Hösten 2021 genomförde vi Cykelbanekoll på sträckan Alvik till Gröndal via broarna Alviksbron och Gröndalsbron. Delvis är standarden urusel, möte är inte möjligt, med risker för gång- och cykeltrafik.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Stora delar av sträckan håller inte grundläggande standard. Ofta är det så smalt att tryggt möte inte är möjligt mellan gående och cyklande, eller möte mellan cyklande och annan cyklande. Det innebär konflikter och risker för personskador, samt att sträckan har en avskräckande funktion, den lockar inte fler att välja gång- och cykel som vardagstransport.

Start från Alvik

Möte är inte möjligt för de cyklande som kommer från Alvik strand eller Gustavslundsvägen på väg mot Alviksbron. Alternativet är då att först cykla över på andra sidan Alviksvägen mot CircleK-macken, men det blir en konstig manöver med två onödiga sidbyten. Se Karta.

Möte inte möjligt. Karta

För den som kommer från Brommaplan är det otryggt att cykla ut på Alviksvägen, och sen korsa Alviksvägen in på Ekstigen. Här är det ofta höga trafikflöden. Särskilt för barn är det otryggt. En variant är att leda cykeln över ett övergångsställe, men det är inte riktigt grundläggande standard för ett cykelpendlingsstråk.

Otryggt korsa Alviksvägen. Karta

Runda vägen är enkelriktad, det ger trygghet och ökad framkomlighet för cykeltrafiken. Bra!

Karta

Gärna en tydligare skylt som hänvisar till bron

Karta

Skymd sikt påfart Alviksbron

Sikten är skymd för gående och cyklande där man tar av från Runda vägen ner mot Alviksbron. Det går att förbättra genom att beskära buskar och ta bort parkeringsplatser. Karta.

Skymd sikt för gående från Tvärbanan

Sträckan mellan Runda vägen och Alviksbron går att bredda

Mellan Runda vägen och Alviksbron är gång- och cykelbanan underdimensionerad. Där finns möjlighet att bredda till grundläggande standard, mot skogen. Karta.

Märk ut hinder med X3

Över hela bron är utstickande betongfundament placerade. Dessa behöver märkas ut med tex X3 sidomarkeringsskärmar. De är risk för påkörning och personskador, särskilt i mörker och regn.

Karta

Oklar vägmarkering

I början av Alviksbron finns en oklar vägmarkering M9 spärrområde. Bättre ta bort om det inte har någon funktion.

Karta

Alviksbron underdimensionerad

Alviksbron är ett pendlingsstråk. Aktuell bredd är idag bara 3 meter på Alviksbron. Det räcker bara för cykeltrafik enligt stadens cykelplan. Minst 5 meter bredd behövs, och helst 7 meter för att vara framtidssäkrad med framtidens högre flöden av gång- och cykeltrafik. Här finns inga enkla lösningar för att bredda bron.

Begränsad sikt avfart mot Stora Essingen

Vid Alviksbrons av- och påfart till Stora Essingen finns brister i sikt. Träd och buskar skymmer sikt, brons stålkonstruktion har missar som reducerar sikt.

Karta

Kantsten risk för omkullkörning

Nollning av kantsten från Essingeringen in mot Alviksbronkarta har inte gjorts tillräckligt. Alltså att ta bort kantsten mot trottoaren. Risk finns för omkullkörning av många orsaker. Tex att den cyklande behöver uppmärksamhet på mötande trafikanter, gående och cyklande. Mörker, regn och snö är andra faktorer.

Karta

Sträckan mellan Alviksbron och upp mot stationen för tvärbanan har nyligen gjorts bättre, men håller fortfarande inte rätt standard för pendlingsstråk.

Farligt underdimensionerat intill stenmuren mot Broparken

Det är så smalt att cyklande inte kan mötas tryggt, även om det inte finns gångtrafik på sträckan. Relativt enkelt att bredda, sannolikt behövs körfält för motortrafik göras smalare, samt att stenmuren behöver rivas, och ett markarbete behövs för att få minst 5 meter för gång- och cykeltrafik här. Men om arbetet ändå ska göras är det lika bra att bygga 7 meter direkt. Idag är det ca 2,2 meter bredd här, men med stenmur intill, och avsaknad av buffertzon mot motortrafik, är den användbara bredden knappt 2 meter. Otryggt och avskräckande för gående och cyklande.

Karta

Efter passagen längs stenmuren och staket, gör cykelbanan en omotiverad s-kurva. Denna linjeföring vill man helst undvika. Utmärkning med tex X1 eller vägmarkeringar saknas för ändringen av riktning. Karta.

Karta

Under broarna finns goda möjligheter att bredda till grundläggande standard för pendlingsstråk, och montera belysning. Karta.

