Vi försöker få trafikverket att ta bort plogvallar de lägger på cykelstråk, som blockerar huvudleder för gång- och cykeltrafik. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

I minst 10 år har det varit problem med att trafikverket plogar över snö från motortrafik till gång- och cykelstråk. Ofta har gång- och cykelstråken blivit ofarbara, alternativet är att pulsa i snön och dra cykeln. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer som inte kan dra och pulsa med en permobil eller rullstol genom ett hav av isblock. Ännu har trafikverket inte åtgärdat det problemet. Nu försöker vi få trafikverket att sluta vräka ut plogsnö på gång- och cykelbanor.

2021-02-03 Tranebergsbron

Läs mer om när trafikverket lägger snö på gång- och cykelstråk

Ärendehantering

Ärendenummer
trv#1229894
TRV 202312/83
2021-02-03 Uppmaning till trafikverket bortforsling snö
2021-02-04 Trafikverket ”vi kontaktar entreprenören”
2021-02-05 Cyklandeombud frågar om trafikverket har någon jour
2021-02-08 Snövallen utlastad
2021-02-09 Svar från trafikverket
2021-02-15 Frågor och svar till/från TrV
2021-02-16 Svar från TrV
2021-02-23 Ny fråga till TrV
2021-10-03 Ny fråga mailad till trafikverket
2021-10-22 Fråga till trafikverket på FB
2023-01-07 Påminnelse om svar till trafikverket trv#1229894
2023-01-13 Svar från Trafikverket trv#1229894
2023-02-22 Nät monterat Tranebergsbron
2023-12-01 regionalt cykelstråk blockerad Huddinge TRV 202312/83
2023-12-02 Uppföljande mail till trafikverket

Uppdateringar

2023-12-04 Trafikverket blockerar regionalt gång- och cykelstråk med isblock
Roslagsvägen. Karta

231203 Regionalt gång- och cykelstråk Roslagsvägen karta

2023-12-02 Uppföljande mail till trafikverket
Hej! Sedan minst 10 år har cyklande trafikanter uppmanat trafikverket att sluta blockera gång- och cykeltrafik med plogsnö från snöröjning av motortrafikleder. Vi dokumenterar samma blockerande fortfarande, och ser några förbättrande åtgärder. Tack för näten som monterats vid bl.a. Tranebergsbron, vi försöker följa upp näten och se hur de fungerar. Men varför blockeras fortfarande en stor del av gång- och cykeltrafik? Är det bristande förståelse? Är det bristande intresse? Vi ser att trafikverket då och då kommunicerar om cykling i positiva termer, så vi får inte ihop att trafikverket i praktisk handling ofta blockerar gång- och cykeltrafik. Vi behöver ta ett möte för att reda ut varför trafikverket inte kan utföra snöröjning utan att blockera gång, och cykeltrafik. Är det någon chef på högre nivå som sätter stopp? Är det resurser som saknas? Är det samverkan med kommunernas förvaltningar som inte fungerar? Är det utbildning av utförare som inte fungerar? Är avtal felskrivna? Här loggar vi ärendet med dokumentation. https://cyklandeombud.se/snorojning/vill-trafikverket-ta-bort-snon-de-lagger-pa-cykelstrak/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2023-12-01 Trafikverket blockerar Gröndalsbron
Trafikverket trycker ut plogsnö på primära och regionala gång- och cykelstråket över Gröndalsbron.
Karta.

231201 Plogsnö vräks ut på regionalt och primärt gång- och cykelstråk E4 Stora Essingen karta

2023-12-01 Trafikverket blockerar gång- och cykeltrafik TRV 202312/83
Glömstavägen Huddinge FB
karta

2023-12-01 Glömstavägen Huddinge karta

2023-11-30 Trafikverket blockerar regionala gång- och cykelstråket Gröndalsbron

231130 Primära cykelstråket Gröndalsbron blockerat av Trafikverkets plogsnö karta

2023-11-29 Trafikverket plogar ut snö över hel körriktning primära cykelstråket Ulvsundaplan.

231129 Primära cykelstråket Ulvsundaplan, körriktning blockerad. karta

2023-02-22 Trafikverket monterar nät på staket längs cykelstråk
Över Tranebergsbron finns nu ett nät monterat som ska hindra att snö plogas ut över gång- och cykelbanan. Nät finns monterat på fler platser.

