Västerbron är idag underdimensionerad, med risk för konflikt och personskador. Hur kan Västerbron anpassas för att klara dagens och framtidens trafikflöden av gång- och cykeltrafik?

Idag finns inte tillräckligt utrymme på Västerbron för de trafikslag staden prioriterar i framkomlighetsstrategin. Rätt separation mellan trafikslagen saknas, det blir ofta konfliktsituationer. Vi har även läst vittnesmål om flera allvarliga olyckor med personskador på Västerbron.

2020-11-14

Vittnesmål om personskador på Västerbron

Cyklande har vid flera tillfällen sett tillbud som gett allvarliga personskador på gång- och cykelbanan.

Hur kan Västerbron anpassas?

  • Ta körfält från motortrafik, då finns yta att bygga gång- och cykelbana i grundläggande standard. Förhållandevis enkelt och billigt.
  • Bredda hela bron. Sannolikt mycket dyrt, och kanske onödigt, och tar lång tid att projektera och bygga.
2020-14-11

Mer om Västerbron

Västerbron är ett utpekat cykelpendlingsstråk samt regionalt cykelstråk. Här ska det vara hög standard. I Stockholms stads cykelplan 2012 anges 7,5m som rätt bredd för dubbelriktad gång- och cykelbana.

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

xxx