Bredd finns att använda vid på/avfart till Gröndalsbron

Vägen för motortrafik har gigantiska buffertzoner vid avfart till Stora Essingen. Den ytan kan användas för att ge grundläggande standard för gång- och cykeltrafik. Det räcker att ta bara den ena sidans buffertområde för att dubbla bredden för gång- och cykeltrafik. Trafikverket har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling, så det ligger helt i linje att ge denna yta till gång- och cykeltrafik.

Karta

Tryggt möte på Gröndalsbron inte möjligt

Gång- och cykelbanan på Gröndalsbron är så underdimensionerad att cyklande inte kan mötas tryggt. Särskilt inte om en av cyklarna har cykelsläp med barn, eller om en av cyklarna är en lastcykel för att skjutsa barn. Att dessutom möta gående, eller om två gående möts samtidigt med en cykel går inte.

Så smalt att cyklande måste vända när snöröjning passerar

Det är så smalt att när snöröjningsmaskiner ska passera måste den cyklande vända om och cykla tillbaka. Är det en lastcykel finns inte plats att vända, då måste den cyklande dra cykeln baklänges, med risk att kedja och växlar havererar.

Yta kan tas från motortrafiken för att ge grundläggande standard

För att få grundläggande standard på pendlingsstråket över Gröndalsbron behöver yta tas från motortrafiken. Trafikverket har regeringens uppdrag ”ökad och säker cykling” så det är i linje med trafikverkets uppdrag.

Bullerreducering skulle ge attraktiv gång- och cykelbana

För att göra cykelbanan riktigt attraktiv skulle en barriär mot motortrafiken vara lämplig. Den typ av barriärer som finns mellan stora trafikleder och bostadsområden.

Öka belysning över Gröndalsbron

Gång- och cykelbanan på Gröndalsbron behöver ökad belysning.

Förbättra avrinning Gröndalsbron

Underdimensionerat hela vägen ner till Gröndalsvägen

I långa kurvan ner till Gröndalsvägen är det fortsatt underdimensionerat. Ytor finns att använda för ökad bredd för gång- och cykeltrafiken. Stolpar behöver flyttas, staket behöver flyttas. För att göra riktigt bra standard behövs kanske lite sprängning av berg.

2,1 meter är för smalt för pendlingsstråk dubbelriktad gång- och cykeltrafik

Skymd sikt mot Gröndalsvägen

I kurvan och korsningen ner mot Gröndalsvägen finns ett plank som skymmer sikten. Det behöver sänkas och flyttas in. Nuvarande linjeföring är för tvär. Det är också trångt och klurigt att samsas på de ytor som finns i korsningen. Korsningen är helt enkelt inte funktionell för cykeltrafik.

Tidigare cykelbanekoll av Cyklandeombud

Ärendehantering

2021-10-04 Förslag till trafikkontoret att provcykla med tjänsteperson
2021-10-04 Delgivning av inventeringen till trafikverket och förslag om provcykling
2021-10-04 Cyklandeombud bjuder in politiska partier till provcykling

Uppdateringar

2021-10-04
Cyklandeombud bjuder in politiska partier till provcykling av sträckan
”Hej och tack för allt ni gör för en attraktivare och levande stad och ökad framkomlighet för alla. 
Vi har precis genomfört och sammanställt en inventering av sträckan Alvik-Gröndal via broarna Alviksbron och Gröndalsbron.http://cyklandeombud.se/cykelbanekoll/cykelbanekoll-alvik-grondal-over-broarna/
Nu bjuder vi in Miljöpartiet i Stockholm till en provcykling av sträckan. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-04
Delgivning av inventeringen till trafikverket och förslag om provcykling
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Nu har vi gjort en ny cykelbanekoll av pendlingsstråket mellan Alvik och Gröndal, via broarna Alviksbron och Gröndalsbron. Den inventeringen finns via länken här. http://cyklandeombud.se/cykelbanekoll/cykelbanekoll-alvik-grondal-over-broarna/
Vi föreslår att provcykla tillsammans med berörd tjänsteperson på trafikverket, eftersom vi tror trafikverket är berörd av de förslag vi har att ströckan ska få grundläggande standard.
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-04
Cyklandeombud delger inventeringen till trafikkontoret och föreslår provcykling med tjänsteperson.
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
2015 gjorde Cyklandeombud en cykelbanekoll längs Hässelbystråket. Den blev delvis grund till vissa av förbättrongarna som gjorts där. 
Nu har vi gjort en ny cykelbanekoll av pendlingsstråket mellan Alvik och Gröndal, via broarna Alviksbron och Gröndalsbron. Den inventeringen finns via länken här. http://cyklandeombud.se/cykelbanekoll/cykelbanekoll-alvik-grondal-over-broarna/
Vi föreslår att provcykla tillsammans med berörd tjänsteperson på trafikkontoret. Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

Ytterligare förslag