Hur påverkar vattensamlingar trygghet och säkerhet för gång- och cykeltrafiken? Vi dokumenterar läget i Stockholms län.

Vilka är riskerna?

  • När trafikanterna gör oförutsedda sidoförflyttningar finns risk för påkörning och personskador för gående och cyklande trafikanter.
  • Vattensamlingar döljer även gropar och hål i asfalten, vilket kan leda till omkullkörning och personskador.
  • Vattensamlingar kan frysa på vintern, risk för omkullkörning och personskador, och med lite snö ovanpå svåra att upptäcka. Även med dubbdäck kan det vara svårt att hantera om det blir frusna spår och /eller bristande is.

Supporta cyklandeombud via Patreon

Exempel på vattensamlingar

231116 Vattensamling Mariebergsgatan, nyproduktion.

231001 Ängbyplan, vattensamlingar efter återställning av vägarbete ava Craftor och Ellevio

Drottningholmsvägen vid Friskis & svettis. Har sannolikt funnits i över 10 år utan åtgärd.

Vattensamlingar Drottningholmsvägen i över 10 år utan åtgärd.

Cykelpendlingsstråk Ringvägen/Rutger fuchs

Cykelpendlingsstråk Ringvägen. Foto Axel P
Vattensamlingar Årstaviken

Sickla vattensamling

200130 Vattensamling Abrahamsberg efter vägarbete Eltel

200130 Abrahamsberg vattensamling

Vattensamling Lövstavägen

191119 Vattensamlingar primärt cykelstråk Fredhällsparken

191119 Vattensamling Fredhällsparken

Ärvingevägen Kista

Londonviadukten kurva tunnel

2022-02-08 Vattensamling på nyanlagd asfalt pendlingsstråk karta

2022-02-08 Vattensamling på nyproduktion pendlingsstråk karta

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2012280957NJL
SY2202141351MDZ
2020-12-24 #1 Mail till trafikkontoret. SY2012280957NJL
2021-01-26 #2 Svar från trafikkontoret
2022-02-13 #3 Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2202141351MDZ

Uppdateringar

2022-02-13 kontakt #3
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2202141351MDZ
”Hej och tack för svar i denna frågahttps://cyklandeombud.se/utformning/hur-paverkar-vattensamlingar-gang-och-cykeltrafik/ Och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken. 
Det är några frågor vi inte riktigt fick svar på
– Hur kan trafikkontoret genomföra åtgärder så vattensamlingar undviks i nyproduktion och befintliga gång- och cykelbanor?
– Behövs kompletterande utbildning om otrygghet och risker för gående och cyklande vid vattensamlingar?
– Behövs nya krav/avtal/metoder för nyproduktion samt återställande efter vägarbete, när det gäller avrinning?
Och nya frågor: 
– Hur ser kraven ut i nyproduktion för avrinning? 
– Är krav utformade för att även klara avrinning vintertid, hur i så fall?
– I vilken omfattning kontrolleras avrinning efter nyproduktion samt kontroll av återställande av asfalt efter vägarbete, och hur sker den kontrollen i så fall?
– I den länkade dokumentationen visar vi tex vattensamlingar på pendlingsstråk som inte åtgärdats på över 10 år. Hur går det ihop med svaret att trafikkontoret ”försöker avhjälpa de värsta”?
– Vilken budget behövs för att inventera och åtgärda allvarliga vattensamlingar på pendlingsstråk? Det önskar vi veta för att kunna föreslå budget till trafiknämnden.
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-02-08
Fortsatt risk för trafikolyckor vid pendlingsstråk Bergslagsvägen, när gående tvingas ut framför cykeltrafik. Dessutom så underdimensionerat så cyklande inte kan mötas. Karta.

2022-02-08 Vattensamling tvingar ut gående framför cykeltrafiken karta

2021-01-26 kontakt#2
Svar från trafikkontoret
”Vi tar alltid avrinningen i beaktning när vi bygger något nytt. Däremot går det inte alltid att få till en perfekt avrinning när nya cykelbanor anläggs i befintliga miljöer i relation till andra fasta höjder som till exempel fasader, insteg, fönster i marknivå med mera. Vi anlägger aldrig avsiktligt cykelbanor där vatten kan samlas.  Vår ambition är alltid att åtgärda problem i gatumiljön som vi får kännedom om och vi uppskattar den hjälp vi får av er medborgare med att identifiera platser där problem ofta uppstår. I dagsläget har vi inte praktiska eller ekonomiska förutsättningar att åtgärda varenda vattensamling som kan uppstå på de många mil cykelvägar vi har, men vi försöker alltid avhjälpa de värsta. Det innebär att vi behöver göra avvägningar och prioriteringar. Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion.  Ha en trevlig dag! Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2020-12-24 kontakt #1
Mail till trafikkontoret. SY2012280957NJL
”Din beskrivning: Ämne: Projekt vattensamlingar på cykelbanor Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vi vill uppmärksamma otrygghet och risker med vattensamlingar på gång- och cykelbanor. Vi upplever att felanmälningar inte ger åtgärd i tillräcklig omfattning när det gäller vattensamlingar. Vattensamlingar ger otrygghet och risker för personskador, och för att följa stadens styrande dokument behövs åtgärder för de prioriterade trafikslagen. Både i nyproduktion och lagning av äldre asfalt. Hur kan detta genomföras på trafikkontoret? Behövs kompletterande utbildning om otrygghet och risker? Behövs nya krav/avtal/metoder för nyproduktion? Även vid vägarbeten och TA-planer finns anledning att känna till hur gång- och cykeltrafik agerar vid vattensamlingar. I detta ärende finns viss dokumentation på vattensamlingar och hur gång- och cykeltrafik agerar vid vattensamlingar.https://cyklandeombud.se/utformning/hur-paverkar-vattensamlingar-gang-och-cykeltrafik/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö”