Vid cykelpendlingsstråket under Fredhällspåfarten till E4 bildas ofta en vattensamling. Cyklande väljer då att gå ut i mötande trafik, med risk för personskador.

Underdimensionerat

Här är gång- och cykelbanan underdimensionerad, det är skymd sikt i kurva, så det är bråttom att åtgärda. Helst med ny cykelbana med rätt bredd, sikt och avrinning.

Tunneln felbyggd

Tunnelns ”riktning” är inte optimal för cykelpendlingsstråket. Det finns bredd i tunneln, men eftersom cykelpendlingsstråket har en annan riktning kan inte den fulla möjliga bredden användas. Så antingen behöver gång- och cykelbanans riktning och övriga kurvor ändras och flyttas. Eller så behöver tunnelns riktning ändras.

Ärendehantering

191119 Anmälan till trafikkontoret
191206 Svar från TK, ej bygga om sträckan, men åtgärda avrinning
2021-12-19 Asfaltering utförd reducerar vattensamlingar

Uppdateringar

2021-12-19
Asfaltering utförd som reducerar vattensamling i innerkurva efter tunneln. Minskad risk för is på vattensamling.

2021-12-19 Asfaltering förbättrar avrinning till brunnarna.
2021-12-19 Asfalteringen bättrar på avrinning mot brunn

2021-12-13
Utmärkning för kommande asfaltering Fredhällskurvan

2021-12-13 förberedelser inför asfaltering
2021-12-13 Förberedelser inför asfaltering

191206
Svar från trafikkontoret
Hej Jon,
Det är inte aktuellt att bygga om sträckan på gång- och cykelbanan under Fredshällspåfarten. Däremot håller trafikkonotret på att se över en lösning gällande svackan som orsaknar vattenansamlingar.
Trevlig helg! 
Med vänlig hälsning
Hxxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

191119
Flera cyklande har erfarenheter av olyckor på platsen, i FB-gruppen Cykla i Stockholm

191119
Cyklandeombud skickar anmälan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1911191410WHI.
Din beskrivning: Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vid cykelpendlingsstråket under Fredhällspåfarten finns en svacka där det ofta blir vattensamlingar. Det leder till att cyklande väljer att styra över i mötande trafik. Det innebär risk för kollision och personskador. Det finns även risker för gångtrafiken här, när cyklande trängs ut på gångbanan. På platsen är gång- och cykelbanan underdimensionerad, så det finns inga marginaler, samt att det är kurva med skymd sikt. Här behövs ny utformning av gång- och cykelbanan med rätt lutning så vatten rinner av. Med rätt bredd, och med rätt kurvdragning genom tunneln, för att använda den bredd tunneln har. Idag är kurvdragningen inte optimerad för tunnelns riktning. För att skapa rätt sikt behövs en rakare dragning genom tunneln, och kurvorna flyttas längre bort från tunneln. Kanske behöver tunnelns ”riktning” ändras också. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö