Längs huvudstråket Engelbrektsgatan har en ny dubbelriktad cykelbana byggts. I anslutningen mot Birger Jarlsgatan finns utmaningar, när en stolpe hamnat mitt i cykelbanan.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

2021-12-19 Stolpen är placerad mitt på cykelbanan karta

Engelbrektsgatan har nu fått en dubbelriktad cykelbana, mycket bra, och för att få plats med den har bilparkeringar tagits bort på delar av sträckan. Det är lite olika lösningar längs olika delar av sträckan. Engelbrektsgatan är utpekat som huvudstråk i Stockholms stads cykelplan. Vid anslutningen mot Birger Jarlsgatan står en stolpe mitt i cykelbanan.

Stolpen står rätt svarar trafikkontoret

Trafikkontoret: ”Tyvärr utfördes målningen något fel på platsen, och detta kommer åtgärdas så fort vädret tillåter. Stolpen står dock rätt placerad utifrån de regler som finns för trafiksignaler. Placeringen tillåter norrgående cyklister att svänga in på Engelbrektsgatan utan att stanna för signalen”

2021-12-19 Stolpe på cykelbanan position på karta

40 cm till fasta hinder

Enligt stadens handbok ska det vara 40 cm till fasta föremål, det blir svårt att uppfylla det kravet med nuvarande placering av stolpen. Även om vägmarkeringen målas om.

Kan trafiksignalen flyttas till stolpen intill?

Stolpen som står mitt på cykelbanan bär en trafiksignal som kanske kan flyttas till stolpen som står bara några meter bort. Fast då måste avsteg göras från vägmärkesförordningen. Enligt vägmärkesförordningen ska trafikljus till höger placeras före korsande trafik. (Förordning 2017:923, 4 §)

Alternativt skulle trafiksignalen kunna flyttas till refugen.

Alternativt skulle trafiksignalen kunna flyttas till refugen. Då kan stolpen som hindrar cykeltrafik kunna tas bort helt. (och nuvarande trafiksignal på vänster sida skulle då flyttas till den stolpe som blir kvar på höger sida. En liten rokad helt enkelt.) Fast då måste avsteg göras från vägmärkesförordningen. Enligt vägmärkesförordningen ska trafikljus till höger placeras före korsande trafik. (Förordning 2017:923, 4 §)
På nedanstående bild 220711 har stolpen flyttats något, och asfalten breddats.

Variant på rokad av trafiksignaler. Fast då måste avsteg göras från vägmärkesförordningen. Enligt vägmärkesförordningen ska trafikljus till höger placeras före korsande trafik. (Förordning 2017:923, 4 §)
Å andra sidan har inte riktlinjer för utformning av cykelbanan följts helt heller…
På nedanstående bild 220711 har stolpen flyttats något, och asfalten breddats.

Snäv kurvradie mot Birger Jarlsgatan

Vi mätte upp ca 1 meter radie i kurvan i södergående anslutningen till Birger Jarlsgatan. Det är lite snävt, risken är att cyklande glider över i mötande trafik.

2022-04-07 snäv kurvradie
2022-04-07 Cyklande väljer större kurvradie, ut i mötande trafik

Vinterförhållanden

På vintern finns utmaningar att se var cykelbanan är.

2022-01-05

Magasin för vänstersväng från Birger Jarlsgatan

Om vi har förstått detta rätt.

2022-04-07

Lite snäv radie ut från magasinet, för vänstersvängande över till torget. Men det är begränsade ytor här. Å andra sidan har motortrafiken sammanlagt fyra körfält för båda körriktningar. karta

2022-04-07 Lite snäv radie ut från magasinet karta

Stolpen flyttad våren 2022, och breddad asfalt

Här finns 40cm avstånd mellan cykelbana och stolpen. Men linjeföringen för norrgående högersvängande mot Engelbrektsgatan är lite märklig.

