Vi försöker få Trafikverket att sluta ploga ut snö och isklumpar på gång- och cykelstråk. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer när gång- och cykelstråk blockeras.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
I minst 10 år har det varit problem med att Trafikverket plogar över snö från motortrafik till gång- och cykelstråk. Ofta har gång- och cykelstråken blivit ofarbara, alternativet är att pulsa i snön och dra cykeln. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer som inte kan dra och pulsa med en permobil eller rullstol genom ett hav av isblock. Trafikverket har 2023 påbörjat åtgärder med nät som barriär, men de flesta sträckor saknar åtgärder. Nu försöker vi få Trafikverket att åtgärda alla sträckor.

2021-02-03 Tranebergsbron

Polisen: ”finns risk att bli lagförd”

Vi ställde frågan till polisen om det är risk att bli lagförd om snö- och isblock läggs på en körriktning utan varningsskyltar. Polisen svarar att det är risk att bli lagförd. Det är svårt att förstå att Trafikverket i minst ett decennie har avtalat och bedrivit verksamhet som riskerar att myndigheten bli lagförd.

Trafikverket klarar samordning för motortrafiken

När det gäller motortrafik, verkar samordning av snöröjning fungera. Flera fordon körs då samordnat för att det inte ska bli snösträngar kvar för trafiken. Att samordna för att undvika lagföring och blockering av gång- och cykelbanor, är svårt för trafikverket.

240103 via Trafikredaktionen P4 Stockholm

Trafikverkets styrande dokument

En regional cykelplan är framtagen i samråd med trafikverket och kommunerna i regionen.

”Vintertid är halkbekämpning viktig för cyklisternas säkerhet, samtidigt som cyklisternas framkomlighet mest påverkas av kvaliteten på snöröjningen. Redan vid 3 cm snödjup börjar det bli svårt för cyklisterna att ta sig fram. Studier om vintercykling i Stockholms-området visar att restiden under vintermånaderna ökar med så mycket som 40–60 procent på grund av stora brister i vinterväghållningen. Ett bra sätt att förbättra arbetet är att använda sopsaltning. Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut en saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt. Sopsaltningen innebär att cykelstråken hålls fria från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Det innebär också att cykelstråken hålls rena från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren. På särskilda kritiska punkter på stråket så som tvära kurvor, broar som underfryses eller branta backar där halkrisken är som störst bör anläggning av markvärme med värmeslingor under asfalten övervägas för att säkerställa att cykelbana alltid är fri från is. Målsättningen är att driften sköts på ett likvärdigt sätt längs hela det regionala cykelnätet. Vinterväghållning ska ha sådan standard att det går att cykla trafiksäkert hela vintern och sopsaltningen ska på de regionala stråken eftersträvas framför traditionell snöröjning med plog och grus. Följande riktlinjer för drift och underhåll gäller på de regionala cykelvägarna.

Läs mer om när Trafikverket lägger snömassor på gång- och cykelstråk

Trafikverket monterar nät

Trafikverket har 2023 påbörjat åtgärder av problemet. Ett galler/nät ska stoppa plogsnön som trafikverkets plogbilar vräker ut över gång- och cykelbanan. Vi undrar om trafikverket gjort tester att det är tillräckligt högt, eller om plogsnön trycks över staketet. Vissa uppgifter indikerar att dagens nät inte har tillräcklig höjd. Finns andra möjliga utformningar som skulle vara effektivt? Om översta 30cm på barriären var skålad/böjd in mot trafikleden, skulle det vara effektivt att hindra plogsnö att tryckas ut över barriären?

240109 Galler E18 Danderydsvägen östra sidan karta

Kombinera med bullerskärm

Vid större trafikleder som tex längs Märstastråket, parallellt med E4, skulle plogsnöbarriär kunna ha kombinerad funktion som bullerbarriär. För att göra cyklingen mer attraktiv med minskat buller och även förbättrad luftkvalitet. Och eftersom Märstastråket där går genom ett skogsparti kanske det är lämpligt med ett transparent bullerbarriär för trygghet i skymning och mörker, med öppningar ”omlott” med lämpligt intervall. Just Märstastråket kanske är en lämplig plats för ett inledande försök att utvärdera. Och det borde vara standard att när bullerbarriärer planeras, förläggs de närmast motortrafiken. Idag ser vi ibland hur bullerbarriär anläggs mellan GC-bana och omgivande område.

