Nybyggda huvudstråket förbi busshållplatsen Sofielundsvägen följer inte stadens egen handbok om bredd på cykelbana. Stockholms stad vilseleder och förnekar istället för att åtgärda.

Superlokala cyklandeombud har uppmärksammat den nyanlagda delen av huvudstråket förbi en busshållplats i Blåsut. Dubbelriktad huvudstråk ska vara 2,5 m. Istället byggs cykelstråket med en bredd på 1,12m förbi busshållplatsen.

Huvudstråk för cykeltrafik

4,5 meter bred refug, massor med plats finns

Refugen mellan motortrafikens körbanor är 4,5 meter bred. Det finns massor med plats att använda för framkomlighet. Ytan för motortrafik är designad för gruvtruckar i monsterklass med 5 meters bredd. Ändå finns bara 1,12 meter för dubbelriktad cykeltrafik.

Dubbelriktad cykelbana ska vara 2,5 meter bred. Vid högre behov av framkomlighet ska bredden vara 3,25 meter. 

Stockholms stad handbok Cykel i staden 2009

Stockholms stad handbok cykel i staden 2009

Läs mer om när Stockholms stad bygger fel i nyproduktion

Stockholm stads handbok

Ärendehantering

Våren 2016 felanmälning ärendenummer SY1610041846SNE
161020 Svar från trafikkontoret: Inga fel är gjorda, lösningen behålls.
161021 Replik från Cyklandeombud
161101 Trafikkontoret svarar. Innan nya trafikborgarrådet började (2014) följdes inte handboken Cykel i staden (från 2009)

Uppdateringar

161121 Svar från trafikkontoret

”Hej Tomas!
Enligt ansvarig trafikplanerare så fattades beslutet på delegation. Måtten i cykelplanens riktlinjer är som sagt riktlinjer och inte absoluta krav.
Cykelbanan är enligt ritningen 1,6 meter. Trafikplaneraren har inte mätt på plats.
Han säger också att bilden visar att det sitter en låg kantsten på ena sidan av cykelbanan vilket gör att plogbladet inte når hela vägen ned till asfalten. Det är något som missats i planeringen. Där kommer vi att ta bort räcket och sidomarkeringen så att cykelbanan går att ploga ordentligt. I och med att räcket tas bort skulle cykelbanan kunna breddas på den tidigare skyddsremsan mot räcket (cirka 0,4 meter). Den åtgärden är lagd på vår lista för åtgärder under 2017 (förutsatt att kontoret har en entreprenör som kan utföra arbetet).
Med vänlig hälsning


161110 Replik från Cyklandeombud till trafikkontoret

Hej

Räckenas funktion är jag väl medveten om, de används med stor framgång både på Munkbroleden och de provisoriska busshållplatserna vid Slussen. Räcket jag åsyftar är enligt ritning placerat i cykelbanan där sikten inte är skymd av busskuren, det framgår med tydlighet i de ritningar du bifogade. Busshållplatserna och övergångsstället är enligt ritningarna gjorda efter Trafikkontorets typlösningar 0101 och 0102. Enligt vilken typlösning är cykelbanan utförd?

När genomförandebeslutet fattades, hur motiverades avsteget från stadens rekommendationer? Vem fattade beslutet?

Med ditt uttalande i beaktande, ”Varför cyklister skulle cykla in i räckena just på denna plats har jag svårt att se”, förutsätter jag att du själv har inspekterat lösningen. Bara som påminnelse är avsmalningen 112 cm bred, det är inte ens hälften av bredden som rekommenderas i stadens dokument, vilka anger 250cm för dubbelriktad trafik. Enligt Trafikverket upptar en cykel minst 75cm i bredd, lastcyklar av den typen jag äger är 95cm bred, för att två cyklister ens ska kunna mötas på avsmalningen bör cykelbanan minst vara 75cm+75cm – alltså 150 cm bred. De extra 100cm är ”vingelmån” enligt de rekommendationer som finns tillgängliga och plattläggningen är en säkerhetsmarginal, inte en del av cykelbanan.