2022-07-11
2022-07-11

Vi provcyklar nya fina sträckan

Huvudstråk

Huvudstråk enligt cykelplan 2012
2020-03-31 Översikt Sweco
Bygghandling daterad 2021-02-19

Läs mer om stolpar i cykelbanor

Ärendehantering

Läs mer om projektet
Förslag till beslut
Position på karta
Ärendenummer
SY2112171018CEZ
SY2201101040SAW
SY2201191048LSH
SY2204071142STJ
2021-12-17 Anmälan om stolpe i cykelbana SY2112171018CEZ
2021-12-17 Svar från TK linjen ska målas om, stolpen stå kvar
2022-01-08 #1 Fråga till TK ta bort stolpe SY2201101040SAW
2022-01-17 #2 Svar från TK
2022-01-17 #3 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2201191048LSH
2022-01-19 #4 Svar från trafikkontoret ”projektet inte färdigt”
2022-04-07 #5 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2204071142STJ
2022-04-11 #6 Svar från trafikkontoret
2022-04-11 #7 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2204122121RXQ
2022-04-21 #8 Svar från trafikkontoret SY2204122121RXQ
2022-07-11 (eller tidigare) stolpe flyttad, asfalt breddad i korsningen.

2021-12-19 Så ska cyklande korsa Birger Jarlsgatan

Korsningen bussgatan

Kanske kunde kurvradier vara snäppet bättre i korsningen över bussgatan. Vi har dock sett värre varianter.

2021-12-19 Radie korsning bussgatan

Sannolikt kommer södergående cykeltrafik gena i kurvan med denna radie. Det finns ju yta här att använda till att bredda i kurvan, yta som ändå inte kan användas till något annat.

2021-12-19 Radie korsning bussgatan

2,5m bredd lite trångt för lastcyklar

Med en bredd på 2,5 meter når det upp till standarden för huvudstråk i måttliga trafikmängder. Det kan bli lite trångt i möte för tex trehjulig lastcykel och för de som kör sina barn i cykelsläp. Trehjulig lastcykel behöver egentligen 1,3m bredd för tryggt möte.

Uppdateringar

2022-07-11
Stolpen något flyttad, och asfalten breddad. Dock märklig linjeföring för cyklande från Stureplan som svänger av höger norrgående upp mot Engelbrektsgatan.

2022-04-21 kontakt #8
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon!  Tack för din återkoppling.  Angående kurvradier så har vi gjort en avvägning mellan platsens gestaltning, nyttjande och olika trafikslags olika behov. För tillfället är det inte aktuellt att ändra på detta inom projektet, men vi tar med oss din synpunkt i vårt fortsatta arbete. Med vänlig hälsning,  xxx Trafikhandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-04-11 kontakt #7
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2204122121RXQ
”Stort tack för utförligt svar  – Och igen vilket lyft det blivit för hela sträckan, riktigt bra.
Och ursäkta för otydlig fråga om signalreglering korsning Karlavägen/Engelbrektsgatan. 
Det känns onaturligt att vid grönt bara passera halva korsningen. I första hand en framkomlighetsfråga. Möjligen kan det även bli en trafiksäkerhetsrisk, för den som förväntar sig att grönt betyder ”nu kan du passera korsningen” och därefter lägger uppmärksamheten på medcyklande  mm. Eller – att någon cyklande helt frankt fullt medvetet ignorerar den röda signalen mitt i korsningen. När vi filmade hela sträckan, såg vi en sådan incident, oklart dock om det var medvetet eller omedvetet rödljuskörning. Otryggt även för vänstersvängande motortrafik, när de ser att cyklande intill förts får grönt samtidigt. När vi filmade stannade en bil för att släppa förbi den cyklande som cyklade mot rött. Självklart ska cyklande klara att se och stanna för trafiksignaler. Men erferenheter visar också att med anpassad signalreglering minskar rödljuskörningar och risker/otrygghet.Men det går väl att prova olika inställningar för signalreglering med tiden antar jag. 
En till fråga: Det är ganska snäv radie i södergående vid anslutning Birger Jarlsgatan. Ca 1m radie (om vi mätte rätt). Att man inte dragit cykelbanan i rundare ”mer förlåtande” linjeföring över torget, beror det på att man vill följa plattläggningen på torget? ”

2022-04-11 kontakt #6
Utförligt svar från trafikkontoret
(…..)”Den klara utformningen kommer att uppnå stadens standard i de dokument du hänvisar till. Angående Humlegårdsgatans bussgata, så har bussarna väjningsplikt mot cyklister, detta kommer markeras med vägmarkering M14 Väjningslinje i bussarnas körfält. Denna vägmarkering har inte kunnat målas än p.g.a. det blöta och kalla vädret. Helt klart beräknas arbetet vara i maj 2022, då det är en hel del som ska åtgärdas på flera platser längs sträckan. Det kommer ske i olika omgångar och av olika entreprenörer. Angående Engelbrektsgatan/Karlavägen är frågan tyvärr lite generellt ställd, men jag tror att du undrar över signalreglering för cyklister som skall över Karlavägen. Det är två skilda signaler som reglerar cykeltrafiken på den aktuella sträckan, dels där Engelbrektsgatan ansluter till Karlavägen, men även ute vid refugen i mitten av Karlavägen. Dessa är inte synkroniserade, och det kan bli så att cyklister måste vänta på båda platserna. Detta beror på att hela trafiksignalanläggningen är trafikstyrd och gröntider fördelas utifrån det aktuella flödet. Det betyder även att cyklister kan ha grönt i båda signalerna samtidigt, och inte behöver vänta alls. Om jag missförstått denna del av din fråga, får du gärna återkomma med en mer specifik frågeställning.”

2022-04-07 kontakt #5
Uppföljande frågor till trafikkontoret
Ӏrendenummer
SY2112171018CEZ
SY2201101040SAW
SY2201191048LSH
Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Här via länken nedan finns dokumentation i ärendet. https://cyklandeombud.se/nyproduktion/stolpe-i-cykelbanan-nya-engelbrektsgatan/
Det är verkligen ett lyft med dubbelriktad cykelbana, helt skild från annan trafik.
Några uppföljande frågor. 
Vi ser att stolpen som inte följer stadens styrande dokument står kvar 220405. Hur kommer den färdiga lösningen bli? Kommer styrande dokument följas?
Om man redan vet att det har blivit tokigt i en nyproduktion, är det verkligen set bästa att avvakta tills hela projektet är färdigt, om man ändå vet att här måste man gör aom, fär det har blivit fel? 
Hur kunde det bli fel med stolpen? Är det någon part i produktionsprocessen som har bristande kunskap om stadens styrande dokument? 
Hur är tanken med styrningen av trafiksignaler för cykeltrafik på cykelstråket, i korsningen Engelbrektsgatan/Karlavägen?
Hur är korsningen cykelstråk – bussgatan Humlegårdsgatan tänkt, vilka regler gäller där?  Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-19 kontakt #4
Svar från trafikkontoret
”Tack för din återkoppling. Jag skall försöka vara utförligare i mitt svar denna gång, och hoppas kunna svara på dina frågor på ett fullgott sätt. Jag vill än en gång påpeka att projektet inte är färdigställt, och att vi kommer ta med dina synpunkter i det fortsatta arbetet med platsen. Jag har vidarebefordrat dina synpunkter till berörda medarbetare och svaret nedan är bl.a. från deras kunskap kring ärendet.  Bifogat finns den bygghandling som arbetet skall byggas enligt. Vid en slutbesiktning kan det av olika skäl bedömas att annan lösning är bättre angående en specifik detalj, därför kan det bli så att platsens slutliga utformning inte helt överensstämmer med bygghandlingen.  Som du kan se i bygghandlingen kan konstateras att signalstolpen hamnat något längre in än tänkt. Det är något som kommer åtgärdas, men tyvärr kan inte signalerna flyttas till den befintliga signalstolpen. Enligt Vägmärkesförordningen ska trafiksignal placeras på högersida och före korsande trafik som ska regleras, läs nedan. 

4 § Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida.
Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen eller över körbanan. Förordning (2017:923). 
Än en gång, tack för att du återkopplar och vi kommer ta med oss synpunkterna när vi slutbesiktigar platsen under våren 2022. 

2022-01-17 kontakt #3
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2201191048LSH
”Hej och tack för svar. Och igen stort tack för hela nya fina sträckan, det blir verkligen ett lyft. 
Vi önskar ta del av senaste ritningen för korsningen där stolpen står för nära cykelbanan.
När det gäller stolpen är det kanske inte en ”uppfattning” vi för fram, utan vi lyfter de krav som finns i stadens styrande dokument. I stadens styrande dokument ska det vara minst 0,4m till fasta hinder intill cykelbana. I dagsläget är utförandet inte i linje med stadens handbok. Är det enligt ritningen? Hur motiveras i så fall det avsteget? Finns avsteget omnämnt i projektet?
En variant är att flytta över trafiksignalen på prov till bortre stolpen enligt vårt förslag, för att sen se om trafikanterna förstår signalerna. Om det funkar, går det att ta bort stolpen som står för nära cykelbanan. 
Här nedan är länk till vår ärendehanteringhttps://cyklandeombud.se/nyproduktion/stolpe-i-cykelbanan-nya-engelbrektsgatan/ Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-01-17 kontakt #2
Svar från trafikkontoret
”Tack för din synpunkt. Vad trevligt att du uppskattar den nya cykelbanan på Engelbrektsgatan. Arbetet pågår fortfarande, och slutbesiktning är inte genomförd. T.ex. skall ytterligare målning tillkomma. Målning är dock beroende av vädret och kan därför inte genomföras för tillfället. När det gäller placeringen av trafiksignalen förstår vi att den kan uppfattas som mindre än optimal, men det är flera faktorer som måste tas i beaktning. T.ex. är den högra signalen alltid primärsignal för motorfordon och den får då inte hamna för långt bort från de fordon som skall lyda den. Vi kommer dock vid slutbesiktningen kontrollera att stolpen placerats enligt ritning, och tar även med ditt förslag i det arbetet. När det gäller kurvradier, har vi gjort en avvägning mellan platsens gestaltning, nyttjande och olika trafikslags olika behov. Platsen är en torgbildning med ett stort antal gående som även de skall kunna nyttja den fullgott. För tillfället är det inte aktuellt att skapa en större asfalterad yta för cyklister, men vi tar med oss förslaget i vårt fortsatta arbete. 
Med vänlig hälsning, 
xxx
Trafikhandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad”

2022-01-07 kontakt #1
Fråga till trafikkontoret SY2201101040SAW
”Hej!Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Nya cykelbanan längs Engelbrektsgatan, vilket lyft, mycket bra. 
Bara en liten detalj i anslutningen till Birger Jarlsgatan, där undrar vi om en stolpe kan tas bort? 
Stolpen bär trafiksignal, men trafiksignalen kanske kan flyttas till stolpen intill? 
Just nu är det lite smalt, bara 100cm, och en trehjulig lastcykel behöver minst 130cm. Det ska väl också vara minst 0,4m till fasta hinder intill en cykelbana? Vi har noterat att vägmarkeringarna är ommålade, men måtten är fortfarande i underkant. 
Vi tittade också lite på kurvradier vid korsningen med bussgatan från Humlegårdsgatan, möjligen är de tilltagna lite i underkant, ytor finns ju som inte egentligen kan användas till annat. 
Här finns hela ärendet med fler bilderhttps://cyklandeombud.se/nyproduktion/stolpe-i-cykelbanan-nya-engelbrektsgatan/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-12-17
Svar från trafikkontoret
”Tack för din synpunkt. 
Tyvärr utfördes målningen något fel på platsen, och detta kommer åtgärdas så fort vädret tillåter. Stolpen står dock rätt placerad utifrån de regler som finns för trafiksignaler. Placeringen tillåter norrgående cyklister att svänga in på Engelbrektsgatan utan att stanna för signalen.
Med vänlig hälsning, 
xxxx
Trafikhandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-12-17
Anmälan om stolpe i cykelbana SY2112171018CEZ