Längs huvudstråket Engelbrektsgatan har en ny dubbelriktad cykelbana byggts. I anslutningen mot Birger Jarlsgatan finns utmaningar, när en stolpe hamnat mitt i cykelbanan.

2021-12-19 Stolpen är placerad mitt på cykelbanan

Engelbrektsgatan har nu fått en dubbelriktad cykelbana, mycket bra, och för att få plats med den har bilparkeringar tagits bort på delar av sträckan. Det är lite olika lösningar längs olika delar av sträckan. Engelbrektsgatan är utpekat som huvudstråk i Stockholms stads cykelplan. Vid anslutningen mot Birger Jarlsgatan står en stolpe mitt i cykelbanan.

Stolpen står rätt svarar trafikkontoret

Trafikkontoret: ”Tyvärr utfördes målningen något fel på platsen, och detta kommer åtgärdas så fort vädret tillåter. Stolpen står dock rätt placerad utifrån de regler som finns för trafiksignaler. Placeringen tillåter norrgående cyklister att svänga in på Engelbrektsgatan utan att stanna för signalen”

2021-12-19 Stolpe på cykelbanan position på karta

Kan trafiksignalen flyttas till stolpen intill?

Stolpen som står mitt på cykelbanan bär en trafiksignal som kanske kan flyttas till stolpen som står bara några meter bort. Trafiksignaler är komplext, och denna korsning är komplex, det kanske finns någon viktig funktion att trafiksignalen är placerad som just nu.

40 cm till fasta hinder

Enligt stadens handbok ska det vara 40 cm till fasta föremål, det blir svårt att uppfylla det kravet med nuvarande placering av stolpen. Även om vägmarkeringen målas om.

Trångt för trehjuliga lastcyklar

Trehjuliga lastcyklar behöver minst 130 cm bredd, kanske mer vid höga flöden, för att kunna cykla tryggt och säkert. Det blir trångt i denna anslutning mot Birger Jarlsgatan.

Huvudstråk

Huvudstråk enligt cykelplan 2012
2020-03-31 Översikt Sweco
Bygghandling daterad 2021-02-19

Ärendehantering

Läs mer om projektet
Förslag till beslut
Position på karta
Ärendenummer
SY2112171018CEZ
SY2201101040SAW
SY2201191048LSH
2021-12-17 Anmälan om stolpe i cykelbana SY2112171018CEZ
2021-12-17 Svar från TK linjen ska målas om, stolpen stå kvar
2022-01-08 #1 Fråga till TK ta bort stolpe SY2201101040SAW
2022-01-17 #2 Svar från TK
2022-01-17 #3 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2201191048LSH

2021-12-19 Så ska cyklande korsa Birger Jarlsgatan

Korsningen bussgatan

Kanske kunde kurvradier vara snäppet bättre i korsningen över bussgatan. Vi har dock sett värre varianter.

2021-12-19 Radie korsning bussgatan

Sannolikt kommer södergående cykeltrafik gena i kurvan med denna radie. Det finns ju yta här att använda till att bredda i kurvan, yta som ändå inte kan användas till något annat.

2021-12-19 Radie korsning bussgatan

2,5m bredd lite trångt för lastcyklar

Med en bredd på 2,5 meter når det upp till standarden för huvudstråk i måttliga trafikmängder. Det kan bli lite trångt i möte för tex trehjulig lastcykel och för de som kör sina barn i cykelsläp.

Uppdateringar

2022-01-19 kontakt #4
Svar från trafikkontoret
”Tack för din återkoppling. Jag skall försöka vara utförligare i mitt svar denna gång, och hoppas kunna svara på dina frågor på ett fullgott sätt. Jag vill än en gång påpeka att projektet inte är färdigställt, och att vi kommer ta med dina synpunkter i det fortsatta arbetet med platsen. Jag har vidarebefordrat dina synpunkter till berörda medarbetare och svaret nedan är bl.a. från deras kunskap kring ärendet.  Bifogat finns den bygghandling som arbetet skall byggas enligt. Vid en slutbesiktning kan det av olika skäl bedömas att annan lösning är bättre angående en specifik detalj, därför kan det bli så att platsens slutliga utformning inte helt överensstämmer med bygghandlingen.  Som du kan se i bygghandlingen kan konstateras att signalstolpen hamnat något längre in än tänkt. Det är något som kommer åtgärdas, men tyvärr kan inte signalerna flyttas till den befintliga signalstolpen. Enligt Vägmärkesförordningen ska trafiksignal placeras på högersida och före korsande trafik som ska regleras, läs nedan. 

4 § Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida.
Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen eller över körbanan. Förordning (2017:923). 
Än en gång, tack för att du återkopplar och vi kommer ta med oss synpunkterna när vi slutbesiktigar platsen under våren 2022. 

2022-01-17 kontakt #3
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2201191048LSH
”Hej och tack för svar. Och igen stort tack för hela nya fina sträckan, det blir verkligen ett lyft. 
Vi önskar ta del av senaste ritningen för korsningen där stolpen står för nära cykelbanan.
När det gäller stolpen är det kanske inte en ”uppfattning” vi för fram, utan vi lyfter de krav som finns i stadens styrande dokument. I stadens styrande dokument ska det vara minst 0,4m till fasta hinder intill cykelbana. I dagsläget är utförandet inte i linje med stadens handbok. Är det enligt ritningen? Hur motiveras i så fall det avsteget? Finns avsteget omnämnt i projektet?
En variant är att flytta över trafiksignalen på prov till bortre stolpen enligt vårt förslag, för att sen se om trafikanterna förstår signalerna. Om det funkar, går det att ta bort stolpen som står för nära cykelbanan. 
Här nedan är länk till vår ärendehanteringhttp://cyklandeombud.se/nyproduktion/stolpe-i-cykelbanan-nya-engelbrektsgatan/ Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-17 kontakt #2
Svar från trafikkontoret
”Tack för din synpunkt. Vad trevligt att du uppskattar den nya cykelbanan på Engelbrektsgatan. Arbetet pågår fortfarande, och slutbesiktning är inte genomförd. T.ex. skall ytterligare målning tillkomma. Målning är dock beroende av vädret och kan därför inte genomföras för tillfället. När det gäller placeringen av trafiksignalen förstår vi att den kan uppfattas som mindre än optimal, men det är flera faktorer som måste tas i beaktning. T.ex. är den högra signalen alltid primärsignal för motorfordon och den får då inte hamna för långt bort från de fordon som skall lyda den. Vi kommer dock vid slutbesiktningen kontrollera att stolpen placerats enligt ritning, och tar även med ditt förslag i det arbetet. När det gäller kurvradier, har vi gjort en avvägning mellan platsens gestaltning, nyttjande och olika trafikslags olika behov. Platsen är en torgbildning med ett stort antal gående som även de skall kunna nyttja den fullgott. För tillfället är det inte aktuellt att skapa en större asfalterad yta för cyklister, men vi tar med oss förslaget i vårt fortsatta arbete. 
Med vänlig hälsning, 
xxx
Trafikhandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad”

2022-01-07 kontakt #1
Fråga till trafikkontoret SY2201101040SAW
”Hej!Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Nya cykelbanan längs Engelbrektsgatan, vilket lyft, mycket bra. 
Bara en liten detalj i anslutningen till Birger Jarlsgatan, där undrar vi om en stolpe kan tas bort? 
Stolpen bär trafiksignal, men trafiksignalen kanske kan flyttas till stolpen intill? 
Just nu är det lite smalt, bara 100cm, och en trehjulig lastcykel behöver minst 130cm. Det ska väl också vara minst 0,4m till fasta hinder intill en cykelbana? Vi har noterat att vägmarkeringarna är ommålade, men måtten är fortfarande i underkant. 
Vi tittade också lite på kurvradier vid korsningen med bussgatan från Humlegårdsgatan, möjligen är de tilltagna lite i underkant, ytor finns ju som inte egentligen kan användas till annat. 
Här finns hela ärendet med fler bilderhttp://cyklandeombud.se/nyproduktion/stolpe-i-cykelbanan-nya-engelbrektsgatan/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-12-17
Svar från trafikkontoret
”Tack för din synpunkt. 
Tyvärr utfördes målningen något fel på platsen, och detta kommer åtgärdas så fort vädret tillåter. Stolpen står dock rätt placerad utifrån de regler som finns för trafiksignaler. Placeringen tillåter norrgående cyklister att svänga in på Engelbrektsgatan utan att stanna för signalen.
Med vänlig hälsning, 
xxxx
Trafikhandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-12-17
Anmälan om stolpe i cykelbana SY2112171018CEZ