Exempel bullerbarriär Vinsta förbifarten karta

Andra metoder

Vi förordar fysiska barriärer som skydd för plogsnö, då kan det aldrig bli fel. Trafikverket föreslog tidigt att utförarna skulle långsamploga, men det fungerade inte i praktiken.
Om vägar blockeras görs normalt avstängningar med TA-plan och trafikomledning. När Trafikverket idag blockerar gång- och cykelbanor bör egentligen tillfällig skyltning och tillfällig trafikomledning utföras, tillsammans med information i radio och digitala plattformar till trafikanterna. Att regelbundet leda om gång- och cykeltrafik för snöröjning blir dock lika märkligt som att över huvud taget använda gång- och cykelbana som snöupplag.

Är avtalen för snävt skrivna?

I ett inslag i Sveriges radio P4 Västernorrland säger en åkeriägare att avtalen sätter hård tidspress på förarna i plogbilarna. Det kanske bara gäller lokalt i Norrland. Men om avtalen ger tidspress reduceras möjligheterna för förarna kan undvika att vräka ut snö på gång- och cykelbanor intill.

240214 P4 Västernorrland

Tillåter avtalen att gång- och cykebanor används som snöupplag tillfälligt?

Trafikverkets svar ”efter snöfall har entreprenören tre timmar på sig att uppnå våra krav” pekar på att avtalet ger trafikverket möjlighet att använda gång- och cykelbanor som snöupplag under några timmar. Det är oroande och då behöver avtalen skrivas om. För ett sådant avtal lever inte upp till Trafikverkets egna styrande dokument om snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor.

Ärendehantering

Ärendenummer
trv#1229894
trv#1684108
TRV 202312/83
2017 Frågor till Trafikverket om plogsnö, besvaras med lösningen ”långsamplogning”
2019 Många anmälningar om Ältavägen
2021-02-03 Uppmaning till trafikverket bortforsling snö
2021-02-04 Trafikverket ”vi kontaktar entreprenören”
2021-02-05 Cyklandeombud frågar om trafikverket har någon jour
2021-02-08 Snövallen utlastad Tranebergsbron
2021-02-09 Svar från Trafikverket
2021-02-15 Frågor och svar till/från TrV
2021-02-16 Svar från TrV
2021-02-23 Ny fråga till TrV
2021-10-03 Ny fråga mailad till trafikverket
2021-10-22 Fråga till trafikverket på FB
2023-01-07 Påminnelse om svar till Trafikverket trv#1229894
2023-01-13 Svar från Trafikverket trv#1229894
2023-02-22 Nät monterat Tranebergsbron
2023-12-01 regionalt cykelstråk blockerad Huddinge TRV 202312/83
2023-12-02 Uppföljande mail till Trafikverket
2023-12-05 Fråga E4 Järva #1684108
2023-12-12 Svar från Trafikverket #1684108
2023-12-20 Fråga till polisen hur de ser på att lägga isblock på väg
2023-12-21 Svar från polis ”risk att bli lagförd”
2024-01-12 Möte med trafikverket
2024-01-19 Mail till Trafikverket efter möte.
2024-04-07 Mail till trafikverket

Lista platser med plogsnö

 • Gröndalsbron inkl påfart karta (verifieradCOS/dokumenterad med bild)
 • Tranebergsbron, nät är uppsatt, möjligen för lågt. Karta (verifieradCOS/dokumenterad med bild)
 • Ulvsundaplan till Alvik, karta (verifierad/COSdokumenterad med bild)
 • Nockebybron, Drottningholmsbron, karta och karta
 • E4 Järva Märstastråket karta (verifieradCOS/dokumenterad med bild)
 • Roslagsvägen/Danderydsvägen/Stocksundsbron, båda sidor karta (verifieradCOS/dokumenterad med bild)
 • Glömstavägen Huddinge karta och karta (verifieradCOS/dokumenterad med bild)
 • Huddingevägen, hela sträckan som trafikverket ansvarar för karta (verifieradCOS/dokumenterad med bild)
 • Huddingevägen karta (verifieradCOS)
 • Huddingevägen karta (verifieradCOS)
 • Ältavägen karta tex mellan Hämplingevägen och Erstaviksvägen (verifieradCOS/dokumenterad bild)
 • Nynäsvägen mellan gamla Söderstadion och Globen. karta
 • Nynäsvägen efter påfart från Skogskyrkogården sodergaende. karta
 • Farstavägen vid bron/påfart Nynäsvägen norrut. karta
 • Lännavägen från Storängsleden – Balingsnäsrondellen karta
 • Lännavägen – Orlångsbron karta
 • Väg Storängsleden (259) – bron över Huddingevägen (226) och pendeltåg. GC banan som vägverket glömt. Övergången mellan sopasaltade delen Huddingevägen och den plogade delen på Storängsleden är katastrof, bildas snövall som är svår forcerad. karta
 • Järlaleden
 • Gudöbroleden väg 260


Uppdateringar

240407 Uppföljande mail till Trafikverket
”Hej och tack för allt som görs för trafiken. Här ett ärende vi driver sedan många år. Tyvärr dokumenterar vi fortsatta problem med en blockerad körriktning på gång- och cykelstråket mellan Alvik och Ulvsundaplan. Trots jmånga uppmaningar till driftledare och utförare verkar det inte fungera. Trafikverket behöver hitta en lösning här. Trafikverket har inte avtal att använda gång- och cykelbana som snöupplag. se bild nedan och kartlänk https://maps.app.goo.gl/BPSHupc4QU1E32jFA Här via länken nedan hittar ni hela ärendet https://cyklandeombud.se/snorojning/vill-trafikverket-ta-bort-snon-de-lagger-pa-cykelstrak Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240403 Hel körriktning blockerad Alvik

240403 Hel körriktning blockerad Alvik karta

De monterade näten verkar inte ha tillräcklig höjd. Stora snöblock eller snöklumpar har sannolikt plogats över barriären. Dessa snöblock är en riskl för gående och cyklande dels precis när snöblocken kommer farande över barriären, samt risk för omkullkörning innan kommunens snöröjning hunnit åtgärda gång- och cykelbanan. Som referens finns inte dessa snöblock där gång- och cykelbanan är skild från motortrafikleden med stort avstånd.

240403 stora snöblock Alvik/Traneberg
240403 Stora snöklumpar Alvik/Traneberg

240216 Glömstavägen vattensprut på gående och cyklande trafikanter

240216 Glömstavägen vattensprut in på gående och cyklande trafikanter
240216 Glömstavägen vattensprut in på gående och cyklande trafikanter

240213 Ältavägen plogsnö
”Från idag, Ältavägen mellan Hämplingevägen och Erstaviksvägen. Jag såg sopsaltaren passera ca kl 11:50, en dryg timme senare ser det ut såhär… Felanmält till trafikverket såklart”
Notering:
”Till kuriosan hör att jag fick snabbt (inom någon timme) svar på min felanmälan från trafikverkets projektledare för sträckan som sade att ”efter snöfall har entreprenören tre timmar på sig att uppnå våra krav” – och se där, när jag kollade 4 timmar senare var snömassorna borta (om än inte sopsaltningsstandard på underlaget, se bilden). Och nu idag, ett dygn senare, är det finfint sopsaltat och asfaltsrent på sträckan. Betyder det här att trafikverkets avtal med entreprenörerna ger dem utrymme att under snöfall använda GC-banan som snöuppläggningsplats under ett par tre timmar? Alltså att det tillåtet för entreprenörerna att tillföra snömassor på GC-banan utöver det som fallit naturligt, så länge det röjs inom den stipulerade tidsrymden? Jag ställde frågan till honom men har inte fått något svar ännu.”

240213 kl 13:06 Ältavägen karta
240213 kl 17:01 Ältavägen

2024-01-19 Uppföljande mail efter möte
Några stycken från mailet:

 • Hur Trafikverket ser på att det kan vara risk att blir lagförd när snö- och isblock blockerar gång- och cykelbanor?
 • Hur trafikverket ser på risk för omkullkärning och personskador med snö- och isblock på gång- och cykelbanor. 
 • När gång- och cykelbanor blockeras av plogsnö följs inte styrande dokument som tex regionala cykelplanen.
 • Vilken åtgärdsplan Trafikverket kan föreslå och hur en tidsplan kan se ut.
 • Ta fram karta var plogsnö blockerar
 • Gallerskyddet, finns test hur höga/ vilken utformning det ska vara för att inte plogsnö ändå når över barriären?
 • Kombinera med transparent bullerskärm på vissa platser
 • Vad kan Trafikverket göra denna säsong?

