvariationer, tex de som cyklar armcykel.

Ärendehantering

Kartlänk Stora mossen
2015 Trafikkontoret får dokumentation att det är underdimensionerat vid Ulvsundaplan.
2020-08-04 Fråga till trafikkontoret om trafikstyrningen i trafiksignaler.

Uppdateringar

2020-08-04 Fråga till trafikkontoret
Hej, Jag undrar om det finns några planer för att förbättra för fotgängare och cyklister vid Ulvsundaplan. Då tänker jag främst väntetider på det regionala cykelstråket förbi Stora Mossens backe och för passage över Drottningholmsvägen mot Ulvsundavägen. 
I dagsläget är väntetiden för cyklister som kommer på det regionala cykelstråket på Drottningholmsvägen upp mot en och en halv minut vid varje rödljusperiod. Detta för att två olika flöden av bilar ska passera innan det blir grönt igen. 

2015
Trafikkontoret får dokumentation om Ulvsundaplan, att det är underdimensionerat. Vid tidkod 25’08