Hur upplevde du själv framkomligheten när du inspekterade platsen?
Hur upplevde du säkerheten vid möte mellan två cyklister i pendlingsshastighet?
Skulle du rekommendera föräldrar till barn i Hammarbyskolan södra, som ligger 150 meter öster ut, att låta barnen använda vägen till och från skolan?

Med vänlig hälsning, Tomas Eriksson

161110 Svårt att snöröja på ett bra sätt

161101 Svar från trafikkontoret

”Hej Tomas!
Att vi placerar räcken intill cykelbanor är vanligt förekommande i hela staden och dessa ska stå på 40 cm avstånd från cykelbanan enligt ritning vilket är standard. Varför cyklister skulle cykla in i räckena just på denna plats har jag svårt att se. Anledningen till att de sitter där är att fotgängare inte ska springa rakt ut i cykelbanan, speciellt där de är skymda bakom väderskydd.
Jag hade missförstått trafikplaneraren och det han menade var att avsmalningen projekterades innan det nya trafikborgarrådet tillträdde. När han kom på plats kom nya direktiv om att det inte är acceptabelt med lokala avsmalningar. Jag beklagar att det blev fel information till dig, det var mitt misstag. Det är olyckligt med avsmalningen men vi kommer inte att bygga om platsen.
Jag vill också påpeka att Cykelplanens riktlinjer inte är regler som måste följas i varje detalj även om vår målsättning är att följa riktlinjerna.
Som sagt det är beklagligt med avsmalningen men den sträcka på cirka femton meter det handlar om kommer inte att göras om.
Jag bifogar de ritningar jag fått av trafikplaneraren.

Cyklandeombuds reflektioner: Det är svårt att förstå att trafikkontoret nu svarar att handboken Cykel i staden från 2009 inte skulle tillämpas helt förrän nya trafikborgarrådet tillträdde 2014. Hur ser det beslutet ut?
Är det en kommunikatör som svarar, eller är det en person med utbildning i trafikplanering och cykeltrafik? Har kommunikatören varit på plats och gjort egna undersökningar om risker och framkomlighet?
Kommunikatören förstår inte vilket staket som är placerat farligt i cykelstråkets förlängning.

161021 Replik från Tomas Eriksson

Hej

Platsens utformning har inte ändrats sedan i våras förutom att en stolpe med reflexer har tillkommit som varnar för räcket när man kommer cyklandes i västlig riktning. I östlig riktning saknas reflexstolpe trots att cykelbanan är dubbelriktad. Dock kommer ytterligare en reflex hjälpa föga om du får möte och tvingas gira in i räcket eller vägkanten.

Cykelbanan är på det smalaste stället 112cm plus 30cm plattläggning/marginal mot räcket. Enligt Stockholms stads eget dokument Cykel i Staden från 2009 ska en dubbelriktad cykelbana vara 2,5 meter i bredd. Platsen som sådan lider inte av utrymmesbrist, exempelvis är mittrefugen 4,5 meter bred med trädplantering. Det finns även bilparkering som tar upp ca. 3 meter medan körbanan för bilarna är cirka 5 meter. Hur kan då cykelbanan endast få 1.12 meter? Cykelbanan är också klassad som huvudstråk som dessutom ansluter till ett pendlingsstråk, alltså avsedd för höga flöden av cyklister.
Enligt detta dokument gjordes inventeringen av busshållplatserna 2012, det är samma år som Stockholms Cykelplan antogs vilket gör det svårt att tro att ritningarna redan var klara innan nuvarande regler började gälla.
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1777038…

Jag ber dig att bifoga samtliga ritningar och beslutet i ärendet.

mvh Tomas Eriksson

161020 Svar från trafikkontoret

Hej Tomas!
”Tack för din synpunkt.
I och med att busshållplatsen flyttades för att få plats med det nya övergångsstället blev det en avsmalning av cykelbanan. I våras var platsen inte färdigbyggd men nu ska det inte vara några problem för snöröjningsfordon och sandsopningsfordon att ta sig fram.
Ritningarna till platsen gjordes klara innan våra nuvarande regler om bredd osv på cykelbanor fanns. Det är beklagligt att det är smalt men för närvarande finns inga planer på att göra om den nyligen färdigställda platsen.