Vi berörde lite vilka GPS-tekniska hjälpmedel som används i utkallning/arbetsledning/kvalitetskontroll. Innan åtgärder är på plats skulle det vara bra att tillfälligt kunna informera trafikanterna vilka gång- och cykelbanor som trafikverket blockerar, tex i sociala medier och/eller P4 trafikSTHLM. Och allra helst tillfällig skyltning med trafikomledning lokalt där gång- och cykelbana blockeras av plogsnö. Vi planerar också att möta de olika kommunerna i regionen om detta. Kan det vara lämpligt att det utses en samordnare/projektledare för detta på trafikverket? Finns erfarenheter nationellt? 
Förslag: Låt Märstastråket bli test på bullerbarriär som plogsnöbarriär. 
Listan på inrapporterade platser bifogas.

2024-01-12 COS möte med Trafikverket
Cyklandeombud har ett inledande förutsättningslöst möte med trafikverket. Vi tar upp bl.a. följande frågor:

 • Hur TrV ser på att det kan vara risk att bli lagförd
 • Varför det tar många år och vi ser samma brister fortfarande
 • Vilka åtgärder TrV vill göra.
 • Ta fram karta var plogsnö blockerar
 • Gallerskyddet, fanns test hur höga de skulle vara?
 • Kombinera med bullerskärm transparent
 • Vad kan göras denna säsong?
 • Hur lång tid tills åtgärder är klara?

2024-01-09 Regionalt cykelstråk Roslagsvägen blockerat

240109 Blockerat regionalt gång- och cykelstråk. Karta

2024-01-04 Stocksundsbron fortsatt blockerad
Här har nysnön lagt sig på snö- och isklumparna på gång- och cykelbanan. Blockerat för trafikanter med funktionsvariationer.

240104 blockerad gång- och cykelbana karta

2024-01-02 Stocksundbron blockerad av trafikverket

240102 Stocksundbron Foto Adam F karta
240102 Stocksundsbron Foto Adam F karta

2023-12-21 Svar från polismyndigheten, risk att bli lagförd

2023-12-20 Fråga till polisen om stora snöblock på väg
”Hej! Vi undrar hur polisen ställer sig till att vi eventuellt lägger snöblock/ frusna snöklumpar (upp till 30cm stora hårda block) på E4 i höjd med Järva, på ett helt körfält. Ingen skyltning är planerad. Hur ser polisen på trafiksäkerheten, och finns risk att bli lagförd för detta? Vänliga hälsningar Jon Jogensjö

2023-12-12 Svar från trafikverket #1684108
Hej! Tack för ditt mail! Vi har tagit dina synpunkter vidare till våran projektledare, se nedan svar. Vår entreprenör Txxx har talat med sina vinterresurser om att det inte är okay att vräka upp snön på gångbanan. Man kommer därför att reducera farten när man passerar så att inte ”hela” gångvägen täpps igen. Med vänlig hälsning Fxxx Exxxx Handläggare
Kundservice och Diarium

2023-12-06 Hel körriktning blockerad av trafikverket Ulvsundaplan

231206 Körriktning blockerad av trafikverket karta

2023-12-05 Mail till trafikverket E4 Järva #1684108
Kundfråga till Trafikverket – Inskickat: 2023-12-05 09:24 Det regionala cykelstråket (Märstastråket) som går längs E4 mellan Sörentorp och Överjärva Gård sopsaltas av Solna. När E4:an plogas så vräks snön ner på cykelbanan som då reduceras till en smal sträng som man inte kan mötas på. (Samma sak händer på Stocksundsbron). Det behövs ett skydd mellan cykelbanan och vägen. Den skulle även skydda mot buller och stänk vid regn.​

2023-12-04 Trafikverket blockerar regionalt gång- och cykelstråk med isblock
Roslagsvägen. Karta

231203 Regionalt gång- och cykelstråk Roslagsvägen karta

2023-12-02 Uppföljande mail till trafikverket
Hej! Sedan minst 10 år har cyklande trafikanter uppmanat trafikverket att sluta blockera gång- och cykeltrafik med plogsnö från snöröjning av motortrafikleder. Vi dokumenterar samma blockerande fortfarande, och ser några förbättrande åtgärder. Tack för näten som monterats vid bl.a. Tranebergsbron, vi försöker följa upp näten och se hur de fungerar. Men varför blockeras fortfarande en stor del av gång- och cykeltrafik? Är det bristande förståelse? Är det bristande intresse? Vi ser att trafikverket då och då kommunicerar om cykling i positiva termer, så vi får inte ihop att trafikverket i praktisk handling ofta blockerar gång- och cykeltrafik. Vi behöver ta ett möte för att reda ut varför trafikverket inte kan utföra snöröjning utan att blockera gång, och cykeltrafik. Är det någon chef på högre nivå som sätter stopp? Är det resurser som saknas? Är det samverkan med kommunernas förvaltningar som inte fungerar? Är det utbildning av utförare som inte fungerar? Är avtal felskrivna? Här loggar vi ärendet med dokumentation. https://cyklandeombud.se/snorojning/vill-trafikverket-ta-bort-snon-de-lagger-pa-cykelstrak/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2023-12-01 Aktion skotta snö från Gröndalsbron

2023-12-01 Trafikverket blockerar Gröndalsbron
Trafikverket trycker ut plogsnö på primära och regionala gång- och cykelstråket över Gröndalsbron.
Karta.

231201 Plogsnö vräks ut på regionalt och primärt gång- och cykelstråk E4 Stora Essingen karta

2023-12-01 Trafikverket blockerar gång- och cykeltrafik TRV 202312/83
Glömstavägen Huddinge FB
karta

2023-12-01 Glömstavägen Huddinge karta

2023-11-30 Trafikverket blockerar regionala gång- och cykelstråket Gröndalsbron

231130 Primära cykelstråket Gröndalsbron blockerat av Trafikverkets plogsnö karta

2023-11-29 Trafikverket plogar ut snö över hel körriktning primära cykelstråket Ulvsundaplan.

231129 Primära cykelstråket Ulvsundaplan, körriktning blockerad. karta

230309 regionalt cykelstråk E4 Järva Foto Olof N karta
230309 Regionalt cykelstråk E4 Järva karta Foto Annika S

2023-02-22 Trafikverket monterar nät på staket längs cykelstråk
Över Tranebergsbron finns nu ett nät monterat som ska hindra att snö plogas ut över gång- och cykelbanan. Nät finns monterat på fler platser.

230222 Nät monterat på Tranebergsbron karta

2023-01-13 Svar från trafikverket trv#1229894
Utifrån Cyklandeombudets synpunkter 2021 började vi se över möjliga lösningar för hur vi skulle kunna förbättra för cyklister och gående under vintertid på Tranebergsbron. Efter interna dialoger landade Trafikverket i att montera en nätkonstruktion på räcket mellan bilvägen och gång- och cykelvägen för att minska problematiken med att snö kan plogas in på gång- och cykelvägen. Lösningen som vi planerar för finns på en annan plats längs E18, som har haft liknande problematik, och har fått god effekt. Under vår/sommar 2022 beställdes föreslagen åtgärd för utförande, med förhoppningen att den skulle finnas på plats innan vintersäsongen. Dock har det under en lång tid varit lagerbrist på material (som också kvarstår) som dessvärre lett till att monteringen inte kunde ske innan vintern drog igång. En mindre mängd material finns nu att tillgå och vi arbetar för att succesivt få åtgärden monterad så snart det går. Med hänsyn till materialbrist så kan vi inte meddela när helheten kommer att vara på plats.
 Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
 Med vänlig hälsning xxx Åtgärdsplanerare Verksamhetsområde planering Trafikverket Region Stockholm Sundbyberg

