Fastighetsägaren vid Coop har en grind rakt över regionala gång- och cykelstråket vid Kungens kurva. Först fanns inte ens reflexer på grinden.

[texten uppdateras]
I mörker är det risk för påkörning och personskador, eftersom det inte finns reflexer på grinden. Grinden fanns dock redan innan cykelbanan byggdes, men fastighetsägaren vägrar nu att byta grind, trots att Huddinge kommun erbjudit att ersätta nuvarande grind med en annan grind.

Dessutom finns rumble strips (bullerremsor) på huvudleden. Rumble strips ska i detta fall användas för trafik från och till fastigheten, det är en utfart. Det är inte trafik på en huvudled som ska väja för trafik från en utfart. Dessutom är rumble strips för cykeltrafik pengarna i sjön, det fungerar inte, det har ingen effekt visar studier.

Varför tar det snart tre år utan åtgärd?

Först (höst 2018?) var det en konflikt mellan fastighetsägaren och Huddinge kommun om vem som skulle stå för kostnaden att byta grind. Huddinge kommun erbjöd då att stå för kostnaden av grindbytet. Sedan (våren 2019?) blev det en konflikt där fastighetsägaren ifrågasätter om det finns planstöd över huvud taget att anlägga cykelbana på platsen, och att det är en säkerhetsrisk att över huvud taget ha en väg som korsar utfarten till fastigheten. Fastighetsägaren anser även att gång- och cykelbanan hindrar deras verksamhet. Därefter var fastighetsägaren ovillig att ens diskutera byte av grind. Då gör Huddinge kommun anmälan om betydande olägenhet (datum 190613)
Därefter avskrivs anmälan om betydande olägenhet, som i sin hur överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphäver avskrivningen. Anmälan återupptas, men fastighetsägaren överklagar länsstyrelsens upphävande av avskrivning. Hängde ni med?

Vad hade hänt om en grind blockerade huvudled för motortrafik?

Vi tror det är osannolikt att någon skulle tillåtas ha kvar en grind som blockerar huvudled för motortrafik. Även om grinden fanns långt före huvudled för motortrafik byggs.

Regionalt cykelstråk

Ärendehantering

(Text inom parentes är händelser i kommunens ärendekort)
Kartlänk
(190613 Huddinge kommun gör anmälan om olovlig åtgärd/betydande olägenhet, ett tillsynsärende. MBF 2019-001473)
1906xx En cyklande observerade grindlösningen i juni, skickade till kommunpolitiker.
190821 Observation av cyklandeombud
190822 Cyklandeombud kontaktar Coop
190822 Coop svarar ”byta grinden mot rullgrind”
190926 Grinden är ännu ej åtgärdad. Ny fråga skickad från Cyklandeombud till Huddinge kommun och Coop.
(190927 Anmälan om betydande olägenhet avskrivs)
(191014 Överklagan av avskrivning ID 628994)
(191016 Beslut expedierat till LST ID 629342)
191023 Ny fråga från COS skickad till Huddinge kommun
191107 Ännu ej åtgärdat, grinden är kvar över cykelstråket.
(191121 Beslut från LST, negativt 403-49139-2019 ID: 636 072)
191111 Huddinge kommun svarar via twitter
(191125 Huddinge kommun begär förklaring fr fastighetsägaren)
191210 Fastighetsägaren överklagar länsstyrelsens beslut.
(191221 Förklaring från fastighetsägarens advokat till Huddinge)
191227 Ännu ej åtgärdat
200109 Cyklandeombud begär ut anmälan och övriga dokument i ärendet, från Huddinge kommun.
2020-03-25 Grinden ännu ej åtgärdad.
2020-08-17 Grinden blockerar fortfarande regionala cykelstråket. Cyklandeombud frågar åter Huddinge kommun.
2021-03-21 Ny grind öppen, utan utmärkning, fråga till Huddinge
2021-03-24 Cyklandeombud begär ut handlingar i ärendet.
2022-04-13 Dom i mark och miljödomstolen, grinden måste åtgärdas

Uppdateringar

2022-04-19
Fråga till Huddinge kommun hur det kan ta nästan 3 år att åtgärda ett enkelt hinder på en gång- och cykelbana. Länk

2022-04-13
Dom i mark och miljödomstolen. Grinden måste åtgärdas så den inte öppnas ut över regionala gång- och cykelstråket.

2021-03-24
Cyklandeombud uppmanar Coop Sverige att sätta press på fastighetsägaren att ta emot en ny grind gratis.

2021-03-21
Intilliggande grind öppen och sticker ut över gång och cykelstråket. Utmärkning saknas. Fråga till Huddinge kommun på twitter.

2021-03-23
Huddinge kommun svarar
”Vår trafiksektion på kommunen är medvetna om problemet och är inte nöjda med trafiksituationen vid gång- och cykelvägen utanför fastigheten Segmentet 2. Situationen uppstod då vi anlade de nya gång- och cykelvägarna. Kommunen har försökt att komma överens med fastighetsägaren som äger grinden, genom att erbjuda att ersätta grinden med en skjutgrind, fastighetsägaren har inte accepterat detta. Kommunen har därefter upprättat en tillsynsanmälan gentemot fastighetsägaren. Bygglovs- och tillsynsnämnden fattade den 14 september 2020 beslut gentemot fastighetsägaren om föreläggande med vite om att ta bort grinden, detta beslut har därefter överklagats av fastighetsägaren. Det är andra gången fastighetsägaren överklagar ett myndighetsbeslut rörande denna grind. Kommunen tvingas nu invänta handläggning hos Länsstyrelsen som är den instans som hanterar överklagandet.”

2020-08-17
Grinden blockerar fortfarande regionala cykelstråket.

länk till tweet

2020-03-25
Grinden är ännu ej åtgärdad. Länk

2020-03-25 grind fortfarande kvar

2020-01-13
Mitti Huddinge skriver om grinden

200113
Huddinge direkt skriver om ärendet. Cyklandeombud uttalar sig i artikeln.

200109
Cyklandeombud frågar åter Huddinge kommun om status. De svarar snabbt att det finns en anmälan om betydande olägenhet. (den är dock gjort redan 190613)

191227
Grinden är ännu ej åtgärdad.

191227 Grinden ännu ej åtgärdad

191220
Fastighetsägarens förklaring ang anmälan betydande olägenhet. Fastighetsägaren vill helst att GC-banan tas bort förbi grinden, och hänvisar till att det finns en GC på andra sidan.

191210
Fastighetsägaren överklagar länsstyrelsens beslut att upphäva avskrivning av anmälan.

191125
Huddinge kommun begär förklaring från fastighetsägaren, anmälan om olägenhet.

191121
Länsstyrelsen upphäver avskrivning 190927

191111
Huddinge kommun svarar

191111 Länk

191107
grunden ännu ej åtgärdad

191023
Svar från Coop och Huddinge kommun

191023 svar från coop och Huddinge kommun

191023
Grinden ej åtgärdad, ny fråga skickad till Huddinge kommun

191023 Ny fråga till Huddinge kommun länk

191014
Huddinge kommun överklagar avskrivningen 190927 till Länsstyrelsen.

191014 Överklagan av avskrivning

190927
Huddinge kommuns anmälan från 190613 om betydande olägenhet avskrivs, eftersom en grind inte är bygglovspliktig.

190927 Avskrivning av anmälan

190926
Grinden ännu ej åtgärdad

190926

190822
Coop svarar

190821
Huddinge kommun svarar till Cyklistbloggen
Läs här
”Hej! Grinden är en tillfällig lösning som vi inte är nöjda med och som tyvärr har stått där för länge. Om några veckor ska en ny grind monteras som öppnas längs med staketet och inte ut mot gatan. Det ska finnas reflexskyltar som varnar cyklister. Vänligen, Ulrika”

190821
Observation av grind över cykelstråk

190821

190613
Huddinge kommun gör anmälan om olovlig åtgärd/betydande olägenhet, ett tillsynsärende. MBF 2019-001473