230222 Nät monterat på Tranebergsbron karta

2023-01-13 Svar från trafikverket trv#1229894
Utifrån Cyklandeombudets synpunkter 2021 började vi se över möjliga lösningar för hur vi skulle kunna förbättra för cyklister och gående under vintertid på Tranebergsbron. Efter interna dialoger landade Trafikverket i att montera en nätkonstruktion på räcket mellan bilvägen och gång- och cykelvägen för att minska problematiken med att snö kan plogas in på gång- och cykelvägen. Lösningen som vi planerar för finns på en annan plats längs E18, som har haft liknande problematik, och har fått god effekt. Under vår/sommar 2022 beställdes föreslagen åtgärd för utförande, med förhoppningen att den skulle finnas på plats innan vintersäsongen. Dock har det under en lång tid varit lagerbrist på material (som också kvarstår) som dessvärre lett till att monteringen inte kunde ske innan vintern drog igång. En mindre mängd material finns nu att tillgå och vi arbetar för att succesivt få åtgärden monterad så snart det går. Med hänsyn till materialbrist så kan vi inte meddela när helheten kommer att vara på plats.
 Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
 Med vänlig hälsning xxx Åtgärdsplanerare Verksamhetsområde planering Trafikverket Region Stockholm Sundbyberg

2023-01-07
Påminnelse om svar efter ett år till trafikverket
”Hej Det har gått över ett år utan svar på detta mail vad vi kan se. I år ser vi att det är fortsatt risk för personskador för cykeltrafik på huvudled för cykeltrafik. Vi ser att trafikverket i sin kommunikation ofta lyfter cykling, samt har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling. I detta ärende i praktiken ser vi att trafikverket tvärtom inte alls är intresserade av ökad och säker cykling. Varför är det så? Vi vill gärna ha ett möte om trafikverkets snöröjning. Ta del av dokumentation här. Eftersom vi har försökt få till förbättring i detta ärende i dialog i många år överväger vi att istället börja polisanmäla. Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2023-01-05
Fortsatt risk för personskador när isklumpar plogas ut på cykelpendlingsstråk Tranebergsbron

2023-01-05 Tranebergsbron
2023-01-05 Tranebergsbron

2021-10-22
Cyklandeombud frågar trafikverket på deras FB-sida

2021-10-22 Fråga svar trafikverket

2021-10-03
Cyklandeombud mailar uppföljande fråga till trafikverket
”Hej!
Vi söker en kontaktperson i denna fråga.
Sedan förra vintersäsongen har vi inte fått klart besked att trafikverket har en plan för hur blockering av gång- och cykelbanor ska upphöra när trafikverket snöröjer vägar för motortrafik. Det verkar som att trafikverket i tidigare dialog inte riktigt förstår var problemet ligger, att det är risk för personskador i gång- och cykeltrafik.
Här finns ärendet och dokumentation, vänligen ta del av detta via länkenhttps://cyklandeombud.se/snorojning/vill-trafikverket-ta-bort-snon-de-lagger-pa-cykelstrak/ Vänliga hälsningarCyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-03
Cyklandeombud frågar ordförande på nationella cykelrådet Rami Yones om tips på person på trafikverket som vill driva frågan.

2021-10-03
Ytterligare rapport från cyklande, väg 226, från Stuvstakorset mot Hagsätra.

2021-02-23
Uppföljande fråga till trafikverket

2021-02-16
Svar från trafikverket.

2021-02-15
Uppföljande fråga till trafikverket

2021-02-15
Svar från Trafikverket

2021-02-11
Ny fråga till trafikverket

2021-02-09
Svar från trafikverket

2021-02-08
Plogvallen bortforslad

2021-02-08 Tranebergsbron. Snön bortforslad

2021-02-05
Cyklandeombud ytterligare frågor till trafikverket om prioritering och organisation.

2021-02-05
Trafikverket svarar att bortforsling sker efter prioritetsordning.

2021-02-05
Cyklandeombud frågar trafikverket om de har någon jour för att öppna den blockerade körriktningen.

2021-02-04
Svar från trafikverket

2021-02-03
Uppmaning till trafikverket om bortforsling av snö på cykelpendlingsstråket Tranebergsbron.

2021-02-03
Trafikverket plogar över snö på prioriterade cykelpendlingsstråket Tranebergsbron, och vidare mot Ulvsundaplan. En hel körriktning blockeras. Frusna snöblock och isklumpar har rullat ut på cykelbanan. I mörker risk för omkullkörning på is/snöklumpar, och risk för personskador. Konfliktsituationer med gående då cyklande behöver använda gångbana för att passera.

2021-02-03 Tranebergsbron
2021-02-03 Plogvall på hel körriktning Ulvsundaplan Karta

2020 Skurubron trafikverket trycker ut plogsnö på gång- och cykelbana

2019-02-xx Pendlingsväg Huddinge Stockholm

2019-02-xx Huddingevägen plogsnö på regionalt cykelstråk karta