2023-01-07
Påminnelse om svar efter ett år till trafikverket
”Hej Det har gått över ett år utan svar på detta mail vad vi kan se. I år ser vi att det är fortsatt risk för personskador för cykeltrafik på huvudled för cykeltrafik. Vi ser att trafikverket i sin kommunikation ofta lyfter cykling, samt har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling. I detta ärende i praktiken ser vi att trafikverket tvärtom inte alls är intresserade av ökad och säker cykling. Varför är det så? Vi vill gärna ha ett möte om trafikverkets snöröjning. Ta del av dokumentation här. Eftersom vi har försökt få till förbättring i detta ärende i dialog i många år överväger vi att istället börja polisanmäla. Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2023-01-05
Fortsatt risk för personskador när isklumpar plogas ut på cykelpendlingsstråk Tranebergsbron

2023-01-05 Tranebergsbron
2023-01-05 Tranebergsbron

2021-10-22
Cyklandeombud frågar trafikverket på deras FB-sida

2021-10-22 Fråga svar trafikverket

2021-10-03
Cyklandeombud mailar uppföljande fråga till trafikverket
”Hej!
Vi söker en kontaktperson i denna fråga.
Sedan förra vintersäsongen har vi inte fått klart besked att trafikverket har en plan för hur blockering av gång- och cykelbanor ska upphöra när trafikverket snöröjer vägar för motortrafik. Det verkar som att trafikverket i tidigare dialog inte riktigt förstår var problemet ligger, att det är risk för personskador i gång- och cykeltrafik.
Här finns ärendet och dokumentation, vänligen ta del av detta via länkenhttps://cyklandeombud.se/snorojning/vill-trafikverket-ta-bort-snon-de-lagger-pa-cykelstrak/ Vänliga hälsningarCyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-03
Cyklandeombud frågar ordförande på nationella cykelrådet Rami Yones om tips på person på trafikverket som vill driva frågan.

2021-10-03
Ytterligare rapport från cyklande, väg 226, från Stuvstakorset mot Hagsätra.

2021-02-23
Uppföljande fråga till trafikverket

2021-02-16
Svar från trafikverket.

2021-02-15
Uppföljande fråga till trafikverket

2021-02-15
Svar från Trafikverket

2021-02-11
Ny fråga till trafikverket

2021-02-09
Svar från trafikverket

2021-02-08
Plogvallen bortforslad

2021-02-08 Tranebergsbron. Snön bortforslad

2021-02-05
Cyklandeombud ytterligare frågor till trafikverket om prioritering och organisation.

2021-02-05
Trafikverket svarar att bortforsling sker efter prioritetsordning.

2021-02-05
Cyklandeombud frågar trafikverket om de har någon jour för att öppna den blockerade körriktningen.

2021-02-04
Svar från trafikverket

2021-02-03
Uppmaning till trafikverket om bortforsling av snö på cykelpendlingsstråket Tranebergsbron.

2021-02-03
Trafikverket plogar över snö på prioriterade cykelpendlingsstråket Tranebergsbron, och vidare mot Ulvsundaplan. En hel körriktning blockeras. Frusna snöblock och isklumpar har rullat ut på cykelbanan. I mörker risk för omkullkörning på is/snöklumpar, och risk för personskador. Konfliktsituationer med gående då cyklande behöver använda gångbana för att passera.

2021-02-03 Tranebergsbron
2021-02-03 Plogvall på hel körriktning Ulvsundaplan Karta

2021-01-13 Ulvsundaplan-Alvik

210113 Ulvsundaplan till Alvik karta

2020 Skurubron trafikverket trycker ut plogsnö på gång- och cykelbana

2019-02-xx Pendlingsväg Huddinge Stockholm

2019-02-xx Huddingevägen plogsnö på regionalt cykelstråk karta

2019-02-05 Huddingevägen mellan coop och Lidl

190205 Huddingevägen Foto Mikael J
190205 Hudingevägen Foto Johan L
190502 Huddingevägen Foto Joakim T
190205 Många anmälningar länk
2017-01-06 Drottningholmsvägen karta
2017-03-08 Alvik Ulvsundaplan regionalt cykelstråk karta
2017-03-08 Bergslagsvägen Karta

2017-01-05 Farstavägen avfart till Nynäsvägen norrgående

170105 Farstavägen avfart Nynäsvägen karta

2017-01-04 Tranebergsbron

170104 Tranebergsbron

2016 Roslagsvägen

2016 Roslagsvägen Berit Olofsson

2016 Ältavägen

2016 Ältavägen Foto Mathias H

2015 Roslagsvägen

2015 Roslagsvägen Foto Björn Stenberg